Podręcznik instalacji i obsługi Beko Csa29022s

Beko CSA29022S to wysokiej jakości sprzęt gospodarstwa domowego, który zapewnia szybkie i skuteczne pranie. Podręcznik instalacji i obsługi zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji, konfiguracji i użytkowania sprzętu. Podręcznik zawiera także szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania i konserwacji pralki. Ponadto zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące usuwania awarii. Podręcznik instalacji i obsługi Beko CSA29022S zawiera wszystkie informacje potrzebne do korzystania z pralki i zapewnia, że użytkownik jest w pełni przygotowany do pracy z wybranym sprzętem.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i obsługi Beko Csa29022s

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO WML 15085 D. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO WML 15085 D będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO WML 15085 D


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO WML 15085 D

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Nasza firma nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia powstale w przypadku eksploatacji pralki bez instalacji uziemiajcej. Opakowanie trzyma z dala od dzieci lub zutylizowa je zgodnie z wytycznymi dotyczcymi utylizacji odpadów. Urzdzenie wolno stosowa tylko do prania i plukania tkanin posiadajcych wlaciwe oznaczenie. Pierwsze pranie wykona bez zaladowania tkanin oraz detergentu w programie "Cottons 90°C" [Bawelna 90°C]. [... ] Aby pomin cykl wirowania i wycign ubrania, naley wybra pozycj,, No spin" [Bez wirowania]. W przypadku pralek nie wyposaonych w pokrtlo wyboru prdkoci wirowania, pralka bdzie wirowa z maksymaln prdkoci obrotów w ustawieniu standardowym. Plukanie Program ten znajduje zastosowanie, gdy uytkownik chce oddzielnie odwirowa lub wykrochmali pranie. : Do wyboru **: Program Energy Label (EN 60456) Zuycie wody i energii oraz czas trwania programów moe róni si od podanych w powyszej tabeli zalenie od cinienia wody, jej twardoci oraz temperatury, temperatury otoczenia, typu rzeczy do prania, wybory funkcji pomocniczej i napicia w sieci elektrycznej. Przyciski wyboru funkcji pomocniczych Wybra dane funkcje pomocnicze przed rozpoczciem programu. c Przyciski funkcji dodatkowych mog si róni w zalenoci od modelu pralki. Wybór funkcji pomocniczych Jeeli wybrana zostanie funkcja pomocnicza, której nie mona wybra wraz z wczeniej wybran funkcj, funkcja wybrana jako pierwsza zostanie skasowana, a funkcja ostatnia pozostanie aktywna. Na przyklad: Jeeli uytkownik chce wybra pranie wstpne, a nastpnie pranie szybkie, pranie wstpne zostanie skasowane, a pranie szybkie pozostanie aktywne. Nie mona wybra funkcji pomocniczej, która nie jest zgodna z programem. (Patrz "Tabela doboru programów") Pranie wstpne Pranie wstpne warto stosowa tylko, gdy pranie jest bardzo zabrudzone. Zatrzymanie plukania Jeeli uytkownik nie chce wyladowa prania zaraz po zakoczeniu programu Bawelna, Syntetyczne, Welna i Tkaniny delikatne, moe zostawi ubrania w wodzie z ostatniego plukania naciskajc przycisk wstrzymania plukania, aby unikn pogniecenia ubra. Po zakoczeniu tego procesu, uytkownik moe zacz wirowa pranie naciskajc przycisk "Start/Pause/Cancel" lub zakoczy program naciskajc przycisk "Start/Pause/Cancel" i przytrzymujc go przez 3 sek. W przypadku pralek nie wyposaonych w pokrtlo wyboru prdkoci wirowania, mona zakoczy program bez cyklu wirowania naciskajc przycisk "Start/ Pause/Cancel" i wypompowujc wod. Jeli uytkownik chce wirowa ubrania, moe to zrobi wybierajc program,, Odpompowanie+wirowanie" Zmniejszanie prdkoci W celu wirowania ubra poniej maksymalnej prdkoci wirowania, naley uy przycisku Bez wirowania Uytkownik moe wybra ten program, jeli nie chce wirowa ubra po zakoczeniu programu Bawelna, Syntetyki, Welna i Tkaniny delikatne. Pranie w zimnej wodzie Uytkownik moe wybra ten program, jeli chce wypra ubrania w zimnej wodzie. C Jeeli pralka nie wiruje, program moe znajdowa si w trybie "Zatrzymanie plukania" lub wlczony zostal system automatycznej korekty wirowania z uwagi na nierównomierne rozmieszczenie prania w bbnie. Uytkownik moe wybra t funkcj po rozpoczciu prania rónych tkanin w tej samej partii ubra, aby zmieni temperatur na wysz lub nisz. na przyklad, naley nacisn i przytrzyma przycisk "Start/Pause/Cancel" przez 3 sek. W celu anulowania programu, aby wybra program,, Cottons 40" zamiast programu,, Cottons 60". Aby rozpocz program, naley obróci pokrtlo wyboru programu na pozycj,, Bawelna 40" i nacisn przycisk "Start/Pause/Cancel". Funkcje pomocnicze mona skasowa lub wybra zgodnie z aktualnym etapem programu. Blokada przed dostpem dzieci Pralk mona ochroni przed manipulowaniem przez dzieci za pomoc specjalnej blokady. ] Zvolte vhodný program z tabulky program a následující tabulky teploty praní podle typu, mnozství a stupn uspinní prádla. Super Tento program vypere delsí dobu pi 40°C a poskytne stejný výsledek jako program "Bavlna 60°C", címz setí energii. Chcete-li ochránit své odvy, prádlo nebude zdímat nad 800 ot/min u syntetických program a 600 ot/min u program na vlnu. U pracek bez tlacítka volby otácek zdímání mzete ukoncit program bez zdímání stiskem talcítka "Start/Pauza/ Storno" a odcerpáním vody. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO WML 15085 D

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO WML 15085 D.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO DC 7130. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO DC 7130 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO DC 7130

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

BEKO DC 7130 (5473 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO DC 7130

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Program választó gomb A program kiválasztásához használható. A program megváltoztatása a program elindulását követen CTartsa nyomva 3 másodpercig a "Start/ Szünet/Törlés" gombot a program megszakításához, vagy fordítsa el a programválasztó gombot valamelyik irányba a program menet közbeni befejezéséhez. A program végeztével új program elindításához, illetve a program megszakításához a gyerekzárat fel kell oldani. CMasinai veikiant, nordami atsaukti program, paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaud paleidimo mygtuk arba, nordami pabaigti program, pasukite program pasirinkimo rankenl bet kuria kryptimi. [... ] Pocignij za plastyk ku sobie i wyjmij zabezpieczenia na czas transportu. Suszark przylczy naley do gniazdka z uziemieniem zabezpieczonego bezpiecznikiem o odpowiedniej wartoci zgodnie z tabel jej danych technicznych. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia powstale w przypadku eksploatacji urzdzenia bez instalacji uziemiajcej. Polczenie musi by wykonane zgodnie z obowizujcymi przepisami krajowymi. Jeli prd bezpiecznika lub wylcznika w Twoim domu jest mniejszy ni 16 A, zle wykwalifikowanemu technikowi instalacj bezpiecznika 16 A. Napicie oraz dopuszczalne zabezpieczenie bezpiecznikiem lub wylcznikiem podane s w rozdziale "Dane techniczne". Naley zglosi si do miejscowego agenta lub punktu zbiórki surowców wtórnych, aby uzyska informacje na temat utylizacji posiadanego urzdzenia. Przed pozbyciem si zuytej suszarki odetnij wtyczk od przewodu zasilajcego i zniszcz zamek w drzwiczkach, aby unikn zagroenia bezpieczestwa dzieci. Aby przygotowa suszark do pracy przed wezwaniem autoryzowanego agenta serwisowego, upewnij si, e miejsce na ni i instalacja zasilania elektrycznego s odpowiednie. Co zrobi, aby oszczdza energi: Upewnij si, e w pelni wykorzystujesz moliwoci tego urzdzenia, ale ich nie przekraczaj. W suszarkach ze skraplaczem pamitaj, aby regularnie czyci skraplacz co najmniej raz w miesicu lub po kadych 30 cyklach suszenia. W trakcie suszenia dokladnie przewietrzaj pomieszczenie, w którym umieszczona jest suszarka.,, Aby oszczdza energi w modelach z arówkami, drzwiczki suszarki, której si nie uywa, powinny by zamknite gdy przelcznik jest w pozycji,, Zal. Rzeczy nienadajce si do suszenia w tej maszynie Rzeczy nadajce si do suszenia w tej maszynie W suszarce tej suszy naley tylko rzeczy oznaczone jako nadajce si do suszenia i pamitaj, aby wybiera odpowiedni program. W suszarce tej nie wolno suszy odziey welnianej ani jedwabnej, rajstop nylonowych, tkanin z delikatnym haftem, odziey z akcesoriami metalowymi, ani przedmiotów takich piwory. W suszarce tej nie naley suszy rzeczy wykonanych z wlókien hermetycznych, takich jak poduszki i koldry. W suszarce tej nie naley suszy rzeczy, które zetknly si z ropa naftow, olejem, rodkami latwopalnymi lub wybuchowymi, nawet jeli zostaly przedtem wyprane. Do suszarki nie naley wklada prania bardzo mokrego ani ociekajcego wod. W suszarce tej nie naley suszy rzeczy czyszczonych lub pranych w benzynie/ oleju napdowym, rozpuszczalnikach do prania chemicznego, ani innych rodkach latwopalnych lub wybuchowych, a take rzeczy zabrudzonych lub zaplamionych takimi rodkami, poniewa ulatniaj si z nich latwopalne lub wybuchowe opary. W tej suszarce nie naley suszy rzeczy W suszarce tej nie naley suszy rzeczy niewypranych. Przed suszeniem w tej suszarce rzeczy zaplamione olejem jadalnym, acetonem, alkoholem, olejem napdowym, naft, odplamiaczami, terpentyn, parafin i rodkami do czyszczenia z parafiny naley wypra w gorcej wodzie ze znaczna iloci detergentu. W suszarce tej nie naley suszy odziey ani poduszek laminowanych piank gumow (lateksow), czepków pod prysznic, tkanin impregnowanych, materia lów ze wzmocnieniami gumowymi i wkladkami z pianki gumowej. ] Drzwiczki mona otworzy, a blokad dostpu dzieci ponownie nacinij te maszyna jest gotowa do nastpnego cyklu. Przycinij przycisk,, On/off" [Zalcz/wylcz], aby C Blokad dostpu dzieci wylcza si wylczy suszark. Ponownie uruchamiajc maszyn C W ostatnim kroku cyklu suszenia (krok naciniciem przycisku Zal. C Jeli po zakoczeniu programu nie wyjmie si prania, uruchomi si dwugodzinny program wygladzajcy, który zapobiega zagnieceniu si prania. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO DC 7130

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO DC 7130.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Pralki Beko

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Pralki Beko.
Mamy 102 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 102 produktów Beko w kategorii Pralki.

  • 2
  • 5acdw

Podręcznik instalacji i obsługi Beko Csa29022s

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i obsługi Beko Csa29022s

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i obsługi Beko Csa29022s