Podręcznik użytkownika i instrukcja konserwacji sprzętu Aeg Bs9354001

Podręcznik użytkownika i instrukcja konserwacji sprzętu Aeg BS9354001 zapewnia użytkownikom wyczerpujące informacje na temat użytkowania i konserwacji produktu. Podręcznik zawiera dokładne informacje na temat funkcji i ustawień produktu oraz instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania, czyszczenia i konserwacji. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpiecznego użytkowania i wskazówki dotyczące używania produktu w sposób określony przez producenta. Instrukcja konserwacji opisuje również kroki, które należy wykonać w celu zachowania optymalnej wydajności produktu. Podręcznik użytkownika i instrukcja konserwacji sprzętu Aeg BS9354001 są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i wydajnego użytkowania produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcja konserwacji sprzętu Aeg Bs9354001

• Jeśli nie można uniknąć suszenia tkanin za‐

wierających olej roślinny lub do smażenia albo

produktów zabrudzonych środkami do pielęg‐

nacji włosów, w pierwszej kolejności należy

wyprać je w gorącej wodzie ze zwiększoną

ilością detergentu. Dzięki temu niebezpie‐

czeństwo zostanie częściowo ograniczone

(ale nie wyeliminowane całkowicie).
Ostatnia część programu suszenia jest prze‐

prowadzana bez nagrzewania (cykl studze‐

nia), aby rzeczy były schłodzone do tempera‐

tury, która nie spowoduje ich uszkodzenia.

• Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub

przesuwanymi drzwiami lub drzwiami, których

zawiasy umieszczone są po przeciwnej stro‐

nie zawiasów urządzenia, co uniemożliwia

całkowite otwarcie urządzenia.

• Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne

produkty należy stosować zgodnie z zalece‐

niami ich producentów.

• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, na‐

leży przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa

zamieszczonych na opakowaniu detergentu.

• Przedmioty z tworzywa sztucznego nie są od‐

porne na wysoką temperaturę.
– Stosując zasobnik z detergentem należy

wyjąć go przed ustawieniem programu su‐

szenia.

– Nie używać zasobnika z detergentem po

ustawianiu programu ciągłego.

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie pożarem lub wy‐

buchem.

• Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub

przedmiotów nasączonych łatwopalnymi pro‐

duktami w urządzeniu, na nim lub w jego po‐

bliżu. Jeśli nie można tego uniknąć, należy

dobrze wypłukać rzeczy czyszczone przy uży‐

ciu łatwopalnych produktów.

• Aby uniknąć zagrożenia wystąpienia samoza‐

płonu, nie należy zatrzymywać programu su‐

szenia przed zakończeniem cyklu suszenia,

jeśli nie można natychmiast wyjąć z niej

wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu schło‐

dzenia.

Występuje zagrożenie poparzeniem!

• Po przerwaniu programu suszenia pranie i bę‐

ben mogą być gorące. Wyjąć ostrożnie pranie.

• Nie dotykać szyby drzwi podczas trwania pro‐

gramu. Szyba może być gorąca.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐

rażeń i uszkodzenia urządzenia.

• Przed przystąpieniem do konserwacji należy

wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewo‐

du zasilającego z gniazda elektrycznego.

• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać

wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.

• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej

szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki

do czyszczenia. Nie używać produktów ścier‐

nych, myjek do szorowania, rozpuszczalników

ani metalowych przedmiotów.

INSTALACJA

• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego

urządzenia.

• Nie instalować ani nie używać urządzenia w

miejscach, w których temperatura wynosi po‐

niżej 0°C.

• Należy postępować zgodnie z instrukcją insta‐

lacji dostarczoną wraz z urządzeniem.

• Upewnić się, że podłoga w miejscu zainstalo‐

wania urządzenia jest płaska, stabilna, odpor‐

na na działanie wysokiej temperatury i czysta.

• Nie instalować urządzenia w miejscach, które

uniemożliwiają całkowite otwarcie drzwi urzą‐

• Zachować ostrożność podczas przenoszenia

urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Za‐

wsze używać rękawic ochronnych.

• Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza

pomiędzy urządzeniem i podłogą.

• Wyregulować nóżki, aby zapewnić odpowied‐

nią przestrzeń między urządzeniem a dywa‐

nem.

Podłączenie do sieci wodociągowej

• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić

węży wodnych.

• Do podłączenia urządzenia do sieci wodocią‐

gowej używać wyłącznie nowych węży. Nie

korzystać z wcześniej używanych węży.

• Przed podłączeniem urządzenia do nowych

rur lub do rur, które nie były używane przez

dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać,

aż będzie ona czysta.

POLSKI

5

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

fortronik 19 Oct 2009 15:03 186053

 • #1

  Admin of Medical Equipment

 • #2

  #2

  Instrukcja obsługi wywoływarki ECOMAX firmy PROTEC w j. polskim

  Attachments:To view the material on this forum you must be logged in.

  • #3#3

   Instrukcja obsługi wywoływarki Protec OPTIMAX / KODAK 101, 102 w j. polskim

  • #4#4

   Instrukcja obsługi wywoływarki firmy KODAK MinR w j. polskim

  • #5#5

   Instrukcja obsługi wywoływarki AFP Mini - Med S2 w j. polskim

  • #6#6

   Instrukcja obsługi aparatu RTG stomatologicznego KODAK IRIX 70 w j. polskim

  • #7#7

   Instrukcja obsługi aparatu rtg stomatologicznego KODAK 2000 w j. polskim

  • #8#8

   Instrukcja obsługi cyfrowej panoramy zębowej KODAK 8000 + przystawka cyfrowa do cefalometrii KODAK 8000C w j. polskim

  • #9#9

   Instrukcja Obsługi panoramy zębowej firmy Trophy / Kodak ORTHOSLICE 1000 C w j. polskim

  • #10#10

   Instrukcja obsługi panoramy zębowej firmy Trophy / Kodak ORTHOSLICE 500 C w j. polskim

  • #11#11

   Instrukcja obsługi wywoływarki stomatologicznej DÜRR XR 04 w j. polskim

  • #12#12

   Instrukcja obsługi wywoływarki stomatologicznej DÜRR XR 25 S w j. polskim

  • #13#13

   Instrukcja obsługi kamery wewnątrzustnej KODAK 1000 w j. polskim

  • #14#14

   Instrukcja obsługi sensor radiowizjografii Kodak RVG 5000 w j. polskim

  • #15#15

   Instrukcja obsługi radiowizjografii Kodak RVG 6000 w j. polskim

  • #16#16

   Instrukcja obsługi fantomu mammograficznego firmy Pehamed Eurofantom w j. polskim

  • #17#17

   Instrukcja obsługi sieciowej naświetlarki identyfikacyjnej do kaset rtg Network ID Kamera Kodak w j. polskim

  • #18#18

   Instrukcja obsługi znacznika kaset NIC2-2 Triaconnic w j. polskim

  • #19#19

   Podręcznik użytkownika Automixer II Plus firmy Kodak w j. polskim

  • #20#20

   Instrukcja obsługi ładowarki filmów Miniloader 2000 Kodak w j. polskim

  • #21#21

   Instrukcja obsługi ładowarki filmów Miniloader 2000P Kodak w j. polskim

  • #22#22

   Instrukcja obsługi wywoływarki Kodak X-OMAT 2000 / 2000 A j. polski

  • #23#23

   Instrukcja obsługi wywoływarki Kodak X-OMAT 1000 / 1000 A / 1000 J j. polski

  • #24#24

   Instrukcja obsługi wywoływarki Kodak Min-R j. polski

  • #25#25

   Instrukcja obsługi wywoływarki AGFA CURIX 60 w j. polskim

  • #26#26

   Instrukcja obsługi aparatu RTG Bochum HFe 401/501/601 j. polski

  • #27#27

   Instrukcja obsługi aparatu RTG Bochum MP 401/501/601/801 j. polski

  • #28#28

   Instrukcja obsługi aparatu RTG Hofmann MD w j. polskim

  • #29sadopLevel 12  #29

   Instrukcja respiratora Engstrom Carestation.

  • #30#30

   Instrukcja respiratora Maquet Servo-i

  1 Lenovo MIIX 320 Lenovo MIIX ICR Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

  2 Uwagi Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Lenovo. Niektóre instrukcje w tym podręczniku mogą zakładać, że używany jest system operacyjny Windows 10. Jeśli korzystasz z innej wersji systemu operacyjnego Windows, niektóre czynności mogą nieznacznie się różnić. Jeśli używane są inne systemy operacyjne, niektóre operacje mogą nie mieć zastosowania. Funkcje opisane w tym podręczniku są wspólne dla większości modeli. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne na twoim komputerze, lub twój komputer może posiadać funkcje które nie są opisane w niniejszym Podręcznik użytkownika. Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na ilustracjach w instrukcji. Zrzuty ekranu systemu operacyjnego służą wyłącznie odniesieniu. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem. Uwaga prawna Szczegółowe informacje zawarto w sekcji Guides & Manuals pod adresem Wydanie pierwsze (Grudzień 2016) Copyright Lenovo 2016.

  3 Spis treści Rozdział 1. Poznaj swój komputer... 1 Widok z góry... 1 Widok z lewej strony... 3 Widok z prawej strony... 4 Widok od dołu... 5 Widok z tyłu... 9 Widok z góry doku klawiatury (opcjonalnie) Widok z lewej strony doku klawiatury (opcjonalnie) Widok z prawej strony doku klawiatury (opcjonalnie) Aby użyć rysika Lenovo Active Pen (w wybranych modelach) Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows Konfiguracja systemu operacyjnego po raz pierwszy Interfejs systemu operacyjnego Przełączanie komputera do stanu uśpienia lub wyłączanie go Zarządzanie zadaniem i pulpitem Podłączanie do sieci bezprzewodowej Aplikacja Rozpoczynanie Obsługa ekranu dotykowego Rozdział 3. System odzyskiwania Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Często zadawane pytania Rozwiązywanie problemów Znaki towarowe i

  4

  5 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry Uwaga: Obszary zaznaczone liniami przerywanymi oznaczają, że części nie są widoczne z zewnątrz. a Kamera przednia Kamera może być używana do komunikacji wideo lub robienia zdjęć. b c Anteny bezprzewodowej sieci LAN Anteny bezprzewodowej sieci WAN (w wybranych modelach) Umożliwiają wysyłanie i odbieranie transmisji bezprzewodowych po podłączeniu adaptera LAN. Umożliwiają wysyłanie i odbieranie transmisji bezprzewodowych po podłączeniu adaptera WAN. d Ekran wielodotykowy Funkcjonuje zarówno jako wyświetlacz, jak i touchpad. Uwaga: Szczegółowe informacje - zobacz Obsługa ekranu dotykowego na stronie 22. e Głośnik Zapewnia wyjście dźwięku. 1

  6 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Orientacja ekranu Można obrócić panel wyświetlacza do preferowanej orientacji. Orientacja wyświetlacza zmienia się automatycznie (przełączając pomiędzy trybami portretowym a krajobrazowym) w zależności od sposobu trzymania komputera. Pionowa Pozioma 2

  7 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony a Gniazdo audio typu combo Pozwala na podłączenie zestawu słuchawkowego. Uwagi: Gniazdo audio typu combo nie obsługuje tradycyjnych mikrofonów. Ze względu na różnice w standardach przemysłowych funkcja nagrywania może nie być obsługiwana, jeśli zostaną podłączone słuchawki lub zestaw słuchawkowy innych producentów. b c d Przycisk zmniejszania głośności Przycisk zwiększania głośności Power indicator Zmniejsza poziom głośności. Zwiększa poziom głośności. Wskaźnik Stan wskaźnika Znaczenie Zasilanie Włączony (ciągłe światło białe) Włączony (ciągłe światło pomarańczowe) Wyłączony Tablet jest włączony. Tablet jest w trybie uśpienia. Tablet jest wyłączony. e Przycisk zasilania Kiedy komputer jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk aby go włączyć. 3

  8 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z prawej strony a Wbudowany mikrofon Przechwytuje dźwięk, który może być wykorzystywany do wideokonferencji, narracji głosowej lub nagrywania dźwięku. b Gniazdo micro HDMI Pozwala na podłączenie urządzeń z wejściem micro HDMI, takich jak telewizor lub wyświetlacz zewnętrzny. c Gniazda typu-c Pozwala na podłączenie urządzeń typu-c. d Gniazdo zasilacza sieciowego Należy podłączyć zasilacz sieciowy. 4

  9 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok od dołu a Czytnik kart Do gniazd pasują karty micro SD (nie są dostarczone z komputerem) i karty Nano SIM (nie są dostarczone z komputerem). Uwagi: Niektóre modele mogą nie mieć gniazda na karty Nano SIM. Szczegółowe informacje - zobacz Korzystanie z czytnika na stronie 6. b Blokada doku klawiatury Przyłącza tablet do doku zabezpieczając go w miejscu. Uwaga: Szczegółowe informacje - zobacz Połączenie tabletu i doku klawiatury na stronie 13. c Złącze doku klawiatury Pozwala podłączyć tablet do doku. 5

  10 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Korzystanie z czytnika Ten komputer obsługuje następujące rodzaje kart: Karty Micro Secure Digital (SD) Karty Nano Subscriber Identity Module (SIM) (w wybranych modelach) Uwagi: Kieszeń na karty może mieć dwa gniazda na różne rodzaje kart. Należy wkładać wyłącznie jedną kartę na raz. Niektóre modele mogą nie mieć gniazda na karty Nano SIM. Czytnik kart nie obsługuje urządzeń SDIO (tj. Bluetooth SDIO itp. ). Ilustracje pełnią jedynie funkcję orientacyjną. Wkładanie kart(y) 1 Wyłączyć tablet. Odłączyć zasilacz sieciowy i wszystkie przewody. 2 Włożyć szpilkę (nie są dostarczone z komputerem) w mały otwór w kieszeni na karty. Wcisnąć i wepchnąć mocno do środka, aż wyskoczy kieszeń na karty. 6

  11 Rozdział 1. Poznaj swój komputer 3 Delikatnie wyciągnąć kieszeń na karty z czytnika. 4 Włożyć kartę(y) w odpowiednie gniazdo w kieszeni. 7

  12 Rozdział 1. Poznaj swój komputer 5 Włożyć kieszeń do czytnika. Wyjmowanie kart(y) 1 Wyłączyć tablet. 2 Włożyć szpilkę w mały otwór w kieszeni na karty. 3 Delikatnie wyciągnąć kieszeń na karty z czytnika. 4 Wyjąć kartę(y) z kieszeni, a następnie włożyć kieszeń z powrotem do czytnika. Uwagi: Nie należy wkładać ani wyjmować kart, kiedy komputer jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie czytnika kart. Przed wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć ją, korzystając z funkcji bezpiecznego usuwania sprzętu i wysuwania nośników systemu Windows, aby zapobiec uszkodzeniu danych. 8

  13 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z tyłu a Kamera tylna Kamera może być używana do komunikacji wideo lub robienia zdjęć. 9

  14 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry doku klawiatury (opcjonalnie) a Blokada doku klawiatury Przyłącza tablet do doku zabezpieczając go w miejscu. b Złącze doku klawiatury Pozwala podłączyć tablet do doku. c Klawiatura d Touchpad 10

  15 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Kombinacje przycisków funkcyjnych Korzystając z przycisków funkcyjnych można natychmiastowo przełączać funkcje. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn a; następnie naciśnij jeden z klawiszy funkcyjnych b Poniżej opisane zostało działanie każdego z przycisków funkcyjnych. Fn + Esc: Wycisza/przywraca dźwięk. Fn +: Zamyka aktywne okno. Fn + Delete: Fn + Backspace: Fn + PgUp: Fn + PgDn: Fn +: Fn +: Fn +: Fn +: Fn + Tab: Włącza/wyłącza touchpad. Włącza/wyłącza tryb samolotowy. Aktywuje funkcję przycisku home. Aktywuje funkcję przycisku end. Zwiększa jasność wyświetlacza. Zmniejsza jasność wyświetlacza. Zmniejsza poziom głośności. Blokuje/odblokowuje klawisze funkcyjne. 11

  16 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony doku klawiatury (opcjonalnie) a Gniazdo USB 2. 0 Pozwala na podłączenie urządzeń USB. Widok z prawej strony doku klawiatury (opcjonalnie) a Gniazdo USB 2. 12

  17 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Połączenie tabletu i doku klawiatury Lenovo MIIX ICR to nie tylko tablet. Można go połączyć z dokiem klawiatury i używać jak notebooka. Podłączanie tabletu Dopasuj złącze doku klawiatury do tabletu i wepnij tablet w kierunku wskazanym strzałką. 13

  18 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Odłączanie tabletu Ostrożnie odłączyć tablet w kierunku zgodnym ze strzałką. Uwagi: Uważaj, aby nie uszkodzić złącza podczas podłączania i odłączania tabletu. Powyższe ilustracje pełnią jedynie funkcję orientacyjną. 14

  19 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Aby użyć rysika Lenovo Active Pen (w wybranych modelach) Jeśli wybrany model wyposażony jest w Lenovo Active Pen, aby go użyć, należy zapoznać się z poniższymi ilustracjami. Funkcje Pisanie Wyświetlanie menu funkcji Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty górny przycisk aktywnego pisaka podczas zbliżania go do ekranu i wyświetleniu kursora. Funkcja klikania prawym przyciskiem myszy Naciśnij górny przycisk, a następnie kliknij ekran dotykowy. Wymazywanie Naciśnij dolny przycisk podczas pisania. Wymiana akumulatora Uwaga: Należy włożyć baterię, dopasowując styki + i baterii do styków + i w komorze baterii. 15

  20 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Uwaga: Windows 10 ma już wersję zaktualizowaną. Jeśli korzystasz z wersji zaktualizowanej, to możesz stwierdzić, że część operacji jest odmienna. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem. Konfiguracja systemu operacyjnego po raz pierwszy Przy pierwszym użyciu komputera może być konieczne skonfigurowanie systemu operacyjnego. Proces konfiguracji może obejmować następujące czynności: Akceptacja warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA) Konfiguracja połączenia Internetowego Rejestracja systemu operacyjnego Utworzenie konta użytkownika Interfejs systemu operacyjnego System Windows 10 dostarczany jest z mocnym i użytecznym menu start. Aby otworzyć menu start, wykonaj jedną z poniższych czynności: Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze. Wybierz Start w lewym dolnym rogu pulpitu a Aplikacja Rozpoczynanie d Przycisk start b Przycisk ustawień e Pole wyszukiwania c Przycisk zasilania f Przycisk widoku zadania 16

  21 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Ustawienia Ustawienia pozwalają na wykonywanie podstawowych zadań. Można także wyszukiwać więcej ustawień, za pomocą pola wyszukiwań w prawym górnym rogu. Aby otworzyć ustawienia, należy wykonać następujące czynności: Otworzyć menu start, a następnie wybrać Ustawienia. Personalizowanie menu start Można spersonalizować menu start za pomocą swoich ulubionych aplikacji. Aby spersonalizować menu start, należy wykonać następujące czynności: 1 Otwórz menu start i znajdź aplikację na liście po lewej. 2 Prawym przyciskiem kliknąć na aplikację, którą chcemy dodać do menu start, następnie wybrać Pin to Start (Przypnij do Start). Uwaga: Można również przeciągnąć aplikację z listy i dodać ją do menu start. 17

  22 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Przełączanie komputera do stanu uśpienia lub wyłączanie go Po zakończeniu pracy z komputerem można przełączyć go w stan uśpienia lub wyłączyć go. Przełączanie komputera do stanu uśpienia Jeśli oddalasz się od komputera tylko na chwilę, przełącz go w stan uśpienia. Gdy komputer znajduje się w stanie uśpienia, można szybko przywrócić go do normalnej pracy, pomijając proces rozruchu. Aby przełączyć komputer w stan uśpienia, wykonaj jedną z poniższych czynności: Zamknij pokrywę wyświetlacza. Naciśnij przycisk zasilania. Otworzyć menu start i wybrać Zasilanie Stan Uśpienia. Uwaga: Przed przeniesieniem komputera poczekaj, aż wskaźnik zasilania zacznie migać (informując, że komputer jest w trybie uśpienia). Przenoszenie komputera kiedy talerze dysku twardego obracają się może uszkodzić dysk twardy powodując utratę danych. Aby obudzić komputer, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. (Tylko w trybie notebooka) Naciśnij przycisk zasilania. 18

  23 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Wyłączanie komputera Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć. Aby wyłączyć komputer, wykonaj jedną z poniższych czynności: Otworzyć menu start i wybrać Zasilanie Zamknij. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisku Start w lewym-dolnym rogu i wybierz Zamknij lub wyloguj się Zamknij. 19

  24 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Zarządzanie zadaniem i pulpitem Widok zadania Aby otworzyć widok zadania, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Wybrać przycisk Widok Zadania na pasku zadań. Naciśnij klawisz Windows + Tab. Przeciągnąć od lewej krawędzi ekranu. Zarządzanie wirtualnym pulpitem Windows 10 pozwala na tworzenie, zarządzanie i przełączanie pomiędzy wirtualnymi pulpitami. Aby stworzyć nowy wirtualny pulpit, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Otworzyć widok zadania, a następnie wybrać New desktop (Nowy Pulpit). Naciśnij klawisz Windows + Ctrl + D. Aby przełączać pomiędzy różnymi pulpitami, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Otworzyć widok zadania i wybrać pulpit, który chcesz aktywować. Naciśnij klawisz Windows + Ctrl + /, aby przewinąć pulpity, które utworzyłeś. 20

  25 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Podłączanie do sieci bezprzewodowej Włączanie połączenia bezprzewodowego Aby uruchomić funkcje bezprzewodowe, wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij Fn + Backspace, aby wyłączyć tryb samolotowy. 2 Nacisnąć w prawym dolnym rogu paska zadań, aby otworzyć stronę konfiguracji sieci. Podłączanie do sieci bezprzewodowej Po włączeniu łączności bezprzewodowej komputer automatycznie wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe i wyświetli je na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Aby połączyć się z siecią, należy kliknąć jej nazwę na liście, a następnie kliknąć Połącz. Uwaga: Niektóre sieci wymagają podania klucza zabezpieczeń lub hasła podczas łączenia. Aby połączyć się z jedną z takich sieci, należy poprosić administratora sieci lub Dostawcę usług internetowych (ISP) o wydanie klucza zabezpieczeń lub hasła. Aplikacja Rozpoczynanie Windows 10 zawiera aplikację Get Started (Rozpoczynanie), która objaśnia nowe funkcje Windows 10. Znajdziesz ją w menu start. Aby otworzyć aplikację Rozpoczynanie, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Otworzyć menu start i wybrać Get Started (Rozpoczynanie). Naciśnij klawisz Windows + Fn + F1 (zależnie od układu klawiatury). 21

  26 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Obsługa ekranu dotykowego Panel wyświetlacza umożliwia wprowadzanie danych tak jak w tablecie, z użyciem ekranu wielodotykowego, lub jak w tradycyjnym notebooku, za pomocą klawiatury i touchpada. Gesty wielodotykowe Można dotykać ekranu używając jednego lub więcej palców, aby wykonywać różne zadania. Najczęściej używane gesty Stuknięcie Stuknij element jednokrotnie. Wykonywane zadania Wykonuje czynność, taką jak uruchomienie aplikacji, otworzenie łącza lub wykonanie komendy. Funkcja podobna do kliknięcia lewym przyciskiem myszy. Naciśnięcie i przytrzymanie Naciśnij palcem i przytrzymaj przez chwilę. Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji przed wybraniem czynności. Może także otworzyć menu zawierające więcej opcji. Funkcja podobna do kliknięcia prawym przyciskiem myszy. 22

  27 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 (ciąg dalszy) Najczęściej używane gesty Zoom Zsunięcie dwóch palców do siebie, lub rozsunięcie ich od siebie podczas dotykania ekranu. Wykonywane zadania Funkcja przybliżenia lub oddalenia w aplikacjach pracujących z obrazami, takimi jak zdjęcia czy mapy. Może także służyć do przeskoczenia do początku lub końca listy. Obrót Umieszczenie dwóch lub więcej palców na elemencie i obrócenie dłoni. Obraca obiekt. (Uwaga: Nie wszystkie elementy mogą być obrócone, jest to zależne od aplikacji. ) Przesunięcie Przesunięcie palców po ekranie. Pochyla lub przewija listy i strony. Może także przesunąć obiekt, lub umożliwić rysowanie lub pisanie, w zależności od aplikacji. Funkcja podobna jak naciśnięcie i przytrzymanie podczas przesuwania elementu myszą. 23

  28 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 (ciąg dalszy) Najczęściej używane gesty Pociągnięcie Przesunięcie w kierunku środka ekranu, rozpoczynając od prawej/lewej krawędzi ekranu. Wykonywane zadania Pociągnięcie od lewej krawędzi ekranu, może otworzyć pasek zadań. Pociągnięcie od prawej krawędzi ekranu wyświetla centrum akcji. 24

  29 Rozdział 3. System odzyskiwania Wprowadzenie Reset this PC (Zresetuj ten komputer) to wbudowane narzędzie odzyskiwania, które umożliwia użytkownikom przywrócenie systemu operacyjnego to pierwotnego stanu. Powoduje to zachowanie ich danych i ważnych dostosowanych funkcji bez konieczności wcześniejszego wykonania kopii zapasowych danych. Następujące funkcje narzędzia Reset this PC (Zresetuj ten komputer) są dostępne dla użytkownika w wielu miejscach w systemie Windows: Keep my files (zachowaj moje pliki) Naprawia problemy z oprogramowaniem poprzez ponowną instalację domyślnej konfiguracji fabrycznej. Powoduje to zachowanie plików osobistych i usuwa aplikacje oraz ustawienia. Remove everything (Usuń wszystko) Przygotowuje komputer do recyklingu lub sprzedaży. Powoduje to ponowną instalację domyślnej konfiguracji fabrycznej i przywrócenie wszystkich danych użytkownika i aplikacji do stanu jak po wyjęciu z pudełka (ang. out-of-box Experience, OOBE). Używanie narzędzia Reset this PC (Zresetuj ten komputer) Narzędzie Reset this PC (Zresetuj ten komputer) można uruchomić za pomocą jednej z następujących metod: Przycisk zasilania + przycisk zwiększania głośności: - Zamknij komputer i poczekaj przynajmniej pięć sekund. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aż na ekranie zostanie wyświetlone Novo Menu. - Novo Menu System Recovery Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów) Reset this PC (Zresetuj ten komputer). Ustawienia komputera z systemem Windows: - Windows PC settings (Ustawienia komputera z systemem Windows) Update & security (Aktualizacja i zabezpieczenia) Recovery (Odzyskiwanie) Reset this PC (Zresetuj ten komputer) wybierz Start (Uruchom). Aby uzyskać więcej informacji, patrz plik Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows na komputerze. Po zakupie komputera zawierał on kopię systemu Windows. Jak można określić, czy kopia systemu Windows została wstępnie zainstalowana przez firmę Lenovo? Na zewnętrznej stronie opakowania komputera można znaleźć etykietę zawierającą informacje o konfiguracji komputera. Należy sprawdzić ciąg tekstu wydrukowany obok OS. Jeśli zawiera słowo Windows lub WIN, oznacza to, że kopia systemu Windows została wstępnie zainstalowana przez firmę Lenovo. Czym jest partycja odzyskiwania? Jeśli na komputerze została wstępnie zainstalowana jakakolwiek wersja systemu Windows 10, urządzenie pamięci masowej komputera zawiera partycję odzyskiwania. Ta partycja zawiera plik obrazu zainstalowanego wstępnie systemu operacyjnego Windows. W przypadku awarii systemu można użyć systemu Lenovo OneKey Recovery lub funkcji resetowania ustawień systemu Windows do przywrócenia systemu operacyjnego do stanu fabrycznego. Uwaga: Partycja odzyskiwania nie ma przydzielonej litery napędu i nie można do niej uzyskać dostępu za pomocą Eksploratora plików systemu Windows. 25

  30 Rozdział 3. System odzyskiwania Wstępnie zainstalowane oprogramowanie zostało odinstalowane, ale ilość wolnego miejsca na napędzie nie zwiększyła się znacząco. Kopia systemu Windows na komputerze może mieć włączoną technologię kompaktowania. W przypadku komputerów z systemem Windows z włączoną technologią kompaktowania większość plików wymaganych przez zainstalowane wstępnie oprogramowanie jest zainstalowanych na partycji odzyskiwania i nie zostaną one usunięte w procesie normalnego odinstalowania. Co się stanie w przypadku próby usunięcia lub zmodyfikowania partycji odzyskiwania? Uwaga: Nie wolno usuwać ani modyfikować partycji odzyskiwania, gdy na komputerze włączona jest technologia kompaktowania. Jeśli partycja odzyskiwania zostanie usunięta lub zmodyfikowana, przywrócenie systemu Windows do stanu fabrycznego może nie być możliwe. W przypadku modeli komputerów z włączoną technologią kompaktowania usunięcie partycji odzyskiwania może uniemożliwić uruchomienie systemu Windows. Jak można określić, czy system Windows na komputerze ma włączoną technologię kompaktowania? Technologia kompaktowania jest zwykle włączona w kopiach aktualizacji systemu Windows 10 na dyskach SSD (lub emmc) dotyczy to tylko modeli komputerów. Aby sprawdzić komputer, 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start w lewym dolnym rogu i wybierz Disk Management (Zarządzanie dyskami). 2 Program Disk Management (Zarządzanie dyskami) zostanie uruchomiony. Jeśli partycja systemu Windows jest oznaczona jako Wim Boot, technologia kompaktowania jest włączona w posiadanej kopii systemu Windows. 26

  31 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Często zadawane pytania Ten rozdział zawiera najczęściej zadawane pytania, pogrupowane według kategorii. Wyszukiwanie informacji Jakich środków bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas korzystania z komputera? Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa, które podano w Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa firmy Lenovo. Uwaga: Aby wyświetlić Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa firmy Lenovo, wybierz ikonę Companion (lub Lenovo PC Manager) na pulpicie. Można go również pobrać z serwisu WWW wsparcia Lenovo. Gdzie można znaleźć specyfikacje sprzętową mojego komputera? Szczegółowe dane techniczne komputera znajdują się na drukowanych broszurach dostarczonych z komputerem. Gdzie można znaleźć informacje na temat gwarancji? Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji dla tego urządzenia znajdują się na poniższej stronie internetowej: support. lenovo. com/warrantystatus. Sterowniki Gdzie można znaleźć sterowniki dla różnych urządzeń komputera? Można także pobrać najnowsze sterowniki ze strony wsparcia technicznego klienta Lenovo. Uzyskiwanie pomocy Jak mogę skontaktować się z Centrum obsługi klienta? Zobacz Rozdział 3. Uzyskiwanie pomocy i obsługi technicznej w Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Lenovo. 27

  32 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Jeśli nie możesz znaleźć swojego problemu, patrz Rozdział 1. Poniższy rozdział opisuje tylko problemy, których rozwiązanie nie wymaga odniesienia się do bardziej szczegółowych informacji zawartych w Rozdziale 1. Problemy z wyświetlaniem Po włączeniu komputera nic nie pojawia się na ekranie. Ekran gaśnie kiedy komputer jest włączony. Jeśli na ekranie nie pojawia się obraz, należy upewnić się, że: - Zasilacz sieciowy jest podłączony do komputera, a przewód zasilający jest podłączony do sprawnego gniazdka elektrycznego. - Komputer jest włączony. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około trzy sekundy w celu potwierdzenia. - Aby wymusić wyłączenie komputera należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około dziesięć sekund. Następnie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około trzy sekundy aby go zrestartować. Jeśli powyższe warunki są spełnione, a ekran pozostaje pusty, oddaj komputer do serwisu. Zarządzanie energią jest włączone. Należy wykonać jedną z poniższych czynności, aby wybudzić komputer z trybu uśpienia: - Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. - Naciśnij przycisk zasilania. Problemy z trybem uśpienia Pojawia się komunikat o krytycznie niskim stanie akumulatora i komputer od razu wyłącza się. Komputer przechodzi do stanu uśpienia natychmiast po Włączeniu. Akumulator rozładowuje się. Należy podłączyć do komputera zasilacz sieciowy. Należy upewnić się, że: - Akumulator jest naładowany. - Temperatura nie przekracza dopuszczalnego zakresu. Zobacz Rozdział 2. Informacje na temat użytkowania i konserwacji w Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Lenovo. Uwaga: Jeśli akumulator jest naładowany, a temperatura jest odpowiednia, wykonaj następujące czynności: a Należy przytrzymać przycisk Power przez trzy sekundy, aby włączyć komputer. b Aby wymusić wyłączenie komputera należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około dziesięć sekund. c Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około trzy sekundy aby go zrestartować. Następnie zresetować komputer za pomocą systemu przywracania Reset this PC (Zresetuj ten komputer). Jeśli problem nie ustąpi, należy oddać komputer do serwisu. 28

  33 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Komputer nie wybudza się z trybu uśpienia i nie działa. Jeśli komputer nie wychodzi z trybu uśpienia, może to być spowodowane rozładowaniem baterii. Jeśli komputer znajduje się w trybie uśpienia, należy podłączyć zasilacz sieciowy do komputera. Następnie nacisnąć przycisk zasilania. Jeśli komputer jest wyłączony, należy podłączyć zasilacz sieciowy do komputera. Następnie nacisnąć przycisk Power w celu wznowienia działania. Uwaga: Jeśli system nadal nie powraca z trybu uśpienia, system przestał odpowiadać i nie można wyłączyć komputera, należy wymusić wyłączenie (niezapisane dane mogą zostać utracone). Aby zresetować komputer, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej dziesięć sekund. Jeśli komputer nadal nie odpowiada, należy odłączyć zasilacz sieciowy. Problemy z panelem wyświetlacza Ekran jest pusty. Należy: -Jeśli używasz zasilacza sieciowego lub akumulatora, naciśnij Fn + (znajdujący się na klawiaturze), aby rozjaśnić ekran. - Naciśnij przycisk Power żeby sprawdzić czy komputer znajduje się w trybie uśpienia. -Jeśli problem utrzymuje się, należy postępować zgodnie z rozwiązaniem kolejnego problemu: Obraz jest nieczytelny lub zniekształcony. Obraz jest nieczytelny lub zniekształcony. Na ekranie pojawiają się niewłaściwe znaki. Upewnij się że rozdzielczość ekranu i jakość kolorów są poprawnie ustawione. Czy system operacyjny lub programy są zainstalowane poprawnie? Jeśli są zainstalowane i skonfigurowane poprawnie, wykonaj następujace kroki: a Należy przytrzymać przycisk Power przez trzy sekundy, aby włączyć komputer. Problemy z dźwiękiem Z głośników nie słychać dźwięku, nawet po zwiększeniu głośności. Należy upewnić się, że: -Wyłączona jest funkcja wyciszenia. -Nie jest używane gniazdo audio typu combo. -Głośniki są wybrane jako urządzenie do odtwarzania. 29

  34 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Problemy z akumulatorem Twój komputer wyłączy się zanim ikona stanu baterii pokaże że jest pusta. -lub- Twój komputer działa po wyświetleniu pustego wskaźnika stanu baterii. Należy naładować akumulator. Problemy z uruchomieniem System operacyjny Microsoft Windows nie uruchamia się. Szczegółowe informacje - zobacz System odzyskiwania na stronie 25. Problemy z Recovery System Nie udało się przywrócić partycji systemowej do stanu fabrycznego. Parametry partycji systemowej (rozmiar partycji lub pojemność dysku C) zostały zmodyfikowane. Inne problemy Komputer nie odpowiada. Aby wyłączyć komputer, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej dziesięć sekund. 30

  35 Znaki towarowe Lenovo jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Lenovo w Polsce i/lub innych państwach. Microsoft i Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych Ameryki i/lub innych państwach. 31

  36 Lenovo China 2016 pl-pl Rev. PB02

  Podręcznik użytkownika i instrukcja konserwacji sprzętu Aeg Bs9354001

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcja konserwacji sprzętu Aeg Bs9354001

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcja konserwacji sprzętu Aeg Bs9354001