Karta informacyjna produktu Ge Gld6200 Series

Karta informacyjna produktu Ge Gld6200 Series to wszechstronny system wentylatora, który jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w mieszkaniach, sklepach i centrum handlowym. System wentylatora jest dostępny w trzech rozmiarach, dzięki czemu można dopasować go do indywidualnych potrzeb. Ge Gld6200 Series oferuje wysoką wydajność i zapewnia wygodną kontrolę narastania temperatury. System wentylatora jest wyposażony w wiele funkcji, w tym funkcje automatycznego wyłączania i wyłączania. System jest łatwy w instalacji i utrzymaniu, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują wydajnego systemu wentylacji.

Ostatnia aktualizacja: Karta informacyjna produktu Ge Gld6200 Series

L. p. Symbol Producent / dystrybutor Typ Opis Dokumentacja1DIAMOND ** C-300 DIAMONDTyposzereg grzejnik�w stalowych p�ytowych Diamond typ C, wysoko�� H = 300 mm.  dokumentacja »2DIAMOND ** C-400Typoszereg grzejnik�w stalowych p�ytowych Diamond typ C, wysoko�� H = 400 mm. dokumentacja »3DIAMOND ** C-500Typoszereg grzejnik�w stalowych p�ytowych Diamond typ C, wysoko�� H = 500 mm. htm? symbol=DIAMOND+%2A%2A+C-500">dokumentacja »4DIAMOND ** C-600Typoszereg grzejnik�w stalowych p�ytowych Diamond typ C, wysoko�� H = 600 mm. htm? symbol=DIAMOND+%2A%2A+C-600">dokumentacja »5DIAMOND ** C-900Typoszereg grzejnik�w stalowych p�ytowych Diamond typ C, wysoko�� H = 900 mm. htm? symbol=DIAMOND+%2A%2A+C-900">dokumentacja »6DIAMOND ** V-300Typoszereg grzejnik�w stalowych p�ytowych Diamond typ V, wysoko�� H = 300 mm., z wbudowanym zaworem termostatycznym Heimeier 4360. htm? symbol=DIAMOND+%2A%2A+V-300">dokumentacja »7DIAMOND ** V-400Typoszereg grzejnik�w stalowych p�ytowych Diamond typ V, wysoko�� H = 400 mm., z wbudowanym zaworem termostatycznym Heimeier 4360. htm? symbol=DIAMOND+%2A%2A+V-400">dokumentacja »8DIAMOND ** V-500Typoszereg grzejnik�w stalowych p�ytowych Diamond typ V, wysoko�� H = 500 mm., z wbudowanym zaworem termostatycznym Heimeier 4360. htm? symbol=DIAMOND+%2A%2A+V-500">dokumentacja »9DIAMOND ** V-600Typoszereg grzejnik�w stalowych p�ytowych Diamond typ V, wysoko�� H = 600 mm., z wbudowanym zaworem termostatycznym Heimeier 4360. htm? symbol=DIAMOND+%2A%2A+V-600">dokumentacja »10DIAMOND ** V-900Typoszereg grzejnik�w stalowych p�ytowych Diamond typ V, wysoko�� H = 900 mm., z wbudowanym zaworem termostatycznym Heimeier 4360. htm? symbol=DIAMOND+%2A%2A+V-900">dokumentacja »11DIAMOND 11 C-500Grzejnik stalowy p�ytowy Diamond typ 11 C, wysoko�� H = 500 mm. htm? symbol=DIAMOND+11+C-500">dokumentacja »12DIAMOND 11 C-600Grzejnik stalowy p�ytowy Diamond typ 11 C, wysoko�� H = 600 mm. htm? symbol=DIAMOND+11+C-600">dokumentacja »13DIAMOND 11 V-500Grzejnik stalowy p�ytowy Diamond typ 11 V, wysoko�� H = 500 mm., z wbudowanym zaworem termostatycznym Heimeier 4360. htm? symbol=DIAMOND+11+V-500">dokumentacja »14DIAMOND 11 V-600Grzejnik stalowy p�ytowy Diamond typ 11 V, wysoko�� H = 600 mm., z wbudowanym zaworem termostatycznym Heimeier 4360. htm? symbol=DIAMOND+11+V-600">dokumentacja »15DIAMOND 21 C-600Grzejnik stalowy p�ytowy Diamond typ 21 C, wysoko�� H = 600 mm. htm? symbol=DIAMOND+21+C-600">dokumentacja »16DIAMOND 21 V-600Grzejnik stalowy p�ytowy Diamond typ 21 V, wysoko�� H = 600 mm., z wbudowanym zaworem termostatycznym Heimeier 4360. htm? symbol=DIAMOND+21+V-600">dokumentacja »17DIAMOND 22 C-300Grzejnik stalowy p�ytowy Diamond typ 22 C, wysoko�� H = 300 mm. htm? symbol=DIAMOND+22+C-300">dokumentacja »18DIAMOND 22 C-400Grzejnik stalowy p�ytowy Diamond typ 22 C, wysoko�� H = 400 mm. htm? symbol=DIAMOND+22+C-400">dokumentacja »19DIAMOND 22 C-500Grzejnik stalowy p�ytowy Diamond typ 22 C, wysoko�� H = 500 mm. htm? symbol=DIAMOND+22+C-500">dokumentacja »20DIAMOND 22 C-550Grzejnik stalowy p�ytowy Diamond typ 22 C, wysoko�� H = 550 mm. htm? symbol=DIAMOND+22+C-550">dokumentacja »

Nasze produkty na świecie

Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA

Niezwykle trudno jest przeci�tnemu cz�owiekowi, nawet znaj�cemu si� troch� na matematyce finansowej, któremu nieobce s� metody jakimi firmy ubezpieczeniowe i finansowe chc� zwabi� potencjalnych klientów, w pe�ni móc porówna� ze sob� jakiekolwiek produkty ubezpieczeniowe czy finansowe nie mówi�c o produktach, które zawieraj� w sobie ubezpieczeniowe fundusze kapita�owe.

Produkty te s� bowiem z natury tak skomplikowane, �e tak naprawd� jedyne co klienci bior� pod uwag� przy wyborze ofert, to jest wysoko�� sk�adki.

Kilka miesi�cy temu Polska Izba Ubezpiecze� (PIU) przygotowywa�a i wdro�y�a rekomendacj� dobrych praktyk informacyjnych, odnosz�c� si� do polis z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita�owymi (UFK). Cytuj�c dokument PIU: "Celem niniejszej Rekomendacji, do której przyst�pienie opiera sie na zasadzie dobrowolno�ci jest upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przejrzystego informowania Klientów o ubezpieczeniu na �ycie zwi�zanym z ubezpieczeniowym funduszem kapita�owym, wskazanym w dziale I gr. 3 Za��cznika do Ustawy o dzia�alno�ci ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 11 poz. 66 z pó�niejszymi zmianami), poprzez okre�lenie zalece� dotycz�cych standardowej Karty Produktu, stanowi�cej dodatkow� informacj� dostarczan� Klientowi przed zawarciem Ubezpieczenia lub przyst�pieniem do Ubezpieczenia Grupowego. Celem opracowania standardowej Karty Produktu jest tak�e zapewnienie Klientowi porównywalnej informacji o ubezpieczeniach oferowanych przez ró�nych Ubezpieczycieli".

G�ównym dokumentem rekomendacji jest Karta Produktu. Reguluje ona obowi�zki informacyjne wobec klientów i form� przekazywanych informacji, daj�c mo�liwo�� porównania kosztów ka�dego ubezpieczenia z UFK.
Jest to wi�c rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych, dotycz�cych ubezpiecze� na �ycie zwi�zanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapita�owymi.

W chwili obecnej zdecydowana wi�kszo�� towarzystw ubezpieczeniowych wdro�y�a ju� to rozwi�zanie u�atwiaj�c, mam tak� nadziej�, wybór produktu ubezpieczeniowego b�d� inwestycyjnego klientom.

Jak powiedzia� onegdaj Pan Prezes Polskiej Izby Ubezpiecze�: nasi Klienci teraz "maj� gwarancj�, �e bez trudu, nie dysponuj�c specjalistyczn� wiedz�, porównaj� koszty i korzy�ci, zwi�zane z ubezpieczeniem", jako �e Klienci poszukuj� jasnych i prostych informacji podanych w sposób zrozumia�y dla wszystkich, niezafa�szowany ukrytymi kosztami.

Pan Prezes zaznaczy� te�, �e Karta Produktu to ma by� krótki i zwi�z�y dokument, opisuj�cy ryzyka, charakter ubezpieczenia oraz wszelkie op�aty z nim zwi�zane. Karta obowi�zkowo b�dzie przekazywana klientowi przed podpisaniem umowy. Systematyzuje ona nazewnictwo op�at, dzi�ki czemu klient otrzyma wygodne narz�dzie do porównywania produktów ró�nych firm i wyboru odpowiedniej oferty.

Wszelkie op�aty i ryzyka musz� by� w Karcie przedstawiane jednoznacznie. Niedopuszczalne jest u�ywanie j�zyka marketingowego oraz slangu ubezpieczeniowego.

No to pi�knie! Mamy problem rozwi�zany?!

Jako agent ubezpieczeniowy mam do dyspozycji w pe�ni zestandaryzowany dokument, zawsze przygotowywany przez system komputerowy, a wi�c nie mog� w nim zmieni� ani jednej literki, który przedstawiam Klientowi na pi�mie na podstawie jego potrzeb (ka�dy Klient otrzymuje kart� produktu opracowan� indywidualnie dla siebie - podobnie jak ofert�).
Klient zbiera takie Karty Produktów od konkurencji, zaparza sobie kaw� i w zaciszu domowego ogniska porównuje ró�ne produkty ubezpieczeniowe.

Taka jest idea. Zbyt pi�kna jednak, aby mog�a by� prawdziwa.

Ka�da Karta Produktu, opracowana niezale�nie od firmy ubezpieczeniowej sk�ada si� z trzech g�ównych cz�ci:

cz�� ogólna – zawiera podstawowe informacje dotycz�ce produktu, w tym jego g�ówne cechy, cel, zakres �wiadczenia, czas trwania, sposób op�acenia sk�adki czy opis ryzyk;

informacja o op�atach – szczegó�owo rozpisane i dok�adnie dopasowane do okre�lonych kategorii op�aty; w tej cz�ci znajd� si� równie� informacje o ewentualnych premiach
i rabatach;

symulacja ryzyka – ubezpieczyciel b�dzie musia� przedstawi� klientowi symulacj� przebiegu ubezpieczenia w trzech wariantach – z obni�on�, neutraln� i podwy�szon� rentowno�ci� produktu; ka�da symulacja b�dzie oparta o faktycznie p�acon� przez klienta sk�adk� b�d� rzeczywiste �wiadczenia, nios�c u�yteczn� informacj�.

Symulacje warto�ci prezentowane w Karcie Produktu podawane s� z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych za�o�e�:

1. symulacje opieraj� si� na �wiadczeniach i ��cznej wysoko�ci sk�adki wybranych przez Klienta (umowa g�ówna + umowy dodatkowe),
2. symulacje s� prezentowane w 3 scenariuszach: bazowym, o obni�onej rentowno�ci, o podwy�szonej rentowno�ci,
3. warto�ci prezentowane w symulacji s� przedstawiane z pomini�ciem podatku od zysków kapita�owych,
4. obowi�zuje wersja tabelaryczna (i/lub graficzna) prezentacji,
5. symulacje zawieraj� nast�puj�ce informacje kwotowe:
• narastaj�ca warto�� wp�aconych sk�adek,
• warto�� wykupu (bez podatku od zysków, po potr�ceniu op�aty za likwidacj�),
• �wiadczenie z tytu�u �mierci ubezpieczonego.

Cechy Karty Produktu:

• Musi by� napisana prosto i zwi�le, bez u�ycia terminologii ubezpieczeniowej,
• Nie mo�e by� elementem marketingu ani reklamy!
• Stanowi minimum informacyjne przekazywane klientowi, niezale�nie od innych materia�ów typu OWU, ulotki, obliczenia, gad�ety,
• Zawiera koniecznie: nazw� ubezpieczenia, oznaczenie ubezpieczyciela, ubezpieczaj�cego, ubezpieczonego i po�rednika ubezpieczeniowego.

Przed zawarciem Ubezpieczenia klient ma mo�liwo�� zapoznania si� z Kart� Produktu, indywidualnie dla niego przygotowan�. Karta Produktu zawiera te� zawsze jeszcze nast�puj�ce informacje: cel ubezpieczenia i opis �wiadcze�, horyzont czasowy (na czas okre�lony/nieokre�lony) i sposób op�acania sk�adek, g�ówne cechy ubezpieczenia (max 8 cech), w tym ryzyka zwi�zane z ubezpieczeniem (inwestycyjne, walutowe, ograniczonego dost�pu, utraty cz�ci dochodu w zwi�zku z wycofaniem przed terminem).

  • Nale�y pami�ta�, �e Karta Produktu uwzgl�dnia stop� zwrotu brutto (zgodnie z rekomendacj�); oferta zak�ada zazwyczaj stop� zwrotu netto,
  • Karta Produktu nie uwzgl�dnia inflacji i indeksacji sk�adek, W symulacji w Karcie Produktu pokazujemy szczegó�owo wszystkie op�aty ponoszone przez klienta.

Porównuj�c specjalnie opracowane dla siebie karty produktów Klient mo�e porówna� je w dowolnym zakresie, a wi�c np. wy��cznie zakres ubezpieczenia w firmie X, Y i Z.

I dojdzie do wniosku, �e najszerszy zakres maj� firmy X i Y. No to na nast�pnym etapie porówna wysoko�� op�at (dotychczas do�� niejasno podawan� w OWU lub specjalnych za��cznikach). I wyjdzie mu, �e firma X ma najni�sze op�aty.
No to jeszcze porówna sobie symulacj� ryzyka, a wi�c jaka suma od�o�y mu si� np. po 20 latach w firmach X, Y i Z. I wyjdzie mu, �e najwi�cej od�o�y mu si� w firmie Z. I wówczas klient ma dylemat: czy wa�niejsze s� dla niego pieni�dze jakie zgromadzi po 20 latach, czy szeroki zakres ubezpieczenia (np. firma X ma 20 powa�nych zachorowa� a firma Y 40 powa�nych zachorowa�, za które wyp�aca �wiadczenia).

Decyzj� ka�dy musi podj�� sam, chocia� nie wyobra�am sobie, aby bez dobrego doradcy wiele osób potrafi�o sobie z tym tematem poradzi�.

Po pierwsze, doradca ubezpieczeniowy musi ju� na pierwszym spotkaniu zrobi� analiz� finansow� dla Klienta, czyli przedyskutowa� z potencjalnym Klientem, jakich zabezpiecze� i jakiego wyniku finansowego on oczekuje, wyja�ni� mu jak dzia�a polisa itp. itd. = minimum 2 godziny rozmowy.

Kiedy zosta�y ju� sprecyzowane przez Klienta warunki ubezpieczenia, wtedy mo�e on z�o�y� zapytanie do 2 -32 firm, aby przygotowa�y dla niego oferty ubezpiecze� i indywidualne karty produktów. Jak dostanie pi�kne oferty najpierw b�dzie musia� je przeanalizowa� w po��czeniu zawsze z Ogólnymi Warunki Ubezpieczenia. Oczywi�cie niezale�nie od tego, Karty Produktów. Ile to zajmuje czasu np. mnie, osobie z ponad 20 letnim do�wiadczeniem w sprzeda�y ubezpiecze� �yciowych? Minimum 4 - 8 godzin. Ile Klientowi? Trudno mi oszacowa�. Ale ka�demu dano tak� mo�liwo��, z której mo�e skorzysta�.

Ubezpieczenia ochronno-inwestycyjne czyli "dwa w jednym", a wi�c polisa wraz z funduszem w jednym produkcie, to s� niezwykle skomplikowane umowy, ró�ne wzorce oparte na ró�nych za�o�eniach, a pobie�ne informowanie klientów o tym, jak dzia�a ten produkt, to tylko jeden z cz�stych przyk�adów praktyk firm sprzedaj�cych ubezpieczenia z funduszem kapita�owym. Dlatego w ostatnich latach lawinowo wzros�a liczba za�ale� dotycz�cych polis inwestycyjnych.
Umowy te zawieraj� niejednokrotnie niekorzystne rozwi�zania finansowo-prawne, o czym zdawkowo, b�d� wcale nie informuj� agenci: np. o niemo�liwo�ci wycofanie wp�aconych �rodków finansowych przed okre�lonym terminem, czy te� o mo�liwo�ci poniesienia strat przy inwestowaniu w fundusze.

Nowe dobre praktyki maj� si� przyczyni� do bardziej przejrzystego informowania klienta i zapewni� mu porównywaln� informacj� na temat ubezpiecze� oferowanych przez ró�ne firmy. Wed�ug mnie w najbli�szym czasie Karta Produktu zostanie poprawiona tak, aby by�a jeszcze bardziej zrozumia�a dla przeci�tnego cz�owieka. Dzisiaj, nawet agenci ubezpieczeniowi maj� problemy z interpretacj� podanych w niej wylicze�, a wielu oblicze� w ogóle nie da si� wykona�.
Tym niemniej krok we w�a�ciwym kierunku zosta� zrobiony i dobre firmy finansowe nie boj� si� tego rodzaju porówna�.
Niestety ja jeszcze nie spotka�em na swojej drodze klienta, który by cokolwiek wiedzia� na ten temat (a Karta Produktu dzia�a ju� kilka miesi�cy), albo chcia� wykorzysta� to narz�dzie dla siebie.

Z regu�y oferta zak�adaj�ca bardzo wysokie zyski, nie uwzgl�dniaj�ca inflacji ani pracy pieni�dza w czasie zupe�nie klientowi wystarcza.
Z Kart� Produktu to przynajmniej �adniej wygl�da.

Maciej Licho�ski 

Skontaktuj si� z Autorem, który mo�e zosta� równie� Twoim doradc� ubezpieczeniowym, przez stron�: Ubezpieczenia na �ycie

Karta informacyjna produktu Ge Gld6200 Series

Bezpośredni link do pobrania Karta informacyjna produktu Ge Gld6200 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta informacyjna produktu Ge Gld6200 Series