Dokument dotyczący oczekiwań klienta 3m 1615 Ahgs

Dokument dotyczący oczekiwań klienta 3M 1615 Ahgs jest ważnym narzędziem dla firm, które chcą zapewnić klientom najwyższą jakość produktów i usług. Dokument ten szczegółowo wyjaśnia oczekiwania klienta w stosunku do produktów, jakości, terminu dostawy i innych kwestii. Dokument ten jest ważnym źródłem informacji dla firm, które chcą zapewnić swoim klientom doskonałą obsługę i zadowolenie z oferowanych produktów lub usług. Dokument ten określa także ramy czasowe i warunki, które muszą być spełnione, aby zapewnić zadowolenie klienta. Dokument ten może również zawierać informacje na temat wymagań dotyczących bezpieczeństwa, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, funkcjonalności i jakości produktu.

Ostatnia aktualizacja: Dokument dotyczący oczekiwań klienta 3m 1615 Ahgs

Jeżeli chcesz obejrzeć listę:

 • wysłanych zgłoszeń lub deklaracji,
 • odebranych komunikatów,
 • spraw,
 • złożonych dokumentów,

musisz zalogować się na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC), wybrać Mój pulpit i zobaczysz Moje sprawy i dokumenty, wyświetlone domyślnie na zakładce Dokumenty. Po zalogowaniu przejdź na zakładkę Moje sprawy i dokumenty.

Do systemów celnych przesyłane są wyłącznie komunikaty elektroniczne zgodne ze specyfikacjami xml opisanymi przy każdego rodzaju dokumentu.

Na Każdy komunikat wysłany przez PUESC wysyłany jest komunikat zwrotny (potwierdzenie przyjęcia…). Komunikaty te mogą być łączone w sprawy.

Do wszystkich dokumentów będziesz miał dostęp, po zalogowaniu do konta na PUESC.
Możesz też mieć dostęp do wszystkich dokumentów firmy z którą jesteś powiązany pod warunkiem, że będziesz posiadał uprawnienie do wglądu we wszystkie dokumenty firmy na PUESC.
Aby uzyskać dostęp do tych dokumentów musisz się zalogować do swojego konta na PUESC, następnie przejść na Mój pulpit, gdzie znajdują się zakładki:

 • Moje sprawy i dokumenty
 • Moje sprawy i Dokumenty są podzielone na zakładki:

  - dokumenty

  - sprawy

  - moje widoki

  W zakładce Dokumenty zobaczysz listę wszystkich komunikatów wysłanych i odebranych za pośrednictwem PUESC (również wysłanych kanałem e-mail lub niewizualnym). Widok dokumentów możesz ograniczać używając filtrów.
  W zakładce Sprawy możesz zobaczyć dokumenty wysłane i otrzymane oraz komunikaty zwrotne powiązane w sprawy. Widok Spraw możesz filtrować.
  Widok spraw i dokumentów możesz spersonalizować w zakładce Moje widoki, gdzie możesz ustawić kolejność kolumn czy ilość przeglądanych danych. Każdy z takich widoków możesz zapisać i otwierać oddzielnie dla wszystkich zakładek Dokumentów i Spraw.

 • Do wysyłki i robocze
 • Do wysyłki i robocze są podzielone na zakładki:

  - formularze robocze

  - dokumenty do wysyłki

  W trakcie wypełniania wniosku lub deklaracji możesz w każdej chwili zapisać go jako roboczy. Taki zapisany dokument będzie dostępny w zakładce Formularze robocze. Możesz go edytować, udostępnić lub przygotować do wysłania.

  W zakładce Dokumenty do wysyłki możesz zobaczyć dokumenty, które przygotowałeś do wysyłki na PUESC oraz stworzone poza portalem i wczytane z pliku. Takie dokumenty po podpisaniu możesz wysłać. Po wysłaniu dokumentu otrzymasz komunikat:

  -- UPP - potwierdzenie przyjęcia

  lub

  -- NPP - informację o odrzuceniu.

 • Moje usługi
 • Jeżeli często korzystasz z tych samych wniosków lub deklaracji wypełniając je na PUESC, możesz je dodać do Moich usług zapewniając sobie bezpośredni dostęp do wybranego formularza.

 • Moje dane – sprawdź Tutaj
 • e-Dokumenty
 • Do kogo skierowana jest usługa

  Usługa skierowana jest do użytkowników portalu PUESC, którzy posiadają:

 • konto z podstawowym zakresem uprawnień – aby przeglądać swoje dokumenty i sprawy
 • konto z rozszerzonym zakresem uprawnień - aby przeglądać swoje dokumenty i sprawy oraz dokumenty złożone w imieniu firmy, z którą jesteś powiązany. Jeżeli posiadasz od firmy uprawnienie do wglądu we wszystkie dokumenty firmy na PUESC będziesz mógł też przeglądać wszystkie dokumenty i sprawy złożone dla tego podmiotu, przez wszystkie osoby z nią powiązane.
 • Co musisz przygotować

  Jeżeli chcesz przesyłać deklaracje tylko we własnym imieniu wystarczy, że się zalogujesz.
  Jeżeli chcesz wysyłać wnioski, deklaracje, zgłoszenia w imieniu podmiotu musisz być powiązany z podmiotem. Przejdź do opisu usługi Powiąż reprezentanta z firmą, aby dowiedzieć się więcej.

  Co musisz zrobić

  Żeby przeglądać sprawy lub dokumenty:

 • Zaloguj się
 • przejdź na zakładkę Mój pulpit>Moje sprawy i dokumenty lub Do wysyłki i robocze,
 • wybierz w pierwszym lub/i drugim powiązaniu podmiot dla którego chcesz sprawdzić sprawy lub dokumenty.
 • Jeżeli chcesz przesyłać dokumenty sporządzone poza PUESC musisz je przygotować do wczytania. Dokumenty niepodpisane będą mogły być podpisane po wczytaniu na PUESC w zakładce Do wysyłki. Przygotuj się do użycia podpisu elektronicznego, jednego z:
  - certyfikatu celnego, - podpisu kwalifikowanego, - podpisu zaufanego.

  Co uzyskasz po skorzystaniu z usługi

  Po wyświetleniu listy dokumentów i spraw masz wgląd we wszystkie komunikaty, dokumenty, wnioski, zgłoszenia i deklaracje – zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

  Jeżeli potrzebujesz pomocy (Help Desk)

  Jeżeli masz wątpliwości możesz skorzystać z pomocy Help Desk:

 • za pośrednictwem portalu Help Desk SISC (wymagane założenie konta na PUESC),
 • występując z zapytaniem na adres e-mail: helpdesk-eclo@mf. pl podając w temacie wiadomości nazwę usługi „Zarządzanie sprawami i dokumentami”,
 • telefon - 22 460 59 70 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje znajdziesz w zakładce POMOC (strona otwiera się w nowym oknie),
 • Więcej szczegółów dotyczących zakresu wsparcia, czasów obsługi oraz innych informacji znajdziesz na głównej stronie zakładki POMOC.
 • Informacje o publikacji

  Ostatnia aktualizacja:01 sierpień 2022 14:51

  Pierwsza publikacja:01 sierpień 2022 14:49Sylwia MystkowskaKomórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF

  Z Encyklopedia Zarządzania

  Wymaganie, potrzeba, oczekiwanie
  Polecane artykuły
  • Polityka jakości
  • Jakość
  • Cele jakości
  • Zasady zarządzania jakością
  • Identyfikacja
  • Poziom obsługi klienta
  • System zarządzania jakością
  • Jakość wg PRINCE2
  • Określanie celów jakości

  Norma ISO 9001 posługuje się słowem wymaganie dla określenia tego, co oraz w jaki sposób organizacja powinna dostarczyć klientowi. W praktyce wdrażania systemów zarządzania często rozróżnia się trzy bardzo zbliżone pojęcia: potrzeby, wymagania oraz oczekiwania. Według definicji zawartych w słowniku języka polskiego PWN (2002, t. II s. 420 i 820; t. III s. 761):

  • potrzeby to coś, bez czego trudno się obejść, pewne warunki podstawowe,
  • wymagania są zespołami warunków, którym ktoś lub coś musi odpowiadać,
  • oczekiwania to przypuszczenia, nadzieje, pragnienia.

  Ich połączenie stanowi punkt wyjścia w systemach zarządzania jakością. Pozwalają one określić cele oraz politykę jakości, która gwarantuje klientom przedsiębiorstwa rzetelność i profesjonalizm (Toruński J., str. 39).

  W odniesieniu do klienta, potrzeba dotyczy głównej wartości dostarczanej przez produkt, wymagania dotyczą jego parametrów, a oczekiwania - sposobu, w jaki zostanie on zaprezentowany, sprzedany lub przekazany.Tab. 1. prezentuje przykład identyfikacji potrzeb, wymagań i oczekiwań dla hotelu.

  Tab. Przykład identyfikacji potrzeb, wymagań i oczekiwań dla hotelu
  PotrzebyWymaganiaOczekiwania
  • nocleg,
  • wyżywienie,
  • bezpieczeństwo
  • kategoria obiektu,
  • lokalizacja,
  • zachowanie personelu
  • spełnienie wymagań,
  • klimat obiektu,
  • grzeczność,
  • kultura,
  • profesjonalizm personelu,
  • identyfikacja i realizacja potrzeb,
  • komunikacja,
  • czystość,
  • wygoda,
  • cena

  Potrzeby

  Potrzeba stanowi uczucie braku danego stanu bądź dobra materialnego, które wynika ze świadomości bądź stanu emocjonalnego (Kłeczek R., str. 45). Ponadto potrzeby te posiadają różne znaczenie dla indywidualnego człowieka. Zauważył to A. Maslow tworząc piramidę potrzeb. Zgodnie z założeniami hierarchii potrzeb największą rolę w życiu człowieka mają potrzeby fizjologiczne oraz bezpieczeństwa, zaś następnie kolejno odczuwa on pragnienia przynależności, uznania oraz samorealizacji (Bywalec Cz., s. 14). W efekcie jednostka często musi wybierać kolejność zaspokojenia potrzeb. Jest to związane z ograniczeniami codziennego życia, które kształtowane są w wyniku (Krystyańczuk H., str. 135):

  • stanu majątkowego oraz dochodu jednostki, który umożliwia kupno pożądanego dobra lub usługi,
  • wieku, który może utrudnić realizację niektórych potrzeb,
  • stanu zdrowia, wpływającego na sprawność fizyczną oraz psychiczną jednostki,
  • czasu, którego deficyt ogranicza możliwość realizacji pragnień.

  Potrzeba klienta powinna być znana organizacji. Od jego wymagań oraz znajomości rynku zależy do którego przedsiębiorstwa się zwróci o dostarczenie usługi lub wyrobu. Zadaniem pracowników organizacji jest odgadnięcie jego oczekiwań i takie ich spełnienie, aby klient był usatysfakcjonowany. Można to osiągnąć poprzez kontakt bezpośredni, badania, doświadczenie lub stosowanie innych metod w zależności od specyfiki rynku i branży.

  Wymagania

  Wymagania klienta powinny zostać zakomunikowane wszystkim pracownikom w organizacji, a w niektórych przypadkach także dostawcom. Dokonać tego można poprzez politykę jakości, polityki poszczególnych procesów, uwzględnianie w konstruowaniu zadań, szkolenia i regularne spotkania.

  Zwykle wymagania klienta znajdują swoje odzwierciedlenie w konstruowanych dla różnych poziomów systemu celach szczegółowych. Cele te należy regularnie przeglądać, monitorować ich realizację i dostosowywać do zmieniających się oczekiwań klientów. Z tego powodu w wielu organizacjach wprowadza się nadzór nad celami i ich realizacją przy okazji zarządzania dokumentacją systemową. Dla określonych i zatwierdzonych celów, aby ich realizacja była możliwa, kierownictwo powinno zapewnić odpowiednie zasoby materialne, finansowe, infrastrukturę oraz szkolenia.

  Oczekiwania

  Znajomość oczekiwań konsumenta ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa. Umiejętność ich identyfikacji oraz spełnienia poprzez odpowiednia strategię i działalność operacyjną wpływa na pozycję firmy na rynku (Lachiewicz S., Matejun M., str. 391).

  Zarówno w przypadku dobra materialnego, jak i usługi duże znaczenie ma fakt, że ich jakość bezpośrednio się wiąże ze stopniem spełnienia oczekiwań konsumenta (Bielawa A., s. 146). Odpowiednia jakość jest osiągnięta dopiero w przypadku spełnienia bądź przekroczenia oczekiwań nabywcy. W przypadku usług na podstawie oczekiwań konsumentów można cztery poziomy jakości (Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., str. 141):

  • 1. php/Us%C5%82uga" title="Usługa">Usługa minimalna – usługa spełniająca minimalne standardy, które muszą zostać osiągnięte.
  • 2. Usługa zasłużona – usługa o standardzie, który powinien zostać zrealizowany w ramach określonej ceny.
  • 3. Usługa pożądana – usługa, której standard jest tożsamy z tym, czego pragną klienci.
  • 4. Usługa idealna – usługa, o najlepszej jakości, jaką konsument jest w stanie sobie wyobrazić, a personel zrealizować.

  Bibliografia

  • Norma PN-ISO 9001:2000, PKN, Warszawa 2001
  • Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2002
  • Bielawa A., Postrzeganie i rozumienie jakości – przegląd definicji jakości, "Studia i Prace WNEiZ” 2011, nr 21, str. 143-152.
  • Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.
  • Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., Marketing usług, Wydawnictwo Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2012.
  • Kłeczek R., Marketing. Jak to się robi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
  • Krystyańczuk H., Ewolucja potrzeb hierarchii potrzeb konsumpcyjnych - zmiana sposobu zaspokajania potrzeb podstawowych oraz dynamiczny rozwój potrzeb wyższego rzędu, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2013, nr 11, str. 133-145.
  • Lachiewicz S., Matejun M., Problemy współczesnej praktyki zarządzania. Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
  • Toruński J., Podejście procesowe w zarządzaniu jakością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2012, nr 93, str. 35-43.
  • Wawak S., Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych, pr. doktorska, AE Kraków 2007

  Autor: Sławomir Wawak, Maria Bajak

  • BS WołczynRolnicyKredytyKredyt unijny SGBOferta dla klientów indywidualnychDokumenty dotyczące opłat

  Dokumenty dotyczące opłat

  O nas

  • Placówki
  • Historia
  • Rada nadzorcza
  • Zarząd
  • Statut
  • Wyniki finansowe
  • Nagrody i wyróżnienia
  • Nasi partnerzy
  • Outsourcing
  • Pełnomocnicy Banku
  • Struktura organizacyjna
  • Dane rejestrowe
  • Polityka Ładu Korporacyjnego
  • Oświadczenie Zarządu
  • Opis systemu kontroli wewnętrznej
  • Polityka zarządzania konfliktami interesów
  • Podziękowania
  • Polityka informacyjna
  • Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji
  • Oferty pracy

  Inne

 • PayByNet
 • Zastrzeganie kart
 • Kursy walut
 • Western Union
 • Reklamacje
 • Działalność pozabankowa
 • Monety
 • Nota prawna
 • Ochrona danych osobowych
 • Wskaźniki referencyjne
 • PSD2
 • Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie
 • Członkostwo
 • Wakacje kredytowe
 • GWARANCJE

  Dokument dotyczący oczekiwań klienta 3m 1615 Ahgs

  Bezpośredni link do pobrania Dokument dotyczący oczekiwań klienta 3m 1615 Ahgs

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokument dotyczący oczekiwań klienta 3m 1615 Ahgs