Dokument techniczny Emerson Northwind Cf705ck

Dokument techniczny Emerson Northwind Cf705ck jest wyjątkowo wszechstronnym urządzeniem, które oferuje dużą wydajność i wygodę w użyciu. Jest wyposażony w szeroki zakres funkcji, w tym 5-calowy wyświetlacz dotykowy, Wi-Fi i Bluetooth, a także obsługę sieci bezprzewodowych. Urządzenie jest zarządzane za pomocą prostego interfejsu użytkownika, który umożliwia szybką i łatwą obsługę. Emerson Northwind Cf705ck posiada również wbudowany port USB do łatwego transferu danych i możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych. Jest wyposażony w zaawansowane technologie zabezpieczające, takie jak szyfrowanie i weryfikacja, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

Ostatnia aktualizacja: Dokument techniczny Emerson Northwind Cf705ck

W Europie i na całym świecie

Rozwój technologii w świecie przemysłowych szaf sterowniczych wymaga spełniania odpowiednich normy i dyrektywy, które są przedmiotem regularnych aktualizacji: poprawiona wersja normy IEC 60204-1 (Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn) została opublikowana pod koniec 2016 roku. Nowe dyrektywy UE przeniesiono do ustawodawstwa krajowego przed końcem 2016 r. Na bieżąco informujemy o ważnych wydarzeniach oraz ich wpływie na codzienną rzeczywistość.

Skorzystaj z kompleksowego wsparcia w zakresie dyrektyw IEC:

 • Szeroka, certyfikowana oferta produktów i systemów
 • Dobra znajomość norm i dyrektyw
 • Narzędzia i dane pozwalające oszczędzić czas, kompleksowa pomoc w całym procesie 

O dyrektywach w skrócieNormy IEC są stosowane w około dwóch trzecich krajów na całym świecie. Projektanci i konstruktorzy szaf sterowniczych, którzy stosują odpowiednie dyrektywy i dokumentują ten fakt, mogą być pewni, że spełniają wymagania rynku w większości krajów. 

Ze względu na coraz większą niepewność na rynku, który standard należy uznać za najważniejszy w przypadku szaf sterowniczych dla maszyn, Niemiecka Komisja ds. Technologii Elektrycznych, Elektronicznych i Informatycznych DIN i VDE (DKE) opublikowała oświadczenie na ten temat.

W przypadku projektowania szaf sterowania maszynami należy przestrzegać różnych norm. Normą wyjściową jest IEC 60204-1, ale producent jest odpowiedzialny za zapewnienie możliwie najlepszego bezpieczeństwa szafy.

Dlatego zalecane jest przeprowadzenie analizy ryzyka. Dla rynku europejskiego jest to określone w odpowiednich dyrektywach. W przypadku stwierdzenia dalszych zagrożeń podczas analizy ryzyka, które według opinii producenta nie są objęte normą IEC 60204-1, a następnie IEC 61439-1/-2 oraz w razie potrzeby, inne normy mogą być konsultowane jako dodatkowa wskazówka przy projektowaniu. DKE wydało zalecenie w tym zakresie.

 • Oświadczenie o ograniczeniach norm IEC 60204-1 i IEC 61439-1/2
 • Podstawowy standard bezpieczeństwa, norma IEC 60204-1, "Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne" stanowi ważny standard dla szaf sterowniczych jako części maszyny.

  Zakres normy IEC 60204-1

 • Normą objęto elektryczne i elektroniczne wyposażenie oraz układy do maszyn nieprzenośnych w ręku
 • Rozpoczyna się w punkcie podłączenia do wyposażenia elektrycznego maszyny
 • Odnosi się do wyposażenia elektrycznego i jego części, które działają przy znamionowym napięciu zasilania do 1000 V AC lub 1500 V DC
 • Przegląd normy IEC 60204-1

  W ostatnich latach Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna pracowała nad nową wersją normy IEC 60204, która została opublikowana pod koniec 2016 r.

  Nowa wersja obejmuje ogólny przegląd oraz wprowadzenia następujących zagadnień:

 • Aplikacje z systemami napędowymi
 • EMC (kompatybilność elektromagnetyczna), ochrona przeciwprzepięciowa, odporność na zwarcie i ochrona przewodów
 • Obwody sterujące i funkcje kontrolne
 • Symbole dla urządzeń wykonawczych i urządzeń sterujących
 • Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej
 • Wymagania krajowe, warunki normatywne i odniesienia do literatury
 • Norma IEC 61439 jest dyrektywą dla rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych, a po okresie przejściowym obowiązuje od 2014 r. Części 1 i 2 ustanawia wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla zespołów aparatury łączeniowej i sterownic, które mogą mieć wpływ na sterowania szafą maszynową.

  Dyrektywy UE określają wymagania dotyczące urządzeń stosowanych w całej Europie. Produkty wprowadzane do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym muszą spełniać obowiązujące normy.

  Zasadnicze dyrektywy dotyczące szaf sterowania maszynami to dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE i dyrektywa 2014/30/UE kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Dyrektywy odnoszą się do norm EN, które w większości przypadków są zapożyczone ze standardów IEC.

  Brak sprzedaży bez znaku CE

  Znak CE jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób jest zgodny z wymaganymi dyrektywami UE, a zatem jest "paszportem technicznym" dla produktów wprowadzanych do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Deklaracja zgodności UE stanowi podstawę do oznakowania CE: jest to deklaracja producenta, że produkt, który jest wprowadzany do obrotu, jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich odpowiednich norm Europejskich. 

  Znak CE należy nanieść bezpośrednio na produkt. Jeśli nie jest to możliwe z przyczyn technicznych, na opakowanie i/lub dokumentację (instrukcja obsługi, gwarancja) mogą być również używane do umieszczenia oznakowania CE.

  20 kwietnia 2016 roku, weszło w życie 8 nowych dyrektyw UE

  Od 2008 r. dyrektywy UE zostały ujednolicone w ramach nowych ram legislacyjnych (NLF). W dniu 20 kwietnia 2016 r. nowe wersje, łącznie ośmiu dyrektyw UE zostały przeniesione do ustawodawstwa krajowego państw członkowskich, w tym dyrektywy niskonapięciowe, EMC i ATEX.

 • Dokumentacja musi być dostępna w języku zrozumiałym dla lokalnych władz i użytkowników
 • Dokumentacja musi zawierać analizę i ocenę ryzyka
 • Adres pocztowy musi znajdować się na samym produkcie, jeśli nie jest to możliwe, na opakowaniu lub załączonej dokumentacji.
 • Jasna definicja podmiotów gospodarczych i ich obowiązków: producenci, upoważnieni przedstawiciele, importerzy, dystrybutorzy
 • Jasna definicja następujących działań:
 •  Wprowadzenie produktu na rynek
 • Marketing
 • Oceny zgodności
 • Wycofanie ze sprzedaży
 • Importerzy, dystrybutorzy
 • Dyrektywa niskonapięciowa zawiera następujące założenia w zakresie bezpieczeństwa:

  Ogólne wymagania

 • Należy określić podstawowe właściwości bezpiecznego użytkowania
 • Wyposażenie elektryczne powinno być wykonane w sposób umożliwiający bezpieczne i prawidłowe zamontowanie oraz połączenie 
 • Wyposażenie elektryczne powinno być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający ochronę przed wymienionymi zagrożeniami. Dopuszczalna jest definicja jednego zastrzeżenia dotyczącego konserwacji sprzętu
 • Ochrona przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania sprzętu elektrycznego

 • Osoby i zwierzęta domowe są odpowiednio chronione przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała lub innych szkód, które mogą być spowodowane bezpośrednim lub pośrednim kontaktem
 • Nie wytwarzane są, zbyt wysokie temperatury, łuki elektryczne lub promieniowanie, które mogłyby spowodować zagrożenie.
 • Osoby, zwierzęta domowe i mienie są odpowiednio chronione przed niebezpieczeństwami nieelektrycznymi spowodowanymi przez sprzęt elektryczny, które mogą wystąpić w trakcie ich użytkowania
 • Odpowiednia izolacja w przewidywalnych warunkach środowiskowych
 • Ochrona przed zagrożeniami, które mogą być spowodowane wpływem czynników zewnętrznych na sprzęt elektryczny

 • Spełnia oczekiwane wymagania mechaniczne, aby osoby, zwierzęta domowe i mienie nie były zagrożone
 • Jest odporny na wpływy nie mechaniczne w przewidywanych warunkach środowiskowych, w taki sposób, aby nie zagrażały osobom, zwierzętom domowym i mieniu
 • Nie zagraża osobom, zwierzętom domowym i mieniu w przewidywalnych sytuacjach przeciążenia.
 • Zakres wniosku został rozszerzony o zwierzęta domowe i mienie. Obejmuje również inne zagrożenia (mechaniczne, chemiczne, hałas itp. )
 • Niezbędne dyrektywy UE dotyczące szaf sterowniczych i maszyn

  W każdym przypadku konieczne jest określenie właściwej dyrektywy, ponieważ ma to wpływ na normę, która ma być zastosowana, oraz na deklaracje zgodności i dokumentację.

  Następujące dyrektywy UE mogą mieć wpływ na projektowanie szaf sterowniczych i maszyn:

  Dyrektywy pionowe (zależne od produktu)

  Dyrektywy horyzontalne (ogólne wymagania dotyczące ochrony)

  Zgodne z normami projekty szaf sterowniczych

  Bezpieczny, wydajny, wygodny oraz zgodny z obowiązującymi normami pomiar temperatury stanowi główne wyzwanie przy planowaniu i budowie szaf sterowniczych. Wymogi prawne i normatywne muszą być uwzględnione, ale również dodane do dokumentacji przemysłowej szafy sterowniczej w ramach oceny ryzyka. To samo tyczy się zjawiska kompatybilności elektromagnetycznego.

  EMC

  Zjawiska związane z EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) wielokrotnie powodują zakłócenia w maszynach i instalacjach. Przemyślany projekt może zapobiec tego typu zakłóceniom. 
  Kontrola temperatury

  Wysokie temperatury mogą znacznie skrócić żywotność komponentów szaf sterowniczych. Prawidłowe odprowadzanie ciepła jest zatem niezbędna i wymagana, zgodnie z obowiązującymi normami.

  Uwzględnienie możliwości wystąpienia zwarć ma podstawowe znaczenie dla bezpiecznej budowy szaf sterowniczych. Dlatego oczekiwany minimalny i maksymalny prąd zwarciowy na wejściu maszyny (wartość skuteczna w kA) musi zostać uzgodniony między klientem a producentem maszyny.

  Za pomocą oprogramowania SIMARIS design wykonasz wiele istotnych obliczeń, w tym prądu zwarciowego, w oparciu o rzeczywiste produkty wraz z minimalną liczbą wejść - poprzez obliczenie średniego napięcia aż do gniazdka. Oprócz tego oprogramowanie oblicza prąd zwarciowy, obciążenia, spadki napięć i całkowity bilans energetyczny.

  Dowiedz się więcej o narzędziu SIMARIS design

  Standard dotyczący wyposażenia elektrycznego maszyn nie uwzględnia dowodu na wystąpienie zwarcia.

  Norma stwierdza, że:

 • Znamionowa moc wyłączenia zwarć w urządzeniach zabezpieczających przed przepięciami musi być większa lub równa spodziewanemu w miejscu instalacji prądu zwarciowemu
 • Przewód należy ułożyć uwzględniając prąd zwarciowy
 • Znamionowy prądy zwarciowy według dyrektywy IEC 61439-1 może być przedstawiony w następujący sposób:

  Porównanie z projektem odniesienia (lista kontrolna lub obliczenia) 

  Testowanie

  Nie ma potrzeby wykazywania odporności zwarciowych obwodów elektrycznych w następujących przypadkach:

 • Aparatury łączeniowe i sterownicze o znamionowym krótkotrwałym obciążeniu prądem Icw lub znamionowym warunkowym krótkotrwałym prądzie Icc nieprzekraczającym 10 kA RMS;
 • Dla obwodów pomocniczych: UN ≥ 110 V, PN ≤ 10 kVA i uk ≥ 4%, UN <110 V, PN ≤ 1, 6 kVA i uk ≥ 4%
 • Aparatura łączeniowa i sterownicza lub zespoły obwodów sterujących/sterowniczych, chronione przez urządzenia ograniczające prąd, o dopuszczalnym prądzie nieprzekraczającym 17 kA przy maksymalnym dozwolonym niezakłóconym prądzie zwarciowym dla zasilania zestawu rozdzielnicy i sterownicy
 • Skorzystaj z naszego przeglądu wartości dopuszczalnych np. dla wyłączników i bezpieczników. htm#simaris-3" data-siemens-tag-id="genericLinkTransformer">Dowiedz się więcej o narzędziu SIMARIS curves

  Zarówno międzynarodowe normy, jak i dyrektywy europejskie zawierają przepisy dotyczące odpowiedniej dokumentacji. Zapewniamy ogólny przegląd wymagań, a nasze narzędzia zapewniają łatwą i wygodną implementację.

  Informacje niezbędne do ustawienia, obsługi i konserwacji sprzętu elektrycznego w maszynie muszą być dostarczone w odpowiednich wersjach zgodnie z wymaganiami normy IEC 60204. Wymaga się aby informacje były przedstawione w uzgodnionym języku

  Dokumentacja musi zawierać następujące elementy:

  Kompleksowy opis wyposażenia

  Instrukcja obsługi i konserwacji

  Lista części

 • Uwagi dotyczące montażu/instalacji/podłączenia do źródła zasilania
 • W niektórych przypadkach, szczegółowe informacje na temat środowiska fizycznego, schematu ideowego, programowania, interwałów kontrolnych itp.
 • Schemat połączeń elektrycznych
 • Opis urządzeń zabezpieczających (zablokowane funkcje dla maszyn współpracujących ze sobą w koordynacji itd. )
 • Techniczne środki ochronne
 • Informacje na temat przenoszenia, transportu i przechowywania
 • Zgodnie z IEC 61439-1, dokumentacja techniczna musi zawierać wszystkie cechy identyfikacyjne zespołu rozdzielnicy i sterownicy.

  Należą do nich:

 • Znamionowe wartości napięć np. zestawu rozdzielnicy i sterownicy, obwodów zespołów rozdzielnic i sterownic oraz znamionowe napięcie izolacji
 • Wartości prądu znamionowego (InA, Inc, Ipk, Icw, Icc)
 • Znamionowy współczynnik różnorodności RDF (również dla grup obwodów)
 • Znamionowa częstotliwość (fn)
 • Poziom zabrudzenia, rodzaj ochrony (kod IP)
 • System oparty na połączeniu wraz z uziemieniem (typ sieci)
 • Podział według EMC (warunki środowiskowe A lub B)
 • Typ urządzenia zabezpieczającego przed zwarciem
 • Ochrona przed porażeniem elektrycznym
 • Całkowite wymiary, masa itd.
 • Dokumentacja zgodna z wymaganiami normy IEC 61439-1/2 zawiera również następujące informacje:

 • Uwagi dotyczące transportu, obsługi, instalacji, eksploatacji i konserwacji
 • Identyfikacja urządzenia, części i obwodu (lista części, rysunek układu, schemat połączeń, schemat zacisków)
 • Dokumentacja techniczna musi być napisana w języku, zrozumiałym dla kraju docelowego. Wymaga się aby była dostępna dla władz przez dziesięć lat po ostatnim wprowadzeniu produktu do obrotu. 

  Dokument techniczny musi zawierać następujące zagadnienia:

 • Ogólny opis
 • Projekt koncepcyjny oraz rysunki i schematy, schematy obwodów itp.
 • Opisy i objaśnienia, także działania sprzętu elektrycznego
 • Wykaz zastosowanych norm lub opis środków podjętych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa
 • Wyniki obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań i sprawozdań z badań (producenta lub stron trzecich)
 • Kopia deklaracji zgodności
 • Odpowiednia analiza i ocena ryzyka
 • Odpowiednia analiza i ocena ryzyka jest częścią procedury polegającej na ocenie zgodności. Jest ona wymagana w zakresie dyrektywy maszynowej. 

  W trakcie procedury oceny ryzyka należy również uwzględnić (możliwe do przewidzenia) błędy operacyjne.

  Aby poprawnie przeprowadzić analizę ryzyka w zakresie objętym dyrektywą, Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) oferuje przewodnik CENELEC 32 jako wskazówkę dotyczącą oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem i dla urządzeń niskonapięciowych.

  Zrobienie odpowiedniej dokumentacji projektu składa się z wielu małych kroków. Szukanie dokumentów, ich kompilacja to często czasochłonne i skomplikowane zadanie. Nasze narzędzia umożliwiają sporządzenie dokumentacji równolegle z procesem inżynieryjnym.

  Praktyczne narzędzia do planowania

  Nasze narzędzia pomagają nie tylko w zgodnym z obowiązującymi normami doborze produktów, wymiarowaniu i prawidłowym układzie szafy. Wyniki obliczeń i raporty można wykorzystać jako materiały pomocnicze do dokumentacji, używając następujących narzędzi.

 • SIMARIS therm, kontrola wzrostów temperatur w szafach sterowniczych
 • SIMARIS curve, obliczanie zwarć w obwodzie
 • Większość danych potrzebnych do dokumentacji zgodnej ze standardami i dyrektywami można pobrać za pomocą CAx Download Managera. Wystarczy wpisać numery artykułów dla produktów Siemens z listy części i uzyskać wszelkie dostępne dane produktu w jednym pakiecie:

 • Certyfikaty (np. deklaracja zgodności EC)
 • Informacje techniczne
 • Charakterystyczne krzywe
 • Instrukcja obsługi i podręczniki
 • Praktyczne wskazówki "Weryfikacja wytrzymałości zwarciowej zgodnie z IEC 61439-1"

  Pobierz dokument

  Do pobraniaSzybki i łatwy dostęp po więcej informacji. 

  Wiadomości i wydarzeniaNajnowsze wiadomości i wydarzenia związane ze standardami IEC i dyrektywami UE dotyczącymi budowy szaf sterowniczych.

  OPERAT i PRAWO wykonuje dla swoich Klientów DTR. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest dokumentem wydawanym przez rzeczoznawcę w zakresie działania nadmuchiwanych urządzeń zabawowych.

  Dokument ten oprócz podstawowych danych technicznych urządzenia, zawiera wytyczne/wskazówki w przedmiocie przygotowania urządzenia do pracy, zasad obsługi dmuchawy elektrycznej. Znaleźć w nim można informacje na temat rozkładania, składania i magazynowania urządzenia. To z tego dokumentu dowiemy się o zasadach bezpiecznej eksploatacji urządzenia i jego kontroli, naprawach i konserwacji oraz innych ważnych podczas eksploatacji zasadach z nią związanych.

  DTR wraz z orzeczeniem technicznym stanowi komplementarną dokumentację przypisaną konkretnemu urządzeniu.

  • Nowa karta (Karta Graphite)

   Z reguły certyfikaty znajdujące się na karcie są automatycznie rejestrowane w systemie po umieszczeniu karty w czytniku. W przypadku konieczności ręcznej rejestracji certyfikatu można skorzystać z akcji „Zarejestruj certyfikat w systemie”, jak poniżej:

  • Należy sprawdzić, czy w aplikacji Szafir jest dodany komponent techniczny Graphite. Komponent jest dodawany automatycznie od wersji aplikacji Szafir wystawionych po 21. 03. 2019.

   Jeśli komponent techniczny Graphite nie jest dodany, należy dodać go z:
   C:\Program Files\Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A\Szafir 2. 0\bin\CCGraphiteP11p. x64. dll dla systemów 64 bitowych
   lub
   C:\Program Files\Krajowa Izba Rozliczeniowa S. x86. dll dla systemów 32 bitowych

   1. Należy sprawdzić, czy uruchomiona jest usługa propagacji certyfikatu (uruchomić „Usługi” w paska narzędziowego Windows – Wyszukaj programy i pliki)

   2. Gdyby na komputerze zainstalowany był CCSuite, należy wyłączyć/odinstalować CCMonitor,

   3. W przypadku problemów z rejestracją certyfikatów w systemie należy:

   - wyłączyć CCMonitor i zablokować automatyczne uruchamianie podczas startu systemu

   - sprawdzić stan usługi „Propagacja certyfikatu” – jeśli usługa jest wyłączona i próba uruchomienia kończy się błędem należy:

   • zmienić wartość klucza w rejestrze (cmd->regedit) z 0 na 1

   Windows Registry Editor Version 5. 00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CertProp] "CertPropEnabled"=dword:00000001

   • lub uruchomić poniższy plik (prawy przycisk myszy: scal)

   CKR_FUNCTION_FAILED to błąd związany z podaniem błędnego PINu. Może występować w przypadkach używania PINu transportowego z koperty do podpisywania dokumentów po zmianie na PIN właściwy. Może także wystąpić, gdy po zmianie PINu w aplikacji Menedżer CryptoCard Graphite mamy jednocześnie otwartą aplikację Szafir, wtedy użycie nowego PINu wymaga restartu aplikacji Szafir. Może wystąpić również, gdy użytkownik podaje niewłaściwy PIN.

   Należy podać właściwy PIN nadany przez użytkownika po aktywacji karty. Jeżeli karta została zablokowana, należy uruchomić Aktywator (wersja z 27. 03 po 15. 30) i przeprowadzić odblokowanie karty, podając PUK z koperty i wprowadzając nowy PIN.

   Uwaga! Karta blokuje się po trzykrotnym podaniu błędnego PINu.

   Polecenie diagnostyczne badające stan karty w czytniku

   cmd-> certutil –Scinfo

   https://www. com/drivers/14996

   https://www. com/drivers/31950

   Po pobraniu i uruchomieniu narzędzia diagnostycznego ze wskazanych linków powinien być widoczny czytnik jak poniżej HID® OMNIKEY® WORKBENCH X86 X64 V. 1. 8. 1 (może się różnić wersja). Jeżeli nie widać HID Global to prawdopodobnie brakuje sterowników do czytnika. Należy je zainstalować.

   Należy sprawdzić poprawność instalacji CryptoCard Graphite Minidriver do kart Graphite. 

   Dostawcą sterownika powinien być CryptoTech. W przypadku, gdy występuje inny dostawca lub sterownik jest nieaktualny, należy zaktualizować aplikację Szafir do najnowszej wersji lub pobrać sterownik bezpośrednio z podanego poniżej zasobu. Wcześniejsze wersje CryptoCard Graphite Minidriver należy odinstalować i po instalacji ponownie uruchomić komputer.

   Aktualna wersja CryptoTech Graphite Minidriver

   Oprogramowanie CCSuite, Menedżer komponentu technicznego nie obsługują kart Graphite.

   Pakiet Graphite wystawiony od 27. 2019 nie zawiera CCS do obsługi starych kart. Aby użyć starej karty w takiej sytuacji należy pobrać i zainstalować ze strony KIR oprogramowanie CCS. Po jego zainstalowaniu aplikacja Szafir będzie pozwalała na użycie i nowej i starej karty.

   a. Należy zweryfikować czy działa usługa propagacji certyfikatu zgodnie z punktem „Certyfikat z nowej karty nie instaluje się automatycznie w systemie Windows”.
   b. Należy sprawdzić poprawność instalacji CryptoTech Graphite Minidriver do kart Graphite zgodnie z punktem „Nie widzę certyfikatu w systemie Windows

   Karta Graphite i karta Carbon różnią się numerem seryjnym. Ważne są pierwsze cztery znaki numeru seryjnego:

   Karta Graphite – początek numeru seryjnego karty 1112

   Karta Carbon – początek numeru seryjnego karty 1012...

   Instrukcje

  Zadaj pytanie

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
   2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 1 lit a RODO;
  3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
  4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
  7. inspektor ochrony danych w KIR: .

  Dokument techniczny Emerson Northwind Cf705ck

  Bezpośredni link do pobrania Dokument techniczny Emerson Northwind Cf705ck

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokument techniczny Emerson Northwind Cf705ck