Procedury uruchamiania i kalibracji Haier Ab36nacbac

Procedura uruchamiania i kalibracji Haier Ab36nacbac jest prosta i wymaga tylko kilku kroków. Aby wykonać procedurę, należy najpierw podłączyć urządzenie do prądu i otworzyć aplikację Haier SmartHome na smartfonie lub tablecie. Następnie należy kalibrować czujnik, aby mógł on prawidłowo wykrywać temperaturę i wilgotność. Po ukończeniu kalibracji system przejdzie do trybu automatycznego, w którym będzie można regulować temperaturę i wilgotność za pomocą aplikacji Haier SmartHome. Po skonfigurowaniu urządzenia w systemie można już korzystać z jego możliwości.

Ostatnia aktualizacja: Procedury uruchamiania i kalibracji Haier Ab36nacbac

Odpowiadamy na pytania dotyczące kalibracji

1. Czy uzyskany wynik kalibracji może być nieprawidłowy? 

Wynik kalibracji nie może posiadać błędnych wartości, ponieważ kalibracja nie ustala czy wyniki wskazane przez przyrząd wzorcowany są poprawne czy nieprawidłowe. Z tego powodu na dokumencie jakim jest świadectwo wzorcowania nie umieszcza się oceny wyniku kalibracji czy oceny poszczególnych pomiarów pod kątem poprawności uzyskanych wyników. Wzorcowanie (kalibracja) jedynie określa jakie są wskazania przyrządu wzorcowanego, porównując go z wartościami wzorcowymi. Inaczej mówiąc, wzorcowanie opisuje aktualny stan przyrządu bez wprowadzania w nim żadnych zmian, np. strojenia. 

2. Czy nieprawidłowe wskazania mogą oznaczać, że miernik jest uszkodzony lub niesprawny? 

Miernik uznaje się za uszkodzony bądź niesprawny w momencie, gdy nie pozwala na przeprowadzenie niezbędnych pomiarów w trakcie procesu wzorcowania, kalibracji. Za uszkodzenie można uznać, np. zniszczoną obudowę miernika, brak możliwości uruchomienia przyrządu, wyświetlanie zawsze takich samych wartości (bez względu na zadaną wartość wzorcową), błędne działanie jednej z kilku, osobnych funkcji pomiarowych w urządzeniach wielofunkcyjnych. W wymienionych przypadkach świadectwo wzorcowania nie jest wystawiane, sama procedura zatrzymana, a dostarczony przyrząd pomiarowy uznaje się za niesprawny. W takim wypadku niezwłocznie informujemy klienta o zaistniałej sytuacji i przedstawiamy dalsze czynności i możliwości. 

3. Czy błędnie wskazujący miernik może uzyskać świadectwo wzorcowania? 

Miernik, który wskazuje wartości z pewnym błędem nie może zostać automatycznie uznany za niesprawny, ponieważ w niektórych przypadkach błąd wzorcowanego przyrządu może być przez jego użytkownika uznany za nieistotny. Dla przykładu termometr mierzący temperaturę w zakresie od 0 do 100 °C z dokładnością +/- 1 °C, która została określona przez producenta. Podczas kalibracji laboratorium wykazało, że pomiar wartości temperatury badanego termometru jest obarczony błędem +/- 3 °C. Jako, że samo świadectwo wzorcowania nie posiada deklaracji co do poprawności działania i oceny wyniku, a sam użytkownik miernika temperatury w zakłada dokładność +/- 5 °C w procesie technologicznym, to może uznać, że przyrząd może być użytkowany jako spełniający założone wymagania. Oznacza to, że celem bezpośrednim wykonania usługi wzorcowania jest określenie ewentualnie występujących błędów, a już w gestii użytkownika pozostaje to czy błędy takie są dla niego akceptowalne i uznaje on przyrząd za odpowiedni do jego zastosowania. Dodatkowo warto wspomnieć, że w laboratoriach wzorcujących obowiązuje niepisana zasada, że zawsze kiedy wyniki pomiarowe odbiegają w znaczący sposób od założonych wskazań, klient jest o tym fakcie informowany przed wystawieniem oficjalnego świadectwa wzorcowania. W momencie gdy jest to możliwe laboratorium może dodatkowo zaoferować usługę strojenia (adiustacji) przyrządu pomiarowego klienta. 

4. Czy kalibracja także obejmuje strojenie miernika? 

Dość powszechnie powielanym błędem przez zleceniodawcę jest założenie, że kalibracja (wzorcowanie) nie tylko polega na porównaniu wartości ze wzorcem, ale także w przypadku błędnych wskazań, na wyeliminowaniu wykrytych błędów (regulacji / strojenia urządzenia). Najprawdopodobniej wynika to z błędnego tłumaczenia, które jest często stosowane. W języku angielskim zwrot calibration jest tłumaczony na język polski jako wzorcowanie, a nie kalibracja jak mogło by się na pierwszy rzut oka wydawać. W rodzimym języku słowo kalibracja posiada konotację procesu wykonywania regulacji, strojenia. Niestety takie założenie w przypadku urządzeń kontrolno-pomiarowych jest najzwyczajniej błędne. Dopiero gdy w przyrządzie pomiarowym przeprowadza się zmiany w sposobie w jaki wykonuje on pomiary mamy do czynienia ze strojeniem (adiustacją). 

5. Czy każdy miernik może być adiustowany? 

To czy można przeprowadzić strojenie danego miernika jest uzależnione od jego producenta oraz możliwości technicznych laboratorium w którym dokonywana jest kalibracja aparatury. W starszych typach przyrządów pomiarowych strojenie mierników odbywało się ręcznie za pomocą analogowych potencjometrów, którymi regulowało się wskazania przyrządu pomiarowego. W dzisiejszych czasach, gdzie mierniki analogowe wyparły rozwiązania cyfrowe sposób przeprowadzania strojenia uległ całkowitej zmianie i w większości przypadków wykonanie strojenia wymaga odpowiedniego oprogramowania producenta wzorcowanego przyrządu oraz interfejsów podłączeniowych miernik do komputer. Oprócz tego niezbędne jest posiadanie odpowiednich wzorców, a także całej procedury adiustacji i bezcennego doświadczenia w jej wykonywaniu. To oznacza, że możliwość wykonania strojenia jest ograniczona wyłącznie do laboratoriów i serwisów, które ściśle współpracują z producentem danej aparatury. To znaczy, że posiadają autoryzację producentsa na wykonywanie takich usług jakimi jest nie tylko kalibracja, ale też adiustacja czy naprawy. Jeżeli wystąpiło podejrzenie, że wskazania mogą przekraczać akceptowalny próg błędu, zalecane jest korzystanie z usług laboratoriów umożliwiających wykonanie usług strojenia przyrządów producenta, które chcemy wzorcować. Warto wspomnieć, że firma Merserwis posiada wyłączną autoryzację na naprawy, wzorcowanie oraz strojenie aparatury kontrolno-pomiarowej firm Kimo i Metrel w całej Polsce. 

6. Czy strojenie mierników jest odpłatne? 

Adiustacja mierników jest osobno wykonywaną usługą, która podlega dodatkowej opłacie. Wzorcowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych odbywa się w co najmniej trzech punktach pomiarowych, które zostały odpowiednio dobrane do zakresów pomiarowych miernika i technicznych możliwości laboratoriów. Natomiast strojenie jest procesem znacznie dłuższym i o wiele bardziej pracochłonnym. Adiustacja jest przeprowadzana w sposób odpowiednio dostosowany dla różnego rodzaju urządzeń pomiarowych. Jak wspominaliśmy w artykule, podczas przeprowadzania strojenia trzeba porównać i wyregulować od paru do nawet kilkunastu punktów jednej lub kilku wielkości w przypadku miernika wielofunkcyjnego. Dodatkowo w wielu współczesnych urządzeniach cyfrowych do prawidłowego wykonania strojenia jest wymagany specjalny kod odblokowujący, wydawany tylko przez producenta danego przyrządu. Po wykonaniu strojenia miernik jest poddawany ponownemu wzorcowaniu w celu weryfikacji efektów przeprowadzonej regulacji. 

Aktualnie cały proces wygląda następująco:

1) Wzorcowanie / Kalibracja 

2) Strojenie / Adiustacja

3) Ponownie Wzorcowanie / Kalibracja

Szybka diagnoza błędów pracy klimatyzatorów marki HAIER.

Wyszuiwarka kodów blędów dla urządzeń marki Haier to proste narzędzie do rozwiązywania awarii. Kody dostępne są online poprzez stronę www dostosowaną do przeglądania w telefonach. Wystarczy smartfon i połączenie z Internetem.

Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem https://haier-ac. pl/kody-bledow

Wystarczy wpisać kod błędu, by wyswietliła się indtrukcja lub można wyszukać kod blędu wybierajac typ systemu klimatyzacyjnego, typ jednostki, nazwę urządzenia oraz miejsce, z którego odczytano błąd.

Wyszukiwarka kodów błędu klimatyzatora to narzędzie dla instalatorów i serwisantów HVACR, przydatne w diagnozie urządzeń klimatyzacyjnych. Oprócz kodu błędu otrzymujemy opis błędu, jego lokalizcję oraz przyczyny, a także procedury rozwiąznaia problemu.

Do korzystania z wyszukiwari kodów błędw Haier nie jest wymagana instalacja żadnej dodatkowej aplikacji.

Polecamy jako szybkie, mobilne i skuteczne narzędzie do rozwiązywania problemów technicznych dla serwisantów Haier AC.

Grupa Haier to wiodący na świecie dostawca rozwiązań z zakresu HVAC. Założony w 1984 roku w Quingdao. Haier poprzez nowatorskie rozwiązania od początku istnienia wspiera indywidualny, zrównoważony rozwój swoich Klientów. Na przestrzeni lat z lokalnej fabryki wyrosła globalna firma, której obroty w 2014 roku osiągnęły ponad 32, 3 mln USD. Generalnym dystrybutorem produktów Haier w Polsce jest Refsystem Sp. z o. o.

 1. Home
 2. Serwis i PomocWiedza praktycznaKalibracja, wzorcowanie, czy adiustacja?

Kalibracja, wzorcowanie a adiustacja – co to jest, na czym polega i kto może to wykonać?
Opierając się na „Międzynarodowym słowniku metrologii” PKN-ISO/IEC Guide 99, postaramy się wyjaśnić wątpliwości z tym związane.

Wzorcowanie = kalibracja – to „działanie, które w określonych warunkach ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami. ” A zatem, laboratorium wzorcujące podczas wzorcowania przyrządu pomiarowego, ustala zależność pomiędzy wartością rzeczywistą (wskazywaną lub odtwarzaną przez wzorzec odniesienia) a wartością mierzoną przez wzorcowany przyrząd pomiarowy. Wynik wzorcowania nie zawsze jest zgodny z deklarowaną przez producenta dokładnością, czyli wskazania przyrządu pomiarowego przekraczają błędy dopuszczalne. W takim przypadku, aby przyrząd mógł mierzyć z odpowiednia dokładnością, należy poddać go adiustacji.

Wracając do przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 99:
Adiustacja to „zbiór czynności wykonanych przy układzie pomiarowym zapewniających, że wartościom wielkości, które mają być mierzone, odpowiadają odpowiednie wskazania. ”
W tym miejscu należy wspomnieć, iż nie wszystkie laboratoria wzorcujące wykonują adiustację wzorcowanych przez siebie przyrządów. Wynika to z braku wymaganych do tych czynności narzędzi serwisowych, tj. specjalistycznego oprogramowania, interfejsów, itp. Dlatego też, najlepiej adiustację przeprowadzać w laboratorium wzorcującym lub serwisowym producenta. Taką możliwość posiadają przyrządy firmy Testo. Testo Sp. z o. o. posiada Laboratorium Pomiarowe z wdrożonym systemem jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dysponuje odpowiednim wyposażeniem, umożliwiającym wzorcowania, jak również, jeśli jest to konieczne, adiustację przyrządów pomiarowych. Wzorcowania przeprowadzane są na podstawie odpowiednich procedur pomiarowych, we właściwych, monitorowanych warunkach środowiskowych, a ich potwierdzeniem jest świadectwo wzorcowania, zawierające wartość wielkości odniesienia (wzorzec), wartość wielkości zmierzonej (przyrząd wzorcowany), błąd pomiaru lub poprawkę oraz niepewność pomiaru.

Czasookres pomiędzy wzorcowaniami ustala użytkownik danego przyrządu pomiarowego, aczkolwiek najczęściej wynosi on 12 miesięcy.

Generator wilgotności HUMINATOR II Testo

Wielofunkcyjny kalibrator temperatury THERMATOR Testo
 


Przykładowa aplikacja: wzorcowanie termometru elektrycznego w laboratorium pomiarowym

Termometr elektryczny wzorcowany jest według odpowiedniej procedury pomiarowej. Sonda zanurzeniowa termometru wzorcowanego umieszczana jest w termostacie cieczowym na odpowiedniej głębokości w pobliżu sondy termometru wzorcowego (np. miernik testo 735 z sondą zanurzeniową). Po ustabilizowaniu się wskazań w zadanym punkcie pomiarowym, przystępuje się do pomiarów. Wartości wskazane przez przyrząd wzorcowany oraz wskazania wzorca zapisuje się w protokole wzorcowania i na ich podstawie obliczany jest błąd pomiaru oraz niepewność pomiaru.
W przypadku, gdy błąd pomiaru przekracza wartość błędu dopuszczalnego określonego przez producenta, należy wykonać wcześniej wspomnianą adiustację.

Po zakończeniu wzorcowania wystawiane jest świadectwo wzorcowania.
Wzorcowanie przyrządów pomiarowych ma ogromne znaczenie, szczególnie w sektorze spożywczym i farmaceutycznym. Użycie przyrządu bez wcześniejszego sprawdzenia poprawności jego działania może doprowadzić np. do nieprawidłowości w procesie produkcji lub przechowywania w nieodpowiednich warunkach środowiskowych, a tym samym może narazić firmę na ogromne straty finansowe.


Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Testo oferuje wzorcowanie przyrządów pomiarowych w zakresie akredytacji:

 • Wzorcowanie termometrów
 • Wzorcowanie termometrów elektrycznych
 • Wzorcowanie higrometrów
 • Wzorcowanie termohigrometrów
 • Wzorcowanie rejestratorów temperatury i wilgotności

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych poza zakresem akredytacji:

 • Wzorcowanie pirometrów
 • Wzorcowanie kamer termowizyjnych
 • Wzorcowanie czujników do pomiaru temperatury powierzchni
 • Wzorcowanie termoanemometrów
 • Wzorcowanie anemometrów wiatraczkowych
 • Wzorcowanie wilgotnościomierzy
 • Sprawdzanie balometrów

Procedury uruchamiania i kalibracji Haier Ab36nacbac

Bezpośredni link do pobrania Procedury uruchamiania i kalibracji Haier Ab36nacbac

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury uruchamiania i kalibracji Haier Ab36nacbac