Biuletyn Wsparcia Produktu Frigidaire Fffu13m1qwa

Frigidaire Fffu13m1qwa jest flagowym modelem lodówki produkowanym przez amerykańską markę Frigidaire. Lodówka ta zapewnia najwyższą jakość i wydajność, dzięki czemu będziesz mógł przechowywać produkty spożywcze w najlepszych warunkach. Ponadto, model ten jest wyposażony w Biuletyn Wsparcia Produktu Frigidaire Fffu13m1qwa, który zawiera cenne informacje na temat wszystkich funkcji i usług oferowanych przez lodówkę. Biuletyn wsparcia produktu zawiera dokładne instrukcje dotyczące instalacji, konserwacji, naprawy i czyszczenia lodówki, dzięki czemu możesz zapewnić jej długotrwałe wydajne i bezpieczne działanie.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Wsparcia Produktu Frigidaire Fffu13m1qwa

Szukaj produktów z sektora wody i ścieków

Widoczne 1 - 12 z 29 wyników

 1. pompy procesowe 530

  Natężenia przepływu do 3, 5 l/min (55 gal. USA/h) i ciśnienia do 7 bar (100 psi). Precyzyjny zakres regulacji prędkości 2200:1.

  Pompy - pompy z osłoną

  pompy procesowe 630

  Natężenia przepływu do 18 l/min (4, 76 gal. USA/min) i ciśnienia do 4 barów (60 psi). Precyzyjny zakres regulacji prędkości 2, 650:1.

  pompa w obudowie serii 300

  Natężenia przepływu od 2 μl/min. do 2. 000 ml/min. i ciśnienia do 2 bar (30 psi). Jedno- lub wielokanałowe.

  pompy procesowe 730

  Natężenia przepływu do 33 l/min (8, 8 gal. USA/min) i ciśnienia do 2 barów (30 psi). Precyzyjny zakres regulacji prędkości 3, 600:1.

  Pompy perystaltyczne APEX

  Natężenia przepływu do 6. 200 l/h (27, 3 gal. USA/min) i ciśnienia do 8 barów (116 psi). Zoptymalizowane w celu skrócenia czasu przestojów w procesie.

  Pompy - pompy perystaltyczne

  Pompy perystaltyczne Bredel (10-50)

  Natężenia przepływu do 17. 520 l/h (4. 623 gl. USA/h) i ciśnienia do 16 barów (232 psi). Wyeliminowanie urządzeń pomocniczych.

  Pompy Bredel DuCoNite

  Natężenia przepływu do 5. 250 l/h (23, 1 gal. USA/min) i ciśnienia do 16 barów (232 psi). Obudowa pompy galwanizowana, bez powłoki lakierniczej.

  Pompy perystaltyczne Bredel (65-2100)

  Natężenia przepływu do 108. 000 l/h (475 gal. /min. ) i ciśnienia do 16 barów (232 psi).

  Wąż Corroline+

  Wąż z gładkim otworem do zastosowań chemicznych i innych z płynami, w przypadku których mogą wystąpić trudne warunki eksploatacyjne.

  Zespoły węży elastycznych

  Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z wiadomościami

  Zapisz się teraz

Wyszukiwanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: Polska Akademia Nauk

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325713

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: Plac Defilad 1

1. ) Miejscowość: Warszawa

1. 3. ) Kod pocztowy: 00-901

1. 4. ) Województwo: mazowieckie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: zp@pan. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: www. bip. pan. pl

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1. 7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nauka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie przedłużenia gwarancji, wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13dfc47c-9c97-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2. ) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058517

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2. ) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024795/01/P

2. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1. 4 Przedłużenie gwarancji, wsparcie, aktualizacja oprogramowania urządzeń typu UTM

2. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pan. logintrade. net/rejestracja/ustawowe. html

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pan. html

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e (na podstawie pełnomocnictwa) do
reprezentowania Wykonawcy. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale XI SWZ.

3. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. 12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3. 15. ) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, zp@pan. pl;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Polskiej Akademii Nauk iod@pan. pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie przedłużenia gwarancji, wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego” - znak sprawy ZZP. 261. 2023, prowadzonym w trybie podstawowym, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. b), w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 19 oraz art. 74 i art. 75 ustawy Pzp lub ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez zamawiającego;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych administratora danych;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę - także art. b RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: ZZP. 2023

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4. 13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie gwarancji, wsparcia technicznego, możliwość aktualizacji oprogramowania dla urządzeń typu UTM, AP monitorujących ruch www, urządzeń służących do zapisywania zdarzeń i raportowania używanych przez Zamawiającego oraz subskrypcji najnowszej wersji wzorców zasad bezpieczeństwa w zakresie antywirus, antyspam, IPS, Web filter dla urządzeń typu UTM, do dnia 14. 03. 2024 r. i odnowienie licencji oraz wsparcia dla 200 licencji FortiClient do dnia 14. :
1) FortiGate 60F – 26 szt.
Zakres wsparcia produktu do 14.
(bieżący termin wsparcia upływa 21. 06. 2023 r. )
2) FortiManager -VM — 1 szt. (FortiCare: 1-110 devices)
Zakres wsparcia produktu do 14.
(bieżący termin wsparcia upływa 14. )
3) FortiGate 1500D – 2 szt. )
4) FortiAnalyzer 300F – 1szt.
(bieżący termin wsparcia upływa 08. )
5) FortiAP 223E – 48 szt.
(bieżący termin wsparcia upływa 18. 08. )
6) FortiAP 223E – 6 szt.
(bieżący termin wsparcia upływa 20. )
7) FortiClient EMS – FortiClient Fabric Agent with Endpoint Protection – 200 szt. (users)
Zakres wsparcia produktu do 14. )
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane ze wsparciem przy rozwiązywaniu problemów technicznych powinny być wykonywane przez co najmniej 1 osobę, realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, obejmujące wsparcie internetowe, czatowe i telefoniczne. Świadczenie pomocy również w zakresie rozwiązywania problemów z produktami i konfiguracją.
Zakres czynności został podany w § 11 ust. 1 wzoru umowy - Załącznik 4 do SWZ.

4. ) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4. ) Dodatkowy kod CPV:

48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci

48219000-6 - Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-14

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert

4. ) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XX SWZ

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Waga: 100

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: Tak

5. ) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum firm, spółka cywilna.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy;
3) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, która nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru umowy, a także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, bez których nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
2) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treści umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień;
3) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć;
5) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
6) spowodowanych sytuacją epidemiczną związaną z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS COV 2 i chorobą COVID 19 – w takim przypadku możliwość zmiany umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących wynikiem epidemii, które uniemożliwiają Stronom należyte wykonanie umowy, przy czym zmiana umowy może nastąpić jedynie w przypadku przedstawienia przez Stronę wnioskującą o zmianę umowy dowodów potwierdzających realny i obiektywny wpływ sytuacji epidemicznej na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy.
7) zmiana terminów związanych z realizacją zamówienia, w tym terminu dostawy:
a) gdy dochowanie terminu nie jest możliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia (termin może ulec przedłużeniu o czas trwania siły wyższej),
b) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć (termin może zostać wydłużony o czas trwania tych okoliczności).

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2023-02-02 11:00

8. ) Miejsce składania ofert: https://pan. html

8. ) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 12:00

8. ) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wraz z ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ) złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego KRS, CEIDG);
3) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w ust. 9 Załącznika nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jeżeli dotyczy.
Termin wykonania zamówienia - przedmiot zamówienia należy wykonać maksymalnie w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, zakresie świadczenia usług będzie świadczony do dnia 14.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 835 z późn. zm. ).

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Biuletyn Wsparcia Produktu Frigidaire Fffu13m1qwa

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Wsparcia Produktu Frigidaire Fffu13m1qwa

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Wsparcia Produktu Frigidaire Fffu13m1qwa