Procedury instalacji uaktualnienia Electrolux Esi 66065

Instalacja uaktualnienia Electrolux Esi 66065 jest prosta i szybka. Najpierw należy pobrać najnowsze uaktualnienie ze strony internetowej producenta, a następnie je zainstalować. Po zainstalowaniu uaktualnienia należy włączyć urządzenie i przeprowadzić procedurę wstępną. Następnie należy utworzyć konto, aby móc korzystać z nowych funkcji i ustawień. Po utworzeniu konta należy przeprowadzić proces konfiguracji uaktualnienia, w tym wybranie języka, wybór strefy czasowej i ustawienie daty i godziny. Po zakończeniu procedury konfiguracji uaktualnienia należy je zapisać i uruchomić. Po zakończeniu instalacji uaktualnienia Electrolux Esi 66065 należy je uruchomić i sprawdzić, czy wszystkie funkcje działają poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Procedury instalacji uaktualnienia Electrolux Esi 66065

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Dlaczego ESI[tronic]?

ESI[Tronic] zajmuje wiodącą pozycję na rynku dostawców danych technicznych do pojazdów samochodowych w Europie.

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux ESI 66065XR. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Electrolux ESI 66065XR, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Electrolux ESI 66065XR. Upewnij się, że opisujesz trudności z Electrolux ESI 66065XR tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Electrolux ESI 66065XR

Strona: 1

Electrolux. Thinking of you.Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź nasząstronę internetową www. electrolux. comSpis treściInformacje dotyczące bezpieczeństwa18Opis urządzenia 21Panel sterowania 22Przed pierwszym użyciem 23Ustawianie zmiękczacza wody 24Wsypywanie soli do zmywarki 25Używanie detergentu i płynunabłyszczającego 25Uniwersalna tabletka do zmywarki 26Wkładanie sztućców i naczyń 26Wybór i uruchamianie programu zmywania27Programy zmywania 28Konserwacja i czyszczenie 29Co zrobić, gdy… 30Dane techniczne 33Ochrona środowiska 33Może ulec zmianie bez powiadomieniaPrzed instalacją i eksploatacją urządzenianależy uważnie przeczytać tę instrukcję ob-sługi:• Ze względu na własne bezpieczeństwooraz bezpieczeństwo mienia.• Ze względu na dbałość o środowisko.• Aby zapewnić prawidłowe działanie urzą-dzenia.Instrukcję należy przechowywać wraz z urzą-dzeniem – również w przypadku jego sprze-daży lub przeprowadzki.Producent nie ponosi odpowiedzialności zauszkodzenia spowodowane nieprawidłowąinstalacją i eksploatacją.Bezpieczeństwo dzieci i osób oograniczonych zdolnościachruchowych, sensorycznych lubumysłowych• Urządzenia nie powinny używać osoby (wtym dzieci) o ograniczonych zdolnościachruchowych, sensorycznych lub umysło-wych, a także nieposiadające doświad-czenia i wiedzy niezbędnej do jego obsługi.Osoby te mogą obsługiwać urządzeniewyłącznie pod nadzorem lub po odpo-wiednim poinstruowaniu przez osobę od-powiedzialną za ich bezpieczeństwo.• Wszystkie materiały opakowaniowe należyprzechowywać poza zasięgiem dzieci. Ist-nieje ryzyko uduszenia lub odniesienia ob-rażeń.• Przechowywać detergenty w bezpiecz-nym miejscu. Nie dopuszczać do kontaktudzieci z detergentami.• Gdy otwarte są drzwi urządzenia, nie po-winny się do niego zbliżać dzieci ani małezwierzęta.Ogólne zasady bezpieczeństwa• Nie zmieniać parametrów technicznychurządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia ob-rażeń i uszkodzenia urządzenia.• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła,należy przestrzegać instrukcji dotyczą-cych bezpieczeństwa dostarczonychprzez producenta detergentu.• Nie pić wody z urządzenia. W urządzeniumogą być obecne pozostałości detergen-tu.• Po załadowaniu lub rozładowaniu urzą-dzenia zawsze należy zamykać jego drzwi,aby nie dopuścić do urazów ciała oraz abyktoś nie upadł na otwarte drzwi.• Nie wolno siadać ani stawać na otwartychdrzwiach urządzenia.Użytkowanie• Urządzenie jest przeznaczone wyłączniedo użytku w gospodarstwie domowym.Nie wykorzystywać urządzenia do celówkomercyjnych, przemysłowych itp.• Nie używać urządzenia do innych celówniż zostało przeznaczone. Pozwoli to unik-nąć ryzyka odniesienia obrażeń lub uszko-dzenia mienia.• Urządzenie służy wyłącznie do mycia na-czyń i sprzętów domowych nadających siędo mycia w zmywarce.18 electrolux

Strona: 2

• Nie umieszczać łatwopalnych produktówlub przedmiotów nasączonych łatwopal-nymi produktami w urządzeniu, na nim lubw jego pobliżu.. Istnieje ryzyko eksplozjilub pożaru.• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymikońcówkami umieszczać w koszu nasztućce, skierowane ostrym końcem wdół. Można też układać je w pozycji pozio-mej w górnym koszu lub koszyku na noże(na wyposażeniu niektórych modeli).• Używać wyłącznie produktów przezna-czonych do zmywarek (detergentu, solioraz płynu nabłyszczającego).• Sól nieprzeznaczona do zmywarek do na-czyń może spowodować uszkodzeniezmiękczacza wody.• Napełniać urządzenie solą bezpośrednioprzed uruchomieniem programu zmywa-nia. Grudki soli lub słona woda mogą spo-wodować korozję lub perforację na dnieurządzenia.• Nigdy nie wlewać do dozownika płynu na-błyszczającego innych substancji niż płynnabłyszczający (np. środków do czyszcze-nia zmywarek, detergentów w płynie itp. ).Może to spowodować uszkodzenie urzą-• Przed uruchomieniem programu zmywa-nia upewnić się, że ramiona spryskującemogą się swobodnie obracać.• W przypadku otwarcia drzwi podczas pra-cy urządzenia może dojść do uwolnieniagorącej pary. Istnieje ryzyko poparzeniaskóry.• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przedzakończeniem programu zmywania.Konserwacja i czyszczenie• Przed przeprowadzeniem konserwacji na-leży wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkęprzewodu zasilającego z gniazdka.• Nie stosować łatwopalnych produktów lubproduktów powodujących korozję.• Nie używać urządzenia bez filtrów. Należyupewnić się, że filtry są prawidłowo zain-stalowane. Nieprawidłowa instalacja fil-trów spowoduje niezadowalające rezultatymycia oraz może spowodować uszkodze-nie urządzenia.• Do czyszczenia urządzenia nie wolno uży-wać wody pod ciśnieniem lub pary wod-nej. Występuje ryzyko porażenia prądemoraz uszkodzenia urządzenia.Instalacja• Należy sprawdzić, czy urządzenie nie zos-tało uszkodzone podczas transportu. Niewolno podłączać uszkodzonego urządze-nia. W razie konieczności należy skontak-tować się z dostawcą.• Przed pierwszym użyciem usunąć wszyst-kie materiały opakowaniowe.• Podłączenie do instalacji elektrycznej orazwodno-kanalizacyjnej, uruchomienie orazkonserwację urządzenia może wykony-wać jedynie wykwalifikowana osoba. Ce-lem tych środków bezpieczeństwa jestwyeliminowanie ryzyka uszkodzenia urzą-dzenia lub urazów ciała.• Należy upewnić się, że podczas instalacjiwtyczka przewodu zasilającego jest wyję-ta z gniazdka.• Nie wolno nawiercać ścian bocznych urzą-dzenia, ponieważ może dojść do uszko-dzenia części hydraulicznych lub elek-trycznych.• Ważne! Przestrzegać instrukcji zawartychw dołączonym szablonie, aby:– Zainstalować urządzenie.– Zamontować drzwi szafki.– Podłączyć doprowadzenie i odprowa-dzenie wody.• Urządzenie musi być zainstalowane pododpowiednio bezpieczną konstrukcją.Środki ostrożności w przypadku mrozu• Nie instalować urządzenia w miejscach, wktórych temperatura jest niższa niż 0°C.• Producent nie ponosi odpowiedzialnościza uszkodzenia spowodowane przezmróz.Podłączenie do sieci wodociągowej• W celu podłączenia doprowadzenia wodynależy użyć nowych węży. Nie stosowaćużywanych węży.• Nie podłączać urządzenia do nowych rurlub rur, które nie były używane przez długiczas. Odkręcić wodę na kilka minut, a na-stępnie podłączyć wąż doprowadzającywodę.• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieśćlub uszkodzić węży doprowadzającychwodę podczas instalacji urządzenia.electrolux 19

Strona: 3

• Aby zapobiec wyciekom wody, po zain-stalowaniu należy sprawdzić szczelnośćpołączeń hydraulicznych.• Podczas pierwszego uruchomienia urzą-dzenia należy sprawdzić, czy węże nieprzeciekają.• Wąż doprowadzający wodę ma podwójneściany, wewnętrzny przewód zasilającyoraz zawór bezpieczeństwa. Wąż dopro-wadzający wodę jest pod ciśnieniem tylkopodczas przepływu wody. W razie wycie-ku z węża doprowadzającego wodę zawórbezpieczeństwa zatrzymuje przepływ wo-dy.– Należy zachować ostrożność podczaspodłączania węża doprowadzającegowodę:– Nie wkładać węża doprowadzające-go wodę ani zaworu bezpieczeństwado wody.– W razie uszkodzenia węża doprowa-dzającego wodę lub zaworu bezpie-czeństwa, natychmiast wyjąć wtycz-kę z gniazdka.– Wąż doprowadzający wodę z zawo-rem bezpieczeństwa może być wy-mieniany wyłącznie przez autoryzo-wany serwis.Ostrzeżenie! Niebezpieczne na-pięcie.Podłączenie do sieci elektrycznej• Urządzenie musi być uziemione.• Upewnić się, że parametry elektrycznepodane na tabliczce znamionowej sązgodne z parametrami domowej instalacjielektrycznej.• Należy zawsze używać prawidłowo za-montowanych gniazd sieciowych z uzie-mieniem.• Nie używać rozgałęziaczy, łączników aniprzedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.• Nie zmieniać ani nie wymieniać samodziel-nie przewodu zasilającego. Skontaktowaćsię z punktem serwisowym.• Podczas instalacji urządzenia uważać, abynie przygnieść lub nie uszkodzić wtyczkilub przewodu zasilającego z tyłu urządze-nia.• Należy zadbać o to, aby po zainstalowaniuurządzenia wtyczka przewodu zasilające-go była łatwo dostępna.• Podczas odłączania urządzenia nigdy nieciągnąć za przewód zasilający. Zawszeciągnąć za wtyczkę.Autoryzowany serwis• Jedynie uprawniony specjalista może wy-konywać naprawy urządzenia. Należyskontaktować się z autoryzowanym ser-wisem.• Używać wyłącznie oryginalnych części za-miennych.Utylizacja starego urządzenia• Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeńlub uszkodzeń:– Wyjąć wtyczkę z gniazdka.– Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.– Usunąć zamek w drzwiach. Zapobiegato zatrzaśnięciu się wewnątrz urządze-nia dziecka lub małego zwierzęcia. Ist-nieje ryzyko uduszenia.Ostrzeżenie! Detergenty stosowanew zmywarce są niebezpieczne imogą powodować korozję!• Jeśli dojdzie do wypadku związanegoz tymi detergentami, należy natych-miast skontaktować się z regionalnymośrodkiem toksykologicznym oraz zlekarzem.• W przypadku dostania się detergentudo ust, należy natychmiast skontak-tować się z regionalnym ośrodkiemtoksykologicznym i lekarzem.do oczu, należy natychmiast skontak-tować się z lekarzem i przemyć oczywodą.• Detergenty do zmywarki należy prze-chowywać w bezpiecznym miejscupoza zasięgiem dzieci.• Nie pozostawiać otwartych drzwiurządzenia, gdy w dozowniku znajdu-je się detergent.• Napełniać dozownik detergentu bez-pośrednio przed uruchomieniem pro-gramu zmywania.20 electrolux

Strona: 4

Opis urządzenia1234567891 Górny kosz2 Pokrętło ustawienia twardości wody3 Zbiornik soli4 Dozownik detergentu5 Dozownik płynu nabłyszczającego6 Tabliczka znamionowa7 Filtry8 Dolne ramię spryskujące9 Górne ramię spryskująceelectrolux 21

Strona: 5

Panel sterowania1 2 3A B C D E1 Przycisk wł. /wył.2 Przyciski wyboru programów3 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu4 Wyświetlacz5 Kontrolki6 Przyciski funkcyjneKontrolkiProgram w toku• Zapala się w momencie wybrania programu zmywania.• Świeci się przez cały czas trwania programu.• Gaśnie po zakończeniu programu zmywania.Koniec programuZapala się, gdy skończy się program zmywania.Funkcja MultitabZapala się w momencie włączenia funkcji Multitab. Zapoznać się z roz-działem „Uniwersalna tabletka do zmywarki”.Sól 1)Zapala się, gdy należy uzupełnić sól. Zapoznać się z rozdziałem „Wsypy-wanie soli do zmywarki”.Po napełnieniu zbiornika kontrolka soli może nadal świecić przez kilkagodzin. Nie ma to negatywnego wpływu na działanie urządzenia.Płyn nabłyszczający 1)Zapala się, gdy należy uzupełnić płyn nabłyszczający. Patrz rozdział „Uży-wanie detergentu i płynu nabłyszczającego”.1) Gdy zbiornik soli i/lub dozownik płynu nabłyszczającego są puste, ich kontrolki nie świecą się podczas wykonywaniaprogramu zmywania.22 electrolux

Strona: 6

Przyciski wyboru programówPrzyciski te służą do wyboru programu zmy-wania. Po naciśnięciu przycisku programuzapala się odpowiednia kontrolka.Więcej informacji o programach zmywaniamożna znaleźć w punkcie „Programy zmy-wania”.Przycisk opóźnienia rozpoczęciaprogramuPrzycisk ten służy do opóźnienia rozpoczęciaprogramu zmywania w zakresie od 1 do 24godzin. Patrz rozdział „Wybór i uruchamianieprogramu zmywania”.WyświetlaczNa wyświetlaczu pokazywane są:• Ustawienie elektronicznej regulacji pozio-mu zmiękczania wody.• Wskazanie włączenia/wyłączenia dozow-nika płynu nabłyszczającego (tylko przywłączonej funkcji Multitab).• Czas trwania programu zmywania.• Czas pozostały do zakończenia programuzmywania.• Wskazanie zakończenia programu zmy-wania. Wyświetlacz pokazuje zero.• Czas pozostały do zakończenia opóźnie-nia rozpoczęcia programu.• Kody usterek.Przyciski funkcyjnePrzyciski funkcyjne służą do wykonywanianastępujących czynności:• Elektroniczna regulacja poziomu zmięk-czania wody. Patrz rozdział „Ustawianiezmiękczania wody”.• Do włączania/wyłączania funkcji Multitab.Patrz rozdział „Uniwersalna tabletka dozmywarki”.• Włączanie/wyłączanie dozownika płynunabłyszczającego przy włączonej funkcjiMultitab. Patrz rozdział „Co zrobić, gdy…".• Do anulowania trwającego programu zmy-wania lub opóźnienia rozpoczęcia progra-mu w trakcie odliczania. Patrz rozdział„Wybór i uruchamianie programu zmywa-nia”.Tryb ustawianiaTryb ustawiania jest wymagany dowykonania następujących czynności:• Wybór i uruchomienie programu zmywa-nia oraz/lub opóźnienia uruchomienia.czania wody.nabłyszczającego.Nacisnąć przycisk wł. /wył. Urządzenie jestw trybie ustawiania, gdy:– Świecą się kontrolki wszystkich progra-mów.Nacisnąć przycisk wł. Urządzenie niejest w trybie ustawiania, gdy:– Świeci się kontrolka tylko jednego progra-mu.– Na wyświetlaczu pojawia się czas trwaniaprogramu zmywania lub opóźnionego uru-chomienia.– Należy anulować program lub opóźnio-ne uruchomienie, aby powrócić do trybuustawiania. Patrz rozdział „Wybór i uru-chamianie programu zmywania”.Przed pierwszym użyciemNależy postępować zgodnie ze wskazówka-mi, wykonując kolejno następujące czynnoś-ci:1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmięk-czania wody odpowiada twardości wodydoprowadzanej do urządzenia. W raziepotrzeby ustawić poziom zmiękczaniawody.2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.3. Napełnić dozownik płynem nabłyszczają-cym.4. Włożyć naczynia i sztućce do urządzenia.5. Ustawić program zmywania odpowiednido rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.6. Napełnić dozownik odpowiednią ilościądetergentu.7. Uruchomić program zmywania.electrolux 23

Strona: 7

W przypadku używania wieloskładniko-wych tabletek do zmywarek („3 w 1”, „4w 1”, „5 w 1”) należy zapoznać się z roz-działem „Uniwersalna tabletka do zmy-warki”.Ustawianie zmiękczacza wodyZmiękczacz wody usuwa z doprowadzanejwody sole i substancje mineralne. Substan-cje mineralne i sole mogą mieć negatywnywpływ na działanie urządzenia.Różne skale używane do oznaczania stopniatwardości wody:• Stopnie niemieckie (dH°).• Stopnie francuskie (°TH).• mmol/l (milimol na litr – międzynarodowajednostka twardości wody).• Stopnie Clarke'a.Ustawić poziom zmiękczania wody odpo-wiednio do twardości wody doprowadzanejdo urządzenia. W razie potrzeby skontakto-wać się z miejscowym zakładem wodocią-gowym.Twardość wodyUstawienie poziomu zmiękczaniawody°dH °TH mmol/l Clarke ręczne elektroniczne51 - 70 91 - 125 9, 1 - 12, 5 64 - 88 2 1) 1043 - 50 76 - 90 7, 6 - 9, 0 53 - 63 2 1) 937 - 42 65 - 75 6, 5 - 7, 5 46 - 52 2 1) 829 - 36 51 - 64 5, 1 - 6, 4 36 - 45 2 1) 723 - 28 40 - 50 4, 0 - 5, 0 28 - 35 2 1) 619 - 22 33 - 39 3, 3 - 3, 9 23 - 27 2 1) 5 1)15 - 18 26 - 32 2, 6 - 3, 2 18 - 22 1 411 - 14 19 - 25 1, 9 - 2, 5 13 - 17 1 34 - 10 7 - 18 0, 7 - 1, 8 5 - 12 1 2< 4 < 7 < 0, 7 < 5 1 2) 1 2)1) Ustawienie fabryczne.2) Użycie soli nie jest konieczne.Poziom zmiękczania wody należy usta-wić ręcznie oraz elektronicznie.Ustawianie ręczneUstawić pokrętło ustawienia twardości wodyw położenie 1 lub 2 (patrz tabela).Regulacja elektroniczna1. Włączyć urządzenie.2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybieustawiania.3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyj-ne B i C, aż lampki kontrolne przyciskówfunkcyjnych A, B i C zaczną migać.4. Zwolnić przyciski funkcyjne B i C.5. Nacisnąć przycisk funkcyjny A.– Lampki kontrolne przycisków funkcyj-nych B i C zgasną.– Lampka kontrolna przycisku funkcyj-nego A wciąż miga.– Na wyświetlaczu pojawia się aktualneustawienie.Przykład: wskazanie wyświetlacza: =poziom 5.6. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk funkcyjnyA, aż na wyświetlaczu pojawi się odpo-wiednie ustawienie.7. Nacisnąć przycisk wł. /wył., aby zapisać24 electrolux

Strona: 8

Jeśli zmiękczanie wody zostało elektro-nicznie ustawione na poziom 1, kontrol-ka soli pozostaje wyłączona.Wsypywanie soli do zmywarkiAby napełnić zbiornik soli, należy wyko-nać poniższe czynności:1. Obrócić pokrywkę w kierunku przeciw-nym do ruchu wskazówek zegara, abyotworzyć zbiornik soli.2. Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko zapierwszym razem).3. Do napełnienia zbiornika solą należy użyćlejka.4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworuzbiornika soli.5. Obrócić pokrywkę w kierunku zgodnymz ruchem wskazówek zegara, aby za-mknąć zbiornik soli.Podczas napełniania zbiornika solą wy-pływa z niego woda – jest to normalnezjawisko.Używanie detergentu i płynu nabłyszczającego2030 MAX+ -1 2 3 4Stosowanie detergentuAby chronić środowisko, nie należy uży-wać większych ilości detergentu niż za-lecane.Należy przestrzegać zaleceń producen-ta podanych na opakowaniu detergen-Aby napełnić dozownik detergentu, należywykonać poniższe czynności:1. Nacisnąć przycisk zwalniający 2 w celuotwarcia pokrywy 7 dozownika deter-gentu.2. Umieścić detergent w dozowniku 1.3. Jeśli program zmywania przewiduje fazęzmywania wstępnego, umieścić niewiel-ką ilość detergentu na wewnętrznej stro-nie drzwi urządzenia.4. W przypadku używania detergentu wtabletkach, umieścić tabletkę w dozow-niku detergentu 1.5. Zamknąć dozownik detergentu. Docis-nąć pokrywę, aż zaskoczy na swojemiejsce.Detergenty różnych producentów roz-puszczają się w różnym czasie. Niektóretabletki nie zapewniają odpowiednichefektów zmywania podczas krótkichprogramów zmywania. W przypadkuużywania detergentu w tabletkach zale-ca się korzystanie z długich programówzmywania w celu całkowitego rozpusz-czenia detergentu.electrolux 25

Strona: 9

Wlewanie płynu nabłyszczającegoPłyn nabłyszczający umożliwia wysu-szenie naczyń bez smug i plam.Płyn nabłyszczający jest automatyczniepodawany przez dozownik podczas os-tatniej fazy płukania.Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczają-cego, należy wykonać następujące czynnoś-1. Nacisnąć przycisk zwalniający 6 w celuotwarcia pokrywy 5 dozownika płynu2. Napełnić odpowiedni dozownik 3 pły-nem nabłyszczającym. Oznaczenie„max” wskazuje maksymalny poziom.3. Rozlany płyn nabłyszczający należy usu-nąć za pomocą chłonnej szmatki, aby za-pobiec powstaniu zbyt dużej ilości pianypodczas programu zmywania.4. Zamknąć dozownik płynu nabłyszczają-cego. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy naswoje miejsce.Regulacja dozowania płynunabłyszczającegoUstawienie fabryczne: położenie 3.Dozowanie płynu nabłyszczającego możnaustawić w zakresie od 1 (najmniejsze dozo-wanie) do 4 (największe dozowanie).Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynunabłyszczającego 4, aby zwiększyć lubzmniejszyć dozowanie.Uniwersalna tabletka do zmywarkiFunkcja Multitab jest przeznaczona dla tab-letek do zmywarki.Tabletki te są detergentami zawierającymiśrodek zmywający, środek nabłyszczający isól. Niektóre typy tabletek mogą zawieraćrównież inne środki.Sprawdzić, czy detergenty te są odpowied-nie dla stopnia twardości wody doprowadza-nej do zmywarki. Więcej informacji na ten te-mat można znaleźć w dokumentacji produ-centa.Po włączeniu funkcja Multitab jest aktywnado momentu jej wyłączenia.Funkcja Multitab zatrzymuje dopływ płynunabłyszczającego i soli.W przypadku wybrania funkcji Multitab kon-trolki soli i płynu nabłyszczającego są nieak-tywne.Po wybraniu funkcji Multitab czas trwaniaprogramu może ulec wydłużeniu.Funkcję Multitab należy włączyć przedrozpoczęciem programu zmywania.Funkcji Multitab nie można włączyć wtrakcie trwania programu.Włączanie funkcji Multitab:ne D i E, aż zapali się kontrolka Multitab.Aby wyłączyć funkcję Multitab i stosowaćoddzielnie detergent, sól i płynnabłyszczający:ne D i E, aż zgaśnie kontrolka Multitab.4. Uzupełnić zbiornik soli i dozownik płynu5. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania6. Uruchomić program mycia bez naczyń.7. Ustawić zmiękczanie wody zgodnie ztwardością wody w danej lokalizacji.8. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczają-cego.Wkładanie sztućców i naczyńWięcej informacji można znaleźć w bro-szurze „Przykładowe rozmieszczenieRealLife”.Porady i wskazówkiNie używać urządzenia do czyszczeniaprzedmiotów pochłaniających wodę (np. gą-bek, ściereczek itp. ).• Przed włożeniem naczyń i sztućców dozmywarki, wykonać następujące czynnoś-26 electrolux

Strona: 10

– Usunąć resztki jedzenia.– Namoczyć przypalone i wyschnięteresztki jedzenia.• Wkładając naczynia i sztućce do zmywar-ki, wykonać następujące czynności:– Wklęsłe naczynia (np. kubki, szklanki imiski) układać otworami w dół.– Upewnić się, że woda nie zbiera się wpojemniku ani w zagłębieniu podstawynaczynia.– Upewnić się, że naczynia i sztućce nieprzylegają do siebie.– Upewnić się, że szklanki nie stykają sięze sobą.– Umieścić małe elementy w koszu nasztućce.– Wymieszać łyżki z innymi sztućcami,aby nie przylegały do siebie.– Naczynia rozmieścić w taki sposób, abywoda miała dostęp do wszystkich po-wierzchni.• Przedmioty plastikowe oraz patelnie teflo-nowe mają tendencję do zatrzymywaniakropel wody.• Lekkie elementy umieścić w górnym ko-szu. Upewnić się, że naczynia się nie prze-mieszczają.Wybór i uruchomienie programuzmywania bez opóźnionegouruchomienia3. Wybrać program zmywania. Patrz roz-dział „Programy zmywania”.– Zaświeci się kontrolka odpowiedniegoprogramu.– Kontrolki wszystkich pozostałych pro-gramów zgasną.– Na wyświetlaczu zacznie migać czastrwania programu.– Zapali się kontrolka Program w toku.4. Zamknąć drzwi urządzenia. Programzmywania rozpocznie się automatyczne.– Kontrolka Program w toku pozostajewłączona.Możliwe jest wybranie programu myciarównież po zamknięciu drzwi. Po naciś-nięciu przycisku programu do wybraniainnego programu mycia pozostaną tylko3 sekundy. Po tych 3 sekundach wybra-ny program rozpoczyna się automatycz-nie.Wybrać i włączyć program zmywania zopóźnionym uruchomieniem1. Włączyć urządzenie i wybrać program2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk opóźnio-nego uruchomienia, aż na wyświetlaczupojawi się odpowiednia liczba godzin doopóźnionego uruchomienia.3. Zamknąć drzwi urządzenia.– Odliczanie rozpocznie się automatycz-– Zgaśnie kontrolka Program w toku.– Po zakończeniu odliczania programrozpocznie się automatycznie.Otwarcie drzwi urządzenia przerywa od-liczanie. Po ponownym zamknięciudrzwi odliczanie jest kontynuowane odmomentu przerwania.również po zamknięciu drzwi. W przy-padku wybrania programu zmywania,opcję opóźnionego uruchomienia należywybrać w ciągu 3 sekund. Po 3 sekun-dach wybrany program rozpoczyna sięautomatycznie.Przerwanie programu zmywania• Otworzyć drzwi urządzenia.– Program zmywania zostanie zatrzyma-ny.• Zamknąć drzwi urządzenia.– Program zmywania zostanie wznowionyod momentu, w którym został przerwa-electrolux 27

Strona: 11

Anulowanie programu zmywania lubopóźnionego uruchomieniaJeśli program zmywania lub opóźnione-go uruchomienia nie uruchomił się, moż-na zmienić wybór.W trakcie trwania programu zmywanialub opóźnionego uruchomienia nie moż-na zmienić wybranych opcji. Aby wpro-wadzić zmiany, należy anulować pro-gram zmywania lub opóźnionego uru-Anulowanie opóźnionego uruchomieniaspowoduje automatyczne anulowaniewybranego programu zmywania. W ta-kim przypadku należy ponownie ustawićprogram zmywania.1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyj-ne B i C, aż zaświecą się kontrolki wszyst-kich programów.2. Przed uruchomieniem nowego programuzmywania należy sprawdzić, czy w do-zowniku detergentu znajduje się deter-gent.Po zakończeniu programu zmywania• Urządzenie zatrzyma się automatycznie.• Na wyświetlaczu pojawi się 0.• Zapali się kontrolka sygnalizująca zakoń-czenie programu.• Zgaśnie kontrolka Program w toku.1. Wyłączyć urządzenie.2. Otworzyć drzwi zmywarki.3. Aby naczynia lepiej wyschły, należy po-zostawić na kilka minut uchylone drzwi.• Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączo-ne, po 3 minutach od zakończeniaprogramu zmywania:– wszystkie kontrolki zgasną,– na wyświetlaczu pojawi się poje-dyncza pozioma linia.Pomaga to zmniejszyć zużycie energii.Naciśnięcie dowolnego przycisku (z wy-jątkiem przycisku wł. ) powoduje po-nowne włączenie się wyświetlacza i kon-trolek.Urządzenie wyłącza się automatyczniepo 10 minutach od zakończenia progra-mu zmywania.Wyjmowanie załadunku• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia na-leży odczekać do ich ostygnięcia. Gorącenaczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.• Najpierw wyjmować naczynia z dolnegokosza, a następnie z górnego.• Na ścianach i drzwiach urządzenia możepozostawać woda. Stal nierdzewna styg-nie szybciej niż naczynia.Programy zmywaniaProgram Stopień zabru-dzeniaRodzaj załadunku Opis programuAutomatyczny 1)Dowolny Naczynia stołowe,sztućce, garnki i patel-nieZmywanie wstępneZmywanie zasadnicze w tempera-turze 45°C lub 70°C1 lub 2 płukania pośredniePłukanie końcoweSuszenieIntensywnyBardzo zabru-dzoneNaczynia stołowe,turze 70°C1 płukanie pośrednieSzybki 2)Średnio lub lekkozabrudzoneNaczynia stołowe isztućceturze 60°CPłukanie28 electrolux

Strona: 12

Program Stopień zabru-Ekonomiczny 3)Średnio zabru-turze do 50°CTen program to krótkie płukanie zapobie-gające zasychaniu resztek jedzenia na na-czyniach i powstawaniu przykrych zapa-chów.Dzięki temu uruchomienie programu zmy-wania może nastąpić dopiero po całkowi-tym załadowaniu urządzenia.Ten program nie wymaga użycia detergen-1 płukanie na zimno1) Urządzenie samoczynnie reguluje temperaturę oraz ilość wody. Zależy to od stopnia załadowania urządzenia orazzabrudzenia naczyń. Czas trwania programu oraz zużycie wody i energii mogą się zmieniać.2) W przypadku niewielkiej ilości naczyń, program ten zapewnia oszczędność czasu przy doskonałych wynikach3) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy. Dane z testów są przedstawione na osobnej, dołączonejdo urządzenia naklejce.Parametry eksploatacyjneProgram 1) Zużycie energii (kWh) Zużycie wody (litry)Automatyczny0, 9 - 1, 7 8 - 171, 4 - 1, 6 15 - 16Szybki0, 9 9Ekonomiczny1, 0 - 1, 1 10 - 110, 1 41) Czas trwania programu jest pokazywany na wyświetlaczu.Podane wartości mogą ulec zmianie wzależności od ciśnienia i temperaturywody, zmian w napięciu zasilania orazilości naczyń.Wyjmowanie i czyszczenie filtrówBrudne filtry sprawiają, że skuteczność zmy-wania ulega pogorszeniu. Pomimo tego, żeczynności konserwacyjne związane z tymi fil-trami są nieznaczne, zalecamy regularnesprawdzanie ich stanu oraz czyszczenie wrazie konieczności.1. Aby wymontować filtr (A), należy obrócićgo w kierunku przeciwnym do ruchuwskazówek zegara, a następnie wyjąć goz filtra (B).electrolux 29

Strona: 13

AB2. Filtr (A) składa się z dwóch części. Abyrozebrać filtr, należy rozłączyć te części.3. Dokładnie wyczyścić te części pod bie-żącą wodą.4. Złożyć 2 części filtra (A) ze sobą i docis-nąć. Obie części muszą być do siebiedobrze dopasowane.5. Wyjąć filtr (B).6. Dokładnie umyć filtr (B) pod bieżącą wo-dą.7. Ustawić filtr (B) w początkowym położe-niu. Filtr musi być prawidłowo zamoco-wany pod dwiema prowadnicami (C).C8. Zamocować filtr (A) w filtrze (B) i obrócićzgodnie z kierunkiem ruchu wskazówekzegara aż do zablokowania.Czyszczenie ramion spryskującychNie demontować ramion spryskujących.Jeżeli otwory w ramionach spryskującychulegną zatkaniu, należy usunąć zabrudzeniaza pomocą zaostrzonego patyczka.Czyszczenie zewnętrznych powierzchniOczyścić zewnętrzne powierzchnie urządze-nia oraz panel sterowania wilgotną miękkąściereczką. Używać wyłącznie neutralnychdetergentów. Nie używać materiałów ścier-nych, myjek do szorowania ani rozpuszczal-ników (np. acetonu).Co zrobić, gdy…Urządzenie nie daje się uruchomić lub prze-staje działać podczas pracy.W pierwszej kolejności należy spróbować sa-modzielnie znaleźć rozwiązanie (patrz tabe-la). Jeśli to niemożliwe, należy skontaktowaćProblem Kod błędu Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanieUrządzenie nie napełniasię wodą.Na wyświetlaczu poja-wia sięZawór wody jest zablo-kowany lub zatkanyosadem kamienia.Wyczyścić zawór wo-Zbyt niskie ciśnienieSkontaktować się z lo-kalnym zakładem wo-dociągowym.Zawór wody jest za-mknięty.Otworzyć zawór wody.30 electrolux

Strona: 14

Problem Kod błędu Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanieZablokowany filtr wwężu doprowadzają-cym wodę.Wyczyścić filtr.Nieprawidłowe podłą-czenie węża doprowa-dzającego wodę.Sprawdzić, czy wąż jestprawidłowo podłączo-Wąż doprowadzającywodę jest uszkodzony.Sprawdzić, czy wąż do-prowadzający wodę niejest uszkodzony.Urządzenie nie wypom-powuje wody.Zatkane rozgałęzieniesyfonu zlewozmywaka.Wyczyścić rozgałęzie-nie syfonu zlewozmy-waka.czenie węża odprowa-Wąż odprowadzającySprawdzić, czy wąż od-Włączyło się zabezpie-czenie przed zalaniem.Zakręcić zawór wody iskontaktować się z au-toryzowanym serwi-sem.Program nie uruchamiasię.Drzwi urządzenia są ot-warte.Zamknąć prawidłowodrzwi urządzenia.Wtyczki nie została wło-żona do gniazdka zasi-lającego.Włożyć wtyczkę dogniazdka.Przepalony bezpiecznikw domowej skrzyncebezpieczników.Wymienić bezpiecznik.Ustawiono opóźnienieuruchomienia progra-mu (dotyczy tylko urzą-dzeń z funkcją opóźnio-nego uruchomieniaprogramu).Należy anulować opó-źnione uruchomienie,aby natychmiast uru-chomić program.Po sprawdzeniu urządzenie należy włączyć.Program zostanie wznowiony od momentu,w którym został przerwany.W razie ponownego wystąpienia problemunależy skontaktować się z autoryzowanymserwisem.Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kodyusterek, należy skontaktować się z autory-zowanym serwisem.Niezbędne dane wymagane dla autoryzowa-nego serwisu znajdują się na tabliczce zna-mionowej.Zalecamy wpisane danych w tym miejscu:Model (MOD. )....................Numer produktu (PNC)....................Numer seryjny (S. N. )....................electrolux 31

Strona: 15

Efekty zmywania i suszenia są niezadowalająceProblem Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanieNaczynia nie są czyste. Wybrany program zmywania niejest odpowiedni dla danego ro-dzaju załadunku lub stopnia za-brudzenia.Należy upewnić się, czy wybranyprogram zmywania jest odpo-wiedni dla danego rodzaju zała-dunku oraz stopnia zabrudzenia.Kosze nie zostały załadowaneprawidłowo, co uniemożliwiłodotarcie wody do wszystkichpowierzchni.Prawidłowo załadować kosze.Ramiona spryskujące nie obra-cają się swobodnie z powoduniewłaściwego ułożenia naczyń.Sprawdzić, czy niewłaściwe uło-żenie naczyń nie powoduje za-blokowania ramion spryskują-cych.Filtry są zabrudzone lub niepra-widłowo złożone i zamontowa-ne.Upewnić się, że filtry są czysteoraz prawidłowo złożone i za-montowane.Użyto za mało detergentu lubnie użyto go w ogóle.Upewnić się, że użyto wystar-czającej ilości detergentu.Ślady kamienia na naczyniach. Dozownik soli jest pusty. Napełnić zbiornik soli solą dozmywarek.Niewłaściwe ustawienie pozio-Ustawić zmiękczanie wody.Nieprawidłowe zamknięcie po-krywy pojemnika na sól.Upewnić się, czy zbiornik solijest prawidłowo zamknięty.Na szklankach i naczyniach wi-dać smugi, mleczne plamy lubniebieskawy nalot.Zbyt duża dawka płynu nabły-szczającego.Zmniejszyć dozowanie płynu na-błyszczającego.Ślady kropel wody na kielisz-kach i na naczyniach.Zbyt mała dawka płynu nabły-Zwiększyć dawkę płynu nabły-Przyczyną może być zastoso-wany detergent.Użyć detergentu innej marki.Naczynia są mokre. Włączono program zmywaniabez fazy suszenia lub ze skró-coną fazą suszenia.Otworzyć drzwi i pozostawić jeuchylone na kilka minut przedwyjęciem naczyń.Naczynia są wilgotne i matowe. Dozownik płynu nabłyszczają-cego jest pusty.Napełnić odpowiedni dozownikpłynem nabłyszczającym.Włączona jest funkcja Multitab.(dozownik płynu nabłyszczają-cego jest wtedy automatyczniewyłączany).Włączyć dozownik płynu nabły-szczającego. Patrz punkt „Włą-czanie dozownika płynu nabły-szczającego”.Włączanie dozownika płynune B i C.– Kontrolki przycisków funkcyjnychA, B i C zaczną migać.5. Nacisnąć przycisk funkcyjny B.– Kontrolki przycisków funkcyjnych A i Czgasną.– Kontrolka przycisku funkcyjnego Bwciąż się świeci.– Na wyświetlaczu pojawia się aktualnawartość.Dozownik płynu nabły-szczającego wyłączony32 electrolux

Strona: 16

Dozownik płynu nabły-szczającego włączony6. Ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny B.– Na wyświetlaczu pojawi się nowe us-tawienie.7. Wyłączyć urządzenie, aby zapisać usta-wienie.Dane techniczneWymiary Szerokość 596 mmWysokość 818 - 898 mmGłębokość 575 mmCiśnienie doprowadzanej wody Minimum 0, 5 bara (0, 05 MPa)Maksimum 8 barów (0, 8 MPa)Dopływ wody 1) Zimna lub ciepła woda maksymalnie 60°CPojemność Liczba standardowych nakryć 121) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".Informacje dotyczące podłączenia elek-trycznego znajdują się na tabliczce zna-mionowej umieszczonej na wewnętrznejkrawędzi drzwi urządzenia.Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana przypomocy alternatywnych źródeł energii(np. kolektory słoneczne, ogniwa sło-neczne lub elektrownie wiatrowe), moż-na użyć jej do zasilania urządzenia, abyzmniejszyć zużycie energii.Ochrona środowiskaSymbol na produkcie lub na opakowaniuoznacza, że tego produktu nie wolnotraktować tak, jak innych odpadówdomowych. Należy oddać go do właściwegopunktu skupu surowców wtórnychzajmującego się złomowanym sprzętemelektrycznym i elektronicznym. Właściwautylizacja i złomowanie pomaga w eliminacjiniekorzystnego wpływu złomowanychproduktów na środowisko naturalne orazzdrowie. Aby uzyskać szczegółowe danedotyczące możliwości recyklingu niniejszegourządzenia, należy skontaktować się zlokalnym urzędem miasta, służbamioczyszczania miasta lub sklepem, w którymprodukt został zakupiony.Materiały oznaczone symbolem powinnybyć poddane ponownemu przetworzeniu.Wyrzucić elementy opakowania do odpo-wiednich pojemników, aby zostały poddanerecyklingowi.electrolux 33

Procedury instalacji uaktualnienia Electrolux Esi 66065

Bezpośredni link do pobrania Procedury instalacji uaktualnienia Electrolux Esi 66065

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury instalacji uaktualnienia Electrolux Esi 66065