Numery telefonów wsparcia Beko Dcu 9330

Numery telefonów wsparcia Beko DCU 9330 są dostępne, aby pomóc użytkownikom w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z komputerem. Zespół wsparcia Beko zapewnia bezpłatne usługi techniczne, w tym pomoc w instalacji, konfiguracji i przywracaniu systemu. Użytkownicy mogą skontaktować się z zespołem wsparcia Beko poprzez poniższe numery telefonów: +48 58 553 36 66 lub +48 58 553 37 77. Konsultanci wsparcia Beko są dostępni w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze.

Ostatnia aktualizacja: Numery telefonów wsparcia Beko Dcu 9330

Gwarancja

Warunki gwarancji Beko S. A.


BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:


I. ZAKRES OCHRONY.

 1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
 2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
 3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
 4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

 • Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
 • Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.
 • III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

 • Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).
 • W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (t. j. : kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne), realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.
 • Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej BEKO www. beko. pl
 • Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
 • Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
 • Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
 • Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.
 • IV. WYŁĄCZENIA.

 • Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
  1. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;
  2. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
  3. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
  4. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
  5. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
  6. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
  7. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
  8. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp. );
  9. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
  10. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
  11. elementów ze szkła oraz plastiku;
  12. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
  13. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
  14. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.
  15. V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25. 12. 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

   Gwarancja Małe AGD

   Drodzy Klienci,

   Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

   Warunki gwarancji Beko S. A- (małe urządzenia AGD)

   BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

   I.

   BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II.

   W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

   BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

   Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

   III.

   Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

   Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

   Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

   Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

   IV.

   Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

   - użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;

   - użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia. 

   Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

   - wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

   - normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp. ;

   - czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.

   - usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych 

   z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

   uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

   - usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm; 

   V.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01. 03. 2019 r.

   Sprawdź co to za numer telefonu i do kogo należy.

   Nie wiesz kto dzwonił lub co to za numer telefonu? Teraz to jest proste. Możesz sprawdzić nieznany numeri zadecydować czy warto podnieść słuchawkę lub oddzwonić (zazwyczaj lepiej nie odpowiadać jeśli nie wiesz kto dzwonił).

   W przypadku numerów premium o podwyższonej opłacie - tzw. "numerów 700", podamy też informację o koszcie połączenia. Pamiętaj, że z zasady płaci się jedynie za połączenia wychodzące oraz za wysłane wiadomosći tekstowe lub w skrócie SMS. Wyjątek stanowią SMS premium, które zostały wcześniej zasubskrybowane (świadomie lub nieświadomie). W tym przypadku płacisz za ich odebranie.Informujemy też o przypadkach znanych oszustw z numerów zagranicznych. Przypominają one zazwyczaj nasz lokalny numer, ale poprzedzone są 00 lub + i naliczana jest wysoka opłata za oddzwonienie. Pamiętaj, że za odebraniepołączenia (polski numer na terenie kraju) nie płaci się. Jednak za oddzwonienie (nawet 1 sygnał) może zostać naliczona opłata.

   Masz pytanie, chcesz wyrazić swoją opinię na temat dowolnego numeru telefonu?

   Najbardziej przysłużysz się społeczności poprzez napisanie obiektywnego i wartościowego komentarza.Możliwe, że pomożesz komuś rozpoznać potencjalne oszustwo.Nie bój się oczywiście zadawać pytań.

   Serwis numery telefonu posiada obecnie ponad 100 000 komentarzy dodanych przez użytkowników oraz ponad 80 000 informacji na temat kosztów połączenia z numerami o podwyższonej opłacie.

   Numery stacjonarne, numery komórkowe, numery zagraniczne

   Znajdziesz tutaj zarówno dostępne numery stacjonarne jak i numery telefonów komórkowych.A może dzwoni zagraniczny numeru telefonu? Nie ma problemu, pamiętaj tylko by dodać na początku dwa zera (00) lub plus (+).

   Numery kierunkowe i prefiksy numerów komórkowych

   Zastanawiasz się czy to komórka, czy stacjonarny numer telefonu? Możesz sprawdzić listę numerów kierunkowych lub prefiksów komórkowych, albo bezpośrednio wpisać numer telefonu do wyszukiwarki, by dowiedzieć się kto dzwonił.

   Czyj to numer?

   Widzisz często na wyświetlaczu, że ktoś dzwonił i zastanawiasz się czyj to numer telefonu?Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o tym numerze?Wiedz że nie jesteś na straconej pozycji. Tutaj przy pomocy kilku kliknięć lub wpisania przykładowo 9 cyfr z numerem znajdziesz przydatne informacje.W przypadku przeglądania strony na telefonie komórkowym ułatwimy Ci szukanie ponieważ wyświetlamy klawiaturę numeryczną,na której łatwo wpisuje się liczby.

   Jak szukać?

   Wyszukiwarka numeru

   W ten sposób możesz znaleźć dowolny telefon. Wystarczy wpisać numer w polu widocznym w prawym górnym rogu.Moźe być w dowolnej formie, np. 600123456, 600 123 456. Jeśli szukasz zagranicznego numeru dodaj dwa zera (00) alboplus i kod kraju, np. +49 w przypadku Niemiec.

   Lista numerów kierunkowych

   Zobacz z jakiego miasta pochodzi dany numer (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych).
   Przejrzyj najpopularniejsze numery kierunkowe

   Wykaz skróconych numerów

   W tej sekcji znajdziesz listę specjalnych numerów telefonicznych. Są one znacznie krótsze (łatwiej jest je zapamiętać) i zazwyczaj służą do nawiązywania połączeń alarmowych lub informacyjnych, np. 112. Niektóre miasta posiadają dodatkowe numery.Przejrzyj najpopularniejsze numery specjalne

   Spis numerów premium

   Wykaz numerów o podwyższonej opłacie. Posiadamy dodatkowo oficjalne informacje ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej.Przejrzyj najpopularniejsze numery premium

   Dlaczego szukać czyj to numer telefonu?

   Odebranie połączenia może być stratą czasu, co więcej osoba dzwoniąca może próbować naciągnąć Cię na towarylub usługi, które Cię po prostu nie interesują. Dlatego zawsze warto wiedzieć z czyim numerem telefonu masz do czynienia.Możliwa jest także sytuacja, że nie zdążyłeś/aś odebrać i chcesz oddzwonić.Wtedy możesz narazić się na dodatkowe koszty, które często są wielokrotnością opłaty za normalne połączenie z numerem stacjonarnym lub komórkowym.Istnieje także wielu naciągaczy, którzy korzystając z niewiedzy dzwonią masowo na losowo wybrane numery licząc na to, żektoś oddzwoni i sporo zapłaci. Dlatego zawsze warto sprawdzić czyj to numer telefonu widać na wyświetlaczu.

   Czy zawsze mogę sprawdzić właściciela telefonu?

   Zależy od tego, czy szukany numer należy do osoby prywatnej czy firmy. Teoretycznie osoby prywatne chronione są przez przepisy RODOi informacje o nich nie muszą być publiczne. Jednak te same zasady nie dotyczą firm.Przestroga: wiele witryn twierdzi, że oferują takie usługi za opłatą w postaci SMS-ów premium.Nie daj się zwieść i nie łudź się, że dowiesz się, czyj to numer telefonu. Jedynie stracisz czas, nerwy i pieniądze.Na polskim rynku jest obecnie kilka serwisów, które oferują tego typu "usługi".

   Ostatnie aktywności

   Ostatnio komentowane, wyszukiwane oraz oceniane numery telefonów. Chcesz się dowiedzieć kto dzwonił?Przejrzyj poniższe spisy, możliwe że znajdziesz na nich interesujący Cię numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

   Ostatnie komentarze

    Ostatnio wyszukiwane numery telefonu

   • 158261147
    2023-02-07 20:39:05
   • 9433342212023-02-07 20:37:407844293422023-02-07 20:37:189433342202023-02-07 20:36:190049203803940092023-02-07 20:35:465324394302023-02-07 20:29:225098036022023-02-07 20:28:167215804372023-02-07 20:21:027231946052023-02-07 20:18:316968600262023-02-07 20:18:056679175902023-02-07 20:17:505333281892023-02-07 20:17:347956883902023-02-07 20:15:476961553402023-02-07 20:14:456971986962023-02-07 20:12:507996798532023-02-07 20:10:245136905062023-02-07 20:09:427172827852023-02-07 20:09:107938846152023-02-07 20:02:312023-02-07 20:02:125324353392023-02-07 20:01:236672234022023-02-07 19:59:498257581052023-02-07 19:59:255321011182023-02-07 19:59:215383091852023-02-07 19:59:027672825252023-02-07 19:58:445390370362023-02-07 19:56:155390326382023-02-07 19:55:367311216772023-02-07 19:55:324120214062023-02-07 19:54:546692204052023-02-07 19:54:051854446182023-02-07 19:53:015032092142023-02-07 19:52:245026386612023-02-07 19:48:595074354772023-02-07 19:45:316071616992023-02-07 19:45:142023-02-07 19:45:059433343312023-02-07 19:44:092249697882023-02-07 19:43:414120214282023-02-07 19:43:256076739642023-02-07 19:43:057337450892023-02-07 19:41:058144685382023-02-07 19:39:382249038682023-02-07 19:35:326912956412023-02-07 19:32:484514008762023-02-07 19:31:165149121422023-02-07 19:28:578830071882023-02-07 19:28:367320540052023-02-07 19:27:424514003772023-02-07 19:26:335386282542023-02-07 19:24:535001237472023-02-07 19:23:536004540702023-02-07 19:23:506681305232023-02-07 19:23:182023-02-07 19:23:025058331802023-02-07 19:22:594590507062023-02-07 19:22:365021782022023-02-07 19:22:269433343402023-02-07 19:22:124120215482023-02-07 19:21:569433343432023-02-07 19:21:457231333902023-02-07 19:21:135052674242023-02-07 19:21:044514006172023-02-07 19:19:425877035292023-02-07 19:19:112023-02-07 19:15:054514004772023-02-07 19:13:499433343342023-02-07 19:13:288827111132023-02-07 19:12:316692465342023-02-07 19:09:324514004292023-02-07 19:09:172023-02-07 19:09:046978515882023-02-07 19:08:597316200472023-02-07 19:08:465735817752023-02-07 19:07:554514004762023-02-07 19:05:446073249572023-02-07 19:04:509433342617211466652023-02-07 19:03:565664484382023-02-07 19:02:464514004262023-02-07 19:02:122245148952023-02-07 19:01:588812396152023-02-07 18:58:034120214252023-02-07 18:57:569433343242023-02-07 18:57:029433343202023-02-07 18:56:345393000472023-02-07 18:55:488895000962023-02-07 18:55:465375817752023-02-07 18:55:416667008472023-02-07 18:55:18

    Ostatnio oceniane numery telefonów

    5322009032023-02-07 20:51:396667008472023-02-07 20:50:149433342232023-02-07 20:49:058875444782023-02-07 20:45:256188519992023-02-07 20:41:526164051222023-02-07 20:34:456164050012023-02-07 20:30:515098036022023-02-07 20:28:317996108502023-02-07 20:23:597399447802023-02-07 20:09:089433343422023-02-07 19:53:364514004262023-02-07 19:49:247360267172023-02-07 19:44:009433343729433342432023-02-07 19:25:146985903212023-02-07 19:23:107034025652023-02-07 19:21:209433343332023-02-07 19:20:039433343012023-02-07 19:18:557231073902023-02-07 19:13:192367726672023-02-07 19:11:114681949492023-02-07 19:03:496969151032023-02-07 18:52:214120215882023-02-07 18:50:474512023-02-07 18:49:519433342242023-02-07 18:48:024120215262023-02-07 18:45:576985811792023-02-07 18:43:145664484392023-02-07 18:39:101244652812023-02-07 18:35:509433343522023-02-07 18:29:412575143842023-02-07 18:20:145398075292023-02-07 18:20:097399447902023-02-07 18:13:569433342622023-02-07 18:13:391582611472023-02-07 18:11:026992023-02-07 18:10:228967503022023-02-07 18:06:074471131542023-02-07 18:05:525009198942023-02-07 18:02:414514006082023-02-07 18:00:422023-02-07 17:59:546042519662023-02-07 17:58:456922023-02-07 17:58:077311216772023-02-07 17:57:459433342642023-02-07 17:56:356002023-02-07 17:45:564120215282023-02-07 17:41:429433342602023-02-07 17:38:419433343442023-02-07 17:34:299433343132023-02-07 17:31:369433342842023-02-07 17:23:581244652812023-02-07 17:22:302367726652023-02-07 17:18:426043000812023-02-07 17:14:372023-02-07 17:08:464867945402023-02-07 17:03:495106449422023-02-07 17:03:179433343402023-02-07 17:03:112023-02-07 16:50:22

    Najczęściej szukane numery telefonów w ostatnim tygodniu

    798663390

    szukany 59 razy

    szukany 32 razy

    532070056

    szukany 28 razy

    486794540

    szukany 27 razy

    szukany 26 razy

    943334260

    szukany 25 razy

    532200903943334280

    szukany 23 razy

    943334224

    szukany 22 razy

    943334344943334341

    szukany 21 razy

    943334222

    szukany 20 razy

    943334263698590321

    szukany 19 razy

    729781561

    szukany 17 razy

    500919892694965406

    szukany 16 razy

    943334264799350141

    szukany 15 razy

    574615737158261146943334283

    szukany 14 razy

    451400475943334262943334284

    szukany 13 razy

    297531367943334282507410804422991657412021506

    szukany 12 razy

    604300081943334304739944790943334333662187239

    szukany 11 razy

    943334223699600099696603026297531366579576892

    szukany 10 razy

    4514004795088443111582611486794540297531365

    szukany 9 razy

    158261145943334342943334330943334303943334350297531368699823047

    szukany 8 razy

    943334353

    Odwrócona książka telefoniczna

    Pozwoli Ci na znalezienie dowolnego polskiego numeru telefonu komórkowego przy pomocy wielopoziomowego spisu.Jest to mniej standardowy sposób na znalezienie czyjegoś numeru telefonu.
    • 500
    • 501
    • 502
    • 503
    • 504
    • 505
    • 506
    • 507
    • 508
    • 509
    • 510
    • 511
    • 512
    • 513
    • 514
    • 515
    • 516
    • 517
    • 518
    • 519
    • 530
    • 531
    • 532
    • 533
    • 534
    • 535
    • 536
    • 537
    • 538
    • 539
    • 570
    • 571
    • 572
    • 573
    • 574
    • 575
    • 576
    • 577
    • 578
    • 579
    • 600
    • 601
    • 602
    • 603
    • 604
    • 605
    • 606
    • 607
    • 608
    • 609
    • 660
    • 661
    • 662
    • 663
    • 664
    • 665
    • 666
    • 667
    • 668
    • 669
    • 690
    • 691
    • 692
    • 693
    • 694
    • 695
    • 696
    • 697
    • 698
    • 699
    • 720
    • 721
    • 722
    • 723
    • 724
    • 725
    • 726
    • 727
    • 728
    • 729
    • 730
    • 731
    • 732
    • 733
    • 734
    • 735
    • 736
    • 737
    • 738
    • 739
    • 780
    • 781
    • 782
    • 783
    • 784
    • 785
    • 786
    • 787
    • 788
    • 789
    • 790
    • 791
    • 792
    • 793
    • 794
    • 795
    • 796
    • 797
    • 798
    • 799
    • 880
    • 881
    • 882
    • 883
    • 884
    • 885
    • 886
    • 887
    • 888
    • 889
    Wciąż nie masz pewności kto dzwonił? Sprawdź pozycje w głównym menuby dowiedzieć się jak najłatwiej znaleźć nieznany numer telefonu (stacjonarny, komórkowy, zagraniczny, premium, skrócony lub specjalny).

    Dane teleadresowe

    Materiały

    Kierownicy​_i​_Z-cy​_Podlaski​_OR​_08062022
    Aktualizacja​_Kierownicy​_i​_Z-cy​_Podlaski​_OR​_08062022. xlsx0. 01MB

    Biuro Kontroli na Miejscu

    Kancelaria tel. 862156329

    Kierownik tel. 862156324

    Wydział Kontroli Terenowych tel. 862155307

    Wydział Obsługi i Przygotowania Dokumentacji tel. 862156327

    Wydział GIS tel. 862155344

    Biuro Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

    Kierownik tel. 862156304

    pracownicy BRZ tel. 862156362 tel. 862156354

    Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich

    Kancelaria tel. 862156322 Kierownik tel. 862156307

    Wydział ds. Działań Premiowych tel. 86 215 63 21 – Naczelnik

    Wydział ds. Obsługi Wniosków tel. 862156346 - Naczelnik

    Wydział ds. Odwołań tel. 86 215 63 08 - Naczelnik

    Wydział ds. Windykacji tel. 86 215 63 50 - Naczelnik

    Podlaski Oddział Regionalny Biuro Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Białymstoku

    Sekretariat tel. 856785650

    Kancelaria tel. 856785600

    Kierownik BWI tel. 856785602

    Informacja BWI tel. 856785641

    Zastępca Kierownika do spraw wdrożeń tel. 856785601

    Kierownik Wydziału Autoryzacji i obsługi biura tel. 856785624

    Naczelnik Wydziału ds. Wdrożeń tel. 856785632

    Naczelnik Wydziału Obsługi Biura tel. 856785604

    Naczelnik Do Spraw Autoryzacji tel. 856785623

    Centrala, oddziały regionalne oraz biura powiatowe ARiMR pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7. 30 - 15. 30
    Pytania można zadawać, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii 800 38 00 84 lub 22 595 06 11.
    Jeśli chcecie Państwo zadać pytanie i uzyskać szybko odpowiedź, prosimy kierować korespondencję pod adres e-mail: podlaski@arimr. pl

    BIURA POWIATOWE PODLASKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

    ul. Lipowa 32a,
    15-427 Białystok

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 51MB

    ul. Białowieska 113D,
    17-100 Bielsk Podlaski

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 47MB

    ul. Wojska Polskiego 72
    19-200 Grajewo

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 39MB

    ul. Józefa Piłsudskiego 10,
    17-200 Hajnówka

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 48MB

    ul. Ks. Janusza 13,
    18-500 Kolno

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 41MB

    ul. Nowa 2,
    18-400 Łomża

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 44MB

    ul. Białostocka 85 A,
    19-100 Mońki

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 73MB

    ul. Tadeusza Zawadzkiego 3,
    16-500 Sejny

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 30MB

    ul. Ściegennego 1,
    17-300 Siemiatycze

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 34MB

    ul. Józefa Piłsudskiego 8,
    16-100 Sokółka

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 56MB

    ul. Sportowa 22,
    16-400 Suwałki

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 43MB

    ul. Ludowa 7,
    18-200 Wysokie Mazowieckie

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 30MB

    ul. Wojska Polskiego 27,
    18-300 Zambrów

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 45MB

    PowiatAdres biura TelefonE - mail
    augustowski

    ul. Przemysłowa 6,
    16-300 Augustów

    Deklaracja dostępności architektonicznej plik PDF, 0, 39MB

    Wydział IRZ875237615BP188_Kancelaria@arimr. pl Wydział Płatnościowy875237612Kierownik875237625białostocki85 654 89 94BP189_Kancelaria@arimr. pl 85 654 89 6385 654 89 90bielski85 654 80 14BP190_Kancelaria@arimr. pl 85 654 80 1885 654 80 19grajewski862739710, 862739707, 862739702BP191_Kancelaria@arimr. pl 862739709, 862739726862739703hajnowski856548063BP192_Kancelaria@arimr. pl 856548058856548062kolneński862739747BP193_Kancelaria@arimr. pl 862739758862739753łomżyński862155388BP194_Kancelaria@arimr. pl 862155377862155374moniecki856548201BP195_Kancelaria@arimr. pl 856548212856548210sejneński875647510BP196_Kancelaria@arimr. pl 875647511875173562siemiatycki856 548 250BP197_Kancelaria@arimr. pl 856 548 233856 548 257sokólski856 548 326BP198_Kancelaria@arimr. pl 856 548 328856 548 324suwalski875647559BP199_Kancelaria@arimr. pl 875647570875647555wysokomazowiecki862739836BP200_Kancelaria@arimr. pl 862739833862739834zambrowski862739815BP201_Kancelaria@arimr. pl 862739818862739814

  16. Numery telefonów wsparcia Beko Dcu 9330

   Bezpośredni link do pobrania Numery telefonów wsparcia Beko Dcu 9330

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Numery telefonów wsparcia Beko Dcu 9330