Karta charakterystyki produktu Asus Zenfone 3

Karta charakterystyki produktu Asus Zenfone 3 to nowy model smartfona, który łączy w sobie wysoką wydajność i wyrafinowaną technologię. Wyposażony jest w bardzo wydajny, octa-core procesor Qualcomm Snapdragon 625, 3 GB pamięci RAM i 32 GB przestrzeni dyskowej. Wbudowano w niego wyświetlacz Full HD o przekątnej 5,5 cala, który zapewnia wyraźne i zrównoważone odwzorowanie kolorów. Telefon obsługuje bezprzewodową łączność Wi-Fi, Bluetooth oraz NFC, a także posiada gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Wyposażony jest w aparat o rozdzielczości 16MP, który oferuje wysokiej jakości zdjęcia i wideo. Asystent głosowy Google Now, który jest zintegrowany z telefonem, pozwala użytkownikom na szybkie odpowiedzi na pytania, a także na wygodną obsługę urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki produktu Asus Zenfone 3

Baza danych kart charakterystyki — Treść i elementy formalne karty charakterystyki (UE) 2020/878

Karta charakterystyki musi zawierać informacje o zagrożeniach, a także o bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią oraz jej usuwaniu. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochroną środowiska.

Wymagania dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki zostały obecnie określone w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

Rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastępuje rozporządzenie (UE) nr 2015/830 zawierające wymagania merytoryczne i formalne dotyczące kart charakterystyki

Po 1 stycznia 2023 r. karta charakterystyki każdego produktu dostępnego na rynku powinna być zgodna z tym rozporządzeniem, co oznacza konieczność zmiany każdej karty charakterystyki najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

ES I CS I DE I EN I FR I IT I HU I PL I RO I SK I SL

Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1. Identyfikator produktu

Jeżeli mieszanina posiada niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) zgodnie z częścią A sekcja 5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i jest on wskazany w karcie charakterystyki, wówczas UFI podaje się w tej podsekcji.

1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1. 4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2. Elementy oznakowania

2. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3. Substancje

3. Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4. Opis środków pierwszej pomocy

4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5. Środki gaśnicze

5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8. Parametry dotyczące kontroli

8. Kontrola narażenia

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10. Reaktywność

10. Stabilność chemiczna

10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10. Warunki, których należy unikać

10. 5. Materiały niezgodne

10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

11. Informacje o innych zagrożeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12. Toksyczność

12. Trwałość i zdolność do rozkładu

12. Zdolność do bioakumulacji

12. Mobilność w glebie

12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

12. 7. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13. Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14. Grupa pakowania

14. Zagrożenia dla środowiska

14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne ważne informacje dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki

Karta charakterystyki nie powinna zawierać pustych podsekcji. Należy wyraźnie zaznaczyć, jeżeli jakieś dane nie są używane lub są niedostępne

Ponadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki.

Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Jej objętość jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji. Informacje muszą być sformułowane w sposób jasny i zwięzły.

Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny. Należy unikać żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia (np. „może być niebezpieczna”, „nieszkodliwa”, „nieszkodliwa dla zdrowia”), ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

Wszystkie strony karty charakterystyki numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. „strona 1 z 3”) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. „ciąg dalszy na następnej stronie” lub „koniec karty charakterystyki”).

Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. W niektórych przypadkach może to oznaczać pracę więcej niż jednej osoby, ponieważ opracowanie karty charakterystyki wymaga szerokiego zakresu wiedzy.

Kartę charakterystyki dostarcza się nieodpłatnie, w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w momencie pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.

Kartę charakterystyki powinno się przekazywać w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Artykuł powiązany/artykuły powiązane

 • Podanie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI) na karcie charakterystyki

Polecane usługi

 • Tłumaczenie karty charakterystyki zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego

CPU

Wróć do filtra

Zenfone to niezwykły smartfon, który łączy stylowy wygląd z najnowszymi komponentami i oprogramowaniem z najwyższej półki. Rób zdjęcia doskonałej jakości, graj w najnowsze gry mobilne dzięki telefonowi, który naprawdę wyróżnia Cię z tłumu.

Zobacz wszystkie Zenfone

ROG Phone to nietuzinkowy design, wyposażony w unikalne AirTriggers, które umożliwiają precyzyjną kontrolę z wygodniejszym uchwytem. Specjalnie dostrojony procesor o wysokiej wydajności wykracza poza standardowe prędkości, zapewniając wysoką wydajność. Responsywny, ultraszybki wyświetlacz oferuje niezrównane połączenie wysokich częstotliwości odświeżania i wierności wizualnej.

Zobacz wszystkie ROG Phone

Jak wymienić ekran Asus Zenfone 3 [Kompletny poradnik] - na naszej stronie znajdziesz najlepsze produkty elektroniczne w przystępnych cenach

✅ Wybierz bezpłatną dostawę, aby zaoszczędzić więcej

Spis treści

 • 1 Jak wymienić ekran Asus Zenfone 3 [Kompletny poradnik]
 • 2 Ekran wymiany wideo Asus Zenfone 3
  • 2. 1 Znajdź sprzęt i wyświetlacz
 • 3 Instrukcja naprawy: ekran Asus Zenfone 3
  • 3. 1 Krok 1 
  • 3. 2 Krok 2
  • 3. 3 Krok 4
  • 3. 4 Krok 5
  • 3. 5 Krok 6
  • 3. 6 Krok 7
  • 3. 7 Krok 8
  • 3. 8 Krok 9
  • 3. 9 Krok 10
  • 3. 10 Krok 11
  • 3. 11 Krok 12
  • 3. 12 Krok 13
  • 3. 13 Krok 14
  • 3. 14 Krok 15
  • 3. 15 Krok 16 Ekran
  • 3. 16 Krok 17
  • 3. 17 Krok 18
  • 3. 18 Krok 19
  • 3. 19 Krok 20
  • 3. 20 Krok 21
  • 3. 21 Krok 22
  • 3. 22 Krok 24
  • 3. 23 Krok 25
  • 3. 24 Krok 26
  • 3. 25 Krok 27
  • 3. 26 Krok 28
  • 3. 27 Krok 29
  • 3. 28 Krok 30
  • 3. 29 Krok 31
 • 4 Krótka notatka o producencie - Kim jest Asus?
 • 5 Odpowiedzialność
 • 6 ZWROTY I WYMIANY
 • 7 PAYPAL
 • 8 KARTA BANKOWA
  • 8. 1 Uwaga
  • 8. 2 ABY PAMIĘTAĆ O BATERIE
  • 8. 3 Reso
  • 8. 4 Jak wymienić ekran Asus Zenfone 3 [Kompletny poradnik]
   • 8. 4. 1 BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
   • 8. 2 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
   • 8. 3 Postaw na bezpieczeństwo, oszczędność i profesjonalizm, wybierz nas, oferujemy usługę assistance na najwyższym poziomie, która nigdy nie zostawi Cię w spokoju przez całą fazę przed i po zakupie, oferujemy produkty najwyższej jakości, oszczędzaj w inteligentny i bezpieczny sposób, a nie na Tobie improwizowane sprzedawcy
  • 8. 5 WARUNKI

Jak wymienić ekran Asus Zenfone 3 [Kompletny poradnik]

Przed zakupem naszych produktów zalecamy zapoznanie się z kartą produktu, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami, chętnie pomożemy w doborze produktu najlepiej odpowiadającego Państwa potrzebom.

Skontaktuj się z nami na Facebooku: TUTAJ 

GWARANCJA JAKOŚCI wybierz bezpieczeństwo, oszczędność i profesjonalizm, wybierz nas, oferujemy usługi assistance na najwyższym poziomie, które nigdy nie zostawią Cię w spokoju podczas całej fazy przed i po zakupie, oferujemy produkty najwyższej jakości, oszczędzaj w inteligentny sposób i na pewno, nie t polegać na prowizorycznych sprzedawcach

 Jak wymienić ekran Asus Zenfone 3 [Kompletny poradnik]

Ekran wymiany wideo Asus Zenfone 3

aby w pełni zrozumieć procedurę, która ma zostać wdrożona, obejrzyj pokazany film, aby ułatwić zrozumienie, jak wymienić ekran Asus Zenfone 3

Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby wymienić pęknięty lub pęknięty ekran w Asus Zenfone 3

Uwaga Jeśli rama jest uszkodzona lub wygięta, ważne jest, aby go wymienić, w przeciwnym razie nowy ekran może nie pasować i ulec uszkodzeniu z powodu nierównomiernego nacisku.

Potrzebny czas: 2 - 3 godziny

potrzebujesz wyświetlacza dla siebie Asus Zenfone 3?

Oceń nasze niedrogie rozwiązania z gwarancją i serwisem, nie polegaj na prowizorycznych sprzedawcach z produktami niskiej jakości i bez gwarancji

wyświetlacz do Twojego Asus Zenfone 3

Wprowadzenie - Kompletny przewodnik po wymianie ekranu Asus Zenfone 3

Lo ekran Twój Asus Zenfone 3 ma wady pokaz? Czy ekran jest pęknięty i usiany pęknięciami? Więc nie możesz już przeglądać aplikacji bez drapania palców? Może dotyk też nie reaguje prawidłowo… Wyświetlacz pozostaje czarny, podczas gdy telefon wibruje i dzwoni, aby pokazać, że wciąż żyje?

Wiemy, że ekran Twojego Asus Zenfone 3 to najważniejszy element korzystania z Twojego telefonu! Jednak ekran smartfona jest najbardziej narażony na upadki, uderzenia, a tym samym na stłuczenie. Jednak bez tego Asus Zenfone 3 nie może być używany. Ale po co zmieniać telefony, skoro można wymienić ekran?

nasi eksperci to zrobili przewodnik naprawczy zilustrowane i skomentowane, aby wyjaśnić, jak samodzielnie zmienić wyświetlacz Asus Zenfone 3. Za kilka minut dowiesz się, że manewr jest dostępny dla każdego przy odrobinie dobrej woli. Wszystkie gesty podzielone są na fazy od A do Z, które towarzyszą Ci podczas operacji.

Po co to zmieniać ekran Twój Asus Zenfone 3 sam? Do oszczędzać pieniądze! I tak, będziesz cieszyć się nawet trzykrotnie niższą stawką niż przechodząc przez profesjonalistę. Koszt nowego ekranu poniesiesz tylko, podczas gdy siła robocza… To będzie bezpośrednio Ty! A ekonomia jest jeszcze bardziej widoczna niż kupno nowego modelu!

Ale wymiana ekranu w Asus Zenfone 3 pozwala również na zrobienie BA ekologiczny. Nie uczestniczysz w planowanym starzeniu się i unikasz tworzenia zbędnych odpadów elektronicznych. Naprawiaj zamiast wyrzucać, produkt jest dla nas ważny! Dlatego dzielimy się naszym doświadczeniem, aby pomóc Ci przezwyciężyć wszystkie małe problemy z Twoim telefonem.

Przed wykonaniem naprawy ekranu w Asus Zenfone 3 zalecamy wykonanie pełnej kopii zapasowej danych jako środek ostrożności.

objawy:

 • Zepsuty ekran Asus Zenfone 3
 • Ekran Asus Zenfone 3 HS
 • Czarny ekran Asus Zenfone 3
 • Spalone piksele Asus Zenfone 3
 • Wiele rys na wyświetlaczu Asus Zenfone 3
 • Problemy z kontaktem Asus Zenfone 3 touch
 • Błąd wyświetlania Asus Zenfone 3

ZOBACZ WSZYSTKIE NASZE PORADNIKI DOTYCZĄCE WYMIANY BATERII W SMARTFONIE 

Znajdź sprzęt i wyświetlacz

Niezależnie od tego, jaką ścieżkę wybierzesz, w tym samouczku znajdziesz rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Jestem pewien, że w końcu będziesz w stanie wyjaśnić ten temat, aby zdecydować, jak postępować i przywrócić swojego Asusa Zenfone 3 jakby był nowy. Życzę zatem dobrej lektury, a przede wszystkim powodzenia!

Jeśli nie chcesz polegać na autoryzowanym serwisie, być może dlatego, że smartfon lub tablet nie jest objęty gwarancją, możesz pomyśleć o przeprowadzeniu Wymiana ekranu Asus Zenfone 3 na własny sposób. Uprzedzam jednak, że poprzez sugestie, które wskażę w kolejnych akapitach, nie będę ponosić odpowiedzialności w przypadku, gdyby doszło do uszkodzenia urządzenia.

Instrukcja naprawy: ekran Asus Zenfone 3

poniższe kroki służą wyłącznie celom ilustracyjnym, aby w pełni zrozumieć procedurę, która ma zostać wdrożona, obejrzyj pokazany film, aby ułatwić zrozumienie Jak wymienić ekran Asus Zenfone 3

Proces oddzielania wyświetlacza od ramki zwykle niszczy wyświetlacz, więc nie postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, chyba że chcesz wymienić ekran.

Krok 1 

Otwarcie telefonu spowoduje uszkodzenie wodoodpornych uszczelek. Przed kontynuowaniem zaopatrz się w zapasowe uszczelki lub jeśli nie wymieniasz kleju, uważaj, aby nie narazić telefonu na kontakt z płynami.

Przygotuj iOpener i podgrzej tył telefonu wzdłuż lewej krawędzi przez około dwie minuty. Pomoże zmiękczyć klej zabezpieczający tylną obudowę.

Może być konieczne kilkakrotne podgrzanie i ponowne nałożenie iOpener, aż telefon nagrzeje się wystarczająco. Postępuj zgodnie z instrukcjami iOpener, aby uniknąć przegrzania.

Można również użyć suszarki do włosów, opalarki lub płyty grzejnej. Ale uważaj, aby nie przegrzać telefonu 

W kolejnych krokach odetniesz klej zabezpieczający tylną okładkę.

Unikaj podważania lub cięcia w tym obszarze, aby chronić elastyczny kabel czujnika odcisków palców.

Przymocuj przyssawkę do tylnej pokrywy, jak najbliżej rozgrzanej krawędzi.

Przyssawka nie będzie dobrze przylegać do zakrzywionej części szkła, dlatego unikaj umieszczania jej na samej krawędzi.

Jeśli tylna obudowa telefonu jest uszkodzona, przyssawka może się nie przykleić. Spróbuj podnieść go twardą taśmą lub przyklej przyssawkę super klejem (cyjanoakrylan), a następnie pozostaw do wyschnięcia przed kontynuowaniem.

Podnieś lewą stronę pokrywy za pomocą przyssawki, aby otworzyć małą szczelinę między tylną obudową a ramą.

Ta czynność wymaga przyłożenia dość znacznej siły, ale za pomocą przyssawki wystarczy otworzyć bardzo mały otwór, aby włożyć narzędzie.

Jeśli nie możesz, podgrzej ponownie, aby bardziej zmiękczyć klej i spróbuj ponownie. Klej stygnie bardzo szybko, więc prawdopodobnie będziesz musiał go kilkakrotnie podgrzewać.

Jeśli używasz iOpener, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć przegrzania, w przeciwnym razie opakowanie żelu może pęknąć.

Krok 4

Włóż wytrych w szczelinę.

Tylna szyba może pęknąć, jeśli użyjesz nadmiernej siły lub spróbujesz podważyć ją metalowym narzędziem.

Po włożeniu kostki możesz również umieścić kilka kropli alkoholu izopropylowego w szczelinie, aby osłabić klej, nad którym będziesz pracować w kolejnych krokach.

Krok 5

Przesuń wytrych wzdłuż lewej krawędzi telefonu, aby odciąć klej zabezpieczający tylną obudowę.

Pomocne jest pozostawienie kilofa na miejscu i złapanie kolejnego, aby przejść do następnego kroku. Pozostawienie picka zapobiegnie przyklejaniu się świeżo odciętego kleju.

Kontynuuj cięcie kleju wzdłuż dolnej krawędzi telefonu.

W razie potrzeby podgrzej tylną okładkę, aby zapobiec schłodzeniu i zestaleniu się kleju.

Klejony obszar jest tutaj szerszy, trzeba wbić kostkę głębiej w telefon, aby całkowicie odczepić panel.

Znowu pomocne może być pozostawienie otwierającego picka na miejscu i wzięcie kolejnego do następnego kroku.

Odetnij klej wzdłuż górnej krawędzi i prawej strony.

Jeśli włożysz kilof zbyt głęboko, możesz uszkodzić elastyczny kabel czujnika odcisków palców. Pracuj ostrożnie i zorientuj się zgodnie ze schematem w kroku 2.

Nie próbuj jeszcze całkowicie zdejmować tylnej pokrywy.

Podnieś tylną okładkę z lewej strony i otwórz ją trochę jak książkę.

Krok 9

Użyj czubka pazura, aby podważyć i odłączyć przewód elastyczny czujnika odcisków palców.

Krok 10

Aby ponownie podłączyć kabel czujnika linii papilarnych podczas ponownego montażu, najpierw umieść tylną pokrywę, aż złącze kabla będzie idealnie dopasowane do gniazda.

Następnie naciśnij złącze płaskim końcem spudgera, aby delikatnie zatrzasnąć je na swoim miejscu.

Jeśli masz szczupłe dłonie, możesz wcisnąć złącze palcami. Tylko uważaj, aby nie na siłę nie używać kabla.

Ten krok wymaga cierpliwości i odrobiny doświadczenia. Nie spiesz się i nie wciskaj złącza na siłę podczas ponownego podłączania.

Krok 11

Zdejmij tylną pokrywę.

Aby zamontować tylny panel:

Najpierw użyj pęsety, aby odkleić pozostały klej z tylnej obudowy i ramy telefonu. Następnie oczyść klejone powierzchnie alkoholem izopropylowym o wysokim stężeniu (co najmniej 90%) i niestrzępiącą się szmatką, aby przygotować powierzchnię do nałożenia nowego kleju.

Odklej taśmę samoprzylepną z nowej tylnej szyby, ostrożnie dopasuj jedną krawędź szyby do obudowy telefonu i mocno dociśnij szybę do telefonu.

Aby wymienić tylną pokrywę lub zainstalować ją bez użycia wstępnie naciętego kleju, postępuj zgodnie z tym przewodnikiem.

Pamiętaj, aby włączyć telefon i sprawdzić naprawę przed nałożeniem nowego kleju i ponownym zamknięciem telefonu.

Jeśli wolisz, możesz ponownie zamontować tylny panel bez wymiany kleju. Usuń duże kawałki kleju, które mogą uniemożliwiać prawidłowe dopasowanie pokrywy. Po ponownym montażu podgrzej pokrywę i dociśnij ją, aby dobrze ją zabezpieczyć. Telefon nie będzie już wodoodporny, ale zwykle zapewnia więcej niż wystarczającą siłę wiązania.

Może być konieczne przeniesienie ramy kamery na nowy element. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem wymiany ramki aparatu.

Wykręć jedenaście śrub Phillips 3, 7 mm mocujących cewkę ładowania bezprzewodowego i zespół anteny.

Jeśli niektóre śruby są trudne do wykręcenia nawet po ich całkowitym odkręceniu, możesz je wyciągnąć pęsetą.

Krok 13

Bezprzewodowa cewka ładująca + antena jest również zabezpieczona małymi plastikowymi klipsami.

Użyj spudgera, aby delikatnie podważyć plastik w zaznaczonych miejscach i zwolnić zaciski.

Krok 14

Wymontuj zespół cewki ładowania bezprzewodowego + anteny.

Podczas ponownego montażu najpierw wsuń górną krawędź zestawu w ramkę telefonu, a następnie delikatnie dociśnij resztę, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.

Krok 15

Użyj spudgera, aby odłączyć baterię, podważając złącze pionowo z gniazda.

Za pomocą spudgera odłącz wyświetlacz, delikatnie podważając jego złącze kabla elastycznego podłączone do wejścia na płycie głównej.

W razie potrzeby tymczasowo załóż z powrotem tylną obudowę telefonu, aby chronić płytę główną i baterię przed przypadkowym uszkodzeniem w kolejnych krokach.

Krok 17

Podgrzej dolną część wyświetlacza, aby zmiękczyć klej mocujący go do telefonu.

Klej, który utrzymuje wyświetlacz na miejscu, może być znacznie twardszy niż klej, który zabezpiecza tył telefonu. Jeśli to konieczne, przełącz się na suszarkę do włosów lub opalarkę, aby osiągnąć temperaturę wystarczającą do osłabienia kleju.

Krok 18

Jeśli to możliwe, umieść przyssawkę w pobliżu dolnej krawędzi ekranu.

Jeśli wyświetlacz ma wiele pęknięć, przyssawka może się nie kleić. Spróbuj podważyć wyświetlacz za pomocą uporczywej taśmy lub przyklej przyssawkę super klejem (cyjanoakrylan) i pozostaw do wyschnięcia, aby móc kontynuować.

Krok 19

Pociągnij przyssawkę, aby unieść dolną krawędź wyświetlacza, aby utworzyć szczelinę między wyświetlaczem a ramą.

W końcu, po włożeniu szpikulca, możesz dodać kilka kropel alkoholu izopropylowego do szczeliny, aby osłabić klej w kolejnych krokach.

Przesuń wytrych do otwierania wzdłuż dolnej części wyświetlacza, aby oddzielić go od kleju znajdującego się pod spodem.

Krok 21

Pozostaw otwieracz na miejscu i poświęć chwilę przed przejściem do następnego kroku. Pozostawienie tego picka pozwala zapobiec ponownemu zastyganiu kleju, który właśnie oddzieliłeś.

Podgrzej iOpener i użyj go do ponownego podgrzania lewej strony wyświetlacza przez co najmniej 2 minuty.

Użyj szpica do otwierania, aby oddzielić klej pod lewą stroną wyświetlacza.

Podgrzewaj prawą stronę wyświetlacza przez co najmniej 2 minuty.

Jeśli używasz iOpener, możesz go ponownie podgrzać, jeśli to konieczne, ale postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby uniknąć przegrzania, w przeciwnym razie opakowanie z żelem może się zepsuć.

Użyj szpilki, aby oddzielić klej pod prawą krawędzią wyświetlacza.

Elastyczny kabel wyświetlacza znajduje się tuż poniżej środka tej strony i dlatego może zakłócać pracę kostki, jeśli włożysz go zbyt daleko.

Podgrzewaj górę ekranu przez co najmniej 2 minuty.

Jeśli używasz iOpener, możesz go ponownie podgrzać, jeśli to konieczne, ale postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć przegrzania, w przeciwnym razie żelowa folia może pęknąć.

Krok 27

Nie przykładaj zbyt dużej siły, w przeciwnym razie ryzykujesz uszkodzenie czujników z przodu ekranu i głośnika. Możesz wrócić do tej części, aby zakończyć separację, gdy reszta wyświetlacza będzie czysta.

Krok 28

Pamiętaj, że elastyczny kabel wyświetlacza znajduje się pośrodku po prawej stronie i może przeszkadzać w pracy picka.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas podważania górnej krawędzi, aby nie uszkodzić czujników z przodu i głośnika.

W razie potrzeby użyj szpikulców, aby zakończyć oddzielanie od kleju pod całym wyświetlaczem.

Krok 29

Podnieś i całkowicie oddziel lewą stronę wyświetlacza od ramy.

Druga strona będzie wymagała większej uwagi podczas separacji ze względu na obecność elastycznego kabla wyświetlacza.

Krok 30

Aby całkowicie oddzielić prawą stronę wyświetlacza, przeprowadź elastyczny kabel wyświetlacza przez otwór w ramie.

Krok 31

Kliknij ten link, aby uzyskać szczegółowy przewodnik po naklejaniu naklejki na ekranie.

Przed zamontowaniem nowego wyświetlacza należy koniecznie usunąć wszelkie ślady starego kleju z ramy, zwracając również uwagę na ewentualne fragmenty szkła.

Po usunięciu wszystkich śladów kleju i szkła z ramy, wyczyść miejsca klejenia alkoholem izopropylowym o stężeniu 90% (lub wyższym) i niestrzępiącą się szmatką lub filtrem do kawy amerykańskiej. Poruszaj się tylko w jednym kierunku, a nie tam iz powrotem.

Pomaga to usunąć resztki kleju i przygotowuje powierzchnię na nowy klej.

Jeśli rama jest wygięta lub jeśli pozostały klej lub pozostałości szkła, nowy wyświetlacz nie będzie pasował prawidłowo i może ulec uszkodzeniu. W razie potrzeby wymień ramę.

Najlepszym sposobem zabezpieczenia nowego ekranu jest użycie wstępnie przyciętego dwustronnego arkusza samoprzylepnego. Przyklej taśmę z tyłu wyświetlacza, a następnie ostrożnie przesuń kabel wyświetlacza po ramie. Wyrównaj ekran i wciśnij go na miejsce

Krótka notatka o producencie - Kim jest Asus?

Odpowiedzialność

Przed demontażem twojego Asus Zenfone 3, rozładuj baterię poniżej 25%.  Naładowany akumulator litowo-jonowy może się zapalić i/lub eksplodować w przypadku przypadkowego przebicia.

Jeśli bateria jest spuchnięta, zachowaj środki ostrożności. Nie podgrzewaj swojego Asus Zenfone 3 . Jeśli to konieczne, możesz użyć zakraplacza lub strzykawki, aby wstrzyknąć alkohol izopropylowy (czystość powyżej 90%) wokół krawędzi tylnej pokrywy, aby osłabić klej. Spuchnięte baterie mogą być niebezpieczne, więc noś okulary ochronne i zachowaj ostrożność; jeśli nie masz pewności, czy wiesz, jak wykonać zabieg, zanieś baterię do profesjonalisty.

NASZA STRONA NIE ODPOWIADA W ŻADNYM SPOSÓB ZA USZKODZENIA RZECZY LUB LUDZI, ARTYKUŁ JEST UJAWNIONY TUTAJ WYŁĄCZNIE W CELU INFORMACYJNYM I UJAWNIANIA 

UWAGA WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZEJRZYSTA POLITYKA WYSYŁKI

Płatność przy odbiorze jest dostępna tylko w niektórych krajach, a dostępność jest oznaczona pieczęcią na karcie produktu

karta kredytowa lub debetowa online bez opłat za dostawę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Proszę poczekać 1-2 dni robocze na lokalne przetworzenie zamówienia i dodatkowy dzień na dostawy zewnętrzne. Informacje o śledzeniu są automatycznie wysyłane na adres e-mail podany przy kasie.

Jeśli nie otrzymasz informacji o śledzeniu w ciągu 1-2 dni roboczych, sprawdź folder ze spamem lub napisz do nas na adres digitalnowinternational@gmail. com

Zamówienia są realizowane i wysyłane 5 dni w tygodniu (sobota-czwartek), z wyłączeniem świąt międzynarodowych.

Możesz śledzić swoje zamówienie u kuriera, po prostu logując się na ich stronie internetowej i podając swój numer śledzenia.

Czas dostawy produktu różni się dla każdego produktu, czas wysyłki jest wskazany w każdym indywidualnym arkuszu produktu

ZWROTY I WYMIANY

Jeśli klient nie jest zadowolony z zakupu, może otrzymać wymianę w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.

Towar musi być nieużywany - w oryginalnym opakowaniu z nienaruszonymi etykietami ochronnymi i naklejkami - oraz w takim samym stanie, w jakim był w momencie odbioru.

Produkty zakupione bezpośrednio z naszej strony internetowej muszą zostać zwrócone do naszego magazynu, aby otrzymać zwrot i pełny zwrot pieniędzy;

Należy pamiętać, że koszty wysyłki zwrotu towaru mogą zostać poniesione przez użytkownika.

Raceleader nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty utracone podczas dostawy zwrotnej.
Wykonaj poniższe czynności, aby zwrócić zamówienie:

 • „Wyślij prośbę” pocztą elektroniczną na adres Digitalnowinternationa@gmail. com
 • Wybierz Zwrot jako temat i podaj powód zwrotu - wyślij e-mail
 • Od razu otrzymasz odpowiedź z instrukcją zwrotu
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami tworzenia etykiety zwrotnej
 • Wyślij do nas zamówienie kurierem
 • Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie.

  Z jakiej metody płatności mogę skorzystać?

  Akceptujemy płatności PayPal, kartą kredytową i przelewem bankowym.

  Karta charakterystyki produktu Asus Zenfone 3

  Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki produktu Asus Zenfone 3

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki produktu Asus Zenfone 3