Środki ostrożności przy postępowaniu Hitachi Wip 5000

Przy pracy z systemem Hitachi Wip 5000 należy zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkim należy przestrzegać wszystkich instrukcji i procedur dotyczących bezpieczeństwa, które są dostarczane wraz z urządzeniem. Należy także upewnić się, że wszystkie części i elementy systemu są prawidłowo zainstalowane i wyregulowane. Praca z systemem powinna odbywać się w odpowiednim środowisku, z zapewnieniem odpowiedniej wentylacji i odpowiedniego oświetlenia. Podczas pracy z systemem należy zawsze zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniu urządzenia. Przed użyciem systemu należy dokładnie sprawdzić wszystkie kable i połączenia, aby upewnić się, że są one prawidłowo podłączone i bezpieczne.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu Hitachi Wip 5000

1. Wprowadzenie

Niniejsza sekcja obejmuje wyłącznie towary promieniotwórcze podlegające transportowi.

Nie obejmuje zagrożeń związanych z innymi formami promieniowania (np. ze skanerów do kontroli pojazdów lub bagażu lub instalacji radarowych w portach i portach lotniczych).

Uwaga: Funkcjonariusz nigdy nie powinien mieć obowiązku badania i pobierania próbek substancji promieniotwórczych, chyba że został do tego celu specjalnie przeszkolony i uprawiony.

W przypadku natrafienia na substancje promieniotwórcze zawsze należy odwołać się do krajowych wytycznych i procedur oraz zgłosić się do ekspertów i specjalistów.

Niniejszy przewodnik ogranicza się zatem do identyfikacji substancji promieniotwórczych oraz procedur, jakie mają być stosowane, jeżeli funkcjonariuszowi wydaje się, że towary mogą być nieprawidłowo oznaczone, bądź w następstwie wypadku lub wycieku.

Żadne informacje zawarte w niniejszym przewodniku nie są nadrzędne wobec procedur krajowych.

Transport substancji promieniotwórczych jest ściśle kontrolowany na podstawie rozporządzeń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Rozporządzenie Rady (EURATOM) nr 1493/93 w sprawie przesyłania substancji radioaktywnych między Państwami Członkowskimi.

2. Opakowanie

Istnieją cztery rodzaje zatwierdzonych opakowań na substancje radioaktywne:

Opakowania wyłączone
Ten rodzaj opakowań stosuje się w przypadku bardzo małych ilości substancji promieniotwórczych i nie wymaga on oznakowania zewnętrznego. Przeładunek nieotwartego opakowania nie stanowi zagrożenia. Substancja promieniotwórcza wewnątrz opakowania musi być oznakowana w taki sposób, aby oznakowanie było widoczne przy otwieraniu opakowania, i powinna być wskazana w dokumencie wysyłkowym. Opakowanie musi być wykonane według zatwierdzonego projektu.

Opakowania przemysłowe
Opakowania przemysłowe stosuje się do transportu materiałów o niskiej aktywności właściwej (LSA) lub przedmiotów skażonych powierzchniowo (SCO), np. naturalnie promieniotwórczych rud o niskiej aktywności. Istnieją trzy klasy materiałów LSA (LSA-I, LSA-II i LSA-III) i dwie klasy materiałów SCO (SCO-I i SCO-II). Materiały te albo mają bardzo niską aktywność na jednostkę masy, albo są w postaci, której nie da się łatwo rozproszyć. Niektóre materiały LSA-I i SCO-I można przewozić bez opakowania przy spełnieniu określonych warunków. W innych przypadkach opakowanie powinno być wykonane według zatwierdzonego projektu i oznakowane tak, jak opisano poniżej.

Opakowania typu A
Opakowania typu A służą do bezpiecznego transportu stosunkowo niewielkich ilości materiałów promieniotwórczych. Muszą one wytrzymać normalny poziom nieostrożnego przeładunku, jaki może mieć miejsce podczas transportu międzynarodowego, co obejmuje upadek z pojazdów lub upuszczenie, uderzenie ostrym przedmiotem, wystawienie na deszcz lub postawienie na nich innych ładunków. Opakowania typu A muszą być oznaczone jako „typ A” i oznakowane tak, jak opisano poniżej.

Opakowania typu B
Opakowania typu B stosuje się do transportu większych ilości materiałów radioaktywnych i są one zaprojektowane tak, aby wytrzymywały skutki poważnych wypadków. Projekt opakowania należy przetestować pod względem odporności na ogień, zanurzania w wodzie i upadek na twardą powierzchnię z wysokości 9 metrów. Opakowania te stosuje się do transportu paliwa jądrowego, odpadów promieniotwórczych, izotopów promieniotwórczych do radiografii przemysłowej i innych materiałów o wysokiej aktywności. Opakowania typu B muszą być oznaczone jako „typ B” i oznakowane tak, jak opisano poniżej.

3. Oznakowanie

Opakowania typu A i typu B klasyfikuje się i oznakowuje według trzech kategorii. Zależą one głównie od mocy dawek promieniowania na powierzchni opakowania:

 • etykieta kategorii I ma w całości białe tło;
 • etykiety kategorii II i III mają żółte tło i wskazują na wyższą moc dawek promieniowania na powierzchni.

Etykieta musi pokazywać również wskaźnik transportowy (TI) – liczbę od 1 do 10. Wskaźnik transportowy wskazuje moc dawki promieniowania w odległości 1 metra od powierzchni opakowania.

Moc dawki promieniowania w odległości 1 m w µSv/hr = wskaźnik transportowy x 10

Na etykiecie muszą znajdować się również nazwa lub symbol chemiczny nuklidu promieniotwórczego i jego aktywność. Materiały LSA i SCO również należy oznaczyć jako takie.

Etykieta/KategoriaMaksymalna moc dawki promieniowania na powierzchni
(µSv/hr)
Maksymalna moc dawki promieniowania w odległości 1 m
(µSv/hr)
Wskaźnik transportowy (TI)
Biała-I< 5-0
Żółta-II< 500< 100 - 1
Żółta-III< 2000< 1001 - 10

4. Jakie informacje powinny zawierać dokumenty wysyłkowe?

Dokumenty wysyłkowe powinny zawierać następujące informacje:

 • nazwę przewozową opisującą materiał w ogólny sposób;
 • numer kategorii zagrożenia 7, numer przypisany materiałom promieniotwórczym przez ONZ;
 • nazwę kategorii zagrożenia, tj. „materiał promieniotwórczy”;
 • numer identyfikacyjny, litery UN i czterocyfrowy numer opisujący:
  • materiał i związane z nim zagrożenia;
  • nuklidy promieniotwórcze znajdujące się w opakowaniu;
  • całkowitą aktywność materiału promieniotwórczego;
  • postać fizyczną i chemiczną materiału promieniotwórczego;
  • kategorię etykiety na opakowaniu;
  • opakowanie typu A lub typu B.

5. Kiedy paczki o zawartości promieniotwórczej mogą być przesyłane pocztą?

Niektóre opakowania wyłączone mogą być przesyłane pocztą, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 • uprzednie uzyskanie pisemnej zgody od operatora świadczącego usługi pocztowe;
 • aktywność w paczce wynosi mniej niż jedną dziesiątą limitu aktywności dla „opakowań wyłączonych”;
 • opakowanie jest wyraźnie oznaczone na zewnątrz słowami:
  „SUBSTANCJE PROMIENIOTWÓRCZE – Ilości dopuszczone do przewozu przez pocztę”.
 • 6. Paczki, co do których istnieje podejrzenie, że zawierają materiał promieniotwórczy

  Większość paczek promieniotwórczych jest prawidłowo oznakowana i udokumentowana. Niektóre mogą być jednak oznakowane nieprawidłowo lub w ogóle nieoznakowane. Należy sprawdzić dokumentację towarzyszącą i etykiety pod kątem takich słów, jak „promieniotwórczy”, „promieniowanie”, „kategoria żółta-II” czy „aktywność”, i poszukać trójlistnego symbolu promieniowania na opakowaniu. Należy podjąć następujące działania:

  • nie należy otwierać paczki ani kontynuować jej kontroli;
  • należy wyraźnie oznakować paczkę „Niebezpieczeństwo – Może zawierać materiały promieniotwórcze”;
  • należy umieścić paczkę w zatwierdzonej, oznakowanej i przeznaczonej do tego strefie (lub, jeżeli to niemożliwe, zabezpieczyć kontener lub pojazd i usunąć wszystkich z bezpośredniego otoczenia);
  • należy spróbować uzyskać szczegółowe informacje na temat przesyłki od odbiorcy/nadawcy, tj. :
  • co zawiera paczka?
  • do jakiej kategorii i jakiego rodzaju etykiety transportowej należy przesyłka?
  • jaka jest jej aktywność?
  • jaka to postać materiału promieniotwórczego?
  • należy poinformować osobę odpowiedzialną zgodnie z danymi procedurami krajowymi.
  • 7. Kto może przeprowadzać kontrolę paczek o zawartości promieniotwórczej?

   Zawsze, gdy to możliwe, należy odstępować od wewnętrznych kontroli paczek zgłoszonych jako przesyłki o zawartości promieniotwórczej. Jeżeli kontrola jest jednak niezbędna, należy przenieść paczkę do wyznaczonej strefy i:

   • sprawdzić procedury krajowe; lub
   • skontaktować się z organem ds. ochrony przed promieniowaniem w celu uzyskania porady.

   • Nie należy kontynuować działań, dopóki nie będzie obecny wykwalifikowany fizyk radiolog.
   • 8. Gdzie należy przechowywać paczki o zawartości promieniotwórczej?

    Wszelkie materiały promieniotwórcze znajdujące się pod kontrolą funkcjonariusza należy przechowywać w wyznaczonej strefie przechowywania materiałów promieniotwórczych. Strefa ta musi być zamykana i musi być odpowiednio oznakowana. W wielu przypadkach dobrze jest zorganizować korzystanie z części strefy przechowywania materiałów promieniotwórczych należącej do agenta morskiego. W tym przypadku konieczna jest oddzielna strefa zabezpieczona wewnątrz magazynu, aby zapewnić ochronę ciągu dowodowego.

    Ze względów bezpieczeństwa suma wskaźników transportowych (zob. tabela powyżej) paczek przechowywanych w pojedynczej strefie nie może przekraczać 50.

    9. Postępowanie z uszkodzonymi paczkami o zawartości promieniotwórczej

    W przypadku powzięcia podejrzenia, iż paczka zawierająca materiał promieniotwórczy została tak uszkodzona, że zawartość radioaktywna mogła się wydostać:

    • nie wolno dotykać paczki;
    • należy odgrodzić teren wokół paczki i trzymać wszystkich z dala od niego;
    • W celu uzyskania dalszych informacji należy odwołać się do obowiązujących przepisów i wytycznych odpowiedniej administracji krajowej.

     Skutki zachowań psów wynikają najczęściej z błędów popełnianych przez ludzi - hodowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie terminów szczepień, niewłaściwe warunki bytowe zwierzęcia, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!

     Właściciel ma obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, który nakłada na niego kodeks wykroczeń: art. 77: kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

     Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie, obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności, związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego. Dlatego też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu częściej znajdziemy w stosownych uchwałach Rady Miasta/Gminy. Nakazy co do sposobu trzymania psa na smyczy lub w kagańcu może ponadto wynikać z regulaminów wewnętrznych przewoźników (dotyczy to np. większości komunikacji miejskich i zbiorowych), obiektów sportowych czy centrów handlowych. Regulamin taki może przewidywać własną sankcję finansową za nieprzestrzeganie jego postanowień.

     Należy pamiętać również o aspekcie materialnym.  Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. Jeśli w wyniku niedopilnowania psa dojdzie do zniszczenia rzeczy (rozerwanie ubrania, wybicie szyby, jak również zagryzienia innego zwierzęcia) – posiadacz, który nie wywiązał się z właściwego trzymania psa poniesie odpowiedzialność i będzie musiał pokryć wysokość wyrządzonej szkody. W przypadku gdy pies pogryzie dziecko, czy osobę dorosłą jego właściciel może odpowiadać za narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

     /źródło: KWP w Łodzi/

     Komentarze

     Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
     Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem:https://www. facebook. com/policies
     Właściciel i wydawca portalu tugazeta. pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.

     Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook. com
     Jesteś już zalogowany? Odśwież stronę

     Światła awaryjne

     Światła awaryjne ostrzegają innych kierowców. Informują one o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się, wyprzedzania lub mijania niesprawnego pojazdu.

     Światła awaryjne należy włączać zawsze przed rozpoczęciem wykonywania naprawy na drodze lub po zatrzymaniu pojazdu przy krawędzi jezdni.

     Aby włączyć lub wyłączyć światła awaryjne, należy nacisnąć ich włącznik. Światła awaryjne można włączać i wyłączać w dowolnym stanie stacyjki. Włącznik świateł awaryjnych znajduje się na konsoli centralnej. Po włączeniu świateł awaryjnych migają jednocześnie wszystkie kierunkowskazy pojazdu.

     • Włącznik świateł awaryjnych działa bez względu na to, czy pojazd jedzie, czy stoi.

     • Po włączeniu świateł awaryjnych nie działają kierunkowskazy.

     Awaria na drodze

     Wyłączenie się silnika podczas jazdy

     • Stopniowo wytracać prędkość, jadąc na wprost. Ostrożnie zjechać z drogi i zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

     • Włączyć światła awaryjne.

     • Spróbować uruchomić silnik. W przypadku niemożności uruchomienia silnika należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

     Wyłączenie się silnika na skrzyżowaniu lub przejeździe kolejowym

     Jeżeli silnik wyłączył się na skrzyżowaniu lub na przejeździe kolejowym, należy ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu N (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) i przepchnąć pojazd w bezpieczne miejsce.

     Przebicie opony podczas jazdy

     Jeżeli podczas jazdy z opony uszło powietrze należy:

     • Zdjąć stopę z pedału przyspieszenia i jadąc rozpędem na wprost zaczekać, aż pojazd samodzielnie się zatrzyma. Nie hamować gwałtownie ani nie próbować szybko zjechać z drogi, ponieważ może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem i wypadku. Kiedy pojazd zwolni w wystarczającym stopniu, delikatnie zahamować i zjechać z drogi. Zjechać jak najdalej od jezdni i zatrzymać pojazd na twardym, równym podłożu. Jeżeli powietrze uszło z opony podczas jazdy po autostradzie, nie należy stawać na środkowym pasie zieleni, rozdzielającym pasy ruchu w przeciwnych kierunkach.

     • Po zatrzymaniu pojazdu włączyć światła awaryjne, ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów), włączyć hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF).

     • Wszyscy pasażerowie muszą wysiąść z samochodu. Pasażerowie powinni wysiadać z pojazdu od strony przeciwnej do pasa ruchu.

     • Zmienić koło zgodnie z wytycznymi podanymi dalej w niniejszym rozdziale.

     Niemożność uruchomienia silnika

     Wał korbowy silnika nie obraca się lub obraca się powoli

     • Upewnić się, że selektor znajduje się w położeniu N lub P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów). Silnik można uruchomić wyłącznie przy selektorze w położeniu N lub P.

     • Sprawdzić, czy zaciski akumulatora są czyste i ściśle przylegają do biegunów.

     • Włączyć oświetlenie wewnętrzne. Jeżeli podczas włączania rozrusznika lampki przygasają lub gasną, oznacza to rozładowanie akumulatora.

     Nie podejmować prób uruchomienia pojazdu, pchając go lub ciągnąc. Może to spowodować uszkodzenie pojazdu. Zapoznać się ze wskazówkami podanymi w podrozdziale „Rozruch z użyciem zewnętrznego źródła zasilania” w niniejszym rozdziale.

     OSTROŻNIE

     Wielokrotne próby uruchamiania metodą pchania lub ciągnięcia pojazdu mogą spowodować przepełnienie katalizatora spalin i doprowadzić do uszkodzenia układu kontroli emisji.

     Wał korbowy silnika obraca się normalnie, ale silnik nie uruchamia się

     • Sprawdzić poziom paliwa i w razie potrzeby zatankować.

     Jeżeli silnik nadal nie uruchamia się, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

     Rozruch z użyciem zewnętrznego źródła zasilania

     Nieprawidłowe podłączenie zewnętrznego źródła zasilania może być niebezpieczne. Aby uniknąć obrażeń i/lub uszkodzenia pojazdu, postępować zgodnie z procedurą rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania, podaną w niniejszym rozdziale. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu prawidłowego rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania należy wezwać pomoc drogową

     OSTRZEŻENIE

     Aby uniknąć POWAŻNEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA własnego lub osób znajdujących się w pobliżu, podczas wszelkich prac przy akumulatorze stosować poniższe środki ostrożności:

     Przed rozpoczęciem prac przy akumulatorze przeczytać Instrukcję i stosować się do niej. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/HXDFL01B. jpg"/>

     Zakładać okulary chroniące oczy przed rozpryskami elektrolitu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/HXDFL01A. jpg"/>

     Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, urządzeniami iskrzącymi ani wydzielającymi dym. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/HXDFL01F. jpg"/>

     W ogniwach akumulatora zawsze występuje wodór, który jest wysoce łatwopalny i wybuchowy. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/HXDFL01C. jpg"/>

     Chronić akumulatory przed dziećmi. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/HXDFL01D. jpg"/>

     Elektrolit akumulatorów zawiera silnie żrący kwas siarkowy. Chronić oczy, skórę i odzież przed kontaktem z elektrolitem.

     Jeżeli elektrolit dostał się do oczu, należy przez co najmniej 15 minut przemywać je czystą wodą, a następnie natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Jeżeli elektrolit zetknął się ze skórą, należy dokładnie przemyć dane miejsce wodą. Jeżeli doszło do poparzenia lub odczuwalny jest ból, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

     Siły działające na plastikową obudowę akumulatora podczas jego przenoszenia mogą spowodować wyciek elektrolitu. Podnosić akumulator za przeciwległe naroża lub za pomocą specjalnych uchwytów. org/1999/xhtml">• Jeżeli akumulator pojazdu zamarzł, nie podejmować prób uruchomienia pojazdu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania. org/1999/xhtml">• NIGDY nie próbować ładować akumulatora przy podłączonych zaciskach. org/1999/xhtml">• W układzie zapłonowym pojazdu panuje wysokie napięcie. NIGDY nie dotykać elementów układu zapłonowego przy pracującym silniku lub włączonej stacyjce (stan ON). org/1999/xhtml">• Nie dopuszczać do zetknięcia się przewodu dodatniego (+) z ujemnym (–), podłączonych do zewnętrznego źródła zasilania. Może to spowodować iskrzenie. org/1999/xhtml">• Nie podejmować prób rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania w przypadku, kiedy akumulator pojazdu jest całkowicie rozładowany lub zamarznięty. Może to spowodować przerwanie połączeń lub eksplozję akumulatora.

     Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu:

     • Podczas rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania używać wyłącznie zasilania 12 V (akumulatora lub innego źródła).

     • Nie podejmować prób uruchomienia pchając pojazd.

     Informacja

     Zużyty akumulator niepoddany utylizacji może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Akumulatory należy poddawać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     Procedura rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania

     1. Ustawić pojazd w odległości umożliwiającej podłączenie przewodów zewnętrznego źródła zasilania. Jeżeli zewnętrznym źródłem zasilania jest akumulator innego pojazdu, uważać by pojazdy nie stykały się ze sobą.

     2. Poczekać, aż zatrzymają się wentylatory i inne elementy poruszające się w przedziale silnika nawet po wyłączeniu pojazdu.

     3. Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, takie jak radioodbiornik, światła, układ klimatyzacji itp. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) i włączyć hamulec postojowy. Jeżeli zewnętrznym źródłem zasilania jest akumulator innego pojazdu, w podobny sposób unieruchomić drugi pojazd. Wyłączyć obydwa pojazdy. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/8. jpg"/>

     4. Podłączyć przewody rozruchowe, ściśle przestrzegając kolejności podanej na ilustracji. Najpierw podłączyć przewód do czerwonego, dodatniego (+) zacisku (1) akumulatora własnego pojazdu.

     5. Podłączyć drugi koniec przewodu do czerwonego dodatniego (+) zacisku (2) akumulatora drugiego pojazdu lub zewnętrznego źródła zasilania.

     6. Podłączyć drugi przewód do czarnego ujemnego (–) zacisku (3) akumulatora drugiego pojazdu lub zewnętrznego źródła zasilania.

     7. Podłączyć drugi koniec przewodu do czarnego ujemnego (–) zacisku (4) akumulatora własnego pojazdu.

     Uważać, by zakończenia przewodów rozruchowych nie stykały się z niczym poza biegunami akumulatorów lub masą. Podczas podłączania przewodów nie pochylać się nad akumulatorem.

     8. Uruchomić silnik drugiego pojazdu i przez kilka minut utrzymywać jego prędkość obrotową na poziomie 2000 obr. /min. Następnie podjąć próbę uruchomienia własnego pojazdu.

     Jeżeli po kilku próbach pojazdu nie można uruchomić, prawdopodobnie wymaga on obsługi serwisowej. W takim przypadku należy wezwać wykwalifikowaną pomoc. Jeżeli powód rozładowania akumulatora nie jest jasny, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

     Odłączyć przewody rozruchowe w kolejności odwrotnej do podłączania:

     1. Odłączyć przewód od czarnego ujemnego (–) zacisku (4) akumulatora własnego pojazdu. Odłączyć drugi koniec przewodu od czarnego ujemnego (–) zacisku (3) akumulatora drugiego pojazdu lub zewnętrznego źródła zasilania. Odłączyć drugi przewód od czerwonego dodatniego (+) zacisku (2) akumulatora drugiego pojazdu lub zewnętrznego źródła zasilania.

     4. Odłączyć drugi koniec przewodu od czerwonego dodatniego (+) zacisku (1) akumulatora własnego pojazdu.

     Przegrzanie silnika

     Jeżeli wskaźnik temperatury płynu chłodzącego sygnalizuje przegrzanie silnika, może dojść do utraty mocy silnika. Przegrzewanie się silnika może również objawiać się głośnymi piskami lub stukami. W takim przypadku należy:

     1. Zachowując zasady bezpieczeństwa, jak najszybciej zjechać z drogi i zatrzymać pojazd. skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) i włączyć hamulec postojowy. Jeżeli klimatyzacja jest włączona, należy ją wyłączyć. Jeżeli płyn chłodzący wycieka pod pojazdem lub spod maski wydobywa się para, należy wyłączyć silnik. Nie otwierać maski silnika, dopóki płyn nie przestanie wyciekać pod pojazdem i/lub spod maski nie przestanie wydobywać się para. Jeżeli nie widać wycieku płynu ani pary, należy pozostawić silnik pracujący i sprawdzić, czy pracuje wentylator chłodnicy. Jeżeli wentylator chłodnicy nie pracuje, należy wyłączyć silnik. png"/>OSTRZEŻENIE

     Jeżeli silnik pracuje należy pilnować, aby włosy, ręce ani żadna część ubioru nie zetknęły się z ruchomymi elementami, takimi jak wentylator chłodnicy czy paski napędowe. Sprawdzić, czy płyn chłodzący nie wycieka z chłodnicy, przewodów elastycznych ani pod pojazd (jeżeli była włączona klimatyzacja, kapanie zimnej wody z przedziału silnika to zjawisko normalne). Jeżeli płyn chłodzący wycieka należy wyłączyć silnik i skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/OLMB073107. jpg"/>

     NIGDY nie odkręcać zakrętki chłodnicy ani korka spustowego płynu chłodzącego, dopóki silnik i chłodnica nie ostygną. Z układu może wydostać się gorąca para lub płyn chłodzący pod ciśnieniem, powodując poważne obrażenia.

     Wyłączyć silnik i odczekać, aż ostygnie. Podczas odkręcania zakrętki chłodnicy zachowywać szczególną ostrożność. Owinąć zakrętkę grubą tkaniną i powoli odkręcać zakrętkę w lewo, aż do pierwszego oporu. Odsunąć się od pojazdu, ponieważ w układzie chłodzenia może panować wysokie ciśnienie. Po upewnieniu się, że ciśnienie obniżyło się należy przycisnąć zakrętkę przez tkaninę i kontynuować odkręcanie. Jeżeli nie można znaleźć przyczyny przegrzania się silnika należy poczekać, aż temperatura silnika powróci do normalnego stanu. Następnie jeżeli płyn chłodzący wyciekł lub wyparował należy dolać tyle płynu do zbiornika, aby jego poziom znalazł się pomiędzy oznaczeniami „MIN” i „MAX”. Postępować ostrożnie i zwracać uwagę na ewentualne przyszłe oznaki przegrzewania się silnika. W przypadku ponownego przegrzania należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>OSTROŻNIE

     Duża utrata płynu chłodzącego wskazuje na nieszczelność w układzie chłodzenia. W takim przypadku pojazd jak najszybciej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Jeżeli silnik uległ przegrzaniu z powodu zbyt małej ilości płynu chłodzącego, nagłe dolanie płynu chłodzącego może spowodować pęknięcie bloku silnika. Aby uniknąć uszkodzeń, płyn chłodzący należy dolewać powoli, w małych ilościach.

     Układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) (typ A)

     (1) Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach/usterki układu TPMS

     Co miesiąc należy sprawdzać, czy we wszystkich oponach (kiedy są zimne, włącznie z oponą koła zapasowego) panuje wymagane ciśnienie. Ciśnienie to jest podane na tabliczce znajdującej się w dolnej części środkowego lewego słupka oraz w niniejszej Instrukcji. Jeżeli w pojeździe założono opony o rozmiarze innym, niż podany na tabliczce lub w Instrukcji, należy określić ciśnienie właściwe dla tych opon.

     Aby podnieść bezpieczeństwo jazdy, pojazd wyposażony jest w układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS). Wskazuje on oponę o zdecydowanie zbyt niskim ciśnieniu. Kiedy świecą się lampki układu należy jak najszybciej zatrzymać pojazd, sprawdzić opony i dopompować je do uzyskania prawidłowego ciśnienia. Jazda ze zdecydowanie zbyt niskim ciśnieniem w oponie powoduje jej przegrzewanie i może doprowadzić do nagłego uszkodzenia opony. Zbyt niskie ciśnienie w oponie powoduje również wzrost zużycia paliwa, a także może pogorszyć własności jezdne i skuteczność hamowania.

     Należy wiedzieć, że układ TPMS nie zapewnia prawidłowego ciśnienia w oponach. Jego utrzymywanie należy do obowiązków kierowcy — również wtedy, kiedy stopień niedopompowania opony nie osiągnął poziomu progowego wskazywanego przez układ.

     Układ TPMS wyposażony jest również w funkcję autodiagnozy, która informuje kierowcę o ewentualnych usterkach układu. Zwykle lampka ostrzegawcza układu włącza się razem ze wskazaniem opony. W przypadku niesprawności układu lampka ostrzegawcza układu miga przez ok. minutę, a następnie świeci się ciągle.

     Opisana sekwencja ostrzegania realizowana jest po każdym uruchomieniu silnika, aż do momentu przywrócenia sprawności układu. Po włączeniu się lampki ostrzegawczej układ może nie wykrywać lub nie wskazywać opony ze zbyt niskim ciśnieniem. Nieprawidłowe działanie układu TPMS może mieć wiele przyczyn. Jedną z nich może być założenie opon lub obręczy kół nieodpowiednich dla tego pojazdu. Aby upewnić się, że układ TPMS działa prawidłowo, po każdej wymianie opony lub obręczy koła należy sprawdzić, czy nie świeci się lampka ostrzegawcza układu.

     Jeżeli lampka ostrzegawcza układu TPMS nie świeci się przez 3 sekundy po włączeniu stacyjki (stan ON) lub po uruchomieniu silnika albo miga przez około minutę, a następnie świeci się stale, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

     Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach

     Jednoczesne włączenie się lampki ostrzegawczej układu TPMS oraz pojawienie się komunikatu ostrzegawczego na wyświetlaczu LCD wskazuje na zdecydowanie zbyt niskie ciśnienie w jednej lub kilku oponach.

     W takim przypadku należy natychmiast zmniejszyć prędkość, unikać szybkiego pokonywania zakrętów i być przygotowanym na wydłużenie drogi hamowania. Należy również jak najszybciej zatrzymać się i sprawdzić opony. Następnie należy dopompować wskazaną oponę do uzyskania ciśnienia podanego w niniejszej Instrukcji oraz na tabliczce zlokalizowanej u dołu lewego środkowego słupka. Jeżeli z opony uchodzi powietrze i nie można dojechać do najbliższej stacji obsługi, należy wymienić dane koło na zapasowe.

     Po wymianie lub naprawie koła ze zbyt niskim ciśnieniem, lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach może migać przez ok. 1 minutę, a następnie świecić ciągle jeszcze przez ok. 10 minut podczas jazdy. png"/>OSTROŻNIE

     Jeżeli opona/opony pojazdu zostały dopompowane do właściwego ciśnienia przy wysokich temperaturach otoczenia, w niskich temperaturach otoczenia mogą włączyć się lampki układu TPMS. Nie oznacza to usterki układu, ponieważ niższa temperatura otoczenia oznacza proporcjonalnie niższe ciśnienie w oponach.

     Jeżeli temperatura zewnętrzna znacznie wzrosła lub spadła (podczas zmiany pogody lub przejazdu pomiędzy zimnymi i ciepłymi obszarami), należy zmierzyć ciśnienie panujące w oponach i wyregulować je do wymaganego poziomu. png"/>OSTRZEŻENIE

     Usterki opon spowodowane niskim ciśnieniem

     Zdecydowanie zbyt niskie ciśnienie w oponach powoduje niestabilność i może być przyczyną wydłużenia drogi hamowania lub utraty panowania nad pojazdem.

     Ponadto jazda na zbyt słabo napompowanej oponie może spowodować jej przegrzanie i trwałe uszkodzenie. jpg"/>

     Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS

     W przypadku usterki układu lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS miga przez ok. 1 minutę, a następnie świeci się stale. Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS świeci się nawet w przypadku, kiedy pomimo usterki układ prawidłowo wykrywa zbyt niskie ciśnienie w oponie.

     W takim przypadku układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS może włączyć się podczas przejazdu obok elektrycznych przewodów zasilających lub nadajników radiowych — komend policji, instytucji rządowych, stacji nadawczych, instalacji wojskowych, portów lotniczych itp. Mogą one zakłócać prawidłowe działanie układu TPMS. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS może włączyć się podczas jazdy z założonymi łańcuchami śnieżnymi lub w przypadku używania w pojeździe oddzielnie zakupionych urządzeń, takich jak laptop, ładowarka lub system nawigacji satelitarnej.

     Wymiana koła w pojeździe z układem TPMS

     Jeżeli z opony uszło powietrze, ostrzega o tym wskazanie w zestawie wskaźników. W takim przypadku oponę powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>OSTROŻNIE

     Należy używać mas uszczelniających dopuszczonych przez firmę Hyundai.

     Podczas wymiany opony należy usunąć masę uszczelniającą czujnik ciśnienia i oponę.

     Każde koło (z wyjątkiem dojazdowego koła zapasowego) wyposażone jest w czujnik ciśnienia w oponie, znajdujący się za jej zaworem. Z tego powodu w pojazdach wyposażonych w układ TPMS można stosować wyłącznie odpowiednie obręcze kół. Serwisowanie opon należy powierzać Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

     Nawet jeżeli koło zostało wymienione na zapasowe, lampki układu pozostają włączone do momentu założenia zwykłej opony o prawidłowym ciśnieniu.

     Z powodu braku aktywacji czujnika ciśnienia w kole zapasowym, po wymianie koła z oponą o niskim ciśnieniu na zapasowe, wskazanie opony ze zbyt niskim ciśnieniem może świecić się jeszcze przez kilka minut.

     Po założeniu koła z oponą napompowaną do uzyskania wymaganego ciśnienia lub po przeprowadzeniu przez Autoryzowaną Stację Obsługi (ASO) Hyundai aktywacji czujnika ciśnienia w kole zapasowym, obie lampki układu gasną po kilku minutach jazdy.

     Jeżeli lampki układu nie gasną po kilku minutach jazdy, układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>OSTROŻNIE

     Jeżeli oryginalne koło pojazdu zostało wymienione na zapasowe, czujnik ciśnienia koła zapasowego musi zostać aktywowany, a czujnik koła wymienionego — dezaktywowany. Czynności te powinna wykonać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

     Jeżeli czujnik ciśnienia w oryginalnym kole — schowanym w miejscu koła zapasowego — pozostaje aktywny, układ TPMS może nie działać prawidłowo. W takim przypadku układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

     Stanu napompowania opony nie można oceniać wyłącznie po jej wyglądzie. Do pomiaru ciśnienia należy zawsze używać wysokiej jakości mierników. Należy pamiętać, że ciśnienie w oponie rozgrzanej (podczas jazdy) jest wyższe niż w oponie zimnej.

     Określenie „opony zimne” oznacza opony pojazdu, który stał przez ostatnie 3 godziny lub przejechał w tym czasie mniej niż 1, 6 km.

     Przed pomiarem ciśnienia należy poczekać na ostygnięcie opony. Przed rozpoczęciem pompowania opony do wymaganego ciśnienia należy zawsze się upewnić, że jest ona zimna. png"/>OSTROŻNIE

     Ponieważ samochód jest wyposażony w układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), należy używać mas uszczelniających dopuszczonych przez firmę Hyundai. Płynny środek uszczelniający może uszkodzić czujniki ciśnienia układu. png"/>OSTRZEŻENIE

     Układ TPMS

     Układ TPMS nie ostrzega przed poważnymi nagłymi uszkodzeniami opon, spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak gwoździe, wyrwy w jezdni lub wysokie krawężniki. org/1999/xhtml">• Jeżeli odczuwa się niestabilność pojazdu, należy natychmiast zdjąć stopę z pedału przyspieszenia, delikatnie przycisnąć pedał hamulca, wolno zjechać z jezdni i stanąć w bezpiecznym miejscu. png"/>OSTRZEŻENIE

     Dbałość o układ TPMS

     Blokowanie, modyfikowanie lub dezaktywowanie elementów układu TPMS może negatywnie wpłynąć na ostrzeganie kierowcy przed zbyt niskim ciśnieniem w oponach i/lub niesprawnością układu. Blokowanie, modyfikowanie lub dezaktywowanie elementów układu TPMS może ograniczyć gwarancję na tę część pojazdu. png"/>OSTRZEŻENIE

     Nie dokonywać w pojeździe modyfikacji, które mogą zakłócić prawidłowe działanie układu TPMS. org/1999/xhtml">• Obręcze kół dostępne poza autoryzowaną siecią sprzedaży firmy Hyundai nie są wyposażone w czujniki układu TPMS. org/1999/xhtml">• Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie części zamiennych z Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• W przypadku zamiaru użycia obręczy kół zakupionych poza autoryzowaną siecią sprzedaży firmy, Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai powinna zamontować w nich czujniki układu TPMS. Jeżeli pojazd nie posiada czujników układu TPMS lub jeżeli układ TPMS nie działa prawidłowo, pojazd może nie przejść obowiązkowych badań technicznych. org/1999/xhtml"> Wszystkie pojazdy sprzedawane w Europie w poniższych okresach muszą być wyposażone w układ TPMS.

     – Modele nowe: od 1 listopada 2012 r.

     – Modele wcześniej wprowadzone do sprzedaży: od 1 listopada 2014 r. (w zależności od daty 1. rejestracji).

     Układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) (typ B)

     1. Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach/usterki układu TPMS

     2. Wskazanie opony z niskim ciśnieniem i wskazanie ciśnienia w oponach (na wyświetlaczu LCD)

     Sprawdzanie ciśnienia w oponach

     • Ciśnienie w oponach można sprawdzać w zestawie wskaźników w trybie wspomagania. org/1999/xhtml"> Patrz „Tryby wyświetlacza LCD” w rozdziale 3.

     • Układ podaje ciśnienie po kilku minutach jazdy od momentu uruchomieniu silnika.

     • Jeżeli pojazd stoi, układ nie podaje ciśnienia. Zamiast niego pojawia się komunikat „Drive to display” (aby wyświetlić ciśnienie, rozpocząć jazdę). Po zakończeniu jazdy sprawdzać ciśnienie w oponach.

     • Wyświetlane ciśnienie może różnić się od ciśnienia mierzonego za pomocą miernika.

     • Jednostkę ciśnienia można zmieniać w trybie „User Settings” (ustawienia użytkownika) wyświetlacza LCD.

     – Wybór obejmuje następujące jednostki: psi, kPa, bar — patrz podrozdział „Tryby wyświetlacza LCD” w rozdziale 3.

     Układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

     OSTRZEŻENIE

     Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponach może obniżyć trwałość opon, negatywnie wpłynąć na precyzję prowadzenia pojazdu i doprowadzić do uszkodzenia opony, a w konsekwencji do wypadku. Opisana sekwencja ostrzegania realizowana jest po każdym uruchomieniu silnika, aż do momentu przywrócenia sprawności układu.

     Nieprawidłowe działanie układu TPMS może mieć wiele przyczyn.

     W przypadku wystąpienia jednego z poniższych objawów pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai:

     1. Wskazanie opony o niskim ciśnieniu/lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS nie świeci się przez 3 sekundy po włączeniu stacyjki (stan ON) lub po uruchomieniu silnika. Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS miga przez około 1 minutę, a następnie pozostaje włączona. Wskazanie opony o niskim ciśnieniu pozostaje włączone. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/WBH-111. jpg"/>

     Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach

     Wskazanie opony z niskim ciśnieniem i wskazanie ciśnienia w oponach

     Jednoczesne włączenie się lampki ostrzegawczej układu TPMS oraz pojawienie się komunikatu ostrzegawczego na wyświetlaczu LCD wskazuje na zdecydowanie zbyt niskie ciśnienie w jednej lub kilku oponach pojazdu. Druga z lampek wskazuje, w której oponie ciśnienie jest zbyt niskie. Jeżeli z opony uchodzi powietrze, a nie można dojechać do najbliższej stacji obsługi, należy wymienić to koło na zapasowe.

     Po wymianie koła na zapasowe, podczas jazdy z prędkością powyżej 25 km/h przez około 10 minut mogą występować następujące objawy:

     • Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS miga przez około 1 minutę, a następnie pozostaje włączona, ponieważ w kole zapasowym nie jest zamontowany czujnik ciśnienia.

     Koło zapasowe nie jest wyposażone w czujnik ciśnienia w oponie. png"/>OSTROŻNIE

     Jeżeli opona lub opony pojazdu zostały dopompowane do właściwego ciśnienia przy wysokich temperaturach otoczenia, w niskich temperaturach otoczenia mogą włączyć się lampki układu TPMS. Nie oznacza to usterki układu, ponieważ niższa temperatura otoczenia oznacza proporcjonalnie niższe ciśnienie w oponach.

     W przypadku usterki układu lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS miga przez ok.

     W przypadku usterki układu TPMS wskazanie opony z niskim ciśnieniem nie włącza się, nawet jeżeli w którejś z opon ciśnienie jest zbyt niskie. png"/>OSTROŻNIE

     Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS może migać przez ok. 1 minutę, a następnie świecić się podczas przejazdu obok elektrycznych przewodów zasilających lub nadajników radiowych — komend policji, instytucji rządowych, stacji nadawczych, instalacji wojskowych, portów lotniczych itp. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS może migać przez około 1 minutę, a następnie świecić się podczas jazdy z założonymi łańcuchami śnieżnymi lub w przypadku używania w pojeździe zewnętrznego urządzenia elektronicznego, takiego jak laptop, ładowarka lub system nawigacji satelitarnej.

     Mogą one zakłócać prawidłowe działanie układu TPMS.

     Jeżeli z opony uszło powietrze, ostrzega o tym wskazanie w zestawie wskaźników. png"/>OSTROŻNIE

     NIGDY nie stosować żadnych środków uszczelniających przebicia w oponach (ani zestawów naprawczych). Środek uszczelniający może uszkodzić czujniki ciśnienia układu TPMS. W takim przypadku konieczna jest wymiana czujnika ciśnienia układu TPMS. Należy wiedzieć, że w oponie rozgrzanej jazdą panuje wyższe ciśnienie, niż w oponie zimnej (tzn. w oponie pojazdu, który przez ostatnie 3 godziny stał lub przejechał mniej niż 1, 6 km). Przed rozpoczęciem pompowania opony do wymaganego ciśnienia należy zawsze upewnić się, że jest ona zimna. png"/>OSTRZEŻENIE

     OSTRZEŻENIE

     Blokowanie, modyfikowanie lub dezaktywowanie elementów układu TPMS może negatywnie wpłynąć na ostrzeganie kierowcy przed zbyt niskim ciśnieniem w oponach i/lub niesprawnością układu.

     Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)

     OSTRZEŻENIE

     Wymiana koła może być niebezpieczna. Aby ograniczyć zagrożenie dla zdrowia lub życia podczas wymiany koła, należy przestrzegać wytycznych podanych w niniejszym rozdziale. png"/>OSTROŻNIE

     Podczas używania dźwigni podnośnika zachowywać bezpieczną odległość od podstawy podnośnika. Ostre krawędzie podstawy podnośnika mogą powodować zranienia.

     Podnośnik wraz z narzędziami

     (1) Dźwignia podnośnika

     (2) Podnośnik

     (3) Klucz nasadowy do nakrętek

     Podnośnik, dźwignia podnośnika i klucz nasadowy do nakrętek kół znajdują się pod podłogą bagażnika.

     Podnośnik służy wyłącznie do podnoszenia pojazdu w celu wymiany koła z przebitą oponą. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/44. jpg"/>

     Aby wyjąć koło zapasowe, należy odkręcić śrubę mocującą, obracając ją w lewo.

     Po użyciu koło zapasowe należy ułożyć w tym samym miejscu i zamocować je, przykręcając śrubę mocującą (obracając w prawo).

     Aby uniknąć hałasów powodowanych przez przemieszczające się koło zapasowe i narzędzia, należy je układać we właściwych miejscach. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/45. jpg"/>

     Jeżeli ręczne poluzowanie śruby mocującej jest utrudnione, można ją łatwo poluzować za pomocą klucza do nakrętek kół.

     Za pomocą klucza do nakrętek kół obracać śrubę w lewo.

     Wymiana koła

     OSTRZEŻENIE

     Pojazd może zsunąć się lub zjechać z podnośnika, powodując poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób znajdujących się w pobliżu. Należy przestrzegać poniższych wskazówek:

     Nie wchodzić pod pojazd podparty na podnośniku. org/1999/xhtml">• NIGDY nie wymieniać koła pojazdu stojącego na jezdni. Przed zmianą opony należy ZAWSZE całkowicie zjechać z jezdni i zatrzymać pojazd na płaskim i twardym podłożu. Jeżeli poza jezdnią nie można znaleźć utwardzonego podłoża, należy wezwać pomoc drogową. org/1999/xhtml">• Używać wyłącznie podnośnika dostarczonego razem z pojazdem. org/1999/xhtml">• Podnośnik należy ZAWSZE ustawiać pod odpowiednimi punktami podparcia pojazdu. NIGDY nie ustawiać podnośnika pod zderzakiem ani innymi częściami pojazdu. org/1999/xhtml">• Nie uruchamiać ani nie pozostawiać uruchomionego pojazdu podpartego na podnośniku. org/1999/xhtml">• Nie pozwalać nikomu przebywać w pojeździe podniesionym na podnośniku. org/1999/xhtml">• Dzieci muszą znajdować się w bezpiecznym miejscu, z dala od drogi i pojazdu podniesionego na podnośniku.

     Aby wymienić koło, należy postępować w następujący sposób:

     1. Zatrzymać pojazd na poziomym i twardym podłożu. skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów), włączyć hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF). Włączyć światła awaryjne. Wyjąć klucz nasadowy do nakrętek kół, podnośnik, dźwignię podnośnika i koło zapasowe. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/47. jpg"/>

     A: Kliny

     5. Zablokować z przodu i z tyłu (za pomocą klinów, drewnianych klocków itp. ) koło znajdujące się po przekątnej względem koła wymienianego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/48. jpg"/>

     6. Przestrzegając kolejności pokazanej na rysunku, poluzować nakrętki zmienianego koła o jeden obrót w lewo, ale nie odkręcać nakrętek całkowicie, dopóki pojazd nie zostanie podniesiony na podnośniku i koło nie znajdzie się w powietrzu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/49. jpg"/>

     7. Umieścić podnośnik pod odpowiednim punktem podparcia podwozia w pobliżu zmienianego koła. Punkty podparcia to przyspawane do podwozia płytki z dwoma nacięciami. Nigdy nie ustawiać podnośnika pod innymi częściami pojazdu. Może to spowodować uszkodzenie osłony progu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/50. jpg"/>

     8. Wsunąć dźwignię podnośnika w podnośnik, połączyć klucz z dźwignią i obracając kluczem w prawo podnieść pojazd na tyle, aby opona przestała dotykać podłoża. Upewnić się, że pojazd podtrzymywany przez podnośnik jest stabilny.

     9. Za pomocą klucza całkowicie poluzować nakrętki, a następnie odkręcić je i zdjąć ręcznie. Zdjąć koło ze szpilek piasty i ułożyć je płasko poza drogą. Wyczyścić szpilki, powierzchnię docisku obręczy koła i obręcz.

     10. Założyć koło zapasowe na szpilki piasty.

     11. Założyć nakrętki na szpilki, tak by ich zwężenia znajdowały się od strony koła, a następnie przykręcić je ręcznie.

     12. Opuścić pojazd na ziemię, obracając dźwignią podnośnika w lewo. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/51. jpg"/>

     13. Za pomocą klucza dokręcić nakrętki w kolejności pokazanej na rysunku. Sprawdzić, czy nakrętki są prawidłowo dokręcone. Po wymianie koła należy jak najszybciej sprawdzić w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai, czy podczas dokręcania nakrętek zastosowano prawidłowy moment dokręcania. org/1999/xhtml">Moment dokręcania nakrętek kół: 11 ÷ 13 kGm.

     W przypadku posiadania miernika ciśnienia sprawdzić ciśnienie w oponie. Wymagane ciśnienia w oponach podano w podrozdziale „Opony i obręcze kół” w rozdziale 8. Jeżeli ciśnienie jest niższe od wymaganego, należy wolno dojechać do najbliższej stacji paliw lub stacji serwisowej i dopompować oponę do uzyskania prawidłowego ciśnienia. Jeżeli ciśnienie jest zbyt wysokie, należy odpowiednio spuścić powietrze z opony. Pamiętać o przykręceniu kapturka zaworu. Jeżeli kapturek zaworu nie zostanie przykręcony, z opony może uchodzić powietrze. W przypadku zgubienia kapturka należy możliwie jak najszybciej przykręcić nowy. Po wymianie koła należy włożyć zdjęte koło w miejsce przeznaczone na koło zapasowe, a następnie schować podnośnik wraz z narzędziami do schowka.

     • Po założeniu koła zapasowego należy jak najszybciej sprawdzić ciśnienie w jego oponie. W razie potrzeby należy wyregulować ciśnienie.

     • Po przejechaniu ok. 50 km po zmianie koła ponownie sprawdzić dokręcenie nakrętek. Ponownie sprawdzić nakrętki po pokonaniu 1000 km. png"/>OSTROŻNIE

     Pojazd wyposażony jest w szpilki piast i nakrętki z gwintami metrycznymi. Podczas wymiany koła pamiętać o założeniu tych samych nakrętek, które zostały odkręcone. Jeżeli konieczna jest wymiana nakrętek, aby uniknąć uszkodzenia szpilek i zapewnić prawidłowe zamocowanie koła na piaście należy upewnić się, że mają one gwint metryczny. W celu uzyskania pomocy zaleca się konsultację z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

     Jeżeli podnośnik, nakrętki koła, szpilki lub inne elementy są uszkodzone lub w złym stanie nie zmieniać koła, ale wezwać pomoc drogową.

     Użycie dojazdowego koła zapasowego (jeżeli występuje)

     Dojazdowe koło zapasowe można zakładać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Podczas jazdy z założonym dojazdowym kołem zapasowym należy zachowywać szczególną ostrożność i przestrzegać dodatkowych zasad bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

     Aby uniknąć uszkodzenia dojazdowego koła zapasowego, które mogłoby doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i/lub wypadku, należy stosować następujące środki ostrożności:

     Zakładać dojazdowe koło zapasowe wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. org/1999/xhtml">• NIGDY nie przekraczać prędkości 80 km/h. org/1999/xhtml">• Nie przekraczać dopuszczalnej całkowitej masy pojazdu ani nośności opony dojazdowej, określonej indeksem umieszczonym na jej boku. org/1999/xhtml">• Nie zakładać dojazdowego koła zapasowego na stałe. Aby uniknąć uszkodzenia dojazdowego koła zapasowego jak najszybciej naprawić lub wymienić oryginalną oponę.

     Podczas jazdy z założonym dojazdowym kołem zapasowym należy stosować następujące środki ostrożności:

     • Po założeniu koła zapasowego należy sprawdzić ciśnienie w jego oponie. Ciśnienie w oponie dojazdowego koła zapasowego powinno wynosić 4, 2 bar (420 kPa).

     • Nie myć w myjni automatycznej pojazdu z założonym dojazdowym kołem zapasowym.

     • Nie zakładać dojazdowego koła zapasowego przeznaczonego do tego pojazdu w żadnym innym pojeździe. Koło to zostało zaprojektowane specjalnie dla tego pojazdu.

     • Trwałość bieżnika opony dojazdowego koła zapasowego jest niższa od trwałości bieżnika zwykłej opony. Należy regularnie sprawdzać stan opony koła dojazdowego. Jeżeli jest on nieprawidłowy, należy wymienić oponę na oponę o tych samych rozmiarach i tego samego typu.

     • Nie zakładać więcej niż jednego dojazdowego koła zapasowego.

     • Pojazdem z założonym dojazdowym kołem zapasowym nie należy holować przyczepy.

     Po założeniu oryginalnego koła pojazdu pamiętać o dokręceniu nakrętek z zastosowaniem wymaganego momentu dokręcania. Prawidłowy moment dokręcania nakrętek kół: 11 ÷ 13 kGm. png"/>OSTROŻNIE

     Aby uniknąć uszkodzenia dojazdowego koła zapasowego i/lub pojazdu, należy stosować następujące środki ostrożności:

     Jechać powoli i utrzymywać prędkość umożliwiającą unikanie wszelkich zagrożeń, takich jak wyrwy w nawierzchni, kamienie lub inne przedmioty na jezdni itp. org/1999/xhtml">• Unikać jazdy ponad przeszkodami, np. wysoko wystającymi studzienkami. Średnica opony koła dojazdowego jest mniejsza od średnicy opony zwykłego koła i zmniejsza prześwit pojazdu o ok. 25 mm. org/1999/xhtml">• Nie zakładać łańcuchów przeciwśnieżnych na oponę dojazdowego koła zapasowego. Opona koła dojazdowego jest mniejsza od zwykłej i łańcuch może do niej nie pasować. org/1999/xhtml">• Opony dojazdowego koła zapasowego nie należy zakładać na obręcze zwykłych kół. Analogicznie — na obręcz koła dojazdowego nie należy zakładać zwykłych opon, opon zimowych ani kołpaków.

     Etykieta podnośnika

     Rzeczywisty wygląd etykiety podnośnika w pojeździe może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji. Więcej informacji — patrz etykieta podnośnika.

     1. Model

     2. Dopuszczalne obciążenie maksymalne

     3. Nakaz włączenia hamulca postojowego przed użyciem podnośnika

     4. Nakaz wyłączenia silnika przed użyciem podnośnika

     5. Zakaz wchodzenia pod pojazd podparty na podnośniku

     6. Wyznaczone punkty podparcia podwozia

     7. Nakaz pionowego ustawiania podnośnika pod pojazdem

     8. Nakaz włączania biegu wstecznego w pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów lub ustawiania selektora w położeniu P w pojazdach z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT)

     9. Nakaz ustawiania podnośnika na twardym i poziomym podłożu

     10. Producent podnośnika

     11. Data produkcji

     12. Nazwa i adres przedstawiciela

     Deklaracja zgodności WE dla podnośnika

     Przebicie opony podczas jazdy (wersja z zestawem naprawczym typu A)

     Przed użyciem zestawu naprawczego uważnie przeczytać instrukcję.

     (1) Sprężarka

     (2) Pojemnik ze środkiem uszczelniającym

     Zestaw naprawczy służy do doraźnej naprawy opony, umożliwiającej dojechanie do Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy/wymiany opony. png"/>OSTROŻNIE

     Pojemnik środka uszczelniającego jest przeznaczony dla jednej opony. Dlatego jeżeli przebita jest więcej niż jedna opona, zestawu naprawczego nie należy używać. png"/>OSTRZEŻENIE

     Nie używać zestawu naprawczego do naprawy przebić boków opon, ponieważ może to doprowadzić do wypadku w wyniku poważnej awarii opony podczas jazdy. png"/>OSTRZEŻENIE

     Oponę uszczelnioną za pomocą zestawu naprawczego należy jak najszybciej oddać do naprawy. Po naprawie opony za pomocą zestawu naprawczego może z niej uchodzić powietrze.

     Wstęp

     Dysponując zestawem naprawczym do opon (Tire Mobility Kit — TMK), można naprawić przebitą oponę bez konieczności wymiany koła na zapasowe.

     W skład zestawu wchodzi sprężarka i specjalny środek, który w skuteczny i wygodny sposób uszczelnia typowe przebicia opon samochodów osobowych, powodowanych przez gwoździe i inne ostre przedmioty.

     Po upewnieniu się, że opona jest prawidłowo uszczelniona, można — zachowując ostrożność — przejechać na niej do 200 km, z prędkością poniżej 80 km/h i dotrzeć do miejsca, w którym można ją wymienić.

     W przypadku większych przebić lub uszkodzeń ścianek bocznych opony uszczelnienie może nie być całkowite.

     Utrata powietrza w oponie może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo jazdy.

     Z tego powodu należy unikać gwałtownych skrętów kierownicą i innych nagłych manewrów, szczególnie jeżeli pojazd jest mocno obciążony lub ciągnie przyczepę.

     Zestaw naprawczy umożliwia wyłącznie tymczasowe uszczelnienie przebicia opony i jest jednorazowy. Poniższa instrukcja przedstawia, jak w łatwy i bezpieczny sposób tymczasowo uszczelnić przebitą oponę.

     Należy zapoznać się z częścią „Zasady bezpiecznego użycia zestawu naprawczego do opon”. png"/>OSTRZEŻENIE

     Nie używać zestawu naprawczego, jeżeli opona jest poważnie uszkodzona jazdą bez powietrza lub ze zbyt niskim ciśnieniem.

     Zestaw naprawczy służy wyłącznie do uszczelniania przebić w miejscu bieżnika.

     Zasady bezpiecznego użycia zestawu naprawczego do opon

     • Aby bezpiecznie użyć zestawu naprawczego, należy zatrzymać samochód na poboczu.

     • Aby samochód nie poruszył się, zawsze należy włączać hamulec postojowy — nawet na płaskim podłożu.

     • Zestaw naprawczy TMK służy wyłącznie do uszczelniania i pompowania opon samochodów osobowych. Zestaw naprawczy służy wyłącznie do uszczelniania przebić w miejscu bieżnika.

     • Nie używać zestawu do naprawy opon motocykli, rowerów ani innych pojazdów.

     • Jeżeli oprócz opony uszkodzona jest obręcz koła, ze względów bezpieczeństwa nie wolno używać zestawu naprawczego.

     • Jeżeli średnica przebicia opony przekracza ok. 6 mm, użycie zestawu może nie być skuteczne.

     Jeżeli za pomocą zestawu naprawczego nie da się naprawić opony tak, aby możliwa była dalsza jazda, należy wezwać pomoc drogową lub skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

     • Nie używać zestawu naprawczego, jeżeli opona jest poważnie uszkodzona jazdą bez powietrza lub ze zbyt niskim ciśnieniem.

     • Nie wyjmować wbitych w oponę ciał obcych, takich jak gwoździe czy wkręty.

     • Jeżeli pojazd stoi na otwartej przestrzeni, należy pozostawić uruchomiony silnik. W przeciwnym razie sprężarka zestawu może rozładować akumulator.

     • Nigdy nie odchodzić od podłączonego/włączonego zestawu naprawczego.

     • Nie włączać sprężarki zestawu na dłużej niż 10 minut, ponieważ może się przegrzać.

     • Nie używać zestawu naprawczego, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż –30°C.

     • W przypadku kontaktu środka uszczelniającego ze skórą należy starannie umyć to miejsce dużą ilością wody. W przypadku stwierdzenia podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.

     • W przypadku kontaktu środka uszczelniającego z oczami należy przemywać oczy przez co najmniej 15 minut.

     • W przypadku połknięcia środka uszczelniającego należy wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. Jeżeli osoba poszkodowana jest nieprzytomna, nie należy podawać jej żadnych środków i natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

     • Długotrwałe narażenie na działanie środka uszczelniającego może spowodować uszkodzenia tkanek, takich jak nerki itp.

     Elementy składowe zestawu naprawczego do opon

     0. Naklejka ostrzegawcza o konieczności ograniczenia prędkości

     1. Pojemnik ze środkiem uszczelniającym i naklejka ostrzegawcza o konieczności ograniczenia prędkości

     2. Przewód elastyczny łączący pojemnik z oponą

     3. Przewód ze złączem podłączanym do gniazda zasilania

     4. Uchwyt na pojemnik

     5. Sprężarka

     6. Włącznik

     7. Miernik ciśnienia w oponie

     8. Przycisk zmniejszania ciśnienia w oponie

     9. Przewód elastyczny łączący sprężarkę z pojemnikiem lub z oponą

     Przewód ze złączem i elastyczny przewód łączący znajdują się w obudowie sprężarki.

     Ściśle przestrzegać podanej poniżej kolejności, ponieważ w przeciwnym razie środek uszczelniający może wydostać się pod dużym ciśnieniem na zewnątrz. png"/>OSTRZEŻENIE

     Przeterminowany środek uszczelniający

     Nie używać środka uszczelniającego po upływie terminu jego przydatności do użycia (tzn. po dacie podanej na pojemniku). Może to zwiększyć ryzyko uszkodzenia opony. png"/>OSTRZEŻENIE

     Środek uszczelniający

     Chronić przed dziećmi. org/1999/xhtml">• Unikać kontaktu z oczami. org/1999/xhtml">• Nie połykać.

     Sposób użycia zestawu naprawczego do opon

     OSTROŻNIE

     Odkleić naklejkę (0), ostrzegającą przed przekraczaniem prędkości, znajdującą się na pojemniku (1) i przykleić ją w dobrze widocznym miejscu w samochodzie, np. na kierownicy. Ma ona przypominać kierowcy o zachowaniu właściwej prędkości. Wstrząsnąć pojemnik ze środkiem uszczelniającym. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/69. jpg"/>

     2. Przykręcić przewód elastyczny (9) do złącza pojemnika. Upewnić się, że przycisk (8) nie jest wciśnięty. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/70. Odkręcić kapturek zaworu koła z przebitą oponą i przykręcić przewód (2) pojemnika do zaworu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/71. jpg"/>

     5. Włożyć pojemnik do uchwytu (4) w sprężarce, tak aby stał pionowo. Upewnić się, że sprężarka jest wyłączona (jej włącznik znajduje się w położeniu 0). png"/>OSTROŻNIE

     Prawidłowo podłączyć elastyczny przewód napełniania środkiem uszczelniającym do zaworu koła. W przeciwnym razie środek uszczelniający może się cofnąć i zatkać przewód. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/73. jpg"/>

     7. Podłączyć przewód zasilający (3) sprężarki do gniazda zasilania w pojeździe.

     Przewód podłączać wyłącznie do przedniego gniazda zasilania po stronie pasażera. Włączyć stacyjkę (stan ON), włączyć sprężarkę i pozostawić ją na 5 ÷ 7 minut w celu wpompowania płynu uszczelniającego pod właściwym ciśnieniem — patrz „Opony i obręcze kół” w rozdziale 8. Po napełnieniu środkiem uszczelniającym należy sprawdzić i ewentualnie skorygować ciśnienie w oponie.

     Pamiętać, aby nie napompować opony nadmiernie i aby podczas pompowania pozostawać w odpowiedniej odległości od opony. png"/>OSTROŻNIE

     Ciśnienie w oponach

     Nie jechać, jeżeli ciśnienie w którejkolwiek oponie jest niższe niż 2 bary (200 kPa). Może to doprowadzić do poważnej awarii opony podczas jazdy, a w konsekwencji do wypadku. Wyłączyć sprężarkę. Odłączyć przewód elastyczny łączący pojemnik z zaworem opony.

     Odłączyć sprężarkę i schować w pojeździe wszystkie elementy zestawu naprawczego. png"/>OSTRZEŻENIE

     Tlenek węgla

     Nie pozostawiać pojazdu z pracującym silnikiem przez dłuższy czas w pomieszczeniach ze słabą wentylacją. Może to spowodować zatrucie tlenkiem węgla obecnym w spalinach. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/77. jpg"/>

     Rozprowadzanie środka uszczelniającego

     11. Aby równomiernie rozprowadzić środek uszczelniający w oponie, należy natychmiast przejechać odcinek ok. 7 ÷ 10 km.

     Nie przekraczać prędkości 80 km/h. Jeżeli to możliwe, nie zmniejszać prędkości poniżej 20 km/h.

     Jeżeli podczas jazdy odczuwalne są nietypowe drgania lub słychać hałas, należy zmniejszyć prędkość, jechać ostrożnie i w bezpiecznym miejscu zjechać z drogi.

     Wezwać pomoc drogową.

     Sprawdzanie ciśnienia w oponie

     Przy włączonej stacyjce (stan ON) wykonać następujące czynności.

     – Aby zwiększyć ciśnienie w oponie: Włączyć sprężarkę. Aby sprawdzić ciśnienie w oponie, należy wyłączyć sprężarkę. org/1999/xhtml">Aby zmniejszyć ciśnienie w oponie: Nacisnąć przycisk (8) na sprężarce.

     Nie włączać sprężarki na dłużej niż 10 minut, ponieważ może przegrzać się i uszkodzić. png"/>Informacja

     Przy pracującej sprężarce miernik ciśnienia może podawać ciśnienie wyższe niż rzeczywiste. Aby dokładnie zmierzyć ciśnienie w oponie, należy wyłączyć sprężarkę. png"/>OSTROŻNIE

     Jeżeli powietrze uchodzi z opony, należy ponownie przejechać odcinek ok. 3 km — patrz „Rozprowadzanie środka uszczelniającego”. Następnie powtórzyć czynności opisane w pkt. 1 ÷ 4.

     Jeżeli średnica przebicia opony przekracza ok. 4 mm, użycie zestawu może nie być skuteczne.

     Jeżeli za pomocą zestawu naprawczego nie da się naprawić opony tak, aby możliwa była dalsza jazda, należy wezwać pomoc drogową lub skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>OSTRZEŻENIE

     Ciśnienie w oponie powinno wynosić co najmniej 2, 2 bar (220 kPa). W przeciwnym razie nie należy kontynuować jazdy. png"/>OSTROŻNIE

     Czujnik ciśnienia w oponie

     Podczas wymiany opony na nową należy usunąć masę uszczelniającą z czujnika ciśnienia oraz z obręczy koła. Następnie czujnik ciśnienia powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>Informacja

     Po założeniu koła należy dokręcić nakrętki, stosując moment dokręcania 11 ÷ 13 kGm.

     Przebicie opony podczas jazdy (wersja z zestawem naprawczym typu B)

     2. Pojemnik ze środkiem uszczelniającym i naklejka ostrzegawcza o konieczności ograniczenia prędkości

     3. Przewód elastyczny łączący pojemnik z oponą

     4. Przewód ze złączem podłączanym do gniazda zasilania

     5. Uchwyt na pojemnik

     6. Sprężarka

     7. Włącznik

     8. Miernik ciśnienia pokazujący ciśnienie w oponie

     9. Przycisk zmniejszania ciśnienia w oponie

     Odkleić naklejkę (1), ostrzegającą przed przekraczaniem prędkości, znajdującą się na pojemniku (2) i przykleić ją w dobrze widocznym miejscu w samochodzie, np. Wstrząsnąć pojemnik (2) ze środkiem uszczelniającym. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/97. Podłączyć przewód elastyczny (3) do pojemnika (2) ze środkiem uszczelniającym w kierunku (A), a następnie podłączyć pojemnik ze środkiem uszczelniającym do sprężarki (6) w kierunku (B). Upewnić się, że sprężarka jest wyłączona. Odkręcić kapturek zaworu koła z przebitą oponą i przykręcić przewód (3) pojemnika do zaworu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/98. jpg"/>

     5. Podłączyć przewód zasilający (4) sprężarki do gniazda zasilania w pojeździe. Włączyć stacyjkę (stan ON), włączyć sprężarkę i pozostawić ją na 5 ÷ 7 minut w celu wpompowania płynu uszczelniającego pod właściwym ciśnieniem — patrz „Opony i obręcze kół” w rozdziale 8.

     Rozprowadzanie środka uszczelniającego

     9.

     – Aby zwiększyć ciśnienie w oponie: Włączyć sprężarkę.

     – Aby zmniejszyć ciśnienie w oponie: Nacisnąć przycisk (9) na sprężarce.

     Holowanie

     Sposoby holowania

     A: Wózek

     W razie konieczności awaryjnego holowania pojazdu zaleca się skorzystanie z pomocy Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai lub profesjonalnej firmy świadczącej usługi holowania.

     Aby uchronić pojazd przed uszkodzeniem, niezbędne jest przestrzeganie zasad prawidłowego holowania/przewożenia pojazdu. Zaleca się stosowanie wózków pod koła lub lawety. png"/>OSTROŻNIE

     Nie holować pojazdów z napędem 4×4 z kołami toczącymi się po drodze. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia skrzyni biegów lub napędu 4×4.

     W pojazdach z napędem na koła przednie dopuszczalne jest holowanie z kołami tylnymi na drodze (bez wózków), z podniesionymi kołami przednimi.

     Jeżeli uszkodzone jest jedno z kół napędzanych, jakikolwiek element podwozia albo podczas holowania przednie koła pojazdu muszą toczyć się po drodze, pod koła przednie należy podłożyć wózki.

     Jeżeli pojazd holuje profesjonalna firma świadcząca usługi holowania bez użycia wózków, należy podnieść koła przednie pojazdu, a nie tylne. org/1999/xhtml">• Nie holować pojazdu z przednimi kołami toczącymi się po drodze, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/118. jpg"/>

     Nie holować pojazdu na tzw. „żurawiku”. Używać podnośnika lub lawety. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/119. jpg"/>

     OSTRZEŻENIE

     Jeżeli samochód jest wyposażony w czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub dach, podczas holowania go należy wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF) lub włączyć stan ACC stacyjki. Jeżeli czujnik zinterpretuje daną sytuację jako przewrócenie się samochodu (np. podczas holowania z uniesioną osią), może aktywować boczne i kurtynowe poduszki powietrzne.

     Przed rozpoczęciem holowania bez użycia wózków:

     1. Włączyć stan ACC stacyjki. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mechaniczna skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu N (dwusprzęgłowa skrzynia biegów). Zwolnić hamulec postojowy. png"/>OSTROŻNIE

     Holowanie pojazdu z dźwignią zmiany biegów w położeniu innym niż neutralne (mech. skrzynia biegów)/selektorem w położeniu innym niż N (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) może spowodować poważne uszkodzenie skrzyni biegów.

     Demontowalny zaczep holowniczy

     1. Otworzyć klapę bagażnika i wyjąć zaczep holowniczy ze skrzynki narzędziowej. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/122. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/123. Wyjąć osłonę otworu zaczepu, naciskając dolną część osłony w zderzaku. Przyłożyć zaczep do otworu i wkręcić go, obracając w prawo. Po użyciu wymontować zaczep i założyć osłonę jego otworu.

     Holowanie awaryjne

     W razie konieczności holowania pojazdu zaleca się skorzystanie z pomocy Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai lub profesjonalnej firmy świadczącej usługi holowania.

     Jeżeli w sytuacji awaryjnej pomoc profesjonalnej firmy jest niedostępna, pojazd można holować na krótkim dystansie na linie lub łańcuchu, zaczepionym za zaczep holowniczy znajdujący się z przodu lub z tyłu pojazdu.

     Podczas holowania na linie lub łańcuchu należy zachować szczególną ostrożność. W pojeździe holowanym musi znajdować się kierowca, który kieruje nim i obsługuje hamulce.

     Holowanie takie może odbywać się wyłącznie na drogach utwardzonych, na krótkich dystansach i z niewielką prędkością. Ponadto koła, osie, układ napędowy, kierowniczy i hamulcowy pojazdu muszą być w dobrym stanie.

     Podczas holowania awaryjnego zawsze przestrzegać poniższych wytycznych:

     • Włączyć stan ACC stacyjki, tak by kierownica nie była zablokowana.

     • Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu N (dwusprzęgłowa skrzynia biegów).

     • Zwolnić hamulec postojowy.

     • Ponieważ w pojeździe holowanym wyłączenie silnika powoduje brak wspomagania hamulców, należy w nim silniej niż zwykle wciskać pedał hamulca.

     • Wyłączenie silnika powoduje również brak wspomagania kierownicy, a więc konieczność używania większej siły do obracania kierownicą.

     • Masa pojazdu holującego musi być większa niż masa pojazdu holowanego.

     • Kierowcy pojazdu holującego i holowanego powinni komunikować się ze sobą.

     • Przed rozpoczęciem holowania awaryjnego należy sprawdzić, czy zaczep holowniczy nie jest urwany ani uszkodzony.

     • Pewnie przymocować linę lub łańcuch do zaczepu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_KONA_OS/KONA_OS_06_Postepowanie_w_przypadku_awarii_171224_[html]-web-resources/image/126. jpg"/>

     • Nie szarpać zaczepem. Pojazd holujący powinien ruszać i przyspieszać powoli i jednostajnie.

     • Używać liny lub łańcucha o długości nie większej niż 5 m. Aby zapewnić widoczność liny lub łańcucha, należy pośrodku przyczepić kawałek białej lub czerwonej tkaniny o długości ok. 30 cm.

     • Jechać tak, by lina/łańcuch były stale napięte.

     • Przed rozpoczęciem holowania sprawdzić, czy nie ma wycieku oleju z dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT). Jeżeli olej wycieka, należy użyć lawety lub podnośnika i wózka. png"/>OSTROŻNIE

     Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu podczas holowania, należy stosować następujące środki ostrożności:

     W przypadku używania zaczepu holowniczego zawsze ciągnąć pojazd prosto do przodu. Nie ciągnąć pojazdu z boku ani pod kątem. org/1999/xhtml">• Nie korzystać z zaczepów holowniczych do wyciągania pojazdu z błota, piasku ani w żadnych innych warunkach, w których pojazd nie może jechać samodzielnie. Może to spowodować wyrwanie zaczepu. org/1999/xhtml">• Aby uniknąć poważnego uszkodzenia dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT), podczas holowania nie przekraczać prędkości 15 km/h i nie holować pojazdu na dystansie większym niż 1, 5 km.

     Wyposażenie awaryjne (jeżeli występuje)

     W pojeździe znajduje się wyposażenie pomagające w sytuacjach awaryjnych.

     Gaśnica

     Jeżeli płomień jest niewielki i znany jest sposób użycia gaśnicy, należy ostrożnie postępować według poniższych wytycznych:

     1. Wyciągnąć sworzeń znajdujący się u góry gaśnicy, uniemożliwiający przypadkowe przyciśnięcie uchwytu gaśnicy. Skierować dyszę gaśnicy na źródło ognia. Stanąć w odległości ok. 2, 5 m od płomienia i aby rozpocząć rozpylanie środka gaśniczego, przycisnąć uchwyt gaśnicy. Zwolnienie uchwytu powoduje wstrzymanie rozpylania środka gaśniczego. Zbliżać i oddalać dyszę od źródła ognia. Po zdławieniu ognia należy uważać, czy nie pojawi się ponownie.

     Apteczka pierwszej pomocy

     W apteczce znajdują się m. in. nożyczki, bandaż, plaster itp., które umożliwiają udzielenie pierwszej pomocy.

     Odblaskowy trójkąt ostrzegawczy

     Odblaskowy trójkąt ostrzegawczy należy ustawiać na drodze, aby ostrzegać kierowców nadjeżdżających pojazdów o sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, np. o niesprawnym pojeździe stojącym na poboczu.

     Miernik ciśnienia w oponach (jeżeli występuje)

     Podczas normalnego użytkowania z opon nieznacznie uchodzi powietrze. W związku z tym konieczne może być okresowe dopompowywanie opon. Potrzeba dopompowywania nie jest oznaką nieszczelności, ale normalnego zużycia opon. Ciśnienie należy sprawdzać wyłącznie w oponach zimnych, ponieważ wraz z temperaturą ciśnienie rośnie.

     Aby sprawdzić ciśnienie w oponie, należy wykonać poniższe czynności:

     1. Odkręcić kapturek zaworu znajdującego się w obręczy koła. Mocno przycisnąć miernik ciśnienia do zaworu koła i przytrzymać w takiej pozycji. W momencie przyciskania miernika z zaworu uchodzi niewielka ilość powietrza. Nie dość mocne przyciśnięcie powoduje natomiast uchodzenie większej ilości powietrza. Przyciśnięcie niepowodujące uchodzenia powietrza aktywuje miernik ciśnienia. Odczytać wartość ciśnienia na mierniku i sprawdzić, czy nie jest zbyt niskie ani zbyt wysokie. Wyregulować ciśnienie w oponach – patrz „Opony i obręcze kół” w rozdziale 8. Przykręcić kapturek zaworu koła.

Środki ostrożności przy postępowaniu Hitachi Wip 5000

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu Hitachi Wip 5000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu Hitachi Wip 5000