Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Hitachi 4080

Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Hitachi 4080 jest niezbędnym elementem w celu zapewnienia bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że urządzenie będzie działać prawidłowo. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego używania, pielęgnacji i instalacji urządzenia. Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Hitachi 4080 zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, a także wskazówki dotyczące używania urządzenia. Instrukcja zawiera także informacje na temat prawidłowej instalacji urządzenia oraz informacje o wymaganej konserwacji i konserwacji urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Hitachi 4080

Konserwacje swojego sprzętu każdy powinien przeprowadzać co jakiś czas. W pierwszym kroku polega ona na otworzeniu obudowy urządzenia oraz sprawdzeniu stanu urządzenia. W następnym kroku wyczyszczeniu wszystkich portów, złącz, filtrów oraz systemu chłodzenia. Konserwacja systemu chłodzenia polega na rozebraniu układu oraz na dokładnym wyczyszczeniu radiatorów jak i wyczyszczeniu procesora oraz procesora graficznego za pomocą alkoholu izopropylowego. Po wykonaniu tych czynności nakładana jest pasta termo przewodząca na procesor i procesor graficzny w celu zwiększenia wydajności układu odprowadzenia ciepła. Urządzenie jest składane instalowane są najnowsze sterowniki jak i aktualizacje systemu operacyjnego, defragmentacja dysku. Na koniec sprzęt jest czyszczony z zewnątrz za pomocą specjalnego preparatu. Taka konserwacja sprzętu powinna zapewnić poprawę wydajności sprzętu oraz dobrą kulturę pracy.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151836 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8621266, faks 017 8622526.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego eksploatowanego w Oddziale Regionalnym KRUS w Rzeszowie oraz w 17 podległych Placówkach Terenowych.

II. 2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego eksploatowanego w Oddziale Regionalnym KRUS w Rzeszowie oraz w 17 podległych Placówkach Terenowych. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50. 31. 20. 00-5, 50. 21. 00-6, 50. 32. 00. 00-4, 50. 30. 00-5. 3. W zakres świadczonych usług wchodzą następujące czynności: a) wykonywanie okresowej konserwacji eksploatowanego sprzętu zgodnie z wykazem określonym w Załącznikach Nr 6a i 6b do SIWZ, b) wykonywanie na wniosek Zamawiającego pogwarancyjnych napraw sprzętu zgodnie z wykazem określonym w Załącznikach Nr 6a i 6b do SIWZ, c) dostawa części zamiennych do napraw, d) zabezpieczenie bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu na czas naprawy sprzętu rezerwowego o równoważnych parametrach techniczno - eksploatacyjnych w przypadku kiedy naprawa potrwa dłużej niż terminy określone w ust. 6 litera f), e) bezpłatny ogólnodostępny serwis konsultacyjny ( hotline) od poniedziałku do piątku w godz. 7: 00 - 15: 00 w zakresie: - przedmiotu umowy, - pomocy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów ze sprzętem, okablowaniem, infrastrukturą itp., - konsultacji związanych z modernizacją istniejącego sprzętu oraz zakupem nowego, f) wykonywanie w ramach wynagrodzenia umownego ekspertyz technicznych sprzętu komputerowego w celu określenia przydatności do dalszego użytkowania. 4. W zakres usługi konserwacji sprzętu komputerowego wchodzą następujące czynności: a) usługa konserwacji sprzętu komputerowego będzie dokonywana w miejscu zainstalowania sprzętu: 6 razy w okresie trwania umowy (co ok. 6 m-cy) dla sprzętu wymienionego w Załączniku Nr 6a, oraz 3 razy w okresie trwania umowy (co ok. 12 m-cy) dla sprzętu wymienionego w Załączniku Nr 6b - w godzinach pracy Zamawiającego, w obecności użytkownika sprzętu, a w przypadku jego nieobecności, w obecności osoby wyznaczonej przez przełożonego w uzgodnionych z Zamawiającym terminach, b) Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania przeglądu w trakcie trwania umowy, c) konserwacja sprzętu nie powinna powodować przestojów w pracy Oddziału oraz Placówek Terenowych, d) Wykonawca w ramach kosztów konserwacji zobowiąże się do naprawy elementów uszkodzonych o wartości usługi nie przekraczającej 50, 00 zł brutto na Oddział/Placówkę Terenową, przy każdorazowej konserwacji, e) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wszelkie ewentualne uszkodzenia oraz nieprawidłowości w działaniu sprzętu wykryte w trakcie wykonywania czynności konserwacyjnych, f) Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzania w ramach wynagrodzenia umownego, pisemnych ocen technicznych co do zasadności dalszej eksploatacji sprzętu, mając na uwadze stopień zużycia i stopień nowoczesności, g) konserwacja sprzętu objętego gwarancją jest wykonywana w zakresie nie powodującym jej utraty. W przypadku gdyby konserwacja spowodowała utratę gwarancji producenta, Wykonawca będzie zobowiązany przejąć obowiązki wynikające z gwarancji producenta na to urządzenie, h) przed przystąpieniem do wykonywania usług konserwacji, Wykonawca otrzyma wykaz sprzętu objętego gwarancją, i) Wykonawca na własny koszt zapewni środki, materiały i urządzenia konieczne do przeprowadzania konserwacji. 5. Szczegółowa specyfikacja czynności konserwacyjnych zawarta jest w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 6. Zakres napraw awaryjnych sprzętu komputerowego obejmuje: a) wykonywanie napraw sprzętu, w skład których wchodzi: - lokalizacja uszkodzenia, - naprawa uszkodzonego sprzętu, wraz z wymianą uszkodzonych części i podzespołów, - poinformowanie Zamawiającego o ewentualnych przyczynach awarii, - przedstawienie kosztorysu naprawy i uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany kosztorys naprawy będzie podstawą do wykonania usługi naprawy, - sporządzenie w ramach wynagrodzenia umownego pisemnych ocen technicznych co do zasadności dokonania naprawy oraz dalszej eksploatacji mając na uwadze koszty naprawy, stopień zużycia i stopień nowoczesności. b) naprawa sprzętu wykonywana będzie na zlecenie Zamawiającego przekazane drogą faksową, mailową lub telefoniczną, c) naprawa sprzętu zakwalifikowanego do naprawy pilnej (z grupy I, o której mowa pod lit. f) wykonywana będzie w miejscu jego użytkowania, sprzęt zakwalifikowany do naprawy zwykłej (z grupy II, o której mowa pod lit. f) odbierany i dostarczany będzie przez Wykonawcę na własny koszt z siedziby OR KRUS w Rzeszowie, PT w Jaśle lub PT w Przeworsku, d) przekazanie sprzętu odbywać się będzie protokołem przekazania z opisem uszkodzenia, e) dopuszcza się naprawę, odbiór lub dostarczenie sprzętu (z grupy II, o której mowa pod lit. f) w miejscu jego użytkowania, f) czas napraw dla poszczególnych grup sprzętu wynosi: - grupa I - naprawy pilne dotyczące serwerów, węzłów sieci ETHERNET, osprzętu sieciowego, zasilania i UPS serwera - nie dłużej niż 12 godzin, - grupa II - naprawy zwykłe dotyczące pozostałego sprzętu - nie dłużej niż 72 godziny, g) czas napraw liczony jest od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy w dni robocze od 7:30 do 15:30, dla zgłoszeń w innych godzinach czas liczony jest od godziny 7:30 najbliższego dnia roboczego Zamawiającego, do uruchomienia sprzętu po awarii lub uruchomienia sprzętu zastępczego, h) w przypadku kiedy naprawa sprzętu przedłuży się ponad okres określony w ust. 6 litera f), Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia dostarczy i uruchomi sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach techniczno-eksploatacyjnych jak sprzęt naprawiany, i) do terminu naprawy nie wlicza się czasu od momentu przekazania Zamawiającemu kosztorysu naprawy, o którym mowa w ust. 6 litera k) do momentu jego akceptacji przez Zamawiającego, j) każda naprawa w ramach wynagrodzenia kosztorysowego obejmuje również wykonanie czynności konserwacyjnych naprawianego sprzętu, k) przed dokonaniem naprawy sprzętu Wykonawca przedstawi kosztorys naprawy, który po akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do realizacji usługi naprawy, l) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania przez Wykonawcę usługi naprawy sprzętu, jeżeli uzna że zaproponowany koszt części zamiennych zawartych w kosztorysie naprawy jest wyższy od ich przeciętnych cen rynkowych lub kiedy z oceny technicznej sporządzonej przez Wykonawcę będzie wynikało brak zasadności dokonania naprawy i dalszej eksploatacji. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe. 7. Dyski twarde oraz inne nośniki danych zarówno objęte gwarancją, jak i po okresie gwarancyjnym, w wypadku uszkodzenia pozostają w siedzibie Zamawiającego i są jego własnością. Sprzęt przekazywany do naprawy pozbawiony będzie na czas naprawy nośników danych. 8. Sieć uznaje się po naprawie za sprawną, jeżeli wykonane i uzgodnione z użytkownikiem w formie notatki służbowej testy, dają wynik pozytywny oraz system operacyjny Windows Serwer oraz telefony VoIP pracują poprawnie, tj. możliwe jest wykonanie wszystkich przewidzianych dla nich funkcji. 9. O każdej zmianie adresu do doręczeń, numeru faksu, telefonu, adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, zgłoszenie awarii sprzętu lub błędów w funkcjonowaniu sieci dokonane pod dotychczasowy adres, numer telefonu, faksu czy adres e-mail, uznaje się za skuteczne. 10. Zmiana ilości sprzętu (+/- 10%), która wystąpiłaby w związku z zakupem nowego lub likwidacją zużytego sprzętu nie będzie stanowić zmian umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.

SEKCJA III: PROCEDURA

III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12. 07. 2011.

IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZETO - RZESZÓW Sp. z o. o., ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

  Sprawdź tą firmę:

IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185365, 85 PLN. 6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 118084, 92

 • Oferta z najniższą ceną: 118084, 92 / Oferta z najwyższą ceną: 209240, 22

 • Waluta: PLN.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Komputery - jak wszystkie urządzenia - czasem się psują. Zdarza się, że przez zaniedbywanie podstawowych czynności konserwacyjnych sprzęt IT działa wolniej, poniżej swoich możliwości. Na pracę peceta może też wpłynąć niefrasobliwość użytkownika - na przykład instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł, zapchanie dysku, kasowanie kluczowych plików czy niezważanie na wysoką temperaturę otoczenia. Aby komputer funkcjonował bezproblemowo, należy pamiętać o fundamentalnych regułach oraz regularnie przeprowadzać rutynowe działania, których celem jest konserwacja komputerów

Konserwacja komputerów

Wszystko należy zacząć od podzespołów komputera. Większość z nich to elementy bardzo wrażliwe - zwłaszcza na wysokie lub niskie temperatury. Warto wiedzieć, że w nawet - wydawałoby się - zupełnie szczelnej obudowie gromadzi się kurz. Im jest tam go więcej, tym większe ryzyko, że zapali się, uszkadzając tym sam podzespoły. Dlatego niezbędną rzeczą jest regularne (co 2-3 miesiące) otwieranie obudowy i czyszczenie jej wnętrza za pomocą sprężonego powietrza - pojemniki z nim można kupić bez problemu w większości sklepów komputerowych.

Uwaga! Wnętrza komputera nie wolno czyścić za pomocą odkurzacza!

O tematyce korzystania z komputera w trakcie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur pisaliśmy już szczegółowo na łamach naszego Poradnika. Oto wybór linków do najważniejszych tekstów:

Komputer a burza - wyładowania atmosferyczne potrafią być zabójcze dla sprzętu informatycznego, jednak jeżeli przestrzegasz podstawowych zasad bezpieczeństwa, ryzyko spada do minimum. W naszym poradniku przeczytasz o tym, co należy zrobić, gdy za oknem zaczyna się błyskać.

Komputer a mróz - mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że niska temperatura może być dla sprzętu elektronicznego równie groźna jak upał. Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób trzeba zabezpieczać laptopy i inne urządzenia przenośne przed mroźnym powietrzem.

Komputer a upał - każdy sprzęt elektroniczny wydziela ciepło. Gdy jest ono źle odprowadzane, podzespoły się przegrzewają. Największe ryzyko występuje oczywiście w trakcie upałów - zapoznaj się z naszym artykułem, by poznać fundamentalne zasady postępowania w gorące dni.

Konserwacja ko puterów - oprogramowanie

Mądre korzystanie z software’u to podstawa. Chodzi tu zarówno o podejrzliwość w stosunku do do aplikacji z nieznanych źródeł, jak i rozsądne gospodarowanie zasobami plików. Pod tym ostatnim pojęciem można rozumieć między innymi:

 • regularne przeprowadzanie defragmentacji i czyszczenia dysku;

 • kontrolę uruchamianych przy starcie systemu (wpisanie w Wyszukaj programy i pliki “msconfig” i odznaczenie z listy Uruchamianie niepotrzebnych aplikacji);

 • kontrolę działających w tle procesów (przez Menadżera zadań);

 • systematyczne sprawdzanie komputera programami antywirusowymi i antyspyware;

 • niekasowanie ważnych plików z folderów systemowych (system i system32) i rejestru;

 • nieinstalowanie przesadnej liczby aplikacji.

O bezpieczeństwie komputerowym, przydatnych aplikacjach ochronnych oraz o działaniach optymalizacyjnych pisaliśmy już wiele razy w naszym Poradniku. Poniżej prezentujemy wybór najciekawszych tekstów, z którymi warto się zapoznać, by lepiej dbać o swoją maszynę:

Triki ułatwiające prace na Windows 8 - najnowszy system operacyjny Microsoftu nie cieszy się uznaniem wśród użytkowników, o czym świadczą marne wyniki sprzedaży i rozpaczliwe działania giganta z Redmond, który pragnie (niemalże siłą) nakłonić ludzi do korzystania z ich niezbyt udanego dzieła. W artykule przedstawione są proste sztuki, które poprawiają komfort pracy. Wśród nich znajdziecie opis tego, jak można usunąć niesławny ekran z kafelkami.

Optymalizacja netbooka - małe przenośne komputerki cechują się długim czasem pracy na baterii, przez co znajdują zwolenników wśród ludzi mobilnych. Jest jednak łyżka dziegciu w tej (niewielkiej) beczce miodu - netbooki zazwyczaj są mało wydajne. Oto zestaw działań, które pomogą wycisnąć z małego komputera ostatnie soki.

Bezpieczeństwo IT w firmie - kompendium wiedzy na temat ochrony firmowych komputerów. Lektura obowiązkowa dla przedsiębiorcy, który chce spać spokojnie, nie obawiając się katastrofalnych skutków działań hakerów.

Usuwanie adware i spyware - mądry Polak po szkodzie. Co robić, gdy przez niefrasobliwość użytkownika na komputerze rozgoszczą się intruzi w postaci aplikacji szpiegowskich i reklamowych? Wszystkiego dowiesz się z naszego poradnika.

Zmniejszanie zużycia RAMu w Chrome - prosta sztuczka, która może znacznie ułatwić korzystanie z popularnej przeglądarki firmy Google.

Instalacja Linuksa - Windows nie jest jedynym systemem operacyjnym na świecie. Darmowy Linux może go z powodzeniem zastępować. Przeczytaj przewodnik po instalacji tego wydajnego oprogramowania.

Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Hitachi 4080

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Hitachi 4080

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Hitachi 4080