Podręcznik energetyki Aeg 6200 Dk

Podręcznik energetyki Aeg 6200 DK to wysoce zaawansowana instrukcja dotycząca zarządzania energią. Zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji, monitorowania i utrzymania systemu energetycznego. Podręcznik jest napisany w języku angielskim i składa się z siedmiu części: przegląd, bezpieczeństwo, instalacja, konfiguracja, monitorowanie, utrzymanie i diagnostyka. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące systemu energetycznego, w tym konfiguracji, kontroli i monitorowania, a także wytycznych dotyczących wykonywania napraw i konserwacji systemu. Jest to przydatne narzędzie dla osób pracujących na stanowiskach związanych z energią, które muszą wiedzieć, jak prawidłowo instalować, konfigurować i utrzymywać system energetyczny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik energetyki Aeg 6200 Dk

Polityka Cookie – czytaj. Na tej stronie korzystamy z własnych lub zewnętrznych narzędzi do przechowywania małych plików (plików cookie) na Twoim urządzeniu. Pliki cookie są zwykle używane w celu umożliwienia prawidłowego działania strony (techniczne pliki cookie), generowania raportów użytkowania nawigacji (statystyczne pliki cookie) i odpowiedniej reklamy naszych usług / produktów (profilowane pliki cookie). Możemy bezpośrednio korzystać z technicznych plików cookie, ale masz prawo wybrać, czy włączyć statystyczne lub profilowane pliki cookie. Włączając te pliki cookie, pomagasz nam oferować lepsze wrażenia.

Epodręczniki do kształcenia ogólnego

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Język polski

Kultura i życie

Piąta strona świata

Historiaważn@historia Długi Wiek XIX

Wiedza o społeczeństwieWarsztaty, projekty, debaty

wspóln@historia

Podręcznik obywatela

MatematykaOdkryj, zrozum, zastosuj...

InformatykaZajęcia komputerowe

Informatyka

BiologiaŚwiat pod lupą

GeografiaChemiaważn@historia Średniowiecze

ważn@historia

ważn@historia Nowożytność

Odkryj, zrozum, zastosuj…

Edukacja dla bezpieczeństwaFizykaKultura odmienia

Przyrodaważn@historia Starożytność

Edukacja wczesnoszkolnaKlasa 1 - Jesień

Klasa 1 - Zima

Klasa 1 - Wiosna

Klasa 1 - Lato

Klasa 2 - Jesień

Klasa 2 - Zima

Klasa 2 - Wiosna

Klasa 2 - Lato

Klasa 3 - Jesień

Klasa 3 - Zima

Klasa 3 - Wiosna

Klasa 3 - Lato

Aplikacje dostępne w

Regulamin

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

O projekcie

Standardy techniczneNa stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz ProgramOperacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020)

Zobacz poniższy poradnik dla AEG-Electrolux CG 6200. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

434 6 8 10abckjhgfedmpo qrstuvwxyz z z znl822_949_351 CG6200. book Seite 4 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 2

o229o VážSzanowni klienci!Prosimy o dok³adne przeczytanie tejinstrukcji obs³ugi. A w szczególnoœciwskazówek dotycz¹cychbezpieczeñstwa u¿ytkowania!Instrukcjê obs³ugi nale¿yprzechowywaæ w celu korzystania zniej w przysz³oœci lub przekazania jejewentualnemu nastêpnemuu¿ytkownikowi tego urz¹dzenia.Spis treœci1 Opis rysunku 2301. 1 Widok z przodu (rys. 1) 2301. 2 Widok od przodu przy otwartychdrzwiczkach serwisowych (rys. 2) 2301. 3 Panel obs³ugi (rys. 3) 2302 Kawa i kawa espresso 2313 Zasady bezpieczeñstwa 2314 Tryb specjalny 2335 Pierwsze uruchomienie 2335. 1 Ustawienie i pod³¹czenieurz¹dzenia 2335. 2 Nape³nianie wod¹ 2335. 3 Nape³nianie pojemnika nakawê ziarnist¹ 2335. 4 Pierwsze w³¹czenie 2345. 5 W³¹czanie urz¹dzenia 2345. 6 Wy³¹czanie urz¹dzenia 2355. 7 Ustawianie twardoœci wody 2356 Przygotowywanie naparuz kawy ziarnistej 2366. 1 Co zrobiæ, aby kawa by³abardziej gor¹ca 2377 Przygotowywanie wiêkszejiloœci fili¿anek za pomoc¹funkcji dzbanka 2388 Przygotowywanie naparuz kawy sypkiej 2389 Spienianie mleka 2399. 1 Czyszczenie dyszy 24110 Przygotowywanie gor¹cejwody 24111 Ustawianie stopnia mielenia 24112 Ustawianie temperatury kawy 24213 Czyszczenie i konserwacja 24213. 1Regularne czyszczenie 24213. 2Opró¿nianie pojemnika na fusy 24313. 3Czyszczenie m³ynka 24313. 4Czyszczenie komory zaparzania 24413. 5Wykonywanie programuusuwania kamienia 24514 Zamawianie wyposa¿eniadodatkowego 24615 Co zrobiæ, je¿eli nawyœwietlaczu pojawi siênastêpuj¹cy komunikat… 24616 Problemy, które mo¿nasamodzielnie rozwi¹zaæprzed wezwaniem serwisu 24717 Tryb statystyki 24918 Dane techniczne 25019 Utylizacja 25020 W przypadku naprawy 250822_949_351 CG6200. book Seite 229 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 3

o2301 Opis rysunku1. 1)A Kratka ociekowaB Dzbanek podtrzymuj¹cy ciep³oC Wy³¹cznik g³ówny (z ty³u urz¹dzenia)D Wylot kawy o regulowanej wysokoœciE Panel obs³ugi (patrz rys. 3)F Pokrywa pojemnika na kawê ziarnist¹G Pokrywa pojemnika na mielon¹ kawêH Ogrzewana podstawka na fili¿ankêJ Rurka obrotowa na parê i gor¹c¹wodêK Dysza parowa (zdejmowana)L Czêœæ wewnêtrzna dyszy parowej(zdejmowana)M Przycisk do otwierania drzwiczekserwisowychN Pojemnik na wodê ze znakiempoziomu Max (wyjmowany)O Podstawka ociekowa z p³ywakiem(wyjmowana)1. 2 Widok od przodu przyotwartych drzwiczkachserwisowych (rys. 2)P Drzwiczki serwisowe (otwarte)Q Pojemnik na fusy (wyjmowany)R Pó³ka obrotowaS ZaparzaczT Prze³¹cznik zmiany stopnia mieleniaU Pojemnik na kawê ziarnist¹V MiarkaW Otwór wsypowy na zmielon¹ kawêX Tabliczka znamionowa (spódurz¹dzenia)Y Odkamieniacz w p³ynieZ Pasek testowy1. 3)a Pokrêt³o „Moc kawy / kawa mielona”b Pokrêt³o „Wielkoœæ fili¿anki”c Wyœwietlaczd Przycisk „1 fili¿anka kawy”W trybie specjalnym przycisk tens³u¿y do przegl¹dania („<”)e Przycisk „2 fili¿anki kawy”s³u¿y do przegl¹dania („>”)f Przycisk „Para”s³u¿y do potwierdzania punktu menu(„OK”)g Przycisk „P”s³u¿y do powrotu do ostatniegopoziomu bez wprowadzania zmian(„P”)h Przycisk „W³. /Wy³. ”j Rurka obrotowa na parê i gor¹c¹k Przycisk „Dzbanek”l Symbol „Zmielona kawa”m Symbol „Dzbanek”n Symbol „Moc naparu kawy”o Symbol „Wielkoœæ fili¿anki”p Symbol „Pojemnik nawodê pusty”q Symbol „Odwapnianie”r Symbol „Temperatura urz¹dzenia”s Symbol „Drzwiczki serwisoweotwarte”t Symbol „Pojemnik na fusy”u Symbol „Uwaga”v Symbol „Gor¹ca woda”w Symbol „Para”x Symbol „2 fili¿anki kawy”y Symbol „1 fili¿anka kawy”z Symbole trybu specjalnego822_949_351 CG6200. book Seite 230 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 4

o2312 Kawa i kawa espressoZasada dzia³ania tego automatu dokawy gwarantuje bardzo prost¹ ob-s³ugê, zarówno przy przyrz¹dzaniukawy, jak i konserwacji i pielêgnacjiurz¹dzenia.Znakomity i indywidualnie dobranysmak kawy dziêki• systemowi wstêpnego zaparzania:temu, ¿e przed w³aœciwym zaparza-niem zmielona kawa zostaje zwil¿ona,aby wydobyæ ca³y jej aromat,• indywidualnemu doborowi iloœci wody– od ma³ych, „krótkich” fili¿aneczekespresso po du¿e, „d³ugie” fili¿ankikawy z piank¹,• indywidualnemu wyborowi temperatu-ry wody zaparzaj¹cej kawê,• mo¿liwoœci wyboru pomiêdzy normal-nym a mocnym naparem kawy,• stopniowi mielenia dostosowanemudo stopnia wypra¿enia kawy,• a nawet dziêki gwarantowanej „pian-kowej koronie” Crema, która dlaznawców kawy espresso czyni j¹jedyn¹ w swoim rodzaju.Ponadto: Czas zaparzania zmielonejkawy jest w przypadku kawy espressoznacznie krótszy ni¿ w przypadkuzwyczajnego zaparzania kawy z u¿y-ciem filtra. Dziêki temu do naparuprzechodzi mniej goryczy, co czynikawê espresso znacznie ³agodniejsz¹!3 Zasady bezpieczeñstwa1 Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia od-powiada ogólnie stosowanym przepi-som technicznym i zasadom dotycz¹-cym bezpieczeñstwa sprzêtu. Jednakjako producent tego urz¹dzenia zale-camy szczególnie stosowanie siê doponi¿szych zasad bezpieczeñstwa.Ogólne zasady bezpieczeñstwa• Sprzêt ten mo¿na pod³¹czaæ tylko doŸród³a zasilania, którego napiêcie jestzgodne z podanym na tabliczce zna-mionowej (patrz: spód urz¹dzenia)!• Chroniæ przewód zasilaj¹cy przed sty-kaniem siê z gor¹cymi elementami• Wtyczka przewodu zasilaj¹cego nigdynie powinna byæ wyjmowana z gniazd-ka przez poci¹ganie za przewód!• Nie w³¹czaæ urz¹dzenia w przypadku,gdy:– przewód zasilaj¹cy jestuszkodzony lub– na obudowie widaæ wyraŸne œladyuszkodzenia.• Wtyczkê przewodu zasilaj¹cego w³¹-czaæ do gniazda tylko wtedy, gdyurz¹dzenie jest wy³¹czone.• Urz¹dzenie nie jest przeznaczone dlaosób (w tym dzieci), które z powodubraku doœwiadczenia lub stosownejwiedzy nie s¹ w stanie zapewniæ bez-piecznego u¿ytkowania, ani te¿ dlaosób (w tym dzieci) niepe³nospraw-nych fizycznie, sensorycznie lub umy-s³owo, chyba ¿e osoby te zosta³y od-powiednio poinstruowane, jak nale¿ypoprawnie obchodziæ siê z urz¹dze-niem i by³y od pocz¹tku nadzorowaneprzez osoby sprawuj¹ce nad nimiopiekê.Zagro¿enie dla dzieci• Nigdy nie nale¿y pozostawiaæ w³¹-czonego sprzêtu bez nadzoru;nale¿y zachowaæ szczególn¹ostro¿noœæ w obecnoœci dzieci!822_949_351 CG6200. book Seite 231 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 5

o232• Materia³ów opakowaniowych, np.worków foliowych, nie nale¿y odda-waæ dzieciom do zabawy.Bezpieczeñstwo w trakcieu¿ytkowania• Uwaga! Otwór wyp³ywu kawy, dy-sza parowa i tacka na fili¿anki s¹podczas pracy urz¹dzenia gor¹ce.Nale¿y chroniæ przed dostêpemdo nich dzieci!• Uwaga! Niebezpieczeñstwo popa-rzenia podczas wyp³ywu pary!Wyp³ywaj¹ca gor¹ca woda,wzglêdnie gor¹ca para wodna,mo¿e spowodowaæ poparzenie.Dyszê parow¹ nale¿y w³¹czaæ tyl-ko wtedy, gdy znajduje siê pod ni¹jakiœ pojemnik.• Nie wolno podgrzewaæ par¹ ¿adnych³atwopalnych p³ynów!• Urz¹dzenie mo¿na u¿ywaæ tylkowtedy, gdy znajduje siê w nim woda!Pojemnik na wodê wype³niaæ tylkozimn¹ wod¹, nigdy wod¹ gor¹c¹,mlekiem ani innymi p³ynami.Maksymalne wype³nienie pojemnikawynosi ok. 1, 8 litra.• Do pojemnika na kawê ziarnist¹wsypywaæ tylko palon¹ kawê – niewsypywaæ kawy mro¿onej anikawy z dodatkiem cukru! Z kawyziarnistej nale¿y usun¹æ wszelkieobce cia³a, np. drobne kamyki.Zablokowanie lub uszkodzeniem³ynka przez cia³a obce nie jestobjête gwarancj¹.• Do pojemnika na kawê sypk¹ wsypy-waæ tylko kawê mielon¹.• Nie pozostawiaæ bez potrzeby w³¹-czonego urz¹dzenia.• Nie nara¿aæ urz¹dzenia na wp³ywwarunków pogodowych.• W przypadku koniecznoœci zastoso-wania przed³u¿acza u¿ywaæ wy³¹cz-nie przed³u¿aczy dostêpnych w hand-lu, o przekroju co najmniej 1, 5 mm2.• Aby unikn¹æ zagro¿enia, osobyo ograniczonej sprawnoœci motorycz-nej nigdy nie powinny korzystaæz urz¹dzenia bez nadzoru.• Urz¹dzenie u¿ywaæ tylko z za³o¿o-n¹ podstawk¹ ociekow¹, pojemni-kiem na fusy i kratk¹ ociekow¹!Bezpieczeñstwo podczasczyszczenia i konserwacji• Stosowaæ siê do wskazówek dotycz¹-cych czyszczenia i usuwaniakamienia.• Przed rozpoczêciem czynnoœci kon-serwacyjnych i czyszczenia wy³¹czyæurz¹dzenie i wyj¹æ wtyczkê z sieci!• Nie zanurzaæ urz¹dzenia w wodzie.• Dyszê wylotu pary czyœciæ tylkowtedy, gdy urz¹dzenie jest wy³¹czo-ne, zimne i nie pod ciœnieniem!• Czêœci urz¹dzenia nie czyœciæ w zmy-warce do naczyñ.• Nie wlewaæ wody do m³ynka, po-niewa¿ spowoduje to jego uszko-dzenie.Urz¹dzenia nie wolno samodzielnierozkrêcaæ ani naprawiaæ. Niefachowanaprawa mo¿e spowodowaæ powa¿-ne zagro¿enia dla u¿ytkownika.Elektryczne urz¹dzenia mog¹ byæ na-prawiane wy³¹cznie przez przeszko-lony personel!W przypadku koniecznoœci naprawy,w tym wymiany kabla zasilaj¹cego,nale¿y zwróciæ siê do• punktu sprzeda¿y, w którym urz¹-dzenie zosta³o zakupione lub• do serwisu firmy AEG/Electrolux.W przypadku niezgodnego zprzeznaczeniem lubniew³aœciwego u¿ytkowaniaurz¹dzenia producent nie udzielagwarancji, ani nie ponosiodpowiedzialnoœci za ewentualneszkody – równie¿ wtedy, gdyprogram odkamieniania nie by³wykonywany zaraz po pojawieniusiê symbolu zgodnie zzaleceniami niniejszej instrukcjiobs³ugi. Zablokowanie lubuszkodzenie m³ynka przez cia³aobce nie jest objête gwarancj¹.822_949_351 CG6200. book Seite 232 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 6

o2334 Tryb specjalnyAby ustawiæ twardoœæ wody(„Ustawianie twardoœci wody”,strona 235), temperaturê naparukawy („Ustawianie temperaturykawy”, strona 242), w³¹czyæ programodkamieniania („Wykonywanie pro-gramu usuwania kamienia”,strona 245) oraz przejrzeæ statystykê(„Tryb statystyki”, strona 249) zapomoc¹ przycisku „P” (rys. 4)przechodzi siê do trybu specjalnego.W trybie specjalnym do nawigacjis³u¿¹ przyciski „1 fili¿anka kawy”,„2 fili¿anki kawy”, „Para” i„P”. Dana funkcja jest podana nawyœwietlaczu nad przyciskiem(rys. 5):• „<” („1 fili¿anka kawy”) i „>” („2fili¿anki kawy”) umo¿liwiaj¹ prze-gl¹danie menu• „OK” („Para”) potwierdza punktmenu• „P” („P”) – powrót do ostatniego5 Pierwsze uruchomienieurz¹dzeniaDo ustawienia nale¿y wybraæ odpo-wiednie, poziome, stabilne, niepod-grzewane, suche miejsce na wodo-odpornym pod³o¿u.1 Nale¿y zwróciæ uwagê na dobr¹ wen-tylacjê. Po bokach i za urz¹dzeniemnale¿y zachowaæ wolne miejsce min.5 cm, a nad urz¹dzeniem min. 20 cm.Urz¹dzenia nie wolno wstawiaæ dopomieszczeñ, w których mo¿e wyst¹-piæ temperatura równa lub ni¿sza od0 °C (urz¹dzenie mo¿e ulec uszko-dzeniu z powodu zamarzniêciawody).1 Uwaga! W przypadku wniesieniaurz¹dzenia z zimna do ciep³ego po-mieszczenia nale¿y odczekaæ ok.2 godzin przed w³¹czeniem go!Zalecane jest umieszczenie odpo-wiedniej podk³adki pod urz¹dzeniem,aby unikn¹æ uszkodzeñ spowodowa-nych rozpryskiwaniem.0 Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czaæ wy³¹cz-nie do gniazdka z uziemieniem. Nieu¿ywaæ gniazdek bez uziemienia.5. 2 Nape³nianie wod¹Przed ka¿dym w³¹czeniem nale¿yupewniæ siê, czy w pojemniku nawodê znajduje siê woda i uzupe³niægo w razie potrzeby. Urz¹dzenie po-trzebuje wody przy ka¿dym w³¹czeniui wy³¹czeniu do przeprowadzeniaautomatycznego p³ukania.0 Wyj¹æ pojemnik na wodê (rys. 6).Przed wyjêciem pojemnika na wodênale¿y obróciæ dyszê parow¹ doœrodka urz¹dzenia, poniewa¿ w prze-ciwnym razie nie bêdzie mo¿na wyj¹æpojemnika.0 Do pojemnika nalaæ œwie¿ej, zimnejwody. Nie wlewaæ wiêcej wody, ni¿do poziomu znaku MAX.3 Nape³niaæ pojemnik tylko zimn¹wod¹. Nie wlewaæ do pojemnikainnych p³ynów, np. wody mineralnejlub mleka.0 W³o¿yæ pojemnik na wodê na swojemiejsce (rys. 6). Wcisn¹æ mocnopojemnik, aby zawór pojemnika wodyotworzy³ siê.3 Aby zawsze uzyskiwaæ aromatyczn¹kawê, nale¿y:• zmieniaæ codziennie wodê w pojemni-ku na wodê,• co najmniej raz w tygodniu oczyœciæpojemnik podczas normalnego zmy-wania (nie w zmywarce do naczyñ).Nastêpnie op³ukaæ czyst¹ wod¹.kawê ziarnist¹0 Odchyliæ pokrywê pojemnika nakawê i wype³niæ go œwie¿¹ kaw¹ ziar-nist¹ (rys. 7). Nastêpnie zamkn¹æpokrywê.822_949_351 CG6200. book Seite 233 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 7

o2341 Uwaga! Do pojemnika na kawêziarnist¹ wsypywaæ tylko palon¹kawê, nie wolno wsypywaæ kawymro¿onej lub z dodatkiem cukru!Nale¿y upewniæ siê, ¿e do pojemnikana kawê nie dosta³y siê ¿adne cia³aobce, np. kamyki. Zablokowanielub uszkodzenie m³ynka przezcia³a obce nie jest objêtegwarancj¹.3 Fabrycznie m³ynek jest ustawiony naœredni stopieñ gruboœæ mielenia.W razie potrzeby ustawienie to mo¿-na zmieniæ. Wskazówki dotycz¹cezmiany stopnia gruboœci mieleniaznajduj¹ siê poni¿ej „Ustawianiestopnia mielenia”, strona 241.1 Stopieñ gruboœci mielenia mo¿ebyæ zmieniony tylko podczas mie-lenia. Regulacja przy zatrzyma-nym m³ynku mo¿e spowodowaæuszkodzenie automatu do kawy.3 Automat do kawy zosta³ sprawdzonyprzez producenta. Do tego celu u¿ytazosta³a kawa, a wiêc w m³ynku mog¹znajdowaæ siê jej pozosta³oœci.Gwarantujemy, ¿e Pañstwa automatjest nowy.5. 4 Pierwsze w³¹czeniePrzy pierwszym uruchomieniuurz¹dzenia nale¿y odpowietrzyæautomat do kawy.0 W³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹ wy-³¹cznika g³ównego znajduj¹cego siêz ty³u urz¹dzenia (rys. 8).Przy pierwszym w³¹czeniu wy³¹cznikag³ównego na wyœwietlaczu przezkilka sekund wyœwietlone zostaj¹wszystkie symbole w celu wykonaniaautotestu, a nastêpnie migaj¹symbole i.0 Nape³niæ pojemnik na wodê – patrz„Nape³nianie wod¹”, strona 233.miejsce (rys. Wcisn¹æ mocno po-jemnik, aby zawór pojemnika wody0 Nale¿y przekrêciæ dyszê pary nazewn¹trz i podstawiæ fili¿ankê(rys. 9).0 Przekrêciæ pokrêt³o pary i gor¹cejwody do oporu w stronê przeciwn¹do ruchu wskazówek zegara na po-zycjê (rys. 10).Z dyszy parowej wyp³ywa niewielkailoœæ wody. Symbole i œwiec¹w sposób ci¹g³y.Gdy fili¿anka nape³niona jest ok. 30ml wody, symbole i zaczynaj¹migaæ.wody do oporu w stronê zgodn¹ z ru-chem wskazówek zegara na pozycjê(rys. 10), aby zakrêciæ wyp³ywwody.Symbol miga przez kilka sekund iurz¹dzenie wy³¹cza siê.0 Nape³niæ pojemnik kaw¹ ziarnist¹ –patrz „Nape³nianie pojemnika nakawê ziarnist¹”, strona 233.5. 5 W³¹czanie urz¹dzeniatrzebuje przy ka¿dym w³¹czeniu iwy³¹czeniu wody do przeprowadze-nia automatycznego p³ukania.0 W³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹przycisku „W³. /Wy³” (rys. 11).3 Bezpoœrednio po w³¹czeniu urz¹dze-nie ustawia siê samoczynnie. Daj¹cesiê wtedy s³yszeæ szmery s¹ normal-nym objawem.3 Podczas podgrzewania wody (ok.120 sekund) miga symbol.Podczas podgrzewania urz¹dzeniewykonuje p³ukanie w trybieautomatycznym (niewielka iloœægor¹cej wody wyp³ywa z otworuwyp³ywu kawy i spada do podstawkiociekowej).Po zakoñczeniu podgrzewaniasymbol œwieci siê w sposób ci¹g³y.822_949_351 CG6200. book Seite 234 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 8

o235Urz¹dzenie jest teraz gotowe dopracy. Œwiec¹ siê symbole zgodne zostatnio wybranym trybem pracy.5. 6 Wy³¹czanie urz¹dzenia0 Wy³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹Miga symbol. Urz¹dzenie wykonaoperacjê p³ukania, a nastêpniewy³¹czy siê.3 Jeœli urz¹dzenie nie jest u¿ywaneprzez d³u¿szy czas, to ze wzglêdówekonomicznych wy³¹cza siêautomatycznie po up³ywie 3 godzin.3 Je¿eli urz¹dzenie nie bêdzie przezd³u¿szy czas u¿ywane, to po wy³¹cze-niu przyciskiem „W³. ” nale¿y do-datkowo wy³¹czyæ wy³¹cznik g³ównyznajduj¹cy siê w tylnej czêœci urz¹-dzenia (rys. 8).5. 7 Ustawianie twardoœci wodyPo pierwszym uruchomieniu lub przyzmianie jakoœci wody, urz¹dzenienale¿y ustawiæ na w³aœciwy stopieñtwardoœci wody, odpowiadaj¹cy stop-niowi twardoœci wody z lokalnegoujêcia. W tym celu nale¿y u¿yæ do³¹-czonych do urz¹dzenia pasków dooceny stopnia twardoœci wody lubzasiêgn¹æ informacji u lokalnegodostawcy.Okreœlenie stopnia twardoœciwody0 Zanurzyæ pasek testowy na ok. 1 se-kundê w zimnej wodzie. Strz¹sn¹ænadmiar wody i okreœliæ stopieñ twar-doœci wody na podstawie liczby za-barwionych na ró¿owo pól.Brak lub jedno ró¿owe pole:stopieñ twardoœci 1,woda miêkkado 1, 24 mmol/l, wzgl.do 7° w niemieckiej skalitwardoœci wody, wzgl.do 12, 6° we francuskiej skalitwardoœci wodyDwa ró¿owe pola:stopieñ twardoœci 2,woda œrednio twardado 2, 5 mmol/l, wzgl.do 14° w niemieckiej skalido 25, 2° we francuskiej skaliTrzy ró¿owe pola:stopieñ twardoœci 3,woda twardado 3, 7 mmol/l, wzgl.do 21° w niemieckiej skalido 37, 8° we francuskiej skaliCztery ró¿owe pola:stopieñ twardoœci 4,woda bardzo twardaponad 3, 7 mmol/l, wzgl.ponad 21° w niemieckiej skaliponad 37, 8° we francuskiej skaliNastawianie i zapamiêtanie okre-œlonego stopnia twardoœci wodyMo¿na ustawiæ 4 stopnie twardoœciwody. Urz¹dzenie jest ustawionefabrycznie na stopieñ twardoœci 4.0 Nacisn¹æ przy w³¹czonym urz¹dzeniuprzycisk „P” (rys. 4).Nacisn¹æ przy w³¹czonym urz¹dzeniuprzycisk „P” (rys. 4). Œwiec¹ siêsymbole „P” i. Ponadto œwiec¹siê 3 ma³e symbole nad fili¿ankami, i, które wskazuj¹ bie¿¹c¹funkcjê fili¿anek, patrz „Trybspecjalny”, strona 233.0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹cprzycisk „OK” (rys. 5).Wyœwietlacz wskazuje bie¿¹ceustawienie przyrz¹dzania kawy.Ustawiona twardoœæ wody jestwskazywana w podany ni¿ej sposób:Stopieñ twardoœci 1Stopieñ twardoœci 2Stopieñ twardoœci 3Stopieñ twardoœci 4822_949_351 CG6200. book Seite 235 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 9

o2360 Naciskaæ przyciski przegl¹daniamenu „<” lub „>” (rys. 5), tak czêsto,a¿ pojawi siê ¿¹dany stopieñ twar-doœci.przycisk „OK” (rys. 5). Ten stopieñtwardoœci zostanie zapamiêtany.3 Aby przerwaæ bez zapisywaniaustawieñ, nale¿y nacisn¹æ przycisk„P” zamiast „OK”.Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wci-œniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekun-dach automatycznie powróci do trybuprzygotowania kawy bez zapisywaniawprowadzonych ustawieñ.0 Aby powróciæ do trybu przygotowy-wania kawy, nale¿y nacisn¹æ przycisk„P” (rys. 4) lub odczekaæ oko³o120 sekund, a¿ urz¹dzenie prze³¹czysiê automatycznie w ten tryb.z kawy ziarnistejNastêpuj¹cy proces przygotowaniakawy przy u¿yciu kawy ziarnistej prze-biega w pe³ni automatycznie: Miele-nie, porcjowanie, ugniatanie, wstêpnezaparzanie, zaparzanie i wyrzucaniezu¿ytych fusów kawy.Dziêki mo¿liwoœci ustawienia stopniamielenia i iloœci mielonego surowca,mo¿na dostosowaæ urz¹dzenie doindywidualnych upodobañ smako-wych.1 Do pojemnika na kawê ziarnist¹wsypywaæ tylko palon¹ kawê, niewolno wsypywaæ kawy mro¿onej lubz dodatkiem cukru! Nale¿y upewniæsiê, ¿e do pojemnika na kawê niedosta³y siê ¿adne cia³a obce, np.kamyki. Zablokowanie lubW zale¿noœci od upodobania mo¿naustawiæ pojemnoœæ na „krótk¹”fili¿ankê espresso lub „d³ug¹”fili¿ankê kawy z piank¹.0 Wybraæ ¿¹dan¹ wielkoœæ fili¿anki zapomoc¹ pokrêt³a „Wielkoœæ fili¿anki”(rys. 12). Na wyœwietlaczu pojawi siêwybrana wielkoœæ fili¿anki.Wielkoœæ fili¿anki jest wskazywana wnastêpuj¹cy sposób:fili¿anka espressoma³a fili¿ankaœrednia fili¿ankadu¿a fili¿ankakubekMo¿na wybieraæ kawê bardzo ³agod-n¹, ³agodn¹, normaln¹, mocn¹ ibardzo mocn¹.0 Wybraæ ¿¹dan¹ moc kawy za pomo-c¹ pokrêt³a „Moc kawy” (rys. 13).Na wyœwietlaczu pojawi siê wybranamoc kawy.3 Moc naparu kawy wskazywana jest wbardzo ³agodna³agodnanormalnamocnabardzo mocna0 Postawiæ jedn¹ lub dwie fili¿anki podotworami wyp³ywu kawy (rys. 14).Przez uniesienie lub opuszczenie wy-p³ywu mo¿na dopasowaæ wysokoœæwyp³ywu do wysokoœci fili¿anki, abywyp³ywaj¹ca kawa nie och³adza³a siêi nie pryska³a (rys. 15).0 Nacisn¹æ przycisk „1 fili¿anka kawy”, aby przyrz¹dziæ 1 fili¿ankê, lub„2 fili¿anki” aby przyrz¹dziæ2 fili¿anki.Œwieci siê symbol „1 fili¿anka”lub „2 fili¿anki”. Urz¹dzeniemiele teraz ziarno. W procesiewstêpnego zaparzania zmielonakawa zostaje zwil¿ona niewielk¹iloœci¹ wody. Po krótkiej przerwie roz-poczyna siê w³aœciwe zaparzanie.Kawa zostanie nalana do fili¿anki.Po nalaniu ¿¹danej iloœci kawyurz¹dzenie automatycznie zakoñczyjej nalewanie, a zu¿yte fusy zostan¹822_949_351 CG6200. book Seite 236 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 10

o237wyrzucone do odpowiedniegopojemnika. W tym czasie migasymbol „1 fili¿anka” lub „2fili¿anki”.0 Nalewanie kawy mo¿na zawsze za-koñczyæ wczeœniej poprzez ponownenaciœniêcie przycisku „1 fili¿anka”lub „2 fili¿anki” lub obróceniepokrêt³em „Wielkoœæ fili¿anki”(rys. 12) w kierunku przeciwnym doruchu wskazówek zegara, w kierunku„Fili¿anka espresso”.0 Po zakoñczeniu nalewania kawymo¿na zwiêkszyæ jej iloœæ naciskaj¹cprzycisk „1 fili¿anka” lub „2fili¿anki”, który nale¿yprzytrzymaæ, a¿ nalana zostanie¿¹dana iloœæ kawy, lub te¿ obracaj¹cpokrêt³em „Wielkoœæ fili¿anki” (rys.12) w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara w stronê symbolu„Kubek” (musi to nast¹piæbezpoœrednio po nalaniu kawy, alejeszcze przed wyrzuceniem zu¿ytychfusów do pojemnika).Po kilku sekundach, gdy zgaœniefili¿anki”, urz¹dzenie bêdzieznowu gotowe do pracy iprzyrz¹dzenia nastêpnej kawy.3 Je¿eli kawa wyp³ywa kroplami, nie-pe³nym strumieniem lub za szybko,lub te¿ œmietanka nie ma oczekiwa-nego smaku, nale¿y zmieniæ ustawie-nie stopnia mielenia – patrz „Usta-wianie stopnia mielenia”, strona 2413 Je¿eli migaj¹ symbole i oz-nacza to, ¿e kawa jest zbyt drobnozmielona. Nale¿y zmieniæ ustawieniamia³koœci kawy, patrz „Ustawianie3 Je¿eli œwieci siê symbol, nale¿ynape³niæ pojemnik na wodê, abyautomat móg³ przyrz¹dziæ kawê.(Normaln¹ sytuacj¹ jest, ¿e symbolten pojawia siê, gdy w pojemnikuznajduje siê jeszcze niewielka iloœæwody. )3 Je¿eli œwieci siê symbol, pojemnikna fusy jest pe³en i nale¿y goopró¿niæ i wyczyœciæ, patrz „Opró¿-nianie pojemnika na fusy”,strona 243. Dopóki pojemnik niezostanie wyczyszczony symbolbêdzie siê œwieciæ, a automat niebêdzie móg³ przyrz¹dziæ kolejnegonaparu kawy.3 Podczas nalewania kawy nie wolnowyjmowaæ pojemnika na wodê. Je¿elizostanie on wyjêty, automat nie mo¿edalej przyrz¹dzaæ kawy. W celu od-powietrzenia automatu do kawy nale-¿y obróciæ pokrêt³o pary i gor¹cejwody maksymalnie w kierunku prze-ciwnym do ruchu wskazówek zegarana pozycjê, aby woda wyp³ywa³az dyszy pary przez kilka sekund.3 Przy pierwszym uruchomieniu urz¹-dzenia zadowalaj¹cy rezultat wyst¹pipo przyrz¹dzeniu przynajmniej 4-5kaw.bardziej gor¹ca:• Aby przyrz¹dziæ ma³¹ fili¿ankê(poni¿ej 60 ml) kawy zaraz po w³¹-czeniu automatu, do podgrzaniafili¿anek nale¿y wykorzystaæ gor¹-c¹ wodê z p³ukania.• W odpowiednim menu nale¿y na-stawiæ wy¿sz¹ temperaturê kawy –patrz „Ustawianie temperaturykawy”, strona 242.• Nie u¿ywaæ zbyt grubych, niepod-grzanych fili¿anek, poniewa¿poch³aniaj¹ one du¿o ciep³a.• Podgrzewaæ fili¿anki, p³ucz¹c jeciep³¹ wod¹ lub stawiaj¹c je na conajmniej 20 minut na ogrzewan¹podstawkê na fili¿anki (H) w³¹czo-nego automatu do kawy.822_949_351 CG6200. book Seite 237 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 11

o2387 Przygotowywaniewiêkszej iloœci fili¿anekza pomoc¹ funkcjidzbankaZa pomoc¹ tej funkcji mo¿na auto-matycznie przygotowaæ wiêksz¹iloœæ fili¿anek bezpoœrednio dodzbanka ze stali szlachetnej,który podtrzymuje ciep³o: Mielenie,porcjowanie, ugniatanie, wstêpnezu¿ytych fusów kawy odbywa siê taksamo, jak opisano w poprzednimrozdziale.0 Odchyliæ pokrywkê dzbanka stalo-wego w pozycjê zdejmowania (rys.16) i zdj¹æ pokrywkê. Wyp³ukaædzbanek i pokrywkê.0 Po³o¿yæ pokrywkê w pozycji wylewa-nia (rys. 17) na dzbanku i podstawiægo pod wylot kawy (D). Wylot kawymusi byæ przesuniêty ca³kowicie dogóry, aby mo¿na by³o wsun¹ædzbanek.W zale¿noœci od wybranej iloœcifili¿anek podczas ostatniego u¿yciafunkcji dzbanka œwieci siê jeden zsymboli funkcji dzbanka. Ponadtoœwiec¹ siê symbole przegl¹daniamenu „<” i „>”.Liczba fili¿anek kawy nalewanej dodzbanka wskazywana jest w4 fili¿anki6 fili¿anek8 fili¿anek10 fili¿anek0 Sprawdziæ, czy pojemnik na wodêjest pe³ny, czy w pojemniku na ziarnajest doœæ kawy, a pojemnik na fusyjest pusty, aby móc przygotowaæseriê kaw.3 Aby zmieniæ moc oraz iloœænalewanej kawy, nale¿y u¿yæ pokrêt³a„Wielkoœæ fili¿anki” (rys. 12) lub „Mocnaparu kawy” (rys. 13) zgodnie zopisem w rozdz. „Przygotowywanienaparu z kawy ziarnistej”, strona 236.0 W razie potrzeby za pomoc¹przycisków przegl¹dania „<” lub „>”wybraæ symbol odpowiednio doliczby fili¿anek kawy, która ma zostaæprzygotowana i nalana do dzbanka,np. 8 fili¿anek.0 Nacisn¹æ przycisk „Dzbanek”(rys. 18).Podczas przygotowywania naparukawy miga symbol dzbankaodpowiednio do wybranej liczbyfili¿anek.Po zakoñczeniu zaparzania nazmianê migaj¹ wszystkie symboledzbanka, przy czym symbol wybranejliczby fili¿anek œwieci siê dwa razyd³u¿ej ni¿ pozosta³e symbole.0 Nale¿y teraz wyj¹æ dzbanek i za-mkn¹æ pokrywkê (rys. 19), aby kawaby³a ciep³a przez jak najd³u¿szy czas.Urz¹dzenie powraca automatyczniedo trybu przygotowywania kawy.3 Je¿eli iloœæ ziaren kawy jest zbytma³a lub iloœæ wody w pojemniku niewystarcza na dokoñczenie ¿¹danejfunkcji, lub te¿ pojemnik na fusy jestpe³ny, to urz¹dzenie przerywaaktualn¹ operacjê i bie¿¹cy programzostaje przerwany. Po usuniêciu przy-czyny zak³ócenia program wymagaponownego uruchomienia. Nale¿yprzy tym uwzglêdniæ iloœæ kawy, którajest ju¿ w dzbanku, aby dzbanek niezosta³ przepe³niony.z kawy sypkiejKorzystaj¹c z tej funkcji mo¿na przy-gotowaæ napar z kawy ju¿ zmielonej,na przyk³ad z kawy pozbawionejkofeiny.46810822_949_351 CG6200. book Seite 238 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 12

o2391 Uwaga! Nale¿y upewniæ siê, czyw pojemniku na kawê sypk¹ nie po-zosta³y resztki kawy z poprzedniegoparzenia i czy nie dosta³y siê tam¿adne cia³a obce. Otwór na kawêsypk¹ nie jest przeznaczony do prze-chowywania zapasu kawy; kawaz tego otworu musi dostaæ siê bezpo-œrednio do komory zaparzania.0 Obróciæ pokrêt³o „Moc kawy / kawamielona” (rys. 20) w ¿¹dan¹ pozycjê(1 fili¿anka) lub (2 fili¿anki),aby wybraæ funkcjê z u¿yciem kawysypkiej, mielonej. Wtedy m³ynek jestwy³¹czony. Œwieci siê symbol (1fili¿anka) lub obydwa symbole(2 fili¿anki).0 Otworzyæ pokrywê otworu kawy syp-kiej i nasypaæ œwie¿o zmielonej kawy(rys. 21).U¿ywaæ do tego celu miarki dostar-czonej wraz z urz¹dzeniem. Niewsypywaæ nigdy wiêcej ni¿ 2 p³askiemiarki kawy, poniewa¿ w przeciwnymrazie urz¹dzenie nie przyrz¹dzi kawy,albo zmielona kawa zostanierozsypana po urz¹dzeniu izanieczyœci go, lub te¿ kawa bêdzienalewana kroplami i bêd¹ miga³yNie wsypywaæ zmielonej kawy pod-czas parzenia. Kawê sypk¹ do zapa-rzenia nastêpnej fili¿anki wsypaæ do-piero po zakoñczeniu zaparzania po-przedniej, gdy urz¹dzenie jest po-nownie gotowe. Nie wsypywaæ zmie-lonej kawy do wy³¹czonego urz¹dze-nia, poniewa¿ wtedy zostanie onarozsypana w jego wnêtrzu.1 U¿ywaæ wy³¹cznie kawy mielonejprzeznaczonej do parzenia w auto-matach Espresso. Otwór ten nie jestprzeznaczony na kawê ziarnist¹, roz-puszczaln¹, zamro¿one lub wysuszo-ne produkty typu instant ani inneproszki do przygotowywania napo-jów. Zbyt mia³ko zmielona kawamo¿e spowodowaæ zapchanie urz¹-dzenia.3 W razie zapchania otworu wsypo-wego (wskutek obecnoœci wilgociw urz¹dzeniu lub dlatego, ¿e wsypa-no wiêcej ni¿ 2 miarki zmielonejkawy) nale¿y go przepchaæ zapomoc¹ no¿a lub uchwytu ³y¿eczki(rys. 22). Nastêpnie wyj¹æ zaparzaczi wyczyœciæ go razem z automatemw sposób opisany w p. „Czyszczeniekomory zaparzania”, strona 244.0 Zamkn¹æ pokrywê.(rys. 12), zgodnie z opisem w rozdz.„Przygotowywanie naparu z kawyziarnistej”, strona 236.„2 fili¿anki” aby przyrz¹dziæ 2 fili-¿anki.Rozpoczyna siê proces przygotowa-nia kawy.3 Je¿eli wybrana zosta³a funkcjazaparzania kawy sypkiej dla 1fili¿anki, a w otworze na kawê sypk¹nie ma kawy, to po wciœniêciuprzycisku migaj¹ symbole i. Je¿eli wybrana zosta³a funkcjazaparzania kawy sypkiej dla 2fili¿anek, a w otworze na kawê sypk¹przycisku migaj¹ symbolei.3 Aby po przyrz¹dzeniu kawy ponow-nie powróciæ do trybu pracy z u¿y-ciem kawy ziarnistej, nale¿y obróciæpokrêt³em „Moc kawy / kawa mielo-na” (rys. 20) na dowolne ustawienie(praca m³ynka bêdzie znowumo¿liwa).9 Spienianie mlekaWytworzon¹ parê mo¿na zastosowaædo spieniania mleka i do podgrzewa-nia p³ynów. Poniewa¿ do wytworzeniapary potrzebna jest wy¿sza tempera-tura ni¿ do zaparzania kawy, urz¹dze-nie ma tryb wytwarzania pary.822_949_351 CG6200. book Seite 239 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 13

o2403 Aby otrzymaæ jedn¹ porcjê kawycappuccino, nale¿y wype³niæ wiêksz¹fili¿ankê do 1/2 lub 2/3 kaw¹espresso i dodaæ spienione mleko.1 Uwaga! Niebezpieczeñstwo poparze-nia podczas wyp³ywu pary! Wyp³ywa-j¹ca gor¹ca woda, wzglêdnie gor¹capara wodna, mo¿e spowodowaæ po-parzenie. Dlatego dyszê wyp³ywupary nale¿y w³¹czyæ dopiero wtedy,gdy jest ca³kowicie zanurzonaw mleku.0 Aby wytworzyæ parê, nacisn¹æ przy-cisk „Para” (rys. 23).Œwieci siê symbol i trwa procespodgrzewania. Podczaspodgrzewania miga symbol.Urz¹dzenie jest gotowe do spienianiamleka.3 Jeœli funkcja wytwarzania pary niejest u¿ywana d³u¿ej ni¿ 2 minuty,urz¹dzenie prze³¹cza siê automatycz-nie w tryb przygotowywania kawy.3 Aby unikn¹æ zmieszania pozosta³oœciwody z mlekiem podczas spieniania,nale¿y wczeœniej spuœciæ wodê.W tym celu nale¿y umieœciæ naczyniepod dysz¹ wylotu pary i obracaæ po-krêt³o pary i gor¹cej wody (rys. 10)odpowiednio d³ugo w po³o¿enie,a¿ do ustawienia siê pary. Nastêpnieobróciæ prze³¹cznik obrotowy z po-wrotem w po³o¿enie.0 Nalaæ chude, zimne mleko do ku-beczka pasuj¹cego do wstawieniapod dyszê wylotu pary.3 Mleko powinno byæ dobrze sch³odzo-ne. Równie¿ kubeczek na mleko po-winien byæ ch³odny, najlepiej stalowy,nie p³ukany uprzednio w ciep³ejwodzie.0 Odchyliæ dyszê wylotu pary na ze-wn¹trz i trzymaæ kubeczek pod ni¹tak, ¿e otwór dyszy jest lekko zanu-rzony w mleku (rys. 24).1 Uwaga! Niebezpieczeñstwo zanie-czyszczenia dyszy wylotu pary przezzaschniête mleko. Nale¿y zwracaæuwagê na to, aby dyszy wylotu parynie zanurzaæ zbyt g³êboko w mleku.Otwór wlotu powietrza w górnej czê-œci dyszy nie mo¿e byæ przykryty mle-kiem. W przeciwnym razie mlekomo¿e byæ zassane do dyszy i spowo-dowaæ jej zanieczyszczenie.0 Obróciæ pokrêt³o pary i gor¹cej wody(rys. 10) na pozycjê.Rozpocznie siê spienianie mleka.3 Aby pianka mleka by³a bardziej kre-mowa, nale¿y poruszaæ naczyniempowoli z do³u do góry. Spienianienale¿y kontynuowaæ co najmniej takd³ugo, a¿ mleko podwoi swoj¹objêtoœæ.3 Zaleca siê, aby nie nagrzewaæ paryprzez d³u¿ej ni¿ 2 minuty bez przerwy.0 Aby zakoñczyæ spienianie, obróciæpokrêt³o pary i gor¹cej wody (rys. 10)do pozycji i nastêpnie wyj¹ænaczynie.nia przez pryskaj¹ce, gor¹ce mleko!Wyp³yw pary nale¿y wy³¹czyæ, zanimodstawi siê spod niego kubeczek zespienionym mlekiem.0 Aby zakoñczyæ tryb przygotowywaniapary, nacisn¹æ przycisk „Para” (rys.23) lub poczekaæ oko³o 120 sekund,a¿ urz¹dzenie prze³¹czy siê automa-tycznie w tryb przygotowywaniakawy.Teraz urz¹dzenie jest znowu gotowedo przygotowywania kawy.0 W ka¿dym przypadku po zakoñcze-niu spieniania nale¿y jeszcze razkrótko wypuœciæ trochê gor¹cej wodyz dyszy, obracaj¹c pokrêt³o pary i go-r¹cej wody (rys. 10) na pozycjê.Ta czynnoœæ jest niezbêdna, abyzapobiec zaschniêciu resztek mlekaw dyszy i zapchaniu jej. Nale¿y u¿yæw tym celu odpowiedniego naczynia.Podczas tego procesu œwieci siêsymbol.822_949_351 CG6200. book Seite 240 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 14

o2410 Nastêpnie nale¿y ponownie obróciæpokrêt³o na pozycjê, na wyœwietla-czu pojawi siê ostatnio wybrane usta-wienie.9. 1 Czyszczenie dyszyWa¿ne: Ze wzglêdu na higienê zale-ca siê, aby opisane poni¿ej czynno-œci powtarzaæ za ka¿dym razem pospienieniu mleka. W ten sposób mo¿-na zapobiec osadzaniu siê mleka wewnêtrzu dyszy.w kierunku zgodnym z ruchem wska-zówek zegara do oporu na pozycjê. Poczekaæ kilka minut, a¿ dyszaostygnie.0 Nastêpnie chwyciæ rurkê obrotow¹ zaczarny uchwyt i otworzyæ zamkniêciebagnetowe dyszy, obracaj¹c delikat-nie w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara. Œci¹gn¹æ dyszêw dó³ (rys. 25).0 Œci¹gn¹æ wewnêtrzn¹ czêœæ dyszyw dó³ z rurki.0 Wymyæ dyszê i wewnêtrzn¹ czêœæciep³a wod¹.0 Sprawdziæ, czy dwa otwory zaznaczo-ne na rys. 26 nie s¹ zatkane. W raziepotrzeby nale¿y je przetkaæ ig³¹ ioczyœciæ.0 Zamontowaæ ponownie wewnêtrzn¹czêœæ, nasuwaj¹c j¹ ostro¿nie narurkê.0 Zamontowaæ ponownie dyszê, nasu-waj¹c i obracaj¹c j¹ w kierunku prze-ciwnym do ruchu wskazówek zegara.10 Przygotowywaniegor¹cejGor¹c¹ wodê mo¿na u¿ywaæ do pod-grzewania fili¿anek i do przygotowy-wania gor¹cych napojów, np. herbatylub gotowych zup w proszku.nia podczas wyp³ywu gor¹cej wody!Wyp³ywaj¹ca gor¹ca woda mo¿espowodowaæ poparzenie. Przed w³¹-czeniem wyp³ywu gor¹cej wody nale-¿y pod otworem wyp³ywu ustawiæ od-powiednie naczynie.0 Ustawiæ naczynie pod otworem wy-p³ywu gor¹cej wody.na pozycjê (rys. 10).Rozpocznie siê przygotowywaniegor¹cej wody; pojawi siê symbol.3 Zaleca siê, aby nie nagrzewaæ gor¹-cej wody przez d³u¿ej ni¿ 2 minutybez przerwy.0 Po pobraniu gor¹cej wody obróciæpokrêt³o pary i gor¹cej wody z po-wrotem na pozycjê (rys. 10) iwyj¹æ naczynie.11 Ustawianie stopniamieleniaFabrycznie m³ynek jest ustawiony naJe¿eli kawa jest podawana za szybkolub za wolno (kroplami), to podczasmielenia mo¿na zmieniæ stopieñ mia³-koœci.1 Stopieñ mielenia mo¿na zmieniaætylko podczas procesu mielenia,tzn. pokrêt³o ustawiania stopniamielenia (rys. 2, T i rys. 27)obracaæ tylko, gdy pracujem³ynek podczas przyrz¹dzaniakawy. Regulacja przy zatrzyma-0 Stopieñ mielenia ustawia siê za po-moc¹ pokrêt³a (rys. 2, T) (rys. 27).• Je¿eli kawa wyp³ywa kroplami lubnieca³kowicie (mog¹ przy tymmigaæ symbole i), nale¿ywykonaæ jeden obrót pokrêt³em wkierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara.Obracaæ po jednej pozycji a¿ douzyskania zadowalaj¹cej intensyw-noœci nalewania kawy.• Je¿eli kawa wycieka zbyt szybkolub jej smak nie spe³nia oczekiwañ,nale¿y obróciæ pokrêt³o o jedn¹822_949_351 CG6200. book Seite 241 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 15

o242pozycjê w kierunku przeciwnym doruchu wskazówek zegara.3 Nie nale¿y za daleko obracaæpokrêt³a do regulacji stopniamielenia, poniewa¿ przy 2 fili¿ankachkawa mog³aby wyp³ywaæ kroplami.3 Skutecznoœæ tych korekt mo¿najednak zauwa¿yæ dopiero po conajmniej 2 kolejnych operacjachprzyrz¹dzania kawy.Usuwanie obcych cia³ z m³ynkaDostanie siê obcych cia³ do m³ynka,np. kamyków, mo¿e spowodowaæjego uszkodzenie. Obce cia³aw kawie powoduj¹ równomierne, g³o-œne trzaskanie. Je¿eli podczas miele-nia s³ychaæ taki dŸwiêk, nale¿y na-tychmiast wy³¹czyæ urz¹dzenie izwróciæ siê do serwisu.12 Ustawianie temperaturykawyUrz¹dzenie ma trzy stopnie wyborutemperatury kawy. Fabrycznieustawiona jest „Temperaturawysoka”. Mo¿na j¹ zmieniæ w0 Nacisn¹æ przycisk „P” (rys. 4).menu „<” lub „>” (rys. 5) tak czêsto,a¿ pojawi siê symbol.Temperatura jest wskazywana wTemperatura niskaTemperatura œredniaTemperatura wysoka0 W razie potrzeby przyciskami prze-gl¹dania menu „<” lub „>” (rys. 5)wybraæ inn¹ temperaturê.0 Po pojawieniu siê ¿¹danej temperatu-ry potwierdziæ wybór, naciskaj¹cprzycisk „OK” (rys. Ta temperatu-ra zostanie zaprogramowana.3 Je¿eli przycisk „OK” nie zostaniewciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 se-kundach automatycznie powróci dotrybu przygotowania kawy bez zapi-sywania wprowadzonych ustawieñ.13 Czyszczenie i konserwacjaUrz¹dzenie powinno byæ stale utrzy-mywane w czystoœci, aby zapewniæsta³¹ jakoœæ kawy i sprawne funkcjo-nowanie.13. 1 Regularne czyszczenie1 Uwaga! Przed przyst¹pieniem doczyszczenia urz¹dzenie nale¿y wy³¹-czyæ. Nastêpnie odczekaæ, a¿ osty-gnie.1 Uwaga! Nigdy nie wk³adaæ ca³egourz¹dzenia lub jego czêœci do zmy-warki do naczyñ. Automatu do kawynie wolno zanurzaæ w wodzie.1 Uwaga! Nie wlewaæ wody do pojem-nika na kawê ziarnist¹, poniewa¿spowoduje to uszkodzenie m³ynka.1 Nie u¿ywaæ szoruj¹cych, tr¹cych ani¿r¹cych œrodków do czyszczenia.Zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ czêœæ obu-dowy przecieraæ wilgotn¹ œciereczk¹.822_949_351 CG6200. book Seite 242 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 16

o2430 Codziennie wyjmowaæ pojemnik nawodê (rys. 6) i wylewaæ resztkêwody. Zbiornik na wodê p³ukaæ œwie-¿¹ wod¹. Codziennie nalewaæ œwie¿¹wodê.0 Pojemnik na fusy nale¿ opró¿niaæ co-dziennie, a najpóŸniej po pojawieniusiê polecenia na wyœwietlaczu –patrz „Opró¿nianie pojemnika nafusy”, strona 243.0 Regularnie opró¿niaæ podstawkêociekow¹. Jednak nie póŸniej, ni¿gdy czerwony p³ywak podstawkiociekowej (rys. 28) pojawi siêw otworze kratki ociekowej.0 Regularnie – co najmniej raz w tygo-dniu – czyœciæ pojemnik na wodê(N), podstawkê ociekow¹ (O), kratkêociekow¹ (A) i pojemnik na fusy (Q),u¿ywaj¹c do tego celu ciep³ej wody,³agodnego œrodka do mycia naczyñ iewentualnie pêdzla.0 Po ka¿dym spienieniu zdj¹æ dyszê idok³adnie oczyœciæ j¹ z resztekmleka – patrz „Czyszczenie dyszy”,strona 241.0 Sprawdziæ, czy otwory w wylocie nakawê nie s¹ zatkane. Podczas czysz-czenia zaschniêt¹ kawê mo¿na usu-n¹æ ig³¹ (rys. 29).13. 2 Opró¿nianie pojemnika na fusyUrz¹dzenie liczy iloœæ przygotowa-nych kaw. Po przyrz¹dzeniu 14pojedynczych fili¿anek (lub 7 par)kawy pojawia siê symbol,informuj¹cy o tym, ¿e pojemnik jestpe³ny i wymaga opró¿nienia iwyczyszczenia. D czasuwyczyszczenia pojemnika na fusyautomat nie mo¿e przyrz¹dzaæ kawy.0 W celu wyczyszczenia pojemnikanale¿y odblokowaæ i otworzyædrzwiczki serwisowe, naciskaj¹c naodpowiedni przycisk (rys. 30), pojawisiê symbol.0 Wyj¹æ, opró¿niæ i wyczyœciæpodstawkê ociekow¹ (rys. 31).0 Opró¿niæ i dok³adnie wyczyœciæ po-jemnik na fusy. Usun¹æ dok³adniewszystkie resztki, które osadzi³y siêna dnie.Wa¿ne: Za ka¿dym razem, gdy wyj-mowana jest podstawka ociekowaopró¿niony, musi zostaæ te¿ pojem-nik na fusy – nawet, gdy nie jest jesz-cze pe³ny. Je¿eli czynnoœæ ta nie zo-stanie wykonana, to przy nastêpnychkawach mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zosta-nie on nadmiernie nape³niony, a nad-miar fusów zatka urz¹dzenie.3 Po wyjêciu podstawki ociekowejmiga symbol.3 Przy codziennym u¿ywaniu urz¹dze-nia pojemnik nale¿y w zasadzieopró¿niaæ codziennie.Pojemnik na fusy nale¿y opró¿niaæprzy w³¹czonym urz¹dzeniu. W prze-ciwnym razie urz¹dzenie „nie pamiê-ta” opró¿nienia.13. 3 Czyszczenie m³ynkaResztki zmielonej kawy mo¿na usu-n¹æ z pojemnika na ziarna kawoweza pomoc¹ miêkkiego pêdzla lubodkurzacza.1 Uwaga! Nie wlewaæ wody do m³ynka,bo spowoduje to jego uszkodzenie.przycisku W³. (rys. 11) i wy³¹cz-nika g³ównego (rys. 8). Wyci¹gn¹æwtyczkê z gniazdka sieciowego.0 Usun¹æ pozosta³oœci ziaren kawy(np. przy pomocy odkurzacza z rur¹lub z koñcówk¹ szczelinow¹).3 Je¿eli nie mo¿na usun¹æ obcegoprzedmiotu, nale¿y skontaktowaæ siêz serwisem. Zablokowanie lubuszkodzenie m³ynka przez cia³a obcenie jest objête gwarancj¹.1 Uwaga! Niebezpieczeñstwo obra¿e-nia przy obracaj¹cym siê m³ynku.Nigdy nie w³¹czaæ urz¹dzenia przypracach z m³ynkiem. Mo¿e to spowo-dowaæ bardzo powa¿ne obra¿enia.Wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka sie-ciowego.822_949_351 CG6200. book Seite 243 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 17

o2440 Sprawdziæ z ma³¹ iloœci¹ ziaren kawydzia³anie m³ynka, przygotowuj¹c jed-n¹ kawê. Przy pierwszym mieleniulub tak¿e po czyszczeniu, do komoryzaparzania dostaje siê mniej zmielo-nej kawy, gdy¿ kana³ musi zostaæ wy-pe³niony. Mo¿e to mieæ wp³yw najakoœæ pierwszej kawy.13. 4 Czyszczenie komoryzaparzaniaZalecane jest regularne czyszczeniezaparzacza (w zale¿noœci od inten-sywnoœci u¿ytkowania). Przed d³u¿-szymi okresami nieu¿ywania urz¹dze-nia (np. przed urlopem) koniecznejest opró¿nienie pojemnika na fusy,pojemnika na wodê i dok³adneoczyszczenie ca³oœci, w tym równie¿komory zaparzania.Postêpowanie:0 Naciskaj¹c przycisk W³. (rys.11) wy³¹czyæ automat (nie wyci¹gaæwtyczki z gniazdka) i poczekaæ, a¿zgasn¹ wszystkie symbole!0 Odblokowaæ i otworzyæ drzwiczki ser-wisowe, naciskaj¹c na odpowiedniprzycisk (rys. 30).0 Wyj¹æ i wyczyœciæ podstawkê ocie-kow¹ i pojemnik na fusy (rys. 31).0 Docisn¹æ z boku i do œrodka dwaczerwone przyciski odblokowuj¹cezaparzacz (rys. 32), a nastêpniewyci¹gn¹æ zaparzacz.3 Uwaga: Wyjêcie zaparzacza jestmo¿liwe tylko wtedy, gdy urz¹dze-nie jest wy³¹czone przyciskiemW³. znajduj¹cym siêw przedniej czêœci urz¹dzenia.Nie nale¿y od³¹czaæ urz¹dzeniaod sieci zasilaj¹cej. W razie próbwyjêcia zaparzacza przy w³¹czo-nym urz¹dzeniu mo¿e ulec onopowa¿nemu uszkodzeniu.0 Zaparzacz myæ bez u¿ywania ¿ad-nych œrodków myj¹cych pod bie¿¹c¹wod¹ sieciow¹. Nie wolno myæ za-parzacza w zmywarkach donaczyñ.0 Dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze auto-matu do kawy. Zbrylone resztki kawywewn¹trz urz¹dzenia zdrapaæ drew-nianym lub plastikowym widelcemlub innym podobnym przedmiotem,który nie powoduje zadrapañ napowierzchni (rys. 33), a nastêpniewszystkie resztki usun¹æ odkurza-czem (rys. 34).0 Przy wk³adaniu zaparzacz (rys. 36, a)w³o¿yæ do uchwytu (rys. 36, b) i wsu-n¹æ trzpieñ (rys. 36, c). Trzpieñ musibyæ wprowadzony do rurki (rys. 36,d) na dole przy zaparzaczu.0 Nastêpnie nacisn¹æ mocno na PUSH(rys. 36, e), a¿ rozlegnie siê dŸwiêkzatrzaœniêcia.0 Po us³yszeniu odg³osu zatrzaœniêciasprawdziæ, czy czerwone przyciski(rys. 36, f) s¹ wysuniête. W przeciw-nym razie nie mo¿na zamkn¹æ drzwi-czek serwisowych.Rys. 37: Oba czerwone przyciski s¹prawid³owo wysuniête.Rys. 38: Oba czerwone przyciski nies¹ prawid³owo wysuniête.0 W³o¿yæ podstawkê ociekow¹ razemz pojemnikiem na fusy.0 Zamkn¹æ drzwiczki serwisowe.3 Je¿eli zaparzacz nie zosta³ prawid³o-wo w³o¿ony, tzn. bez charakterystycz-nego trzasku, a czerwone przyciskinie s¹ wysuniête, zamkniêcie drzwi-czek serwisowych nie jest mo¿liwe.3 Je¿eli wystêpuj¹ trudnoœci przy wk³a-daniu zaparzacza, to przed w³o¿e-niem nale¿y go ustawiæ na odpowied-ni¹ wysokoœæ, œciskaj¹c go jednocze-œnie od do³u i od góry, jak na rys. 35.3 Je¿eli nadal trudno jest w³o¿yæ zapa-rzacz, nale¿y zamkn¹æ drzwiczki ser-wisowe, wyci¹gn¹æ a nastêpnie po-nownie w³¹czyæ do gniazdka wtyczkêkabla zasilaj¹cego.Poczekaæ, a¿ zgasn¹ wszystkiesymbole, a nastêpnie otworzyædrzwiczki serwisowe i w³o¿yæzaparzacz.822_949_351 CG6200. book Seite 244 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 18

o24513. 5 Wykonywanie programuusuwania kamieniaProgram usuwania kamienia umo¿li-wia ³atwe i skuteczne oczyszczenieurz¹dzenia z osadów kamienia. Je¿elisymbol wskazuje na koniecznoœæodkamienienia urz¹dzenia, nale¿y jewykonaæ.1 Uwaga: Nie wolno stosowaæ odka-mieniaczy, które nie s¹ zalecaneprzez firmê AEG/Electrolux. W raziestosowania innych odkamieniaczyfirma AEG/Electrolux nie odpowiadaza ewentualne szkody. Odkamieniaczw p³ynie mo¿na nabyæ u sprzedawcyautomatów do kawy lub po kontakciez lini¹ serwisow¹ AEG/Electrolux.3 Proces usuwania kamienia trwaoko³o 45 minut i nie powinien byæprzerywany. Na skutek przerwanialub chwilowego braku pr¹du pro-gram trzeba uruchomiæ ponownie.0 Przed wykonaniem programu odka-mieniania nale¿y oczyœciæ zaparzacz(patrz „Czyszczenie komory zaparza-nia”, strona 244).0 Potwierdziæ, naciskaj¹c przycisk„OK” (rys. Symbole imigaj¹, a „P” œwieci siê w sposóbci¹g³y.3 Aby przerwaæ programodkamieniania w tym miejscu, nale¿ywy³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹0 Opró¿niæ pojemnik na wodê, wlaæ doniego co najmniej litr wody i dodaæodkamieniacz.1 Uwaga: Ewentualne odpryski odka-mieniacza nie mog¹ spaœæ na po-wierzchnie wra¿liwe na dzia³anie kwa-sów, np. marmur, wapieñ i ceramika.0 Pod dyszê parow¹ podstawiæ naczy-nie o pojemnoœci co najmniej 1, 5 litra0 Ustawiæ pokrêt³o pary i gor¹cej wodyw pozycji.Rozpocznie siê program usuwaniakamienia, a p³ynny odkamieniacz bê-dzie wyp³ywa³ z dyszy. Symbole,i „P” œwiec¹ siê w sposób ci¹g³y.Program usuwania kamienia automa-tycznie wykona seriê p³ukañ z prze-rwami, których celem jest usuniêcieosadów kamienia z wnêtrza auto-matu do kawy.Po up³ywie ok. 30 minut pojemnik nawodê jest pusty i migaj¹ symbolei, a „P” œwieci siê w sposóbz powrotem w pozycji.Teraz urz¹dzenie jest gotowe do p³u-kania œwie¿¹ wod¹.0 Wyj¹æ pojemnik na wodê, wlaæ doniego œwie¿ej wody i w³o¿yæ go naswoje miejsce.0 Opró¿niæ naczynie pod dysz¹ i wsta-wiæ j¹ w to samo miejsce.Zostanie przeprowadzone p³ukanieœwie¿¹ wod¹, a z dyszy wyp³yniewoda u¿yta do tego p³ukania.Symbole, i „P” œwiec¹ siê wsposób ci¹g³y.Po up³ywie kilku minut pojemnik naPojawiaj¹ siê symbole odpowiedniodo ostatnio wybranego trybuprzygotowywania kawy, a symbolœwieci siê w sposób ci¹g³y.0 Opró¿niæ naczynie z wod¹ z p³ukania.822_949_351 CG6200. book Seite 245 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 19

o246Urz¹dzenie jest teraz ponownie goto-we do pracy i jest w stanie ostatniowybranego trybu przygotowywania3 Po wykonaniu programu odkamienia-nia zalecane jest wylanie pierwszejzaparzonej fili¿anki kawy.dodatkowegoAby urz¹dzenie s³u¿y³o jak najd³u¿ej iaby unikn¹æ przedwczesnych uszko-dzeñ, nale¿y je regularnie czyœciæ iodkamieniaæ. Oryginalny odkamie-niacz mog¹ Pañstwo zakupiæ równie¿bezpoœrednio w naszej firmie.Mieszkaj¹c w Niemczech, mo¿nadzwoniæ na specjalny numer „gor¹cejlinii” zamówieñ1801 - 20 30 60*(*wg stawek jak za rozmowy lokalne z sieci stacjonarnejDeutsche Telekom) od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.8. 00 - 18. 00.nastêpuj¹cy komunikat…Symbol œwieci siê w sposóbci¹g³y• Pojemnik na wodê jest pusty lubniew³o¿ony prawid³owo.0 Nape³niæ i prawid³owo w³o¿yæ pojem-nik – patrz „Nape³nianie wod¹”,strona 233.• Pojemnik na wodê jest zabrudzonylub utworzy³y siê w nim bry³ki0 Wyp³ukaæ lub oczyœciæ pojemnikz kamienia.Migaj¹ symbole i• Przyrz¹dzenie kawy nie jest mo¿liwe.0 Podstawiæ naczynie pod dyszê iobróciæ pokrêt³em pary i gor¹cejwody w kierunku przeciwnym doruchu wskazówek zegara w pozycjê• Kawa wyp³ywa zbyt powoli.0 Obróciæ ga³kê do regulacji stopniamielenia (rys. 12) o jedn¹ pozycjêzówek zegara, gdy m³ynek pracuje wczasie zaparzania kawy ziarnistej(patrz „Ustawianie stopnia mielenia”,strona 241).• Pojemnik na fusy jest pe³ny.0 Opró¿niæ i wyczyœciæ i w³o¿yæ pojem-nik jak opisano w „Opró¿nianie po-jemnika na fusy”, strona 243.Miga symbol• Po czyszczeniu pojemnik na fusy niezosta³ z powrotem w³o¿ony do urz¹-0 Otworzyæ drzwiczki serwisowe iw³o¿yæ pojemnik na fusy.Migaj¹ symbole lub i• Po wybraniu tej funkcji do otworu niewsypano zmielonej kawy.0 Wsypaæ zmielon¹ kawê, jak opisanow p. „Przygotowywanie naparu zkawy sypkiej”, strona 238.Wszystkie symbole mocy naparukawy i migaj¹• Pojemnik na kawê ziarnist¹ jest pusty.0 Nape³niæ pojemnik na kawê ziarnist¹– patrz „Nape³nianie pojemnika na• Je¿eli m³ynek pracuje bardzo g³oœno,to mo¿e to oznaczaæ, ¿e zosta³ onzablokowany kamyczkiem znajduj¹-cym siê w miêdzy ziarnami kawy.0 W takiej sytuacji nale¿y zwróciæ siêdo serwisu. Zablokowanie lub822_949_351 CG6200. book Seite 246 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 20

o247• Komunikat ten informuje, ¿e w auto-macie do kawy znajduj¹ siê osady0 Nale¿y jak najszybciej przeprowadziæprogram odkamieniania opisanyw rozdziale „Wykonywanie progra-mu usuwania kamienia”, strona 245.• Drzwiczki serwisowe s¹ otwarte.0 Zamkn¹æ drzwiczki. Je¿eli zamkniê-cie drzwiczek nie jest mo¿liwe, nale¿ysprawdziæ, czy zaparzacz jest prawi-d³owo w³o¿ony (patrz „Czyszczeniekomory zaparzania”, strona 244).• Prawdopodobnie po czyszczeniu za-pomniano w³o¿yæ zaparzacz z powro-tem do urz¹dzenia.0 W³o¿yæ zaparzacz – patrz „Czyszcze-nie komory zaparzania”, strona 244.• Wnêtrze urz¹dzenia jest bardzo zanie-czyszczone.0 Dok³adnie oczyœciæ wnêtrze urz¹dze-nia – patrz punkt „Czyszczenie ko-mory zaparzania”, strona 244. Je¿elipo wyczyszczeniu urz¹dzenie nadalzg³asza ten komunikat, nale¿y zwró-ciæ siê do serwisu.• Oznacza to alarm ogólny.do serwisu.• Urz¹dzenie zosta³o w³¹czone zpokrêt³em do wytwarzania pary igor¹cej wody w po³o¿eniu „otwartym”.w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara (rys. 10) dooporu do pozycji.• Temperatura otoczenia jest zbytniska, aby korzystaæ z automatu.0 Urz¹dzenie nale¿y eksploatowaæ wcieplejszym pomieszczeniu.przed wezwaniemserwisuJe¿eli automat do kawy nie dzia³a,przyczynê awarii mo¿na ³atwo zna-leŸæ i usun¹æ, korzystaj¹c z porad za-wartych w rozdziale „Co zrobiæ, je¿elina wyœwietlaczu pojawi siê nastêpu-j¹cy komunikat…”, strona 246. Je¿eliurz¹dzenie nie wyœwietla ¿adnegosymbolu, przed zg³oszeniem siê doserwisu nale¿y sprawdziæ poni¿sz¹listê problemów.Kawa nie jest gor¹ca• Fili¿anki nie zosta³y podgrzane.0 Podgrzaæ fili¿anki, p³ucz¹c je gor¹c¹wod¹ lub stawiaj¹c na co najmniej20 minut na ogrzewanej podstawce(H) (patrz „Co zrobiæ, aby kawa by³abardziej gor¹ca:”, strona 237).Kawa ma ma³o pianki Crema• Za grubo zmielona kawa.0 Obróciæ ga³k¹ do regulacji stopniamielenia o jedn¹ pozycjê w kierunkuprzeciwnym do ruchu wskazówek ze-gara, gdy m³ynek pracuje w czasiezaparzania naparu z kawy ziarnistej• Niew³aœciwa mieszanka kawy.0 Zastosowaæ mieszanki kawowe na-daj¹cej siê do stosowania w auto-matach.Kawa wyp³ywa zbyt powoli• Kawa zmielona jest zbyt mia³ko.zgodnym z ruchem wskazówek ze-822_949_351 CG6200. book Seite 247 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 21

o248Kawa wyp³ywa zbyt szybkoKawa wyp³ywa tylko z jednegootworu wyp³ywowego• Otwory wyp³ywowe s¹ zatkane.0 Usun¹æ zaschniêt¹ kawê za pomoc¹ig³y (rys. 29).Mimo obracania pokrêt³em pary igor¹cej wody z dyszy nie wydo-staje siê para• Zatkane s¹ ma³e otworki w dyszy iwewnêtrznej czêœci dyszy.0 Wyczyœciæ otworki w dyszy i we-wnêtrznej czêœci dyszy (patrz „Czysz-czenie dyszy”, strona 241).Gdy wybrana jest funkcja lub, z automatu nie p³ynie kawa,tylko woda• Zmielona kawa zawiesi³a siêw kanale wsypowym.0 Przepchaæ kana³ wsypowy zatkanyzmielon¹ kaw¹ za pomoc¹ no¿a(patrz „Przygotowywanie naparu zkawy sypkiej”, strona 238) (rys. 22).Nastêpnie wyczyœciæ zaparzacz iwnêtrze urz¹dzenia (patrz „Czyszcze-nie komory zaparzania”, strona 244).Po naciœniêciu przyciskuurz¹dzenie nie w³¹cza siê• Nie jest w³¹czony wy³¹cznik g³ównydzenia (rys. 8) lub wtyczka nie zosta³aw³o¿ona do gniazdka.0 Sprawdziæ, czy wy³¹cznik g³ówny jestustawiony w pozycji „I” i czy wtyczkajest prawid³owo w³o¿ona do gniazdka.Nie mo¿na wyj¹æ zaparzacza, abygo wyczyœciæ• Automat jest w³¹czony. Zaparzaczmo¿na wyj¹æ tylko przy wy³¹czonymurz¹dzeniu.0 Wy³¹czyæ urz¹dzenie i wyj¹æ zapa-rzacz (patrz „Czyszczenie komory za-parzania”, strona 244).Kawa nie wyp³ywa z otworów wy-p³ywowych, tylko z boku przezdrzwiczki serwisowe• Otwory wyp³ywowe s¹ zatkanezaschniêtymi resztkami kawy.• Pó³ka obrotowa znajduj¹ca siê od we-wn¹trz na drzwiczkach serwisowych(R) jest zablokowana i nie przechylasiê.0 Oczyœciæ pó³kê, przede wszystkim wpobli¿u zawiasów, aby by³y ruchome.Zastosowano kawê mielon¹(zamiast ziarnistej) i dlategomaszyna nie produkuje kawy.• Wsypano za du¿o zmielonej kawy.0 Wyj¹æ zaparzacz i dok³adnie wyczy-œciæ wnêtrze urz¹dzenia, jak opisanow p. „Czyszczenie komory zaparza-nia”, strona 244. Powtórzyæ tê czyn-noœæ, u¿ywaj¹c maks. 2 p³askiemiarki mielonej kawy.• Pokrêt³o „Moc kawy / kawa mielona”nie zosta³a ustawiona w pozycjilub i urz¹dzenie u¿ywa³o zarów-no wsypanej kawy mielonej, jak i sa-modzielnie zmielonej kawy ziarnistej.0 Wyczyœciæ dok³adnie wnêtrze urz¹-dzenia, jak opisano w p. „Czyszcze-822_949_351 CG6200. book Seite 248 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 22

o249Powtórzyæ tê czynnoœæ, ustawiaj¹cnajpierw pokrêt³o „Moc kawy / kawamielona” we w³aœciwym pozycji, jakopisano w p. „Przygotowywanie na-paru z kawy sypkiej”, strona 238.• Zmielona kawa zosta³a wsypana dourz¹dzenia, gdy by³o ono wy³¹czone.noœæ przy w³¹czonym urz¹dzeniu.Przed transportem urz¹dzenia• Przechowywaæ oryginalne opakowa-nie w celu zabezpieczenia podczastransportu. W celu ochrony przedzadrapaniami stosowaæ konieczniefoliê oryginaln¹.• Zabezpieczyæ urz¹dzenie i dzbanekprzed uderzeniami. Producent nieodpowiada za szkody podczastransportu.• Opró¿niæ pojemnik na wodê ipojemnik na fusy.• Zwracaæ uwagê na odpowiedniemiejsce przechowywania urz¹dzenia,szczególnie w zimnych porach roku.W przeciwnym razie mog¹ powstaæuszkodzenia spowodowane mrozem.17 Tryb statystykiUrz¹dzenie umo¿liwia sprawdzenienastêpuj¹cych wartoœci:– liczba wszystkich kawprzyrz¹dzonych dotychczas przypomocy tego urz¹dzenia,– liczba wszystkich przyrz¹dzonychdzbanków z 4 fili¿ankami, 6fili¿ankami, 8 fili¿ankami i10 fili¿ankami,– liczba wykonanych procesówodkamieniania, i ponadto– liczba litrów wody zu¿ytych przezmaszynê.3 Równie¿ gdy przygotowywanojednorazowo 2 fili¿anki, zostan¹ onepoliczone jako 2 fili¿anki.Aby w³¹czyæ tryb statystyki,urz¹dzenie musi byæ wy³¹czone.0 Je¿eli to konieczne, w³¹czyæurz¹dzenie za pomoc¹ przycisku„W³. 11).0 Nacisn¹æ przycisk „P” (rys. 4)przynajmniej na 6 sekund.a¿ pojawi siê symbol, dla którego mazostaæ wyœwietlona statystyka.Liczba przyrz¹dzonychkawLiczba wykonanych procesówodkamienianiadzbanków na 4 fili¿anki kawydzbanków na 6 fili¿anek kawydzbanków na 8 fili¿anek kawydzbanków na 10 fili¿anek kawyLiczba litrów wody zu¿ytychprzez maszynêGdy œwieci siê dany symbol,w³aœciw¹ liczbê mo¿na wyœwietliæ w0 Nacisn¹æ przycisk „OK” iprzytrzymaæ (rys. 5).W kolejnoœci zaczynaj¹ migaæposzczególne wskazania, przy czym¿¹dana liczba wskazywana jest w1 x migniêcieodpowiada 1odpowiada 10odpowiada 100822_949_351 CG6200. book Seite 249 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Strona: 23

o250odpowiada 1, 000odpowiada 10, 000Migniêcia powtarzaj¹ siê na bie¿¹cotak d³ugo, jak d³ugo naciœniêty jestprzycisk „OK”. Przed ka¿dympowtórzeniem nastêpuje przerwatrwaj¹ca 3 sekundy.0 Nale¿y policzyæ liczbêposzczególnych migniêæ.Przyk³ad: nastêpuj¹cy szeregmigniêæ odpowiada liczbie 1529.9 x migniêæ2 x migniêæ5 x migniêæ1 x migniêæ0 x migniêæ0 Aby wyjœæ z trybu statystyki, nacisn¹æprzycisk „P” (rys. 4) przynajmniej na6 sekund.18 Dane techniczneNapiêcie znamionowe: 220-240 VPobór mocy: 1350 W; To urz¹dzenie odpowiada nastêpuj¹-cym dyrektywom obowi¹zuj¹cymw Unii Europejskiej:• 73/23/EWG z dnia 19. 02. 1973„Dyrektywa w sprawie urz¹dzeñniskonapiêciowych”, w³¹czniez dyrektyw¹ nowelizuj¹c¹93/68/EWG.• 89/336/EWG z dnia 03. 05. 1989„Dyrektywa w sprawie zgodnoœcielektromagnetycznej”, w³¹cznie92/31/EWG.19 Utylizacja2 OpakowanieOpakowanie wykonano z materia³ówekologicznych i nadaj¹cych siê doponownego wykorzystania. Czêœciwykonane z tworzyw sztucznych s¹oznakowane, np. >PE<, >PS< itd.Opakowania nale¿y utylizowaæ zgod-nie z ich oznaczeniem w zak³adachoczyszczania i przetwarzania odpa-dów miejskich, w pojemnikach s³u¿¹-cych do gromadzenia tego typuodpadów.2 Stare urz¹dzeniaSymbol Wna samym produkcielub jego opakowaniu wskazuje, ¿estare urz¹dzenie nie mo¿e byæ wyrzu-cane z normalnymi odpadami domo-wymi, lecz trzeba je utylizowaæw punktach zajmuj¹cych siê recyklin-giem urz¹dzeñ elektrycznych i elek-tronicznych. Stosuj¹c prawid³oweprocedury utylizacji tego rodzajuurz¹dzeñ przyczyniamy siê do ochro-ny œrodowiska i zdrowia wspó³miesz-kañców. Niew³aœciwa utylizacja za-gra¿a zdrowiu i œrodowisku. Wiêcejinformacji dotycz¹cych recyklingutego produktu mo¿na otrzymaæw urzêdach gminnych, zak³adachus³ug komunalnych i w miejscuzakupu.20 W przypadku naprawyBezwzglêdnie zachowaæ oryginalneopakowanie i elementy piankowe.Aby unikn¹æ uszkodzeñ podczastransportu, urz¹dzenie nale¿y odpo-wiednio opakowaæ.Urz¹dzenie przesy³aæ zawszez dzbankiem. Jest on niezbêdny dowykonania testu urz¹dzenia.822_949_351 CG6200. book Seite 250 Sonntag, 4. März 2007 11:22 23

Podręcznik energetyki Aeg 6200 Dk

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik energetyki Aeg 6200 Dk

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik energetyki Aeg 6200 Dk