Uwaga eksploatacyjna 3com 3950

Uwaga eksploatacyjna 3com 3950 to opcja sprzętowa, która zapewnia zwiększenie wydajności routera 3com 3950. Uwaga eksploatacyjna zwiększa dostępną przepustowość routera, dzięki czemu jest on w stanie obsłużyć większą liczbę urządzeń i jednocześnie przesyłać większą ilość danych. Jest to szczególnie ważne dla sieci wymagających wysokiej wydajności, takich jak systemy VoIP, które wymagają szybkiego i niezawodnego przesyłania danych. Uwaga eksploatacyjna 3com 3950 zapewnia również zwiększoną wydajność sieci za pomocą funkcji Quality of Service (QoS), która umożliwia wybór krytycznych usług i aplikacji, którym przydzielane jest więcej przepustowości.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga eksploatacyjna 3com 3950

Czy prowadzona przez spółkę dzienna i miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu, stanowiąca integralną całość spełnia przesłanki uznania jej za ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o o podatku od towarów i usług.

Do Izby Skarbowej w Katowicach zostało skierowane pytanie, czy prowadzona przez Spółkę dzienna i miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu, stanowiącą integralną całość spełnia przesłanki uznania jej za ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w art. o podatku od towarów i usług. Uznano, iż rozumowanie takie jest prawidłowe.

W dniu 16 maja 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca użytkuje i posiada na stanie środków trwałych pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej Spółki. Dla każdego pojazdu samochodowego przedsiębiorstwo prowadzi kartę drogową, która wypełniana jest codziennie przez kierowcę samochodu.

Karty drogowe gromadzone są w dziale transportu i diagnostyki pojazdów, która prowadzi dodatkowo miesięczną kartę eksploatacyjną dla każdego samochodu.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Spółka planuje wykorzystać posiadane dokumenty (w odniesieniu do pojazdów samochodowych do 3, 5 ton) tj. karty drogowe i miesięczne karty eksploatacyjne w następujący sposób: zmieniając nazwę karty drogowej na "dzienną ewidencję przebiegu pojazdu", która składać się będzie z elementów wyszczególnionych w karcie drogowej oraz wprowadzając dodatkowy elementy karty, tj. cel wyjazdu, konto kosztów i podpis dysponenta. Ponadto, Spółka zamierza zmienić nazwę miesięcznej karty eksploatacyjnej na "Miesięczną ewidencję przebiegu pojazdu", która zawierać będzie elementy wyszczególnione w miesięcznej karcie eksploatacyjnej. Dzienne ewidencje przebiegu pojazdu stanowić będą integralny załącznik do miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu.

Ponadto, Spółka zamierza wprowadzić "Regulamin używania pojazdów służbowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 t" ustalający zasady używania pojazdów samochodowych do celów działalności gospodarczej. Równocześnie wnioskodawca wskazał szczegółową listę punktów, z których będzie się składała zmieniona ewidencja. Będzie również sporządzana comiesięczna ewidencja pojazdu na podstawie ewidencji dziennej.

Odliczenie VAT od usług przechowywania opon

Miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu zawierać będzie datę rozpoczęcia prowadzenia ewidencji w każdym okresie rozliczeniowym (wynikać będzie z daty pierwszego wpisu do miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu) i zakończenia prowadzenia ewidencji w każdym okresie rozliczeniowym (wynikać będzie z daty ostatniego wpisu do miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu), podpis podatnika oraz liczbę przejechanych kilometrów w danym miesiącu. Dzienne ewidencje przebiegu pojazdu będą stanowiły integralny załącznik do miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu. Spółka w załączeniu przesłała:

 • wzór dziennej ewidencji przebiegu pojazdu,
 • wzór miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu.

W związku z powyższym zadano pytanie czy prowadzona przez Spółkę dzienna i miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu, stanowiącą integralną całość spełnia przesłanki uznania jej za ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm. )?

Wnioskodawca uznał, iż zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o VAT pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika jeśli sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W art. 7 ustawy o VAT zawarte są elementy, jakie powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu, tj. :

 1. Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
 2. Dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
 3. Stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,
 4. Wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: a) kolejny numer wpisu, b) Datę i cel wyjazdu, c) opis trasy (skąd-dokąd) d) liczbę przejechanych kilometrów, e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem,
 5. Liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia ewidencji.

Wskazania wymaga fakt, iż Spółka posiada pojazdy samochodowe, które są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, jednakże nie spełniają one warunków konstrukcyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 2) ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji Spółka w celu skorzystania z pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z wydatków na pojazdy samochodowe, zmuszona jest do prowadzenia dodatkowej ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 4 pkt 1) w/w ustawy. Prowadzona przez Spółkę ewidencja przebiegu pojazdu składać się będzie z dwóch dokumentów dziennej ewidencji przebiegu pojazdu oraz miesięcznej ewidencja przebiegu pojazdów, które łącznie będą zawierać wszystkie elementy określone w art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Polecamy: 500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF - PDF

Prowadzona przez Spółkę szczegółowa dzienna ewidencja przebiegu pojazdu wraz z miesięczną ewidencja przebiegu pojazdu spełnia przesłanki określone w art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc stanowi ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w w/w przepisie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. z 2011 r. Nr 177, poz. ), zwanej dalej ustawą lub ustawa o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r. nadanym ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2014 r., poz. 312) stanowi, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Stosownie do art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W myśl art. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony.

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - stosownie do art. 5 ustawy - nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

 • przeznaczonych wyłącznie do:
 • odprzedaży,
 • sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 • oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
 • - jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

 • w odniesieniu do których:
 • kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
 • podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.
 • Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności (art. 6 ustawy). 7 ustawy, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 • numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 • wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd - dokąd),
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
 • potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 • liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
 • Z powołanego wyżej przepisu wynika, jakie minimalne elementy powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu, aby umożliwić podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą odliczenie podatku VAT.

  Przez okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń dla celów podatku VAT czyli w zależności od tego jak rozlicza się podatnik - miesiąc lub kwartał.

  Na podstawie art. 8 ustawy o VAT, w przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4:

 • jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd,
 • obejmuje:
 • datę i cel udostępnienia pojazdu,
 • stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
 • stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
 • imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.
 • Ewidencja przebiegu pojazdu może być prowadzona również w formie elektronicznej. W takim przypadku dokonywanie w niej wpisów oraz potwierdzenie autentyczności tych wpisów - jeśli wpisów dokonuje kierujący pojazdem niebędący podatnikiem - może być dokonywane w formie elektronicznej.

  Z powyższych przepisów wynika, że prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu musi potwierdzać brak użytku prywatnego pojazdu. Prawidłowo prowadzona ewidencja powinna zawierać elementy wymienione w art. 7 ustawy o VAT.

  Zapis w ewidencji przebiegu pojazdu z punktu widzenia potwierdzenia wykorzystania pojazdu do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podatnika - nie powinien wzbudzać wątpliwości.

  W przypadku wadliwości prowadzonej ewidencji nie będzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Może to oznaczać, że podatnikowi przysługiwać będzie w takim przypadku jedynie prawo do ograniczonego odliczenia podatku VAT od wszystkich wydatków ponoszonych od początku używania tego pojazdu.

  Wnioskodawca wskazał, że posiada pojazdy samochodowe, które są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, jednakże nie spełniają one warunków konstrukcyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 2) ustawy o podatku od towarów i usłu, a w celu skorzystania z pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o

  Formularz VAT-26

  Spółka ma wątpliwości, czy prowadzona przez nią dzienna i miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu, stanowiącą integralną całość spełnia przesłanki uznania jej za ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w art.

  Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz przywołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie - opisana przez Wnioskodawcę - ewidencja przebiegu pojazdu zawierająca: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu (obejmujący kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy skąd - dokąd, liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem - wpis potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem), liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, spełnia wymagania, określone art.

  W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

  Podkreślić jednocześnie trzeba, że okoliczność prawidłowego prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie jest wystarczająca do przyjęcia, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, bowiem w tym względzie muszą być spełnione wszystkie wymagania przewidziane przez ustawodawcę przepisem art. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Powyższa kwestia nie jest jednak przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie sformułował pytania jak też nie przedstawił swojego stanowiska. Przedstawione rozstrzygnięcie odnosi się ściśle do zakresu określonego pytaniem Wnioskodawcy.

  Interpretacja indywidualna z 1 września 2014 r., sygn. IBPP2/443-463/14/RSz - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  autor: Piotr Dobrowolski


  Podyskutuj o tym na naszym FORUM

  O przedmiocie

  Przedwzmacniacz Arcam C31 Pre-Amplifier. W komplecie: przedwzmacniacz, pilot, kabel zasilający oraz karton. Wyjścia XLR. Stan techniczny i wizualny bardzo dobry.
  Uwaga eksploatacyjna ze strony producenta:
  https://www. arcam. co. uk/product, c31. htm
  https://www. uk/ugc/tor/c31/User%20Manual%20(English)/c31e_manual. pdf
  Stand-by power:
  For remote stand-by operation, the amplifier’s control power-supply is kept powered up all the time the unit is connected to the mains supply. The front-panel power-switch powers all other circuitry down and power consumption in this mode is less than 2W.
  This means that even though the power-switch is off, it may be possible to hear a slight residual hum coming from the mains transformer inside the amplifier. This is perfectly normal. If the unit is to be left unused for an extended period, however, we recommend that it is disconnected from the mains supply.
  Tłumaczenie (google'owskie):
  Moc w trybie czuwania:
  W przypadku zdalnej pracy w trybie gotowości, zasilacz sterujący wzmacniacza jest zasilany przez cały czas, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania. Przełącznik zasilania na panelu przednim wyłącza wszystkie inne obwody, a zużycie energii w tym trybie jest mniejsze niż 2W.
  Oznacza to, że nawet jeśli wyłącznik zasilania jest wyłączony, może być słyszalne delikatne szczątkowe buczenie pochodzące z transformatora sieciowego wewnątrz wzmacniacza. To zupełnie normalne. Jeśli jednak urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zalecamy odłączenie go od zasilania.

  • Stan: Bardzo dobry
  • Marka: ArcamModel: C31Kolor: czarnyLiczba kanałów: 2Stan opakowania: otwarte
  • Grinderman 2

    Wykonawca: GrindermanLiczba nośników w wydaniu: 1Tytuł: Grinderman 2
   • Często sprzedaje

    Warszawa, Praga-Południe

    Myslovitz - Skalary Mieczyki Neonki -

    Wykonawca: MyslovitzTytuł: Skalary Mieczyki Neonki

    Anekdoten - Nucleus -

    Opakowanie: bez foliiWykonawca: AnekdotenNośnik: CDTytuł: Nucleus
  Inne ogłoszenia sprzedającegoChcesz kupić więcej z jedną dostawą?Wybierz kup teraz i w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.Zgłoś naruszenie zasad

  Oferta: 00b1fa1d-d390-4e42-9c50-db5da21cf85d

  Przedwzmacniacze

  Koparko-ładowarka Cat® 444 jest wyposażona wsilnik C3. 6 StageV, oferuje optymalny komfort obsługi iznakomitą kontrolę, interaktywne ekrany monitorów, wysięgnik okształcie typowym dla koparek, mocny iwydajny układ hydrauliczny, tryby zarządzania mocą oraz system Product Link™.

  Menu

  • Video
  • Opis
  • Informacje techniczne
  • Osprzęt
  • KONTAKT

  ZOBACZ VIDEO

  Silnik C3. 6 zgodny znormą StageV

  Silnik Cat® C3. 6 spełnia wymogi europejskiej normy emisji spalin StageV i zużywa do 10% mniej paliwa niż poprzedni model. Całkowicie bezobsługowy układ oczyszczania spalin jest oparty na selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), wykorzystuje płynDEF izawiera filtrDPF zachowujący sprawność przez cały okres eksploatacji. Nowy silnik ma gęstość mocy imomentu obrotowego takie same, jak silnikC4. 4 montowany wpoprzednim modelu.

  System Product Link™

  System Product Link™ należy do standardowego wyposażenia maszyn Cat BHL. System oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak informacje ozużyciu paliwa ilokalizacji pojazdu, które zapewniają właścicielowi wgląd we wszystkie dane pomagające poprawiać wydajność pracy iograniczać koszty.

  Wysięgnik okształcie typowym dla koparek

  Sztandarową cechą koparko-ładowarek (BHL) Cat jest wysięgnik okształcie typowym dla koparek. Pozwala on uzyskać większą głębokość izasięg przy kopaniu wokół przeszkód, dzięki czemu nie trzeba tak często przestawiać maszyny.

  Interaktywne ekrany monitorów

  Wyświetlacze można obsługiwać przyciskami programowymi lub dotykiem, co bardzo ułatwia wyświetlanie potrzebnych informacji. Winterfejsach dodano wiele konfigurowalnych funkcji, takich jak szybkość reakcji ładowarki. Moduł monitora zawiera wbudowane oprogramowanie zabezpieczające maszynę oraz wyświetla powiadomienia ookresach międzyobsługowych.

  Tryby zarządzania mocą

  Operator może wybierać między trybami Eco, Standard iStandard Plus, wzależności od zadania iwarunków wmiejscu pracy. Tryb Eco pomaga oszczędzać paliwo, czyli obniżać koszty posiadania ieksploatacji, natomiast tryb Standard Plus zapewnia wyższą prędkość lub moc przy napiętym grafiku prac albo wciężkim terenie.

  Optymalny komfort operatora imożliwości sterowania

  Elektrohydrauliczne elementy sterujące zamontowane wfotelu są standardowym wyposażeniem modelu 444. Zapewniają one operatorowi lepszą wygodę iswobodę obsługi, umożliwiając sterowanie koparką i/lub ładowarką przy dowolnym ustawieniu fotela (do przodu, do tyłu lub przesunięty na bok).

  Mocny iwydajny układ hydrauliczny

  Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie współpracujący zpompą tłokową ozmiennym wydatku zapewnia wrazie potrzeby imponujące siły hydrauliczne.

  Informacje techniczne

  Silnik
  Moc użyteczna68 kW
  Silnik — StageV (UE) (standardowy)Skok tłoka120 mmWartości znamionowe przy 2200obr. /min — moc maksymalna — ISO 1439674kW / 101KM Moc znamionowa użyteczna przy 2200obr. /min — SAE J134968kW / 92KM Użyteczny moment obrotowy — SAE J1349436 N·mPrzyrost momentu obrotowego (użytecznego)48% przy 1500obr. /min Normy emisji spalinMaszyna spełnia wymogi normy emisji spalin StageV obowiązującej wUnii Europejskiej. Średnica cylindra98 mmUwaga (1)Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego wwentylator, układ oczyszczania powietrza, tłumik ialternator. Pojemność skokowa3. 6 lMoc znamionowa użyteczna przy 2200obr. /min — ISO 9249Uwaga (2)Do wysokości 3048m n. p. m. nie trzeba obniżać wartości znamionowych silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. SilnikSilnik C3. 6 omocy 74, 5kW ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką ichłodnicą międzystopniową Wartości znamionowe przy 2200obr. /min — moc maksymalna — SAE J199576kW / 103KM Silnik — StageV (UE) (opcjonalny)82kW / 111KM 485 N·mSilnik C3. 6 omocy 82kW ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką ichłodnicą międzystopniową 84kW / 114KM 75kW / 102KM Skrzynia biegów — zfunkcją automatycznej zmiany przełożeń (Auto-Shift) (standardowa)Do przodu — 5. bieg27 km/hDo tyłu — 1. bieg6 km/hDo przodu — 6. bieg40 km/hDo przodu — 1. biegDo tyłu — 2. bieg12 km/hDo przodu — 2. bieg10 km/hDo przodu — 3. biegDo tyłu — 3. biegDo przodu — 4. bieg20 km/hSkrzynia biegów — zfunkcją automatycznej zmiany przełożeń (Auto-Shift), zprzekładnią hydrokinetyczną ze sprzęgłem blokującym (opcjonalna)Parametry znamionowe osiOś tylna — układ statyczny22964 kgOś przednia (AWD) — układ dynamiczny9186 kgOś przednia (AWD) — układ statycznyOś tylna — układ dynamicznyMasyMasa eksploatacyjna — znamionowa9462 kgMasa eksploatacyjna — maksymalnie11500 kgPrzeciwwagi — maksymalnie115 kgNapęd na wszystkie koła (AWD)Standard (Standardowy) Układ kontroli komfortu jazdy15 kgRamię wysuwane 4, 9m — bez przedniej przeciwwagi355 kgRamię wysuwane 4, 3m — bez przedniej przeciwwagi199 kgKlimatyzacja32 kgMasa eksploatacyjna — konstrukcja ROPS — maksymalnaŁadowarka, mocowanie IT zszybkozłączem185 kgMasa eksploatacyjnaŁyżka wielozadaniowa (1, 3 m³ / 1, 7 yd³) — bez składanych wideł paletowych841 kgMinimalne zalecane przeciwwagi — ramię standardowe — łyżka ładowarki — bez szybkozłącza — wielozadaniowa kgMinimalne zalecane przeciwwagi — ramię wysuwane — łyżka ładowarki — ładowarka IT zszybkozłączem — wielozadaniowaŁyżka wielozadaniowa (1, 3 m³ /1, 7 yd³) — ze składanymi widłami paletowymi1020 kgMinimalne zalecane przeciwwagi — ramię wysuwane — łyżka ładowarki — ładowarka IT zszybkozłączem — ogólnego przeznaczeniaMinimalne zalecane przeciwwagi — ramię standardowe — łyżka ładowarki — ładowarka IT zszybkozłączem — wielozadaniowaMinimalne zalecane przeciwwagi — ramię standardowe — łyżka ładowarki — bez szybkozłącza — ogólnego przeznaczeniaMinimalne zalecane przeciwwagi — ramię wysuwane — łyżka ładowarki — bez szybkozłącza — ogólnego przeznaczeniaKabina — konstrukcja ROPS/FOPSUwagaKonfiguracja maszyny — silnik HRC omocy 74, 5kW; standardowe ramię koparki 4, 3m; standardowa kabina zukładem klimatyzacji; automatyczna przekładnia napędu na wszystkie koła; łyżka ładowarki MP 1, 3m³; 600-milimetrowa standardowa łyżka koparki; opony... Maksymalna dopuszczalna masa całkowitaMinimalne zalecane przeciwwagi — ramię standardowe — łyżka ładowarki — ładowarka IT zszybkozłączem — ogólnego przeznaczeniaMinimalne zalecane przeciwwagi — ramię wysuwane — łyżka ładowarki — bez szybkozłącza — wielozadaniowaSkrzynia biegów zfunkcją automatycznej zmiany przełożeń (Auto-Shift)Układ hydraulicznyCiśnienie w układzie — koparka250 barCiśnienie wukładzie — ładowarkaWydatek pompy przy 2200obr. /min187 l/minTypZzamkniętym przepływem wpołożeniu neutralnym Typ pompyZmienny wydatek, osiowo-tłokowa Układ kierowniczySiłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — średnica85 mmSiłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — wychylenie osi8 mmSiłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — średnica tłoczyska42 mmSiłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — skok117 mmPromień skrętu (opony 28-calowe) — 2WD/AWD (koło wewnętrzne niehamowane) — zewnętrzny ślad najszerszej łyżki ładowarki12. 59 mPromień skrętu (opony 28-calowe) — 2WD/AWD (koło wewnętrzne niehamowane) — zewnętrzny ślad kół przednich9. 8 mKoła przednie WspomaganieHydrostatyczny Objętości płynów eksploatacyjnychZbiornik paliwa160 lOlej silnikowy zfiltrem9 lTylna oś16 lOś tylna — przekładnie planetarne1. 7 lOś przednia (AWD)14 lUkład chłodzenia — klimatyzacja17. 5 lOś przednia (AWD) — przekładnie planetarneZbiornik oleju hydraulicznego42 lPłyn DEF19 lSkrzynia biegów — AWD — zfunkcją automatycznej zmiany przełożeń (Auto-Shift)Układ hydrauliczny95 lPrzekładniaPrędkości jazdy koparko-ładowarki wyposażonej w opony 440/80R28 na tylnych kołach i silnik HRC 74, 4 kW, przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Oś przednia — przekładnie planetarneOś przedniaUwaga (3)Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
  KONTAKT

  Uwaga eksploatacyjna 3com 3950

  Bezpośredni link do pobrania Uwaga eksploatacyjna 3com 3950

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwaga eksploatacyjna 3com 3950