Księga danych technicznych Canon I960 Series

Księga danych technicznych Canon I960 Series zawiera informacje na temat funkcji i specyfikacji drukarki Canon I960 Series. Zawiera instrukcje używania drukarki, dane techniczne, informacje o częściach i materiałach eksploatacyjnych, informacje o konserwacji, wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, instrukcje dotyczące podłączania do komputera i informacje o ochronie środowiska. Księga danych technicznych Canon I960 Series jest ważnym źródłem wiedzy, jeśli chodzi o obsługę i konserwację drukarki Canon I960 Series.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych technicznych Canon I960 Series

Pobieranie sterowników, oprogramowania sprzętowego i podręczników oraz dostęp do zasobów pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

Wybierz posiadaną drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne PIXMA poniżej, aby uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania, w tym oprogramowania, podręczników, sterowników i oprogramowania sprzętowego. Możesz również przejrzeć często zadawane pytania i ważne informacje dotyczące posiadanego produktu PIXMA.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

Jeśli stwierdzono nieprawidłowości podczas przetwarzania drukowania lub pamięć urządzenia jest pełna, bądź też występują problemy z obsługą sprzętu, na ekranie zostaje wyświetlony komunikat. Więcej informacji na temat komunikatów znajduje się poniżej.

Automatyczna kontynuacja

Jeśli w menu ustawień na panelu roboczym dla opcji <Autom. pomij. błędu> zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, wówczas drukowanie będzie kontynuowane, a błąd zostanie pominięty. Ustawienie to dotyczy komunikatów o błędach oznaczonych symbolem na liście (Autom. błędu). Jeśli pominięcie błędu spowoduje utratę danych drukowania lub nieprawidłowy wydruk, należy wydrukować plik ponownie.

Anulowanie drukowania

Aby anulować bieżącą operację drukowania niezależnie od komunikatu o błędzie, należy wykonać miękki reset. Miękki reset

Polecenie <Pokaż ostrzeżenia>

Ustawienia można skonfigurować w taki sposób, aby niektóre komunikaty informujące o możliwości kontynuowania drukowania nie były wyświetlane. html#11120010-100">Pokaż ostrzeżenia

18 Przeciąż. szuflady N. (N=2 do 4)

Do dodatkowego podajnika papieru załadowano zbyt dużo papieru.

1F Taca wyjściowa pełna.

Na tacy wyprowadzającej znajduje się zbyt wiele arkuszy papieru.

Wyjmij papier z tacy wyprowadzającej.

51 Błąd ustawień wydruku. gif" alt=""/>

Podjęto próbę wydrukowania danych zawierających niedostępny typ lub niedostępną szerokość papieru.

Naciśnij przycisk  (), aby anulować zadanie drukowania, ponieważ dane do drukowania są niedostępne.

55 Błąd karty SD. gif" alt=""/>

W karcie SD wystąpił błąd.

Możesz kontynuować drukowanie, naciskając przycisk ), ale ustawienie opcji <Karta SD> zostanie zmienione na <Wyłącz>. html#11120010-130">Karta SD

56 Błąd karty SD. gif" alt=""/>
80 Inicjowanie MEAP. Nie wyłączaj zasil. gif" alt=""/>

Trwa inicjalizacja MEAP.

Po zakończeniu inicjalizacji funkcji MEAP ten komunikat zostanie automatycznie usunięty. Poczekaj, aż komunikat zniknie.

80 Przygotow. MEAP... gif" alt=""/>

MEAP przygotowuje się do działania.

Gdy funkcja MEAP będzie gotowa do pracy, ten komunikat zostanie automatycznie usunięty.

A4 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)

W urządzeniu wystąpiła nieprawidłowość, która doprowadziła do awarii.

A5 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)
A7 nn ERROR (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)
Ilość ton. w pojem. może być podaw. niepr. gif" alt=""/>

Kaseta z tonerem nie gwarantuje odpowiedniej jakości wydruku ze względu na przekroczony termin ważności lub z innych powodów.

Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.

Kasety z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne kasety z tonerem firmy Canon.
Materiały eksploatacyjne

Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Wystąpił błąd podczas odbierania. gif" alt=""/>

Odebrane dane nie nadają się do analizy lub podczas odbierania danych drukowania wystąpił błąd limitu czasu. gif" alt=""/>), aby anulować zadanie drukowania i wydrukuj plik ponownie.

Sprawdź stan używanej sieci, ponieważ mógł wystąpić problem z siecią.

BT Błąd zegara. gif" alt=""/>

Awaria zegara wbudowanego w urządzenie.

Można kontynuować drukowanie z uszkodzonym zegarem, jednak rejestry wydruków nie będą generowane prawidłowo. Należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

Minął termin ważn. pojemn. z tonerem C. Zalec. wymiana. gif" alt=""/>

Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.

Wkrótce minie termin ważn. poj. z toner. C. gif" alt=""/>

Bliski czas wymiany kasety z tonerem.

Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, wymień kasetę z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej ilości dokumentów. canon/USRMA-0733-zz-SS-plPL/contents/SS712_maintenance_167replacingtonercartridges. html#13020000">Wymiana zasobników z tonerem

Po zatrzymaniu drukowania można nacisnąć przycisk ), aby kontynuować drukowanie.

Nie można dekodować danych. gif" alt=""/>

Nie udało się przeanalizować danych do drukowania szyfrowanego.

Wykonaj miękki reset i wydrukuj plik ponownie. html#11150000-010">Miękki reset

Po naciśnięciu przycisku ) zadanie drukowania zostanie anulowane.

Nie można dekodować danych PDF. gif" alt=""/>

Do drukowania danych PDF wprowadzono nieprawidłowe hasło.

Wydrukuj plik ponownie, wprowadzając prawidłowe hasło.

Ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają na drukowanie danych w formacie PDF.

Zmień ustawienia, zezwalając na drukowanie i wydrukuj plik ponownie.

Plik PDF jest powiązany z serwerem zasad, ale urządzenie nie ma dostępu do serwera.

Upewnij się, że serwer zasad jest włączony, a sieć, do którego podłączone są urządzenie i serwer zasad działa poprawnie, a następnie ponownie wydrukuj plik.

Urządzenie nie obsługuje używanego algorytmu szyfrowania.

Użyj danych PDF w formacie obsługiwanym przez urządzenie.

Urządzenie obsługuje algorytm szyfrowania PDF 128 bit RC4, 128 bit (AES), 256 bit (AES).

Aby usunąć komunikat o błędzie, wykonaj miękki reset w celu anulowania zadania drukowania. html#11150000-010">Miękki reset

Nie moż. pod. pap. gif" alt=""/>

Zdefiniowany rozmiar lub typ papieru jest niedostępny dla systemu podawania papieru.

W opcji <Źródło papieru> ustaw źródło papieru, w którym załadowany jest papier o zdefiniowanym rozmiarze/typie lub wybierz ustawienie <Automatycznie>. canon/USRMA-0733-zz-SS-plPL/contents/SS712_menu_151selectfeedermenu. html#11160000-010">Źródło papieru

Załaduj zdefiniowany papier do wybranego źródła papieru. canon/USRMA-0733-zz-SS-plPL/contents/SS712_basic_020loadingpaper. html#02040000">Ładowanie papieru

Aby wymusić drukowanie na załadowanym papierze, naciśnij przycisk ). Jednakże ustawienie rozmiaru papieru dla wybranego źródła papieru zostanie automatycznie zmienione na papier w rozmiarze odpowiadającym drukowanym danym.

Nie można wykonać drukowania dwustronnego. gif" alt=""/>

Urządzenie odebrało dane drukowania na papierze o rozmiarze (z uwzględnieniem orientacji) lub typie nieobsługiwanym dla funkcji automatycznego drukowania dwustronnego.

Wykonaj miękki reset, określ rozmiar lub typ papieru dostępny dla funkcji automatycznego drukowania dwustronnego i wydrukuj plik ponownie. html#11150000-010">Miękki reset
Papier

Można nacisnąć przycisk ), aby kontynuować drukowanie, jednak dane do druku dwustronnego zostaną wydrukowane na dwóch arkuszach w trybie drukowania jednostronnego.

Nie można drukować z ustawioną rozdzielczością. gif" alt=""/>

Dane są zbyt skomplikowane, aby można je było wydrukować.

Można nacisnąć przycisk ), aby kontynuować drukowanie, jednak jakość druku może być pogorszona.

Nie można drukow. Tabela rejestrów jest pełna. gif" alt=""/>

Przekroczono górną granicę liczby segregatorów lub dokumentów w jednej pozycji danych drukowania.

Maksymalna liczba segregatorów i dokumentów dla jednej pozycji danych drukowania wynosi odpowiednio 2 i 5. Popraw dane i wydrukuj plik ponownie.

Nie można odczytać danych PDF. gif" alt=""/>

Podczas odczytu danych PDF doszło do nieprawidłowości.

Urządzenie obsługuje format PDF w wersji 1. 7. Miękki reset

Nie można odebrać danych PDF. Ustaw roz. możl. do odb. gif" alt=""/>

Zbyt mało wolnej przestrzeni do wykonania funkcji drukowania bezpośredniego pliku PDF.

Zoptymalizuj plik PDF, aby zmniejszyć jego rozmiar lub podziel plik i spróbuj go wydrukować ponownie.

Zainstaluj kartę SD, a następnie prześlij dane ponownie do urządzenia. canon/USRMA-0733-zz-SS-plPL/contents/SS712_appendix_196installingansdcard. html#14015020">Instalowanie karty SD

Nie można rozpocz. drukow., zadanie jest ograniczone. gif" alt=""/>

Podczas obowiązywania ograniczenia operacji drukowania podjęto próbę normalnego drukowania.

Podczas obowiązywania ograniczenia operacji drukowania dostępne będą tylko zapisane zadania drukowania. Wydrukuj plik ponownie, ustawiając zapisywanie danych na karcie SD. canon/USRMA-0733-zz-SS-plPL/contents/SS712_print_058printingadocumentstoredinthemachine. html#06030030-010">Zapisywanie dokumentu w urządzeniu

Nie można zapisać. gif" alt=""/>

Ustawienie karty SD to <Wyłącz>.

Ustaw dla opcji <Karta SD> wartość <Włącz> i wyślij dane drukowania ponownie. html#11120010-130">Karta SD

Przekroczono górny limit objętości danych, jaki umożliwia zapis na karcie SD.

Brak wystarczającej ilości wolnej przestrzeni na karcie SD.

Na karcie SD można zapisać łącznie do 3 GB danych. Niepotrzebne z zapisanych danych należy usuwać.

Zdefiniowano nieprawidłowy numer sektora.

Nie można zweryfikować. gif" alt=""/>

Wystąpił błąd uwierzytelniania identyfikatora wydziału.

Wprowadź prawidłowy identyfikator wydziału i hasło, a następnie ponownie wydrukuj plik.

Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem C. gif" alt=""/>
Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem K. gif" alt=""/>
Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem M. gif" alt=""/>
Wym. na zuż. toner. gif" alt=""/>

Zasobnik na zużyty toner jest pełny.

Wymień pojemnik na zużyty toner. gif" alt=""/>
Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem Y. gif" alt=""/>
Sprawdź rozmiar papieru. gif" alt=""/>

Papier załadowany w źródle papieru ma rozmiar niezgodny ze zdefiniowanym rozmiarem papieru.

W przypadku ustawienia rozmiaru papieru <Dowolny rozm. > zostanie podjęta próba drukowania z zastosowaniem niestandardowego rozmiaru papieru, którego dłuższa krawędź nie jest dłuższa niż 215, 9 mm i który jest załadowany w orientacji poziomej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II).

Załaduj papier w orientacji pionowej i wydrukuj plik ponownie.

Podjęto próbę drukowania z załadowanym papierem w rozmiarze niestandardowym, w orientacji poziomej, bez użycia sterownika drukarki UFT II.

Załaduj papier w orientacji poziomej i wydrukuj plik ponownie.

Ustawienie opcji <Sprawdź rozmiar pap. > to <Włącz>.

Ustaw dla opcji <Sprawdź rozmiar pap. > wartość <Wyłącz> i wydrukuj plik ponownie. canon/USRMA-0733-zz-SS-plPL/contents/SS712_menu_136usermaintenance. html#11120070-030">Sprawdź rozmiar pap.

Sprawdź typ papieru. gif" alt=""/>

Podjęto próbę drukowania na typie papieru, na którym nie można drukować.

Sprawdź typ aktualnie załadowanego papierze i, jeśli to konieczne, zmień go na papier innego typu, na którym można drukować, a następnie ponów próbę drukowania. html#14010050">Papier

Jeżeli ten komunikat pojawia się nawet wtedy, gdy nie zostały wykryte żadne problemy z typem papieru, ustaw dla opcji <Wykr. typ pap. autom> wartość <Nie używaj>, i określ typ papieru w sterowniku drukarki przed ponowną próbą drukowania. html#11160000-075">Wykr. autom
Podstawowe operacje drukowania

Sprawdź miejsce, w jakim znajduje się poj. gif" alt=""/>

Kaseta z tonerem została włożona w niewłaściwej kolejności.

Sprawdź miejsce, w jakim znajduje się poj. K. gif" alt=""/>
Sprawdź miejsce, w jakim znajduje się poj. M. Y. gif" alt=""/>
Wydr. stanu mat. eksp. Naciśnij prz. Utility. gif" alt=""/>

Został zgłoszony komunikat ostrzegawczy o kasecie z tonerem.

D7 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)
D8 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)
D9 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)
Błąd odbierania danych. gif" alt=""/>

W przypadku korzystania ze sterownika drukarki innego niż dostarczony ustawienie opcji [Metoda uwierzytelniania portu dedykowanego] Zdalnego interfejsu użytkownika to [Tryb 2].

W przypadku korzystania ze sterownika drukarki umożliwiającego wybór trybu uwierzytelniania do zarządzania identyfikatorem wydziału i zabezpieczonego drukowania wybierz tryb 2.

W przypadku korzystania ze sterownika drukarki, który nie obsługuje trybu uwierzytelniania wybierz dla opcji [Metoda uwierzytelniania portu dedykowanego] w Zdalnym interfejsie użytkownika opcję [Tryb 1].

Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie zarządzania (Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika)  [Ustawienia/Rejestracja]  [Sieć]  [Ustawienia portu dedykowanego]  [Edytuj]  Wybierz opcję [Tryb 1] w [Metoda uwierzytelniania]  [OK]  Wykonaj reset sprzętowy (Reset sprzętowy)

Naciśnięcie przycisku () spowoduje anulowanie zadania drukowania.

E001-nnnn (n: liczba)

W module utrwalającym wystąpił błąd.

Zapisz kod błędu, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund główny wyłącznik zasilania, wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

Nie wolno włączać zasilania

Po wyświetleniu tego komunikatu i wyłączeniu zasilania nigdy nie wolno go włączać ponownie.

E003-nnnn (n: liczba)
E004-nnnn (n: liczba)
E1 Przygotuj pojemnik na zużyty toner. gif" alt=""/>

Zbliża się czas wymiany zasobnika na zużyty toner.

EM Błąd dostępu do poczty e-mail. gif" alt=""/>

Nie można nawiązać połączenia, ponieważ wystąpił błąd karty SD.

Być może karta SD jest uszkodzona. Wymień kartę SD na nową.

EM Błąd serwera POP3. gif" alt=""/>

Urządzenie nie może nawiązać połączenia z serwerem POP3 podczas wykonywania funkcji Drukowanie e-maili lub ustawienia serwera POP3 nie są właściwie skonfigurowane.

Ennn-nnnn (n: liczba)

Wystąpił błąd wewnętrznego mechanizmu urządzenia.

Przytrzymaj naciśnięty wyłącznik zasilania przez co najmniej 5 sekund, aby wyłączyć zasilanie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz zasilanie ponownie.

Jeśli pomimo ponownego uruchomienia urządzenie nie działa poprawnie, zapisz kod błędu, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund główny wyłącznik zasilania, wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

Błąd. Gwar. nie obejm. innych firm. gif" alt=""/>

Kaseta z tonerem mogła nie zostać zamontowana prawidłowo lub jest uszkodzona.

Ponownie zainstaluj kasetę z tonerem. Jeśli ponowne zainstalowanie kasety z tonerem nie spowoduje usunięcia komunikatu o błędzie, kaseta z tonerem może być uszkodzona. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub z centrum pomocy dla użytkowników produktów firmy Canon. canon/USRMA-0733-zz-SS-plPL/contents/SS712_maintenance_168howtoreplacetonercartridges. html#13020020">Sposób wymiany zasobników z tonerem

Błąd. pojem. firm innych niż Canon. gif" alt=""/>
FD Sprawdź opro- gramowanie układowe. gif" alt=""/>

Wystąpiła niezgodność zaktualizowanego oprogramowania sprzętowego.

Należy podjąć ponowną próbę aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeżeli problemu nie można rozwiązać, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon. html#11120070-130">Aktual. opr. układ.

Google Cloud Print niedost. Bł. uw. serw. gif" alt=""/>

Uwierzytelnienie serwera dla usługi Cloud Print zakończyło się niepowodzeniem lub zebranie informacji potrzebnych do rejestracji zakończyło się niepowodzeniem.

Upewnij się, że wybrano poprawne ustawienia daty i godziny. html#11120010-110">Ustaw. daty/czasu

Certyfikat CA nie istnieje, jest nieprawidłowy lub stracił ważność.

Google Cloud Print nied. kom. z serw. gif" alt=""/>

Usługa Cloud Print jest niedostępna z powodu błędu.

Port używany do funkcji drukowania w chmurze może być zablokowany przez ustawienia zapory lub inne zabezpieczenia. Sprawdź, czy na komputerze dostępny jest port 5222.

Jeśli w sieci używany jest serwer proxy, sprawdź, czy ustawienia proxy urządzenia oraz serwera są poprawne. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci. canon/USRMA-0733-zz-SS-plPL/contents/SS712_security_102settingaproxy. html#09010050">Ustawienia proxy

IE Wystąpił nieznany błąd. gif" alt=""/>

Podczas uwierzytelniania metodą IEEE802. 1X wystąpił błąd o nieznanej przyczynie.

Wykonaj reset sprzętowy lub uruchom urządzenie ponownie. html#11150000-010-010">Reset sprzętowy

IE Nie można przeana- lizować certyfikatu. 1X nie powiodła się analiza certyfikatu otrzymanego z serwera uwierzytelniania.

Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniania.

IE Zmień hasło. gif" alt=""/>

Hasło używane podczas uwierzytelniania metodą IEEE802. 1X straciło ważność.

IE Sprawdź ustawienia uwierzytelniania

Serwer i urządzenie korzystają z różnych metod uwierzytelniania IEEE802. 1X.

IE Brak odpowiedzi od odbiorcy. gif" alt=""/>

Podczas komunikacji z serwerem uwierzytelniania w celu przeprowadzenia uwierzytelniania metodą IEEE802. 1X wystąpił błąd.

Sprawdź, czy kabel sieciowy LAN został podłączony prawidłowo.

IE Wprowadź niezbędne dane uwierzytel. gif" alt=""/>

Informacje podane w celu przeprowadzenia uwierzytelniania metodą IEEE802. 1X są niewystarczające.

IE Wprowadź prawidłowe dane uwierzytel. gif" alt=""/>

Serwer uwierzytelniania zwrócił błąd, ponieważ certyfikat używany do uwierzytelniania metodą IEEE802. 1X nie został określony lub jest nieprawidłowy.

Jeśli certyfikat urządzenia jest prawidłowy, sprawdź certyfikat CA serwera uwierzytelniania.

Nie określono nazwy logowania używanej do uwierzytelniania metodą IEEE802.

Nie określono nazwy logowania używanej do uwierzytelniania metodą IEEE802. Określ nazwę logowania.

IE Certyfikat wygasł. 1X stwierdzono, że certyfikat otrzymany z serwera uwierzytelniania stracił ważność.

Sprawdź ustawienia urządzenia i serwera uwierzytelniania. daty/czasu

IE Certyfikat jest nieprawidłowy. gif" alt=""/>

Wystąpił błąd wynikający z weryfikacji certyfikatu otrzymanego z serwera uwierzytelniania przy użyciu certyfikatu CA podczas uwierzytelniania metodą IEEE802.

Błąd mechanizmu IEEE802. Wpr. dane uwierz. gif" alt=""/>
Błąd danych przeglądania obrazu. gif" alt=""/>

Dane TIFF zawierają dane, których urządzenie nie mogło przetworzyć podczas odbioru.

Ustaw dla opcji <TIFF Spooler> wartość <Włącz> i wydrukuj plik ponownie. Jeśli wielkość pliku przekracza 40 MB, zainstaluj kartę SD. canon/USRMA-0733-zz-SS-plPL/contents/SS712_menu_141imaging. html#11120090_040-040">TIFF Spooler
Instalowanie karty SD

Naciśnij przycisk ), aby anulować zadanie drukowania, ponieważ nie można wydrukować danych.

Błąd dotyczący danych obrazu. gif" alt=""/>

Dane TIFF lub JPEG zawierają dane niedostępne dla urządzenia.

Włóż pojemnik z tonerem C. gif" alt=""/>

Nie włożono kasety z tonerem lub nie włożono jej prawidłowo.

Włóż zespół utrwalacza. gif" alt=""/>

Nie zainstalowano modułu utrwalającego lub nie zainstalowano go prawidłowo.

Należy otworzyć prawą pokrywę i zainstalować prawidłowo moduł utrwalający. Jeśli komunikat jest wyświetlany również po prawidłowym zainstalowaniu modułu utrwalającego, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

Włóż pojemnik z tonerem K. gif" alt=""/>
Włóż pojemnik z tonerem M. gif" alt=""/>
Włóż pojemnik z tonerem Y. gif" alt=""/>
Minął termin ważn. z tonerem K. gif" alt=""/>
Wkrótce minie termin ważn. gif" alt=""/>
Plik zarz. klucz. jest uszkodzony lub został usun. gif" alt=""/>

Pliki związane z zarządzaniem kluczami są uszkodzone.

Ten komunikat oznacza, że nie można połączyć się z urządzeniem z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, dopóki nie zostanie ono ponownie uruchomione.

Włóż papier. gif" alt=""/>

W źródle papieru nie ma papieru o rozmiarze zgodnym z ustawieniami drukowania.

Załaduj odpowiedni papier do wybranego źródła papieru. html#02040000">Ładowanie papieru

Wybierz źródło papieru zawierające papier w rozmiarze odpowiadającym ustawieniom drukowania lub większym. html#11160000-010">Źródło papieru

Minął termin ważn. z tonerem M. gif" alt=""/>
Zaktualizowano ustaw. mDNS. Wyłącz i włącz

W trakcie pracy urządzenia zmieniono ustawienia mDNS.

Brak papieru: szufl. N (N=1 do 4)

Papier nie został załadowany do szuflady.

Gwarancja nie obejmuje pojem. gif" alt=""/>
Za mało pamięci na listę wyświetlania. gif" alt=""/>

Dostępna przestrzeń pamięci jest niewystarczająca do przetworzenia i doszło do przepełnienia.

Wykonaj reset sprzętowy i wydrukuj plik ponownie. html#11150000-010-010">Reset sprzętowy

Można nacisnąć przycisk ), aby kontynuować drukowanie, jednak nadmiarowe dane nie zostaną zarejestrowane.

Za mało pamięci na pobieranie danych. gif" alt=""/>

Pamięć do rejestrowania formularza nakładki i znaków zewnętrznych jest niewystarczająca i doszło do przepełnienia.

Za mało pamięci na przetwarzanie plików PDF. gif" alt=""/>

Pamięć do przetwarzania pliku PDF jest niewystarczająca.

Jeśli drukowano przy użyciu funkcji Drukuj bezpośrednio z USB lub Drukuj bezpośrednio, drukowanie można wykonać poprawnie po zrestartowaniu sterownika drukarki.

Za mało pamięci na przetwarzanie plików XPS. gif" alt=""/>

Pamięć do przetwarzania plików XPS jest niewystarczająca.

Jeśli plik XPS zawiera obraz w formacie ProgressiveJpeg lub podobnym, skonwertuj obraz do formatu TIFF lub formatu BaselineJPEG i wydrukuj plik ponownie.

Można nacisnąć przycisk ), aby kontynuować drukowanie, jednak nie ma gwarancji co do jakości wydruku stron zawierających błędy.

Za mało pamięci na kolejkę wydruku. gif" alt=""/>

Podjęto próbę wydrukowania nadmiernej ilości danych.

Zdefiniuj mniejszy rozmiar papieru, a następnie ponownie wydrukuj plik.

Ustaw dla opcji <Drukowanie dwustron. html#11160000-090">Drukowanie dwustron.

Zmień ustawienie <Półtony> i wydrukuj plik ponownie. canon/USRMA-0733-zz-SS-plPL/contents/SS712_menu_134printquality. html#11120050-060">Półtony

Można nacisnąć przycisk ), aby kontynuować drukowanie, jednak strony zawierające błędy nie zostaną wydrukowane.

Za mało pamięci systemowej. gif" alt=""/>

Pamięć do przetwarzania danych (głównie grafiki i znaków) w systemie jest niewystarczająca. gif" alt=""/>), aby kontynuować drukowanie, jednak grafiki lub znaki zawierające błędy nie zostaną wydrukowane poprawnie.

Za mało pamięci roboczej. gif" alt=""/>

Pamięć przypisana do poszczególnych trybów drukowania jest niewystarczająca. gif" alt=""/>), aby kontynuować drukowanie, jednak dane zawierające błędy nie zostaną wydrukowane poprawnie.

Zarejestrowane dane

Naciśnięcie przycisku ) w celu kontynuowania drukowania może spowodować usunięcie danych, takich jak zarejestrowana nakładka lub makra.

NW Znaleziono w sieci kolidujący adres IP. gif" alt=""/>

Adres IPv4 ustawiony w urządzeniu jest identyczny z adresem innego hosta w sieci.

NW Zaktual. adres IP. Wył. zasil. i wł. pon. gif" alt=""/>

W trakcie pracy urządzenia lub jego szybkiego uruchamiania adres IP został zmieniony.

Papier jest zakleszcz. gif" alt=""/>

W urządzeniu doszło do zakleszczenia papieru.

Nie wolno wyjmować papieru na siłę, tylko należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym podręczniku. canon/USRMA-0733-zz-SS-plPL/contents/SS712_troubleshooting_153clearingjams. html#12010000">Usuwanie zakleszczonego papieru

Błąd dotyczący pliku PDF. gif" alt=""/>

Podjęto próbę wydrukowania danych PDF niedostępnych dla urządzenia.

Błąd dotyczący czcionek PDF. gif" alt=""/>

Dane PDF zawierają czcionki, które są niedostępne dla urządzenia.

Błąd dotyczący zakresu wydruku PDF. gif" alt=""/>

Zdefiniowano nieprawidłowy zakres stron do wydrukowania.

Błąd dotyczący wersji danych wydruku. gif" alt=""/>

Podjęto próbę drukowania z poziomu sterownika drukarki niedostępnego dla urządzenia.

Wydrukuj ponownie, korzystając ze sterownika drukarki dostępnego dla tego urządzenia.

Włóż ponownie pojemnik z tonerem C. gif" alt=""/>

Kaseta z tonerem nie została prawidłowo włożona.

Włóż ponownie pojemnik z tonerem K. gif" alt=""/>
Włóż ponownie pojemnik z tonerem M. gif" alt=""/>
Włóż ponownie pojemnik z tonerem Y. gif" alt=""/>
Błąd czujn. Nie można wykr. typu papieru. gif" alt=""/>

Czujnik automatycznego wykrywania typu papieru jest uszkodzony.

Należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.

Aby kontynuować drukowanie, należy wybrać dla opcji <Wykr. autom> ustawienie <Nie używaj> i ustawić typ papieru dla źródła papieru na odpowiadający typowi faktycznie załadowanego papieru. autom

Ustaw poniż. gif" alt=""/>

W źródle papieru nie ma papieru o rozmiarze zgodnym z ustawieniami drukowania lub wybrane źródło papieru jest niezgodne z ustawionym rozmiarem.

Załaduj papier o określonym rozmiarze, aby wydrukować plik z zastosowaniem wybranego źródła papieru. html#02040000">Ładowanie papieru

Wybierz źródło papieru zawierające papier w rozmiarze odpowiadającym ustawieniom drukowania. html#11160000-010">Źródło papieru

Rozpoczynanie... 80 Inicjowanie MEAP. gif" alt=""/>

Podjęto próbę wyłączenia urządzenia podczas inicjalizacji funkcji MEAP.

Rozpoczynanie... 80 Przygotow. gif" alt=""/>

Podjęto próbę wyłączenia urządzenia podczas przygotowywania funkcji MEAP do pracy.

Błąd składni. gif" alt=""/>

Podczas drukowania przy użyciu sterownika drukarki UFR II wysłano nieprawidłowe dane.

Zmień ustawienia sterownika drukarki lub format drukowanych danych i wydrukuj plik ponownie.

Wyłącz zasilanie. Sprawdź opcje. gif" alt=""/>

Dodatkowy podajnik papieru lub boczny podajnik papieru nie jest zainstalowany poprawnie.

Wyłącz urządzenie, zainstaluj poprawnie dodatkowy podajnik papieru lub boczny podajnik papieru i ponownie włącz urządzenie. canon/USRMA-0733-zz-SS-plPL/contents/SS712_basic_018turningonoffthepower. html#02030000">Włączanie/wyłączanie zasilania

Dodatkowy podajnik papieru został odłączony, gdy urządzenie było włączone.

Wystąpiła awaria styku łącznika dodatkowego podajnika papieru lub bocznego podajnika papieru.

Wyłącz urządzenie, wyjmuj wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego i skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon. html#02030000-02">Wyłączanie zasilania (procedura wyłączania)

Błąd dotyczący danych dokumentu XPS. gif" alt=""/>

Dane XPS są uszkodzone.

Sprawdź, czy dane XPS nie są urządzone oraz czy urządzenie obsługuje ich format, a następnie ponów próbę wydrukowania dokumentu.

Za pomocą funkcji Drukuj bezpośrednio przesłano duży plik.

Zoptymalizuj plik XPS, aby zmniejszyć jego rozmiar lub podziel plik i spróbuj go wydrukować ponownie.

Błąd dotyczący danych czcionek XPS. gif" alt=""/>

Analiza danych czcionek zakończona niepowodzeniem.

Ponownie umieść dane czcionek w pliku XPS i ponów próbę wydrukowania pliku. gif" alt=""/>), aby kontynuować drukowanie, jednak znaki zawierające błędy nie zostaną wydrukowane.

Błąd dotyczący danych obrazu XPS. gif" alt=""/>

Dane obrazowe są uszkodzone.

Ponownie umieść dane obrazowe w pliku XPS i ponów próbę wydrukowania pliku. gif" alt=""/>), aby kontynuować drukowanie, jednak obrazy zawierające błędy nie zostaną wydrukowane.

Błąd dotyczący danych strony XPS. gif" alt=""/>

Nie można wygenerować strony z powodu nieprawidłowego opisu.

Sprawdź opis strony zawierającej błąd i spróbuj ponownie wydrukować plik.

Błąd dotyczący zakresu wydruku XPS. gif" alt=""/>

W zdefiniowanym zakresie drukowania nie ma żadnej strony do przetworzenia.

Błąd dotyczący renderowania XPS. gif" alt=""/>

W systemie renderowania XPS wystąpił błąd.

Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

Błąd dotyczący nieobsługiwanego obrazu XPS. gif" alt=""/>

Dane zawierają obrazy, których nie można wydrukować (zdjęcia HD).

Skonwertuj dane obrazowe w pliku XPS na inny format i ponów próbę wydrukowania pliku. z tonerem Y. gif" alt=""/>Kontakt z działem pomocy technicznej - Canon Poland

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, rozwiążemy problemy i poinformujemy o możliwości zlecenia naprawy.

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierz jedną z opcji poniżej, aby uzyskać pomoc.

Problem z wyłączaniem drukarki

Dziękujemy za używanie produktów firmy Canon.

Firma Canon zidentyfikowała problem występujący w niektórych modelach drukarek atramentowych: drukarka wyłącza się natychmiast po włączeniu. Problem został rozwiązany 7 czerwca 2022 r.

Z dumą podkreślamy jakość i wydajność swoich produktów. Przepraszamy wszystkich klientów za zaistniałe niedogodności. 

Problem dotyczy następujących modeli: 
 

Kody błędów

Jeśli masz urządzenie EOS, PIXMA lub imagePROGRAF, a na jego ekranie jest wyświetlany kod błędu, odwiedź stronę kodów błędów, aby uzyskać pomoc. W przypadku wszystkich innych produktów kliknij przycisk [Dalej], aby kontynuować.

Sprawdź status wniosku o zwrot pieniędzy

Aby przejrzeć swój profil i zaktualizować swoje dane, kliknij poniżej:

W przypadku pytań lub utraty identyfikatora wniosku skontaktuj się z nami:

Telefon: +48 22 583 4307

Informacje o gwarancji

Jeśli szukasz informacji o gwarancji na konkretny produkt, kliknij [Next/Dalej], aby przejść do naszego centrum gwarancyjnego.

Gdzie kupić?

Jeśli chcesz kupić nowy produkt, akcesoria lub atrament, odwiedź oficjalny sklep Canon Store, aby uzyskać pomoc.

Zleć naprawę

Jeśli produkt jest uszkodzony, możesz zlecić jego naprawę. Więcej informacji znajdziesz na stronie procedury naprawy.

Jeśli masz problem techniczny lub nie wiesz, czy Twój produkt wymaga naprawy, skontaktuj się z nami – wybierz poniżej polecenie Dalej i wpisz nazwę produktu.

Pytanie dotyczące produktu

Zacznijmy od określenia Twojego produktu

Wybierz produkt

Wymagane

Produkt nie został rozpoznany. Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

• Rozpocznij wpisywanie nazwy produktu, a następnie wybierz produkt z listy.

• Wpisz pełną nazwę produktu – bez skrótów. Przykład: EOS 5D Mark IV

Naprawa produktu

Wybierz produkt

Wymagane

Produkt nie został rozpoznany. Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

• Wpisz pełną nazwę produktu – bez skrótów. Przykład: EOS 5D Mark IV

Zamówienie wizyty serwisowej

Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas usługach, a następnie wybierz swój produkt poniżej, aby zamówić usługę.
Uwaga: usługi są dostępne tylko w przypadku niektórych aparatów, obiektywów i produktów wideo.

Wybierz produkt

Wymagane

Produkt nie został rozpoznany. Przykład: EOS 5D Mark IV

Sklep Canon

Zacznijmy od określenia Twojego produktu

Wybierz produkt

Wymagane

Produkt nie został rozpoznany. Przykład: EOS 5D Mark IV

Pytanie

Użyj poniższego formularza, aby ułatwić nam określenie charakteru zapytania

Wybierz kategorię Wybierz kategorię

Twoja naprawa

Wybierz kategorię Wybierz kategorię

Wybierz czynnik zewnętrzny Wybierz czynnik zewnętrzny

Sklep Canon

Użyj poniższych opcji, aby ułatwić nam określenie charakteru zapytania do sklepu Canon

Wybierz kategorię Wybierz kategorię

Dziękujemy

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, wybierz odpowiednią opcję poniżej.

Kontakt

Zadzwoń do nas pod numer:

22 583 4307

Poniedziałek–piątek

09:00 - 17:00

Opłaty za połączenia są naliczane zgodnie z lokalnymi stawkami, w zależności od planu taryfowego i operatora. Dokładne kwoty można sprawdzić u operatora.

Prosimy o przygotowane następujących informacji:

 • Dokładna nazwa produktu
 • Numer seryjny urządzenia (Jak znaleźć numer seryjny)
 • System operacyjny zainstalowany na komputerze (Jak rozpoznać system operacyjny)
 • Numer referencyjny wcześniejszego kontaktu z naszym działem pomocy technicznej

Kontakt

W przypadku tego typu pytań zalecamy kontakt za pośrednictwem czatu na żywo. Jednak na dole strony dostępne są też inne formy kontaktu.

Użyj przycisku poniżej, aby rozpocząć rozmowę z jednym z naszych konsultantów.

Dostępność: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00

 • System operacyjny zainstalowany na komputerze (Jak określić system operacyjny)
 • Numer referencyjny ewentualnego wcześniejszego kontaktu z naszym działem pomocy technicznej
 • Dziękujemy

  Twoja pytanie zostało wysłane do centrum obsługi klienta firmy Canon.

  Your support request ticket number is {case id}. Please use this number in any communications you have with Canon.

  Wkrótce otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem odebrania zgłoszenia, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 1-2 dni roboczych.

  Niektórzy dostawcy usług internetowych mogą blokować odpowiedzi, klasyfikując je jako niechciane wiadomości. Aby mieć pewność, że otrzymasz odpowiedź na zapytanie, zalecamy dodanie adresu donotreply@canon-europe. com do książki adresowej. org/1999/xhtml">W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 1-2 dni roboczych należy sprawdzić, czy wiadomość nie została umieszczona w folderze z niechcianą pocztą, np. „Śmieci”, „Poczta masowa”, „Nieznane”, „Śmietnik” lub „Spam”.

  Opis problemu

  Koniec okresu serwisowania

  Produkt osiągnął koniec okresu serwisowania, co oznacza, że nie można go już naprawiać i nie oferujemy usług konserwacyjnych dla tego produktu. 

  Jeśli interesuje Cię możliwość modernizacji, skontaktuj się z naszym zespołem ds. pomocy technicznej, korzystając z jednej z poniższych metod, aby uzyskać dalszą pomoc.

  Naprawa lub wymiana na miejscu

  Produkt może być objęty naprawą lub wymianą na miejscu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami, korzystając z jednej z poniższych metod.

  Kontakt

  Skontaktuj się z naszym zespołem ds. pomocy technicznej, korzystając z jednej z poniższych metod – w zależności od wybranego produktu – aby uzyskać dalszą pomoc.

  Sprawdź status zgłoszenia

  Sprawdź status zgłoszenia dot. wsparcia, serwisu lub naprawy

  Wymagane

  Podaj prawidłowy numer zgłoszenia

  Wymagane

  Podaj prawidłowy adres e-mail

  Numer zgłoszenia

  DATA UTWORZENIA

  TYP ZGŁOSZENIA

  STATUS

  AKCJA

  Numer zgłoszenia

  DATA UTWORZENIA

  TYP ZGŁOSZENIA

  STATUS

  lub

  Księga danych technicznych Canon I960 Series

  Bezpośredni link do pobrania Księga danych technicznych Canon I960 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga danych technicznych Canon I960 Series