Podręcznik użytkowania i konserwacji Beko Hca92844bh

Podręcznik użytkowania i konserwacji Beko Hca92844bh to niezbędna pomoc dla każdego, kto posiada ten produkt. Zawiera on dokładne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, czyszczenia, konserwacji i naprawy produktu, a także wskazówki dotyczące wykorzystania go w najlepszy możliwy sposób. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat części i akcesoriów, które są dostępne do naprawy lub wymiany. Podręcznik użytkowania i konserwacji Beko Hca92844bh to idealne wsparcie dla właścicieli produktu, którzy chcą maksymalnie wykorzystać swoje urządzenie, a przy tym dbać o jego bezpieczeństwo i niezawodność.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkowania i konserwacji Beko Hca92844bh

Umowy serwisowe

Umowy serwisowe

BEKO TECHNOLOGIES oferuje kompleksowe umowy serwisowe dla klientów, którzy przykładają dużą wagę do ekonomiczności i bezpieczeństwa swojej inwestycji oraz zależy im na kalkulowaniu stałych kosztów konserwacji w okresie umowy.

Nasze umowy serwisowe są dopasowywane do indywidualnych potrzeb i wymagań. W całym okresie obowiązywania umowy firma BEKO TECHNOLOGIES zobowiązuje się do konserwacji i usuwania usterek oraz wykonywania niezbędnych usług z wykorzystaniem części podlegających zużyciu.

Ważne elementy umów serwisowych:

  • Kontrola i ew. regulacja elementów istotnych z punktu widzenia funkcji i bezpieczeństwa
  • Pełna dokumentacja serwisowa i przestrzeganie przepisów BHP
  • Krótki czas reakcji dzięki odpowiedniemu planowaniu prac i zabezpieczeniu części zamiennych
  • Okres obowiązywania umowy na życzenie jest indywidualnie dopasowywany.

Przedłużenie okresu gwarancji

Potrzebują Państwo więcej bezpieczeństwa?

W takim przypadku proponujemy wydłużenie ustawowego okresu gwarancji - wynoszącego dwa lata - o kolejne lata. Tego typu rozwiązanie oznacza zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa po stałych kosztach w czasie ustalonego okresu przedłużonej gwarancji.

W celu uzyskania szczegółów na ten temat prosimy o kontakt z BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o. o.

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Zobacz poniższy poradnik dla Beko HCA92741B. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Beko HCA92741B, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko HCA92741B. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko HCA92741B tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Beko HCA92741B

Strona: 1

Urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych, bezpiecznych dla środowiska zakładach bez wpływu na przyrodę.Urządzenie jest zgodne z dyrektywą WEEE. Nie zawiera bifenyli polichloro-wanych (PCB).Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!Drodzy Klienci,Dziękujemy za wybór wyrobu marki Beko. Mamy nadzieję, że wyrób ten, wyprodukowany przy użyciuwysokiej jakości najnowszej technologii, okaże się w najwyższym stopniu zadowalający. Dlatego proszęprzed jego użyciem uważnie przeczytać całą tę instrukcję obsługi i towarzyszące jej dokumenty i zacho-waćjądowglądunaprzyszłość. Przyprzekazaniutegowyrobukomuśinnemu, proszęoddaćmutakżetęinstrukcję. Proszę przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i informacji z tej instrukcji obsługi.Proszę pamiętać, że instrukcja ta odnosi się także do kilku innych modeli. Różnice pomiędzy nimi są wy-raźnie opisane w tej instrukcji.Znaczenie symboliW niniejszej instrukcji stosuje się następujące symbole:C Ważne informacje i przydatne wskazówki doty-czące użytkowania.A OSTRZEŻENIE Ostrzeżenia dotyczące sytuacjizagrażających bezpieczeństwu, życiu i mieniu.B Ostrzeżenie przed porażeniem prądem.Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami.

Strona: 2

190 / 242 PL Okap / Instrukcja obsługiSPIS TREŚCI1 Ważne instrukcje dotyczącebezpieczeńs twa i ochronyśrodowiska naturalnego 175-1781. 1 Bezpieczeństwo: Zasady ogólne................ 1751. 1. 1 Bezpieczeństwo: Elektryczność............... 2 Bezpieczeństwo: Wyrób....................... 1761. 3 Bezpieczeństwo: Dzieci....................... 1771. 2 Przeznaczenie.................................. 1781. 3 Zgodność z dyrektywą WEEE i pozbywaniesię zużytych wyrobów5............................ 4 Informacje o opakowaniu....................... 1782 Dane techniczne okapu 1793 Montaż okapu 180-1843. Przyłączenie zasilania elektrycznego........... 1803. 2. Montaż......................................... 1 Przed rozpoczęciem montażu:................ 2 Przygotowanie do montażu okapu na ścianie 1823. 3 Montaż przewodu kominowego okapu....... 1833. 4 Montażu okapu na ścianie.................... 1844Obsługa okapu 1874. 1 Obsługa......................................... 1874. 2 Sterowanie poziomami......................... 3 Alarm filtru przeciwtłuszczowego.............. 4 Alarm filtru węglowego........................ 5 Użytkowanie energooszczędne:................ 1875 Czyszczenie i konserwacja 188-1895. 1 Czyszczenie..................................... 1885. 2 Czyszczenie panelu szklanego.................. 3 Filtr węglowy (tylko w modelach zfiltrowaniem)....................................... 188Okrągły filtr węglowy............................... 4 Filtr przeciwtłuszczowy......................... 5 Czyszczenie..................................... 1895. 6 Wymiana lamp.................................. 189

Strona: 3

191 / 242 PLOkap / Instrukcja obsługi1Ważne instrukcje dotyczącebezpieczeńs twa i ochrony środowiskanaturalnegoRozdział ten zawiera instrukcje za-chowania bezpieczeństwa, którepomogą chronić się przed zagro-żeniem obrażeniami ciała lub szko-dami w mieniu. Nieprzestrzeganietych instrukcji unieważnia udzielo-ną gwarancję.1. 1 Bezpieczeństwo:Zasady ogólne•• Wszystkie prace montażowe inaprawy należy powierzać Auto-ryzowanemu Agentowi Serwiso-wemu. Producent nie odpowiadazaszkody, któremogąbyćspowo-dowane przez osoby nieupoważ-nione.• Urządzenie to nie jest przezna-czone do użytku przez osoby(w tym dzieci) o ograniczonejsprawności fizycznej, czucioweji psychicznej, niedoświadczonei nieumiejętne. Należy zawszeuważać na dzieci, aby nie bawiłysię tym urządzeniem.1. 1 Bezpieczeństwo:Elektryczność• Zawsze odłączaj okap od sieci naczasmontażu, konserwacji, czysz-czenia i napraw.• Jeśli przewód zasilający jestuszkodzony, jego wymianę na-leżypowierzyćosobieouznanychprzez producenta kwalifikacjach,personelowiserwisuposprzedaż-nego lub podobnego (najlepiejelektrykowi) lub osobie wskaza-nej przez importera.• Napięcie zasilania 220 do 240woltów.• Wrazieawariiokapunienależygoużywać dopóki nie zostanie na-prawiony przez AutoryzowanegoAgenta Serwisowego. Zagrożenieporażeniem prądem elektrycz-nym!• Nie prowadź przewodu zasilają-cego w pobliżu kuchenki. Grozito pożarem od przewodu zasila-jącego, bo jego izolacja łatwo siętopi.• Nie wkładaj wtyczki przewoduzasilającego do gniazdka przedukończeniem montażu okapu.• Najlepiej działają przewody ze-wnętrznyniedłuższeniż4m. Możeskręcać pod kątem prostym niewięcej niż 2 razy, a jego średnicamusibyćconajmniejØ120mm.

Strona: 4

192 / 242 PL Okap / Instrukcja obsługi• Przed każdą interwencją we-wnątrz okapu wyjmuj wtyczkę zgniazdka.• Używaj okapu tylko, jeśli przyłą-czony jest do gniazdka z uziemie-niem.1. 2 Bezpieczeństwo:Wyrób• Wylot okapu można przyłączyćdo przewodu kominowego rurą ośrednicy 120 mm lub 150 mm.• Nie wolno przyłączać się doprzewodów kominowych połą-czonych z kuchenkami, szybówwylotowych, ani przewodów ko-minowych, w których palą się pło-mienie. Przestrzegaj urzędowychzasad zrzutu powietrza wyloto-wego.• Pomiędzy dolną powierzchniąokapu a górną powierzchnią ku-chenki/ piecyka powinien byćodstęp co najmniej 50 cm od ku-chenki gazowej i 45 cm od ku-chenki elektrycznej.• Nie używaj okapu bez filtrów alu-miniowych i nie wyjmuj ich, gdyokap działa.• Niedotykajlampokapu, jeślipaliłysię przez dłuższy czas. Można po-parzyć dłonie taką gorącą lampą.• Wystrzegaj się obfitych płomienipod okapem. Grozi to zapaleniemsię cząstek na filtrze oleju, comoże spowodować pożar.• Kuchenkę włączaj dopiero po po-stawieniu na niej garnków lub pa-telni. Wprzeciwnymrazieniektóreczęściokapumogąsięodkształcaćw miarę nagrzewania się.• Wyłączaj kuchenkę zanim zdej-miesz z niej garnki i patelnie.• Wystrzegaj się materiałów łatwo-palnych pod okapem.• Podczas smażenia potraw możesię zapalić olej. Dlatego należyuważać na tkaniny i zasłony.• Nie wolno pozostawiać kuchenkibeznadzoru, gdysmażąsięnaniejpotrawy, bo grozi to zapaleniemsię oleju i pożarem.• Jeśli nie czyści się okapu z okre-śloną częstotliwością, podnosi tozagrożenie pożarem.• Podczas czyszczenia okapu za-chowaj szczególną ostrożność inoś rękawice.

Strona: 5

193 / 242 PL• Zalecamy uruchamianie okapu nakilka minut przed rozpoczęciemgotowania, aby nabrał mocy ssa-nia. Dzięki temu, gdy zaczną sięopary, ssanie będzie ciągłe i sta-bilne.• Niewyłączajokapuprzez15minutpo zakończeniu gotowania lubsmażenia, abyusunąćzkuchniza-pach oparów gotowania.• Gdy okap działa, zwłaszcza jeślidziała nad kuchenką gazowa,upewnij się, że pomieszczenie tojestwentylowaneczystympowie-trzem.• Zwróć uwagę, aby nie przyłączaćokapu do przewodów komino-wych używanych przez urządze-nia nieelektryczne. ( Np. : przewódspalinowy grzejnika).• Właściwa praca okapu równocze-śnie z innym urządzeniem, którewymaga powietrza, możliwa jesttylko przy niskim ciśnieniu 4 Pa(0, 04 mbar), przy którym unikasię zwrotnego wchłaniania gazu.Można to osiągnąć tylko przy do-pływie powietrza przez nieosło-nięte otwory (drzwi, okna, otworywentylacyjne lub innych środkitechniczne).Zwracaj szczególną uwagę na za-pewnienie wystarczającego prze-pływu powietrza. Do tego celu niewystarczy przewód kominowy,którym dopływa/ odpływa powie-trze.1. 3 Bezpieczeństwo:Dzieci• Materiały opakowaniowe są nie-bezpiecznedladzieci. Należytrzy-mać je w bezpiecznym miejscu,poza zasięgiem dzieci.• Urządzenieelektrycznesąniebez-piecznedladzieci. Trzymajdziecizdala od tego okapu. Nie pozwalajdzieciom bawić się nim.• Urządzenia tego mogą używaćdzieci w wieku 8 lat lub starszeoraz osoby niepełnosprawnefizycznie, sensorycznie lubumysłowo, lub nieumiejętne i nie-doświadczone, podwarunkiem, żektoś nadzoruje ich użytkowaniepod względem bezpieczeństwa,lub zostały odpowiednio poin-struowane i zdają sobie sprawę zzagrożeń przy jego użytkowaniu.Dzieci nie powinny bawić się tymurządzeniem.

Strona: 6

194 / 242 PL Okap / Instrukcja obsługi• OSTRZEŻENIE: Jeśli jest to okapnad kuchnią, jego wystające czę-ści mogą się nagrzewać.1. 2 Przeznaczenie• Urządzenie to przeznaczone jestdo użytku domowego. Nie nadajesiędozastosowańkomercyjnychinie należy go używać niezgodniez przeznaczeniem.• Producent nie ponosi odpo-wiedzialności za szkody spo-wodowane niewłaściwymużytkowaniem lub transportem.• Okres używalności tego okapuwynosi 10 lat. Jest to okres, wktórym do nabycia będą częścizamienne do utrzymania prawi-dłowego działania okapu.• OSTRZEŻENIE: Zaniedbanieprzykręcenia śrub zgodnie zewskazaniamiwtejinstrukcjimożezagrażać porażeniem elektrycz-nych.1. 3 Zgodność z dyrektywąWEEE i pozbywanie sięzużytych wyrobów5Wyrób ten zgodny jest z dyrektywąWEEE Unii Europejskiej (2012/19/UE).Wyróbtenoznaczonyjestsymbolemkla-syfikacyjnym dla zużytego sprzętu elek-trycznegoielektronicznego(WEEE).Wyrób ten wykonano z części i materiałów wy-sokiej jakości, które mogą być odzyskane i użytejako surowce wtórne. Po zakończeniu użytkowa-nia nie należy pozbywać się go razem z innymiodpadkami domowymi. Należy przekazać go dopunktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektro-nicznychnasurowcewtórne. Gdziejestnajbliższytaki punkt zbiórki można dowiedzieć się od władzmiejscowych.Zgodność z dyrektywąRoHS:Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą RoHS UniiEuropejskiej (2011 /65 / UE). Nie zawiera wska-zanych w tej dyrektywie materiałów szkodliwychi zakazanych.1. 4 Informacje o opakowaniuOpakowanie tego wyrobu wykonano zmateriałów nadających się do recyklin-gu, zgodnieznaszymustawodawstwemkrajowym.. Niewyrzucajmateriałówopakowanio-wych do śmieci wraz z innymi odpadkami domo-wymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przezwładze lokalne punktów zbiórki materiałów opa-kowaniowych.

Strona: 7

195 / 242 PLWartości oznaczone na okapie i podane w innych dokumentach wraz z nim dostarczonych uzyskano w warunkachlaboratoryjnych, wedługstosownychnorm. Wartościtemogąróżnićsięwzależnościodwarunkóweksploatacjiorazotoczenia okapu.Użytkowanie z filtrem węglo-wymUżytkowanie z prze-wodem kominowym2 Dane techniczne okapu

Strona: 8

196 / 242 PL Okap / Instrukcja obsługiW sprawie montażu okapu proszę skontaktowaćsię z najbliższym autoryzowanym serwisem.*Przygotowanie miejsca i instalacji elektrycznejdla okapu jest obowiązkiem klienta.AOSTRZEŻENIE Po zamontowaniuokapu i przewodu kominowegozdejmij z nich folię ochronną (jeślijest).Pomiędzy dolną powierzchnią okapu a górną po-wierzchnią płyty kuchennej powinien być odstępco najmniej 50 cm od kuchenki gazowej i 45 cm odkuchenki elektrycznej.Wykonanie połączeń elektrycznych zleć wykwali-fikowanemu elektrykowi.Zamontuj okap tak, aby po montażu można byłołatwo sięgnąć do miejsca przyłączenia zasilanie(wtyczka, gniazdko).Wymiary w milimetrach.3. Przyłączenie zasilaniaelektrycznego• Parametry zasilania sieciowego powinnybyć zgodne z wartościami znamionowymipodanyminatabliczceznajdującejsięwewnątrzokapu. Przyłącz okap do gniazdka, zgodnie zobowiązującymiprzepisami, zapomocąwtyczkiiumieścićjąwdostępnymmiejscu. Poinstalacji;jeśli urządzenie nie ma wtyczki (bezpośrednieprzyłączenie do zasilania sieciowego) lubwtyczka jest niedostępna, zastosuj zgodny zwymaganiaminormprzełącznikdwubiegunowy,które umożliwia odłączenie wtyczki głównej wwarunkach przetężenia prądowego kategorii III.OSTRZEŻENIE Przed ponownymprzyłączeniem okapu do sieci zasi-lającej i sprawdzeniem, czy działapoprawnie, upewnij się, że przewódzasilający jest prawidłowo przyłą-czony.• Okap wyposażony jest w specjalny przewódzasilający. W razie jego uszkodzenia skontaktujsię z autoryzowanym agentem serwisowym.3. Montaż3. 1 Przed rozpoczęciemmontażu:• Upewnij się, że okap zmieści się w miejscumontażu.• Wyjmij filtr z węglem aktywnym (*), jeśli zostałdostarczony (patrz również odnośny rozdział).Filtr/filtry montuje się tylko, jeśli chce sięużywać okapu wraz z filtracją.• Sprawdź, czywrazzokapemdostarczonojakieśinne przedmioty (np. pakiet śrub (*), kartęgwarancyjną (*) itp. ), a jeśli tak, wyjmij je i odłóżw inne miejsce.• Jeśli to możliwe, wysuń wolnostojącą lubzabudowaną płytę kuchenną i odsuń ją nabok, aby łatwo dotrzeć do ściany z tyłu /sufitu. Jeśli nie jest to możliwe, przykryj płytękuchenną, kuchenkę lub piekarnik grubymmateriałem ochronnym, aby zabezpieczyć jeprzed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wybierzpłaską powierzchnię, która przyda się przymontowaniu okapu. Przykryj ją ściereczką dlaochrony i umieść na niej wszystkie części okapuw opakowaniu i ich osprzęt.• Poza tym sprawdź, czy w miejscu montażuokapu jest gniazdko (w miejscu dostępnympo zamontowaniu okapu), a także, czy możnawyprowadzić połączenie okapu na zewnątrz(tylko dla modeli z zasysaniem powietrza zzewnątrz).3 Montaż okapu

Strona: 9

197 / 242 PL• Zakończwszystkieniezbędnedziałaniaoperacjezwiązane ze ścianą (np. wetknięcie wtyczkiprzewodu zasilającego do gniazdka i otwarcieotworu do węża spustowego).Dostępne jest wiele różnych kołków rozporowychdo mocowania okapu na ścianach/sufitach róż-nych typów. Dobór kołków do materiału ściany/sufitu powinien dodatkowo potwierdzić wykwa-lifikowany technik. Ściana/ sufit powinny mócutrzymać okap. Nie montuje się okapu do płytekceramicznych, tynków, ani powierzchni silikono-wych. Montuje się go wyłącznie do muru.Jeśli w pobliżu jest jakiś panel, boczna ścianka lubmebel, upewnijsię, żejestdośćmiejscanazamon-towanie okapu, i łatwy dostęp do panelu sterowa-nia.

Strona: 10

198 / 242 PL Okap / Instrukcja obsługi3. 2 Przygotowanie do montażuokapu na ścianiePoniżej podano informacje potrzebne do przygo-towania miejsca montażu okapu.1. Zaznacz powierzchnię, na której powiesiszszablon instalacyjny. (Rys. 1)2. Przyłóższabloninstalacyjnywmiejscumontażuokapu. 2)3. W wyznaczonych punktach wywierć otworywiertłem Ø 8 mm (Rys. 3)4. W wywiercone otwory wbij młotkiem 3 kołkirozporowe Ø 8x40 mm. W kołki te wkręć dwieśruby z haczykiem Ø 5x45 mm. Zachowajodstęp 5 mm pomiędzy łbem śruby a ścianą.(Rys. 4)4

Strona: 11

199 / 242 PL3. 3 Montaż przewodukominowego okapuW wyznaczonych punktach wywierć otwory wier-tłemØ8mmdoprzytwierdzeniapłytyzłączaprze-wodu kominowego. W wywiercone otwory wbijmłotkiem 2kołkirozporoweØ8x40mm. Wkołkitewkręć 2 śruby z haczykiem Ø 5x45 mm. 5)5

Strona: 12

200 / 242 PL Okap / Instrukcja obsługi3. 4 Montażu okapu na ścianie1. Zdejmij przedni panel, aby przytwierdzić okapdo ściany. 7)72. Wyjmij filtry. 8)83. Ustawokaptak, abyśrubypokrywałysięzłbamiśrub. 9)94. Dokręcić śruby, aby przymocować okap.(Rys. 10)10

Strona: 13

201 / 242 PL5. Abyprzymocowaćokap, użyjpodkładekidokręćgo śrubami Ø 5x45. 11)6. Wsadź wtyczkę przewodu zasilającego dogniazdka. UżyjśrubØ3. 5x9. 5abyprzymocowaćprzewód. 12)

Strona: 14

202 / 242 PL Okap / Instrukcja obsługi7. Umieść złącze przewodu kominowego tak, jakna rysunkach. 13, 14)1314

Strona: 15

203 / 242 PL4. 1 Obsługa• Jeśli w kuchni tworzą się nadmierne opary, użyjssania z duża mocą. Zaleca się, aby urządzeniessące okapu kuchennego włączać na 5 minutprzed rozpoczęciem gotowania i pozostawiaćwłączone przez 15 minut po jego zakończeniu.4. 2 Sterowanie poziomamiT1. Przycisk On/Off (Zał. /Wył) Jeśli okap jest wy-łączony (OFF), przycisk ten włącza go. Jeśliokap działa z jakąkolwiek prędkością, wyłączago (OFF).T2. Włącza poziomy prędkości 1, 2 i 3.Włączapoziomprędkości 1. ZapaladiodęLED1.Włącza poziom prędkości 2. Zapala diodę LED2.Włączapoziomprędkości 3. ZapaladiodęLED3.T3. Włącza poziom prędkości 4 na 5 minut. Gdyokap pracuje przy jakimkolwiek poziomieprędkości (1, 2, 3), jeśli przycisk ten jest wci-śnięty, wówczas odpowiadająca aktualnejprędkości dioda LED pali się stale, a diodaLED poziomu prędkości 4 będzie migać. Poupływie 5 minut dioda LED poziomu prędko-ści 4 LED i tryb maksymalnej prędkości oka-pu wyłączą się (OFF). Jeśli przed upływem 5minut naciśnie się przycisk stopnia prędkości4, wyłączy się tryb maksymalnej prędkościokapu.Przycisk On/Off (Zał. /Wył) lampy Krótkienaciśnięcie tego przycisku włącza/ wyłączalampę. Naciśnięciem i przytrzymaniem tegoprzycisku na dłużej niż 1 sekunda wybiera sięjeden z 5 poziomów jasności lampy.4. 3 Alarm filtruprzeciwtłuszczowegoMiganie diody LED 1 ostrzega użytkownika o po-trzebie oczyszczeniu filtru metalowego. Alarmten oznacza, że już czas, aby oczyścić filtr prze-ciwtłuszczowy. Naciśnij i przez 3 sekundy przy-trzymaj przycisk ON/OFF (ZAŁ. /WYŁ. ) aby wyłą-czyć to ostrzeżenie, gdy okap pracuje. Dioda LED1 przestanie migać.4. 4 Alarm filtru węglowegoOkap dostarczany jest z wyłączonym alarmemfiltru węglowego. Naciśnij i przez 3 sekundy przy-trzymaj przyciski 1 i 2, aby włączyć ostrzeżenie opotrzebie czyszczenia filtru węglowego, podczasgdyokapjestwyłączony(OFF). Najpierwzapalisiędioda LED 1, potem także LED 2, co oznacza, że żeostrzeżenie zostało włączone. Naciśnij i przez 3sekundy przytrzymaj przyciski 1 i 2, aby wyłączyćto ostrzeżenie, podczas gdy okap jest wyłączony(OFF). Najpierw zapalą się diody LED 1 i LED 2, apotem tylko LED 1, co oznacza, że że ostrzeżeniezostało wyłączone.Miganie diody LED 2 ostrzega użytkownika o po-trzebie oczyszczeniu filtru węglowego. Naciśniji przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk ON/OFF(ZAŁ. ) aby wyłączyć to ostrzeżenie, gdyokap pracuje.CJeśli równocześnie włączą sięostrzeżenia obu filtrów, metalowe-go i węglowego, trzeba je wyłączaćoddzielnie.4. 5 Użytkowanieenergooszczędne:• Podczas pracy okapu, aby uniknąć niepotrzeb-nego zużycia energii. reguluj poziom prędkości.• Stosuj niskie prędkości w normalnych warun-kach (1-2), a wysokie (3- 4), kiedy zapach iopary się nasilają.• Lampynaokapiesłużądooświetleniakuchenki.Wykorzystywanie ich do oświetlenia otoczenia/kuchnipowodujeniepotrzebnezużycieenergiioraz niedostateczne oświetlenie.4 Obsługa okapuT1 T2 T3 T4

Strona: 16

204 / 242 PL Okap / Instrukcja obsługi5. 1 Czyszczenie• Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyjąćwtyczkę z gniazdka sieciowego lub wyłączyćgłówny wyłącznik albo odkręcić/ wyłączyćbezpiecznik w obwodzie zasilania okapu.• Okap należy czyścić regularnie (przynajmniejrównie często, co filtr przeciwtłuszczowy)wewnątrz i na zewnątrz.• Okap czyści się czystą ściereczką zwilżonąw ciepłej wodzie z dodatkiem obojętnegodetergentu w płynie.• Nie używać szorstkich środków czyszczących.NIE UŻYWAJ ALKOHOLU!OSTRZEŻENIE Niestosowanie siędo podstawowych zaleceń dotyczą-cych czyszczenia okapu i wymianyfiltrów może spowodować pożar.• Z tego powodu zaleca się przestrzegaćwymienionych wskazówek.• Producent nie ponosi odpowiedzialnościza uszkodzenia silnika i szkody od ogniaspowodowane niewłaściwą konserwacją lubnieprzestrzeganiem powyższych zaleceńbezpieczeństwa.5. 2 Czyszczenie paneluszklanego• Powierzchnie panelu szklanego i ssanianależy czyścić równie często, co filtryprzeciwtłuszczowe.• Czyści się je wilgotną ściereczką i obojętnymdetergentem w płynie.• Unikać stosowania szorstkich środków czysz-czacych. DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ ALKO-HOLU!5. 3 Filtr węglowy (tylko wmodelach z filtrowaniem)• Po dłuższym okresie użytkowania filtr węglowymoże się zapełnić w zależności od rodzajugotowania i od tego, czy regularnie czyści sięfiltr oleju.• W każdym razie kasetę z filtrem należywymieniać co najmniej raz na cztery miesiące(lub gdy do wymiany filtru wzywa wskaźnikjego zapełnienia, jeśli jest w danym modelu).(Rys. 16)• Filtru węglowego nie można umyć i ponownieużyć.Okrągły filtr węglowy• Umieść jeden filtr obok klatek ochronnychśmigła silnika, a następnie obróć tę część wkierunku ruchu wskazówek zegara.• Aby wyjąc tę część, obróć ją w kierunkuprzeciwnym do ruchu wskazówek zegara.5. 4 Filtr przeciwtłuszczowy• Zatrzymuje cząsteczki tłuszczu pochodzące odgotowania.• Filtr przeciwtłuszczowy należy czyścić comiesiąc (lub jeśli wskaźnik zapełnienia filtru- jeśli jest w danym modelu - wskazuje, żejuż czas) myjąc go ręcznie bezkwasowymdetergentem lub w zmywarce w niskiejtemperaturze i przy użyciu krótkiego programu.• Przy myciu w zmywarce, kolor filtruprzeciwtłuszczowego może nieco blaknąć, aleto nie wpływa na jego skuteczność.5 Czyszczenie i konserwacja

Strona: 17

205 / 242 PL• Aby wyjąc filtr przeciwtłuszczowy, pociągnijdźwignię zwalniającą sprężynę. 17)175. 5 Czyszczenie• Przede wszystkim nie zaniedbuj czyszczeniaokapu zaraz po smażeniu.• Okap z zewnątrz czyści się miękką ściereczkąnasączoną płynnym detergentem.• Do czyszczenia nie należy używać materiałówszorstkich ani ciernych.• Można używać dostępnych w handlu środkówczyszczących uporczywy tłusty brud itp.,stosując się do ostrzeżeń na ich opakowaniu.Abyniezarysowaćszczotkowanejstalikorpusu,wycieraj go w kierunku zgodnym z ruchemszczotki.• Aby zachować stan powierzchni okapu, nieużywaj środków zawierających kwas solny,wybielacze, ani proszki ścierne. Używajściereczki nawilżonej wodą z mydłem lubspecjalnegosprayudoczyszczeniapowierzchnize stali nierdzewnej. Usuń z okapu folięochronną.Ostrzeżenie: Jeśli nie postępuje sięzgodnie z instrukcjami czyszczeniai wymiany filtrów w okapie, możnaspowodować pożar.Jeśli trzeba okap przewieźć:Zachowaj jego oryginalne opako-wanie. Okap przewozi się w ory-ginalnym opakowaniu i zgodniez podanymi na nim oznaczeniamitransportowymi.Jeśli nie masz oryginalnego opa-kowania:• Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na okapie.• Zabezpiecz powierzchnię zewnętrzną przeduderzeniami.• Tak opakuj okap, żeby się nie uszkodził wtransporcie.5. 6 Wymiana lampOSTRZEŻENIE: Przed dotknięciemżarówki lampy upewnij się, że jużostygła.W celu wymiany lampy skontaktujsię z autoryzowanym agentem ser-wisowym.

Podręcznik użytkowania i konserwacji Beko Hca92844bh

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkowania i konserwacji Beko Hca92844bh

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkowania i konserwacji Beko Hca92844bh