Instrukcja łatwej konfiguracji Aeg Scz71800f0

Instrukcja łatwej konfiguracji Aeg SCZ71800F0 to łatwy i niezawodny sposób na instalację tego modelu wzmacniacza domowego. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje, aby prawidłowo skonfigurować urządzenie. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje o wszystkich funkcjach wzmacniacza, wraz z wyjaśnieniami, jak je włączyć lub wyłączyć. Zawiera również instrukcje dotyczące konfiguracji wejść i wyjść, aby zapewnić optymalne wykorzystanie wzmacniacza. Instrukcja łatwej konfiguracji Aeg SCZ71800F0 jest kompatybilna z wieloma wzmacniaczami domowymi i jest dostępna w formie drukowanej i online. Może być używana do prawidłowego dostosowania wzmacniacza do Twoich potrzeb i preferencji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja łatwej konfiguracji Aeg Scz71800f0

Jesteś obecnie na stronie instrukcji dla marki. Wybierz kategorię produktów, aby łatwo znaleźć instrukcję dla marki. Nie możesz znaleźć produktu marki? Wpisz w pasku wyszukiwania markę i model, aby znaleźć instrukcję dla marki. Na stronie InstrukcjaObslugiPDF. pl aktualnie jest 8014 instrukcji marki, podzielonych na kategorie 31. Najbardziej popularne kategorie produktów marki to:

  • Piekarniki
  • Pralki
  • Zmywarki

najpopularniejsze produkty marki dzisiaj to:

  • AEG Competence
  • AEG Ultimate 8000
  • AEG T8DE86ES

Zobacz poniższy poradnik dla AEG SCZ71800F0. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACHDziękujemy za wybór tego produktu AEG.Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnejpracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, któreułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźćw zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilkuminut na lekturę w celu zapewnienia najlepszegowykorzystania urządzenia.AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNEW sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko coniezbędne do utrzymania urządzeń AEG w doskonałymstanie technicznym i wizualnym. Wśród szerokiej gamyakcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanychzgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemyspecjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce,półki na butelki oraz torby do delikatnego prania...Odwiedź sklep internetowy pod adresemwww. aeg. com/shop79

Strona: 2

SPIS TREŚCI81 Informacje dotyczącebezpieczeństwa84 Panel sterowania88 Pierwsze użycie88 Codzienna eksploatacja93 Przydatne rady i wskazówki95 Konserwacja i czyszczenie98 Co zrobić, gdy…100 Dane techniczne100 Instalacja102 Hałas/głośna praca104 Ochrona środowiskaW niniejszej instrukcji użyte zostałynastępujące symbole:Ważne informacje dotyczącebezpieczeństwa użytkownika orazprawidłowej eksploatacji urządzenia.Informacje i wskazówki ogólneInformacje dot. ochrony środowiskaProducent zastrzega sobie możliwośćwprowadzenia zmian bez wcześniejszegopowiadomienia80 Spis treści

Strona: 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAW celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed in-stalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracającszczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia po-winni poznać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek iwypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania urządzeniaoraz przekazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządze-nia.W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych należy przestrze-gać środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie jestodpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ogra-niczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiada-jące wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą onenadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przezosobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzykouduszenia.• W przypadku utylizacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód za-silający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci przedporażeniem prądem lub przed zamknięciem się w środku urządzenia.• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządze-nie z blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem staregourządzenia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzie-niu dziecka.Ogólne zasady bezpieczeństwaOSTRZEŻENIE!Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w meblu do zabudowy nie mogą być za-kryte ani zanieczyszczone.• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w zwykłychwarunkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obsługi.• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych aniżadnych innych sztucznych metod.• Nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrzurządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez producen-ta.• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.Informacje dotyczące bezpieczeństwa 81

Strona: 4

• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a),który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest łatwopalny).Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzoneżadne elementy układu chłodniczego.Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, należy:– unikać otwartego płomienia oraz innych źródeł zapłonu;– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lubzmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia przewodu zasilającegomogą spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wszelkie elementy elektryczne (przewód zasilający, wtycz-kę, sprężarkę) może wymienić wyłącznie autoryzowany serwis lub technik o odpowiednichkwalifikacjach.1. Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.2. Należy upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego nie została przygniecionaani uszkodzona przez tylną ściankę urządzenia. Przygnieciona lub uszkodzonawtyczka może się przegrzewać i spowodować pożar.3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego urządzenia.4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.5. Jeżeli gniazdko sieciowe jest obluzowane, nie wolno wkładać do niego wtyczki prze-wodu zasilającego. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.6. Nie wolno używać urządzenia bez klosza żarówki16) oświetlenia wnętrza.• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność przy jego przenoszeniu• Nie wolno wyjmować ani dotykać przedmiotów w komorze zamrażarki wilgotnymi/mokry-mi rękoma, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry lub odmrożenie.• Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.• Żarówki oświetlenia17) zastosowane w tym urządzeniu są specjalnymi żarówkami prze-znaczonymi wyłącznie do urządzeń domowych. Nie nadają się one do oświetlania pomie-szczeń domowych.Codzienna eksploatacja• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plastikowych elementach urządzenia.• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów ani płynów w urządzeniu, ponieważ mogąspowodować wybuch.• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio przy otworze wentylacyjnym na tylnejściance. 18)• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po rozmrożeniu.• Zapakowaną zamrożoną żywność należy przechowywać zgodnie z instrukcjami jej pro-ducenta.16) Jeśli urządzenie jest wyposażone w klosz.17) Jeśli urządzenie jest wyposażone w oświetlenie.18) Jeśli urządzenie jest bezszronowe.82 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Strona: 5

• Należy ściśle stosować się do wskazówek dotyczących przechowywania podanych przezproducenta urządzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.• W zamrażarce nie należy przechowywać napojów gazowanych, ponieważ duże ciśnieniew pojemniku może spowodować ich eksplozję i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.• Lody na patyku mogą być przyczyną odmrożeń w przypadku konsumpcji bezpośredniopo ich wyjęciu z zamrażarki.Konserwacja i czyszczenie• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę prze-wodu zasilającego z gniazdka.• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami.• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Należy stoso-wać plastikową skrobaczkę.• Należy regularnie sprawdzać otwór odpływowy skroplin w chłodziarce. W razie koniecz-ności należy go wyczyścić. Jeżeli otwór odpływowy jest zablokowany, woda zacznie sięzbierać na dnie chłodziarki.InstalacjaPodłączenie elektryczne urządzenia należy wykonać zgodnie z wskazówkami podanymi wodpowiednich rozdziałach.• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest w żaden sposób uszkodzone. Nie wol-no podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natych-miast zgłosić sprzedawcy. W tym przypadku należy zachować opakowanie.• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, abyolej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpowied-nia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby uzyskać wystarczającą wentylację,należy postępować zgodnie z wskazówkami dotyczącymi instalacji.• W razie możliwości tylną ściankę urządzenia należy ustawić od ściany, aby uniknąć doty-kania lub chwytania za ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz) i zapobiec ewentualnymoparzeniom.• Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu kaloryferów lub kuchenek.• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządzenia możliwy był dostęp do wtyczki sieciowej.• Urządzenie można podłączyć wyłącznie do instalacji doprowadzającej wodę pitną. 19)Serwis• Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być przepro-wadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.• Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym.Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.19) Jeśli przewidziane jest podłączenie do sieci wodociągowej.Informacje dotyczące bezpieczeństwa 83

Strona: 6

Ochrona środowiskaW obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazówszkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z odpadami ko-munalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie należy utyli-zować zgodnie z obowiązującymi przepisami, które można uzyskać od władz lokalnych. Na-leży unikać uszkodzenia układu chłodniczego, szczególnie z tyłu przy wymienniku ciepła.Materiały zastosowane w urządzeniu, które są oznaczone symbolem, nadają się do po-nownego przetworzenia.PANEL STEROWANIA1 2 3 4 5 6 7 81 Przycisk ON/OFF zamrażarki2 Przycisk obniżania temperatury chłodziarki3 Przycisk podwyższania temperatury chłodziarki4 Przycisk Mode5 Przycisk OK6 Przycisk obniżania temperatury zamrażarki7 Przycisk podwyższania temperatury zamrażarki8 WyświetlaczIstnieje możliwość zmiany zdefiniowanego dźwięku przycisków na głośniejszy poprzez jed-noczesne naciśnięcie i przytrzymanie przez kilka sekund przycisku Mode oraz przycisku ob-niżania temperatury. Zmianę tę można cofnąć.WyświetlaczOff COOL FROSTMATICmin10 785 6432191 Wskaźnik komory chłodziarki2 Wskaźnik temperatury chłodziarki i wskaźnik zegara3 Wskaźnik wyłączenia chłodziarki4 Funkcja COOLMATIC5 Funkcja FROSTMATIC6 Wskaźnik temperatury zamrażarki7 Wskaźnik komory zamrażarki

Strona: 7

8 Wskaźnik alarmu9 Funkcja blokady uruchomienia10 Funkcja Minute MinderWłączanie urządzeniaAby włączyć urządzenie, należy:1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.2. Wskaźniki temperatury wskazują ustawioną domyślną temperaturę.Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie “dEMo”, urządzenie działa w trybie demo:patrz rozdział „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”.Aby wybrać ustawienie innej temperatury, należy zapoznać się z rozdziałem „Regulacjatemperatury”.Wyłączanie chłodziarkiAby wyłączyć chłodziarkę:1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż pojawi się odpowiednia ikona.Wskaźnik wyłączenia chłodziarki i wskaźnik komory chłodziarki zaczną migać.Wskaźnik temperatury chłodziarki będzie wyświetlał kreski.2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.3. Widoczny będzie wskaźnik wyłączenia chłodziarki.Włączanie chłodziarkiAby włączyć chłodziarkę:Zacznie migać wskaźnik wyłączenia chłodziarki.3. Wskaźnik wyłączenia chłodziarki zniknie.Wyłączanie zamrażarkiAby wyłączyć zamrażarkę, należy wykonać następujące czynności:1. Nacisnąć przycisk ON/OFF urządzenia i przytrzymać przez 5 sekund.2. Wskaźnik temperatury zamrażarki zniknie.3. Wskaźnik komory zamrażarki zniknie.Włączanie zamrażarkiAby włączyć zamrażarkę, należy wykonać następujące czynności:1. Nacisnąć przycisk zamrażarki ON/OFF.2. Po kilku sekundach może zostać wyemitowany sygnał dźwiękowy alarmu.Informacje na temat wyłączania alarmu znajdują się w rozdziale „Alarm wysokiej tem-peratury”.3. Wskaźniki temperatury wskazują ustawioną domyślną temperaturę.Panel sterowania 85

Strona: 8

Aby wybrać ustawienie innej temperatury, należy zapoznać się z rozdziałem „RegulacjaWyłączanie urządzeniaJak w przypadku pojedynczej komory.Regulacja temperaturyUstawienia temperatury chłodziarki i zamrażarki można zmieniać za pomocą regulatorówtemperatury.Ustawić domyślną temperaturę:• +5°C w komorze chłodziarki• -18°C w komorze zamrażarkiWskaźnik temperatury wskazuje ustawioną temperaturę.Ustawiona temperatura zostanie osiągnięta w ciągu 24 godzin.Po zaniku zasilania ustawiona temperatura będzie zachowana.Funkcja Minute MinderFunkcja Minute Minder, umożliwiająca ustawienie alarmu dźwiękowego, jest przydatna np.w przypadku konieczności schładzania przez określony czas jakiegoś produktu lub przy-pomnienia, że w zamrażarce znajdują się butelki umieszczone tam w celu szybkiego schło-dzenia.Aby włączyć funkcję, należy:Wskaźnik Minute Minder zacznie migać.Przez kilka sekund będzie wyświetlana ustawiona wartość dla minutnika (30 minut).2. Nacisnąć przycisk regulacji minutnika, aby zmienić ustawienie w zakresie od 1 do 90minut.3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.Zostanie wyświetlony wskaźnik Minute Minder.Wskazanie minutnika zacznie migać (min).Po zakończeniu odliczania wskaźnik Minute Minder zacznie migać i zostanie wyemitowanydźwiękowy sygnał alarmowy:1. Wyjąć napoje przechowywane w komorze zamrażarki.2. Nacisnąć przycisk OK, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy i zakończyć działanie funkcji.Podczas odliczania czasu funkcję można w dowolnej chwili wyłączyć:1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie migać wskaźnik Minute Minder.3. Wskaźnik Minute Minder zgaśnie.W dowolnej chwili podczas odliczania można zmienić ustawiony czas poprzez naciśnięcieprzycisku obniżania temperatury oraz przycisku podwyższania temperatury.86 Panel sterowania

Strona: 9

Funkcja „Blokada uruchomienia”Aby zablokować działanie przycisków przed przypadkowym użyciem, należy wybrać funkcję„Blokada uruchomienia”.Aby włączyć funkcję:2. Wskaźnik blokady uruchomienia zacznie migać.3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wybór.Wskaźnik blokady uruchomienia będzie widoczny.Aby wyłączyć funkcję:1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż zacznie migać wskaźnik blokady uruchomie-2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wybór.3. Wskaźnik blokady uruchomienia zgaśnie.Alarm wysokiej temperaturyWzrost temperatury w komorze zamrażarki (spowodowany, na przykład, awarią zasilania)jest sygnalizowany poprzez:• miganie wskaźników alarmu i temperatury zamrażarki• dźwięk alarmowy.Anulowanie alarmu:1. Nacisnąć dowolny przycisk.2. Sygnał dźwiękowy wyłączy się.3. Wskaźnik temperatury zamrażarki przez kilka sekund wskazuje najwyższą odnotowanątemperaturę. Następnie ponownie wskazuje ustawioną temperaturę.4. Wskaźnik alarmu miga aż do chwili przywrócenia normalnych warunków.Gdy normalne warunki przechowywania zostaną przywrócone, wskaźnik alarmu zgaśnie.Alarm otwartych drzwiJeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte przez kilka minut, włącza się alarm dźwiękowy.Alarm otwartych drzwi jest sygnalizowany przez:• migającą kontrolkę alarmową,• sygnał dźwiękowy.Po przywróceniu normalnych warunków (zamknięte drzwi), alarm wyłączy się.Podczas działania alarmu sygnał dźwiękowy można wyłączyć naciskając przycisk alarmu.Funkcja COOLMATICJeżeli istnieje konieczność przechowania większej ilości ciepłych produktów spożywczych,na przykład po zrobieniu zakupów, zaleca się włączenie funkcji COOLMATIC w celu szyb-kiego schłodzenia produktów bez ryzyka podwyższenia temperatury żywności, która jużznajduje się w chłodziarce.Wskaźnik COOLMATIC zacznie migać.Panel sterowania 87

Strona: 10

2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.Zostanie wyświetlony wskaźnik COOLMATIC.Funkcja COOLMATIC wyłącza się automatycznie po około 6 godzinach.Aby wyłączyć funkcję przed jej automatycznym wyłączeniem:1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie migać wskaźnik COOLMATIC.3. Wskaźnik COOLMATIC zniknie.Funkcja wyłącza się po wybraniu innego ustawienia temperatury w chłodziarce.Funkcja FROSTMATICWskaźnik FROSTMATIC zacznie migać.Zostanie wyświetlony wskaźnik FROSTMATIC.Funkcja wyłącza się automatycznie po 52 godzinach.1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie migać wskaźnik FROSTMATIC.3. Wskaźnik FROSTMATIC wyłączy się.Funkcja wyłącza się po wybraniu innej temperatury zamrażarki.PIERWSZE UŻYCIECzyszczenie wnętrzaW celu usunięcia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem urządzenianależy wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim akcesoria letnią wodą z łagodnym myd-łem, a następnie dokładnie je osuszyć.Nie należy stosować silnych detergentów ani materiałów ściernych, ponieważ mogłoby tospowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia.Jeśli na wyświetlaczu jest widoczny symbol “dEMo”, urządzenie działa w trybie demo: patrzrozdział „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”.CODZIENNA EKSPLOATACJAZamrażanie świeżej żywnościKomora zamrażarki jest przeznaczona do długotrwałego przechowywania mrożonek, żyw-ności głęboko zamrożonej oraz do zamrażania świeżej żywności.

Strona: 11

W celu zamrożenia świeżej żywności, należy włączyć funkcję FROSTMATIC co najmniej 24godziny przed umieszczeniem żywności przeznaczonej do zamrożenia w komorze zamra-żarki.Umieścić świeżą żywność do zamrożenia w górnej komorze.Informacje o maksymalnej ilości żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin podanona tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz urządzenia.Proces zamrażania trwa 24 godziny. w tym czasie do zamrażarki nie należy wkładać kolej-nej partii żywności.Przechowywanie zamrożonej żywnościW przypadku pierwszego uruchomienia lub po okresie nieużywania urządzenia, przed wło-żeniem żywności do komory należy odczekać co najmniej 2 godziny od włączenia urządze-nia przy najwyższym ustawieniu.W przypadku przechowywania dużych ilości żywności, wyjąć wszystkie szuflady i kosze zurządzenia, umieścić żywność na półkach, aby uzyskać najlepszą wydajność urządzenia.Należy upewnić się, że żywność nie przekracza dopuszczalnego limitu obciążenia podane-go na boku górnej części urządzenia (tam, gdzie ma to zastosowanie)Jeżeli dojdzie do przypadkowego rozmrożenia żywności, spowodowanego na przykład awa-rią zasilania oraz, gdy urządzenie było wyłączone przez czas dłuższy niż podany w tabelidanych technicznych w punkcie "czas utrzymywania temperatury bez zasilania", należyszybko skonsumować rozmrożoną żywność lub niezwłocznie poddać ją obróbce termicznej,po czym ponownie zamrozić (po ostudzeniu).Kalendarz zamrożonej żywnościSymbole przedstawiają różne rodzaje mrożonej żywności.Liczby wskazują okres przechowywania w miesiącach odpowiedni dla danego rodzaju pro-duktów spożywczych. To, czy zastosowanie ma wyższa czy niższa wartość wskazanego ok-resu przechowywania, zależy od jakości żywności i stopnia przetworzenia przed zamroże-niem.RozmrażanieGłęboko zamrożoną żywność lub mrożonki należy przed użyciem rozmrozić w komorzechłodziarki lub w temperaturze pokojowej, zależnie od czasu przeznaczonego na tę opera-cję.Małe kawałki można gotować w stanie zamrożonym, od razu po wyjęciu z zamrażarki. Wtakim przypadku gotowanie potrwa jednak dłużej.Wytwarzanie kostek loduUrządzenie jest wyposażone w jedną lub więcej tacek do wytwarzania kostek lodu. Napełnićtacki wodą, a następnie umieścić w komorze zamrażarki.Codzienna eksploatacja 89

Strona: 12

Do wyjmowania tacek z zamrażarki nie należy używać metalowych narzędzi.Akumulatory zimnaZamrażarka posiada jeden lub więcej akumulatorów zimna; wydłużają one czas przechowy-wania żywności na wypadek awarii zasilania lub urządzenia.Zmiana położenia półekŚciany komory chłodziarki wyposażono w kilkaprowadnic umożliwiających umieszczenie półekzgodnie z aktualnymi potrzebami.W celu lepszego wykorzystania miejsca przedniewąskie półki mogą zostać umieszczone nad tylny-mi.Rozmieszczanie półek na drzwiachAby umożliwić przechowywanie artykułów spożywczych w opakowaniach o różnej wielkości,półki w drzwiach można umieszczać na różnych wysokościach.Węglowy filtr powietrzaUrządzenie jest wyposażone w filtr węglowyCLEANAIR CONTROL umieszczony za pokrywąna tylnej ściance komory chłodziarki.Filtr oczyszcza powietrze w chłodziarce i komorzeLONGFRESH z niepożądanych zapachów, za-pewniając lepsze warunki przechowywania żyw-ności.Podczas pracy urządzenia pokrywa filtra powinna być zawsze zamknięta.Komora LONGFRESHTemperatura w komorze LONGFRESH 0°C kontrolowana jest automatycznie. Pozostajeprzez cały czas w granicach 0°C i nie wymaga żadnej regulacji.Stała temperatura w granicach 0°C oraz wilgotność względna mieszcząca się w przedzialeod 45 do 90% zapewniają optymalne warunki do przechowywania różnych rodzajów artyku-łów spożywczych.C L E A N A I R C O N T R O L90 Codzienna eksploatacja

Strona: 13

Z tego powodu komora LONGFRESH 0°C nadaje się do przechowywania różnych rodzajówżywności przez okres czasu nawet 3-krotnie dłuższy w porównaniu do zwykłych komór chło-dziarek, równocześnie gwarantując ich lepszą jakość. Umożliwia to przechowywanie więk-szej ilości świeżej żywności. Smak, świeżość, jakość i wartości odżywcze (witaminy i mine-rały) pozostają zachowane. Zminimalizowane są również straty wagi warzyw i owoców.Żywność zachowuje więcej wartości odżywczych.Komora LONGFRESH 0°C nadaje się również do rozmrażania żywności.W tym przypadku rozmrożoną żywność można przechowywać do dwóch dni.Regulacja wilgotnościObu szuflad można używać zgodnie z wymagany-mi warunkami przechowywania, przy zachowaniuniezależnego – wyższego lub niższego – poziomuwilgotności.Każda szuflada umożliwia oddzielną regulację zapomocą suwaka umieszczonego w przedniejczęści szuflady.• „Sucho”: niski poziom wilgotności powietrza – do 50% wilgotności względnejTen poziom wilgotności uzyskuje się, gdy oba suwaki są ustawione w położeniu, a ot-wory wentylacyjne są całkowicie otwarte.• „Wilgotno”: wysoki poziom wilgotności względnej – do 90%Ten poziom wilgotności uzyskuje się, gdy oba suwaki są ustawione w położeniu, aotwory wentylacyjne są zamknięte. Wilgoć jest zatrzymywana w szufladach i nie możesię wydostać.SzufladaKratki wewnątrz szuflad umożliwiają swobodnącyrkulację powietrza i w rezultacie lepszą ochronężywności.Komora jest wyposażona w ograniczniki, które za-bezpieczają szuflady przed wypadnięciem w mo-mencie ich pełnego wysunięcia.Aby wyjąć szuflady (np. w celu wyczyszczenia),należy wyciągnąć je do oporu, unieść i wyjąć.Codzienna eksploatacja 91

Strona: 14

Czas przechowywania artykułów spożywczych w komorze na świeżążywność w temp. 0°CTyp żywności Regulacja wilgotności po-wietrzaCzas przechowywaniaCebula "sucho" do 5 miesięcyMasło "sucho" do 1 miesiącaDuże kawałki wieprzowiny "sucho" do 10 dniWołowina, dziczyzna, małe ka-wałki wieprzowiny, drób"sucho" do 7 dniSos pomidorowy "sucho" do 4 dniRyby, skorupiaki, gotowanepotrawy mięsne"sucho" do 3 dniGotowane owoce morza "sucho" do 2 dniSałatka, warzywna marchew,zioła, brukselka, seler"wilgotno" do 1 miesiącaKarczochy, kalafior, cykoria,sałata lodowa, endywia, rosz-ponka, sałata, pory, cykoriaczerwona"wilgotno" do 21 dniBrokuły, kapusta pekińska, ka-pusta włoska, kapusta, rzod-kiewki, kapusta głowiasta"wilgotno" do 14 dniGroszek, kalarepa "wilgotno" do 10 dniDymka, rzodkiewki, szparagi,szpinak"wilgotno" do 7 dniOwoce1)Gruszki, daktyle (świeże) tru-skawki, brzoskwinie 1)Śliwki 1)rabarbar, agrestJabłka (niewrażliwe na zimno),pigwy"wilgotno" do 20 dniMorele, wiśnie/czereśnie "wilgotno" do 14 dniDamascenki, winogrona "wilgotno" do 10 dniJeżyny, porzeczki "wilgotno" do 8 dniFigi (świeże) "wilgotno" do 7 dniJagody, maliny "wilgotno" do 5 dni1) Im dojrzalsze owoce, tym krótszy czas ich przechowywania.92 Codzienna eksploatacja

Strona: 15

Ciasta z kremem i inne wyroby cukiernicze można przechowywać w komorze LongFresh0°C przez 2 lub 3 dni.Produkty, których nie należy przechowywać w komorze LongFresh 0°C:• owoce wrażliwe na chłód, które muszą być przechowywane w piwnicy lub temperaturzepokojowej, np. ananasy, banany, grejpfruty, melony, mango, papaja, pomarańcza, cytry-ny, kiwi.• Rodzaje żywności, które nie zostały wymienione powyżej, powinny być przechowywanew komorze chłodziarki (np. wszystkie gatunki sera, wędliny w plastrach itp. ).Poziom wilgotności powietrza w szufladach zależy od wilgotności przechowywanych pro-duktów, warzyw i owoców oraz od częstotliwości otwierania drzwi.Komora LongFresh 0°C nadaje się również do powolnego rozmrażania żywności. W takimprzypadku rozmrażana żywność może być przechowywana w komorze LongFresh 0°C dodwóch dni.Wskazówki:• Należy zwracać uwagę na świeżość produktów, szczególnie na datę ważności. Jakość istopień świeżości mają wpływ na okres przechowywania.• Całkowity okres przechowywania zależy od sposobu przygotowania żywności przed jejostatecznym przechowywaniem w chłodziarce.• Żywność, owoce lub warzywa powinny być zawsze zapakowane lub owinięte przed prze-chowywaniem.• Żywność dla zwierząt zawsze należy przechowywać zapakowaną i suchą.• Produkty o dużej zawartości białka psują się szybciej. Oznacza to, że owoce morza psująsię szybciej niż ryby, a ryby psują się szybciej niż mięso. W przypadku przechowywaniażywności w komorze 0°C okres przechowywania danego rodzaju żywności można wydłu-żyć do trzech razy bez utraty jakości produktów.• Wszystkie produkty przechowywane w komorze 0°C powinny być wyjmowane z szufladokoło 15-30 minut przed spożyciem – zwłaszcza owoce i warzywa, które mają być spoży-wane bez dodatkowego gotowania. Odczekanie aż owoce i warzywa powrócą do tempe-ratury pokojowej poprawi smak i wygląd potraw.PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKIWskazówki dotyczące oszczędzania energii• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest toabsolutnie konieczne.• Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, pokrętło regulacji temperatury jest ustawione wnajwyższej pozycji, urządzenie jest w pełni załadowane sprężarka będzie pracowała bez-ustannie, powodując zbieranie się szronu lub lodu na parowniku. W takim przypadku na-leży obrócić pokrętło regulacji temperatury w kierunku niższego ustawienia, aby umożli-wić automatyczne usuwanie szronu i jednocześnie zmniejszyć zużycie energii.Przydatne rady i wskazówki 93

Strona: 16

Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywnościAby uzyskać najlepsze wyniki:• Nie przechowywać w chłodziarce przechowywać ciepłej żywności ani parujących płynów.• Artykuły spożywcze należy przykryć lub owinąć, szczególnie te, które mają silny zapach.• Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół artykułów spożywczych.Wskazówki dotyczące przechowywania żywnościPrzydatne wskazówki:Mięso (każdy rodzaj): zapakować do polietylenowych worków i umieścić na szklanej półcenad szufladą na warzywa.Ze względów bezpieczeństwa można je przechowywać w ten sposób najwyżej przez jedenlub dwa dni.Żywność gotowana, potrawy na zimno itp. : należy je przykryć i umieścić na dowolnej półce.Owoce i warzywa: należy je dokładnie oczyścić i umieścić w przeznaczonych dla nich szu-fladach.Masło i ser: należy je umieszczać w specjalnych hermetycznych pojemnikach lub zapako-wać w folię aluminiową lub woreczki polietylenowe, aby maksymalnie ograniczyć dostęp po-wietrza.Butelki z mlekiem: należy założyć na nie nakrętki i przechowywać na półce na butelki nadrzwiach.Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli nie są zapakowane, nie należy przechowywaćw chłodziarce.Wskazówki dotyczące zamrażaniaAby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania, należy skorzystać z poniższych ważnych wska-zówek:• Maksymalną ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na tablicz-ce znamionowej.• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym czasie nie należy wkładać do zamrażarkiwięcej żywności przeznaczonej do zamrożenia.• Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze najwyższej jakości, świeże i dokładnie oczy-szczone.• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby móc ją szybko zupełnie zamrozić, a późniejrozmrażać tylko potrzebną ilość.• Żywność należy pakować w folię aluminiową lub polietylenową zapewniającą hermetycz-ne zamknięcie.• Nie dopuszczać do stykania się świeżej, niezamrożonej żywności z zamrożonymi produk-tami, aby uniknąć wzrostu temperatury produktów zamrożonych.• Produkty niskotłuszczowe przechowują się lepiej i dłużej niż o wysokiej zawartości tłusz-czu. Sól powoduje skrócenie okresu przechowywania żywności.• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki może spowodowaćodmrożenia skóry.• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia na każdym opakowaniu w celu kontrolowaniadługości okresu przechowywania.94 Przydatne rady i wskazówki

Strona: 17

Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej żywnościAby urządzenie funkcjonowało z najlepszą wydajnością, należy:• sprawdzać, czy mrożonki były odpowiednio przechowywane w sklepie.• zapewnić jak najszybszy transport zamrożonej żywność ze sklepu do zamrażarki.• nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to• Po rozmrożeniu żywność szybko traci świeżość i nie może być ponownie zamrażana.• Nie przekraczać daty przydatności do spożycia podanej przez producenta żywności.KONSERWACJA I CZYSZCZENIEUWAGA!Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenieod zasilania.Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne i uzupełnianiemogą wykonywać wyłącznie technicy autoryzowanego serwisu.Okresowe czyszczenieUrządzenie należy regularnie czyścić:• wnętrze i akcesoria należy umyć ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego mydła.• regularnie sprawdzać i przecierać uszczelki drzwi, aby upewnić się, że są czyste.• Dokładnie opłukać i wysuszyć.Nie należy ciągnąć, przesuwać ani uszkadzać rurek i/lub przewodów w urządzeniu.Nigdy nie należy stosować środków czyszczących, ściernych, produktów do czyszczenia ointensywnym zapachu lub woskowych środków czyszczących do czyszczenia wnętrza urzą-dzenia, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni i pozostawić silny za-pach.Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę z tyłu urządzenia za pomocą szczotki. Po-prawi to wydajność urządzenia i zmniejszy zużycie energii elektrycznej.Najniższą półkę, oddzielającą komorę chłodziarki od komory LONGFRESH 0°C można wy-jmować tylko w celu jej wyczyszczenia. Aby wyjąć półkę, należy ją wyciągnąć, trzymającprosto.Płyty przykrywające szuflady w komorze chłodziarki można wyjąć w celu ich wyczyszczenia.Aby zapewnić prawidłowe działanie komory LONGFRESH 0°C, po wyczyszczeniu najniż-sza półka i płyty przykrywające szuflady muszą zostać ponownie włożone na miejsce.Należy chronić system chłodzący przed uszkodzeniem.Konserwacja i czyszczenie 95

Strona: 18

Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które mogą uszko-dzić tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego względu zaleca się mycie zewnętrznychczęści urządzenia ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.Wymiana filtra węglowegoFiltr węglowy pomaga zmniejszyć powstawanie nieprzyjemnych zapachów w chłodziarce,ograniczając ryzyko przeniknięcia niepożądanego zapachu do pozostałych potraw.W celu uzyskania najlepszych wyników filtr węglowy należy wymieniać co najmniej raz narok.Nowe filtry powietrza z węglem aktywnym można nabyć u lokalnego sprzedawcy.• Filtr powietrza znajduje się za klapką, a do-stęp do niego uzyskać można poprzez po-ciągnięcie klapki na zewnątrz (1)• wyciągnąć z rowków zużyty filtr powietrza.• wsunąć do rowków nowy filtr powietrza (2)• Zamknąć pokrywę.Filtr powietrza należy do materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu, w związku zczym nie jest objęty gwarancją.Podczas pracy urządzenia, pokrywa filtra powinna być zawsze zamknięta.Z filtrem powietrza należy się obchodzić ostrożnie, aby nie dopuścić do jego porysowania.Rozmrażanie chłodziarkiOdszranianie komory chłodziarki przebiega automatycznie.Woda powstająca z topniejącego szronu spływa do pojemnika zamontowanego na sprężar-ce i paruje. Tego pojemnika nie można wyjąć.Rozmrażanie zamrażarkiPewna ilość szronu zawsze powstanie na półkach zamrażarki oraz w górnej części komory.Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa szronu ma grubość ok. 3-5 mm.Na około 12 godzin przed planowanym rozmrażaniem pokrętło regulacji temperatury należyustawić na większe chłodzenie, aby zapewnić odpowiednią rezerwę energii chłodniczej wzamrożonych produktach na czas przerwy w działaniu.96 Konserwacja i czyszczenie

Strona: 19

Aby usunąć szron, należy:1. Wyłączyć urządzenie.2. Wyjąć wszystkie przechowywane artykuły spożywcze, zawinąć w kilka warstw gazet iumieścić w chłodnym miejscu.Nie wolno dotykać zamrożonej żywności mokrymi dłońmi. Ręce mogą przymarznąć do mro-żonki.3. Pozostawić drzwi otwarte i wsunąć plas-tykową skrobaczkę w odpowiedniemiejsce pośrodku na dole, umieszczającponiżej tackę na spływającą wodę.Aby przyspieszyć proces rozmrażania, należyumieścić miskę z ciepłą wodą w komorze za-mrażarki. Ponadto usunąć kawałki lodu, któreodrywają się przed ukończeniem rozmraża-4. Po zakończeniu rozmrażania, dokładniewysuszyć wnętrze i zachować skrobacz-kę do kolejnego rozmrażania.5. Włączyć urządzenie.6. Po upływie dwóch lub trzech godzin ponownie załadować wcześniej wyjętą żywność dokomory.Do usuwania szronu z parownika nigdy nie używać ostrych metalowych przedmiotów, po-nieważ może to spowodować jego uszkodzenie.Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych aniżadnych innych sztucznych metod oprócz tych, które są zalecane przez producenta.Wzrost temperatury zamrożonych artykułów spożywczych podczas rozmrażania może spo-wodować skrócenie czasu ich przechowywania.Okresy przerw w eksploatacji urządzeniaJeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, należy wykonać następujące czynności:• odłączyć urządzenie od zasilania• wyjąć wszystkie artykuły spożywcze• rozmrozić20) i wyczyścić urządzenie oraz wszystkie akcesoria• pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów.Jeśli urządzenie pozostanie włączone, należy poprosić kogoś o regularne sprawdzanie, abyuniknąć zepsucia się żywności w przypadku przerwy w zasilaniu.20) Jeśli przewidziano.Konserwacja i czyszczenie 97

Strona: 20

CO ZROBIĆ, GDY…Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy wyjąć wtyczkę przewodu zasila-jącego z gniazdka.Rozwiązywanie problemów nieuwzględnionych w niniejszej instrukcji można powierzyć wy-łącznie wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej kompetentnej osobie.Problem Możliwa przyczyna RozwiązanieUrządzenie głośno pracu-jeUrządzenie nie jest prawidłowoustawioneSprawdzić, czy urządzenie stoistabilnie (wszystkie cztery nóżkipowinny stać na podłodze)Urządzenie nie działa. Niedziała oświetlenie.Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.Wtyczka przewodu zasilającegonie została prawidłowo podłą-czona do gniazdka.Podłączyć prawidłowo wtyczkę dogniazdka.Urządzenie nie jest zasilane.Brak napięcia w gniazdku elek-trycznym.Podłączyć inne urządzenie elek-tryczne do tego samego gniazd-ka.Skontaktować się z wykwalifiko-wanym elektrykiem.Nie działa oświetlenie. Oświetlenie jest w trybie czuwa-Zamknąć i otworzyć drzwi.Wystąpiła usterka oświetlenia. Patrz „Wymiana żarówki”.Rozlega się sygnał dźwię-kowy. Miga wskaźnik alar-mu.Temperatura w zamrażarce jestzbyt wysoka.Patrz „Alarm wysokiej temperatu-ry”.Sprężarka pracuje w spo-sób ciągły.Temperatura nie jest ustawionaprawidłowo.Ustawić wyższą temperaturę.Drzwi nie są prawidłowo za-mknięte.Patrz „Zamykanie drzwi”.Drzwi są otwierane zbyt często. Nie pozostawiać otwartych drzwidłużej niż to konieczne.Temperatura produktów jestPozostawić produkty, aby ostygłydo temperatury pokojowej i dopie-ro wtedy włożyć je do urządzenia.Temperatura w pomieszczeniujest zbyt wysoka.Obniżyć temperaturę w pomie-szczeniu.

Strona: 21

Problem Możliwa przyczyna RozwiązanieSprężarka nie rozpoczynapracy natychmiast po na-ciśnięciu przyciskuFROSTMATIC lub COOL-MATIC albo po zmianieJest to normalne zjawisko, którenie oznacza usterki.Sprężarka rozpoczyna pracę do-piero po pewnym czasie.Po tylnej ściance chło-dziarki spływa woda.Podczas procesu automatyczne-go rozmrażania szron roztapiasię na tylnej ściance.Jest to normalne zjawisko.Woda spływa do komorychłodziarki.Odpływ skroplin jest zatkany. Oczyścić odpływ skroplin.Produkty uniemożliwiają spływa-nie skroplin do rynienki na tylnejściance.Upewnić się, że produkty nie sty-kają się z tylną ścianką.Temperatura w urządze-niu jest zbyt niska/wyso-Regulator temperatury nie jestustawiony prawidłowo.Ustawić wyższą/niższą tempera-turę.Włożono jednocześnie zbyt wie-le produktów.Ograniczyć liczbę jednocześniewkładanych produktów.Temperatura w chłodziar-ce jest zbyt wysoka.Brak obiegu zimnego powietrzaw urządzeniu.Zapewnić obieg zimnego powie-trza w urządzeniu.Temperatura w zamrażar-Produkty są umieszczone zbytblisko siebie.Produkty należy przechowywać wsposób umożliwiający obieg zim-nego powietrza.Zbyt dużo szronu. Produkty spożywcze są niepra-widłowo opakowane.Opakować prawidłowo produktyspożywcze.Na wyświetlaczu tempera-tury pojawi się górny lubdolny kwadrat.Wystąpił błąd podczas pomiaruSkontaktować się z serwisem(układ chłodniczy będzie nadalchłodził żywność, ale regulacjatemperatury stanie się niemożli-wa).Co zrobić, gdy… 99

Strona: 22

Problem Możliwa przyczyna RozwiązanieNa wyświetlaczu pojawi sięsymbol dEMo.Urządzenie jest w trybie demo(dEMo).Nacisnąć i przytrzymać przyciskOK przez około 10 sekund po us-łyszeniu długiego sygnału dźwię-kowego. Wyświetlacz wyłączy sięna chwilę: urządzenie rozpocznienormalną pracę.Wymiana żarówkiUrządzenie jest wyposażone w oświetlenie wnętrza typu LED o wydłużonej żywotności.Wymiany oświetlenia może dokonać wyłącznie pracownik serwisu. Należy skontaktować sięz punktem serwisowym.Zamykanie drzwi1. Wyczyścić uszczelki drzwi.2. W razie konieczności wyregulować drzwi. Patrz punkt "Instalacja".3. W razie konieczności wymienić uszkodzone uszczelki drzwi. Skontaktować się z auto-ryzowanym punktem serwisowym.DANE TECHNICZNEWymiary wnękiWysokość 1780 mmSzerokość 560 mmGłębokość 550 mmCzas utrzymywania temperatu-ry bez zasilania24 godz.Napięcie 230-240 VCzęstotliwość 50 HzDane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się z lewej strony wew-nątrz urządzenia oraz na etykiecie informującej o zużyciu energii.INSTALACJAPrzed instalacją urządzenia należy dokładnie przeczytać rozdział „Informacje dotyczącebezpieczeństwa” w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa oraz prawidłowego działa-nia urządzenia.

Strona: 23

Miejsce instalacjiW przypadku utylizacji starego urządzenia posiadającego zamek lub rygiel na drzwiach, na-leży najpierw go unieszkodliwić, aby dzieci nie mogły zatrzasnąć się wewnątrz.Należy pozostawić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego po zainstalowaniu urządzenia.Urządzenie należy instalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia będzie odpowia-dać klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:Klasa klimatyczna Temperatura otoczeniaSN +10°C do +32°CN +16°C do +32°CST +16°C do +38°CT +16°C do +43°CPrzyłącze elektrycznePrzed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie orazczęstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej instala-cji zasilającej.Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego dołączonego do urządze-nia posiada styk uziemiający. Jeśli gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie nale-ży odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanymelektrykiem.Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższychwskazówek dotyczących bezpieczeństwa.Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.Wymagania dotyczące wentylacjiPrzepływ powietrza za urządzeniem musi być wy-starczający.50 mm min.200 cm2min.Instalacja 101

Strona: 24

Instalacja węglowego filtra powietrzaWęglowy filtr powietrza zawiera węgiel aktywny, który pochłania nieprzyjemne zapachy,umożliwiając tym samym zachowanie smaków i zapachów wszystkich artykułów żywnościo-wych bez ryzyka ich przenikania do innych artykułów.Filtr węglowy jest dostarczany w woreczku folio-wym w celu zachowania jego żywotności orazwłaściwości. Filtr należy umieścić za pokrywąprzed włączeniem urządzenia.1. Otworzyć pokrywę (1)2. Wyjąć filtr z woreczka foliowego3. Wsunąć filtr do rowków znajdujących się z ty-łu pokrywy (2)4. Zamknąć pokrywęPodczas pracy urządzenia, pokrywa filtra powinnabyć zawsze zamknięta.Z filtrem należy obchodzić się delikatnie, aby niespowodować uszkodzenia jego powierzchni.HAŁAS/GŁOŚNA PRACAPodczas normalnego działania urządzenia słychać odgłosy jego pracy (sprężarka, obiegczynnika chłodniczego).BRRR!HISSS!CLICK!BLUBB! CRACK!SSSRRR!OK

Strona: 25

CLICK!BLUBB!Hałas/głośna praca 103

Strona: 26

SSSRRR! SSSRRR!CRACK!OCHRONA ŚRODOWISKASymbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktowaćtak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupusurowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływuzłomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowedane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się zlokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produktzostał zakupiony.

Brak ofert dla tego produktu

  • Producent: AEG
  • Klasa energetyczna: A+
  • Rodzaj: dolny zamrażalnik

Lodówki do zabudowy - najlepsze propozycje

Opis produktu

Chłodziarko - zamrażalka AEG SCZ 71800F0
Szuflada LongFresh - trzykrotnie dłuższy okres przechowywania produktów spożywczych.
Dzięki elektronicznej regulacji temperatury i regulowanym poziomom wilgotności, szuflady LongFresh umożliwiają trzykrotnie dłuższe przechowywanie świeżej żywności.
Technologia Touch Control
Do sterowania chłodziarko-zamrażarką wystarczy najlżejsze dotknięcie tych zaawansowanych elementów sterujących. Dodatkowo wyświetlacz LCD zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne o bieżących ustawieniach.
A+ class
W pełni zintegrowana zabudowa, drzwi do drzwi
Pojemność netto zamrażarki: 47 l
Pojemność netto chłodziarki: 133 l
Pojemność netto strefy 0C: 60 l
Automatyczne rozmrażanie chłodziarki
Funkcja szybkiego zamrażania
Funkcja Coolmatic dla szybkiego schładzania świeżych produktów
Zamrażarka z funkcją szybkiego mrożenia Frostmatic
Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury
Filtr CleanAir Control - naturalny aromat przechowywanej żywności
Dzięki specjalnej, mikroporowej strukturze, filtr CleanAir Control pochłania nieprzyjemne zapachy w chłodziarce, aby nie zakłóciły naturalnego aromatu żywności.
Oświetlenie LED
Technologia LED to przyszłość oświetlenia. W tej chłodziarko-zamrażarce diody LED jasno oświetlają każdy zakamarek komory chłodziarki.

Najważniejsze parametry

ProducentAEG
Klasa energetycznaA+
Rodzajdolny zamrażalnik
Pojemność chłodziarki133 l
Pojemność zamrażarki47 l
Pojemność całkowita180 l
Zużycie energii277 kWh/rok
Zdolność zamrażania8 kg/24 h
Czas przechowywania w razie awarii24 h
Poziom hałasu38 dB
Sterowanieelektroniczne
No Frostnie
Wymiary178, 3x55, 6x54, 9 cm

Specyfikacja szczegółowa

Właściwości urządzenia

Klasa klimatyczna:

brak danych

Rodzaj lodówki:

dwudrzwiowa, zamrażarka na dole

Opcja drzwi dwustronnych:

tak

Pojemność

Całkowita pojemność brutto:

180

Pojemność netto chłodziarki:

133

Pojemność netto zamrażarki:

47

Właściwości chłodzenia

Czas przechowywania w czasie awarii:

1440

Technologia chłodzenia chłodziarki:

brak danych

Technologia chłodzenia zamrażarki:

brak danych

Automatyczne rozmrażanie:

tak

System domykania drzwi:

nie

Wnętrze

Liczba półek lub szuflad w zamrażarce:

2

Wielostrumieniowy przepływ powietrza:

nie

Sterowanie

Sposób sterowania:

elektroniczne

Lista programów:

brak danych

Inne informacje

Zawartość opakowania:

Instrukcja obsługi w języku polskim

Ogólna ocena

na podstawie 0 głosów klientów

Instrukcja łatwej konfiguracji Aeg Scz71800f0

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja łatwej konfiguracji Aeg Scz71800f0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja łatwej konfiguracji Aeg Scz71800f0