Podstawowe operacje Dewalt Dwmt70782

Dewalt DWMT70782 to wysokiej jakości narzędzie przeznaczone do wykonywania podstawowych operacji. Posiada on trzy wymienne końcówki wyposażone w uchwyt do pracy z blachy, szczotki i wałków, które pomagają w precyzyjnym wykonaniu pracy. Jego wyjątkowy projekt zapewnia trwałość i wygodę użytkowania. Przeznaczony jest do użytku domowego lub profesjonalnego, a dzięki swojej mocy może wykonywać nawet najcięższe prace. Dewalt DWMT70782 to jeden z najlepszych wyborów do podstawowych operacji.

Ostatnia aktualizacja: Podstawowe operacje Dewalt Dwmt70782

Podstawowe operacje zapytań - Visual Basic | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 6 min

Ten temat zawiera krótkie wprowadzenie do wyrażeń Language-Integrated Query (LINQ) w języku Visual Basic oraz niektórych typowych rodzajów operacji wykonywanych w zapytaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy:

Wprowadzenie do LINQ w Visual Basic

Zapytania

Wskazówki: Pisanie zapytań w Visual Basic

Określanie źródła danych (z)

W zapytaniu LINQ pierwszym krokiem jest określenie źródła danych, którego chcesz wykonać zapytanie. W związku z tym klauzula From w zapytaniu zawsze pojawia się jako pierwsza. Operatory zapytań wybierają i kształtą wynik na podstawie typu źródła.

Dim query = From cust In customers'...

Klauzula From określa źródło danych, customersi zmiennącust zakresu. Zmienna zakresu jest jak zmienna iteracji pętli, z tą różnicą, że w wyrażeniu zapytania nie ma rzeczywistej iteracji. Gdy zapytanie jest wykonywane, często przy użyciu For Each pętli, zmienna zakresu służy jako odwołanie do każdego kolejnego elementu w customerselemencie. Ponieważ kompilator może wywnioskować typ cust, nie trzeba jawnie go określać. Przykłady zapytań napisanych za pomocą jawnego wpisywania i bez ich pisania można znaleźć w temacie Relacje typów w operacjach zapytań (Visual Basic).

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania klauzuli From w Visual Basic, zobacz From Clause (Klauzula from).

Filtrowanie danych (gdzie)

Prawdopodobnie najczęstszą operacją zapytania jest zastosowanie filtru w postaci wyrażenia logicznego. Następnie zapytanie zwraca tylko te elementy, dla których wyrażenie jest prawdziwe. Klauzula Where jest używana do filtrowania. Filtr określa, które elementy w źródle danych mają być uwzględnione w wynikowej sekwencji. W poniższym przykładzie uwzględniono tylko tych klientów, którzy mają adres w Londynie.

Dim londonCusts = From cust In customersWhere cust. City = "London"

Operatory logiczne, takie jak And i Or, umożliwiają łączenie wyrażeń filtrów w klauzuli Where. Aby na przykład zwrócić tylko tych klientów, którzy pochodzą z Londynu i których nazwa to Devon, użyj następującego kodu:

Where cust. City = "London" And cust. Name = "Devon"

Aby zwrócić klientów z Londynu lub Paryża, użyj następującego kodu:

Where cust. City = "London" Or cust. City = "Paris"

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania klauzuli Where w Visual Basic, zobacz Where, klauzula Where.

Szeregowanie danych (porządkuj wg)

Często wygodne jest sortowanie zwróconych danych w określonej kolejności. Klauzula Order By spowoduje, że elementy w zwróconej sekwencji zostaną posortowane w określonym polu lub polach. Na przykład następujące zapytanie sortuje wyniki na Name podstawie właściwości. Ponieważ Name jest ciągiem, zwracane dane zostaną posortowane alfabetycznie z zakresu od A do Z.

Dim londonCusts1 = From cust In customersOrder By cust. Name Ascending

Aby uporządkować wyniki w odwrotnej kolejności, z Z do A, użyj klauzuli Order By... Descending. Wartość domyślna to Ascending, gdy ani Ascending nie jest określona, ani Descending nie jest określona.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania klauzuli Order By w Visual Basic, zobacz Klauzula Order By.

Wybieranie danych (wybór)

Klauzula Select określa formę i zawartość zwracanych elementów. Można na przykład określić, czy wyniki będą składać się z kompletnych Customer obiektów, tylko jednej Customer właściwości, podzestawu właściwości, kombinacji właściwości z różnych źródeł danych, czy też nowego typu wyników na podstawie obliczeń. Gdy klauzula Select tworzy coś innego niż kopia elementu źródłowego, operacja jest nazywana projekcją.

Aby pobrać kolekcję składającą się z kompletnych Customer obiektów, wybierz samą zmienną zakresu:

Dim londonCusts2 = From cust In customersSelect cust

Customer Jeśli wystąpienie jest dużym obiektem, który zawiera wiele pól, a wszystko, co chcesz pobrać, to nazwa, możesz wybrać wartość cust. Name, jak pokazano w poniższym przykładzie. Wnioskowanie typu lokalnego rozpoznaje, że zmienia typ wyniku z kolekcji obiektów na kolekcję Customer ciągów.

Dim londonCusts3 = From cust In customersSelect cust. Name

Aby wybrać wiele pól ze źródła danych, możesz wybrać dwie opcje:

 • W klauzuli Select określ pola, które chcesz uwzględnić w wyniku. Kompilator zdefiniuje typ anonimowy zawierający te pola jako jego właściwości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy anonimowe.

  Ponieważ zwrócone elementy w poniższym przykładzie są wystąpieniami typu anonimowego, nie można odwoływać się do typu według nazwy w innym miejscu w kodzie. Nazwa wyznaczona przez kompilator dla typu zawiera znaki, które nie są prawidłowe w normalnym kodzie Visual Basic. W poniższym przykładzie elementy w kolekcji zwracane przez zapytanie są londonCusts4 wystąpieniami typu anonimowego

  Dim londonCusts4 = From cust In customersSelect Name = cust. Name, Phone = cust. PhoneFor Each londonCust In londonCusts4Console. WriteLine(londonCust. Name & " " & londonCust. Phone)Next

  -lub-

 • Zdefiniuj nazwany typ zawierający określone pola, które mają zostać uwzględnione w wyniku, oraz utwórz i zainicjuj wystąpienia typu w klauzuli Select. Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy musisz użyć pojedynczych wyników poza kolekcją, w której są zwracane, lub jeśli musisz przekazać je jako parametry w wywołaniach metody. londonCusts5 Typ w poniższym przykładzie to IEnumerable(Of NamePhone).

  Public Class NamePhonePublic Name As StringPublic Phone As String' Additional class elementsEnd Class
  Dim londonCusts5 = From cust In customersSelect New NamePhone With {. Name = cust. Name,. Phone = cust. Phone}
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat używania klauzuli Select w Visual Basic, zobacz Select Clause (Wybieranie klauzuli).

  Przyłączanie danych (łączenie i łączenie grupy)

  W klauzuli From można połączyć więcej niż jedno źródło danych na kilka sposobów. Na przykład poniższy kod używa dwóch źródeł danych i niejawnie łączy właściwości z obu tych źródeł w wyniku. Zapytanie wybiera uczniów, których nazwiska zaczynają się od vowel.

  Dim vowels() As String = {"A", "E", "I", "O", "U"}Dim vowelNames = From student In students, vowel In vowelsWhere student. Last. IndexOf(vowel) = 0Select Name = student. First & " " &student. Last, Initial = vowelOrder By InitialFor Each vName In vowelNamesConsole. WriteLine(vName. Initial & ": " & vName. Name)

  Słowo Join kluczowe jest równoważne w języku INNER JOIN SQL. Łączy dwie kolekcje na podstawie pasujących wartości klucza między elementami w dwóch kolekcjach. Zapytanie zwraca wszystkie lub część elementów kolekcji, które mają pasujące wartości klucza. Na przykład poniższy kod duplikuje akcję poprzedniego niejawnego sprzężenia.

  Dim vowelNames2 = From student In studentsJoin vowel In vowelsOn student. Last(0) Equals vowel

  Group Join łączy kolekcje w jedną hierarchiczną kolekcję, podobnie jak LEFT JOIN w języku SQL. com/pl-pl/dotnet/visual-basic/language-reference/queries/join-clause" data-linktype="relative-path">Join Clause and Group Join Clause (Klauzula dołączenia do grupy i klauzula dołączania do grupy).

  Grupowanie danych (grupuj według)

  Klauzulę Group By można dodać, aby zgrupować elementy w wyniku zapytania zgodnie z co najmniej jednym polem elementów. Na przykład następujące kody grupuje uczniów według roku zajęć.

  Dim studentsByYear = From student In studentsSelect studentGroup By year = student. YearInto Classes = GroupFor Each yearGroup In studentsByYearConsole. WriteLine(vbCrLf & "Year: " & yearGroup. year)For Each student In yearGroup. ClassesConsole. WriteLine(" " & student. Last & ", " & student. First)

  Jeśli uruchomisz ten kod przy użyciu listy uczniów utworzonych w temacie Jak utworzyć listę elementów, dane wyjściowe instrukcji For Each to:

  Rok: Junior

  Tucker, Michael

  Garcia, Hugo

  Garcia, Debra

  Tucker, Lance

  Rok: Starszy

  Omelchenko, Svetlana

  Osada, Michiko

  Fakhouri, Fadi

  Feng, Hanying

  Adams, Terry

  Rok: Freshman

  Mortensen, Sven

  Garcia, Cesar

  Odmiana pokazana w poniższym kodzie porządkuje lata zajęć, a następnie porządkuje uczniów w ciągu każdego roku według nazwiska.

  Dim studentsByYear2 = From student In studentsOrder By student. Year, student. Last

  Aby uzyskać więcej informacji na temat Group Byprogramu, zobacz Klauzula Grupuj według.

  Zobacz też

 • IEnumerable<T>
 • Wprowadzenie do programu LINQ w Visual Basic
 • Zapytania
 • Omówienie standardowych operatorów zapytań (Visual Basic)
 • LINQ

Dodatkowe zasoby

Podstawowe operacje Dewalt Dwmt70782

Bezpośredni link do pobrania Podstawowe operacje Dewalt Dwmt70782

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podstawowe operacje Dewalt Dwmt70782